ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-2 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE050/MSG810/MSG820

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»7 31%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Läste två andra kurser samtidigt så denna kom lite vid sidan av.» (Högst 15 timmar)
- Gjorde endast grupparbetet denna perioden.» (Högst 15 timmar)
- Jag struntade i kursen efter ungefär två veckor, då det var för mycket annat som skedde i mitt liv i den här perioden.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»2 8%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»7 30%
100%»12 52%

Genomsnitt: 4.08

- missade en del av övningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 47%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 26%

Genomsnitt: 2.21

- Ej läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»12 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 3.12


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.69

- Det var bara om massa satser och definitioner, inga verklighetsrelaterade exempel» (Mycket liten)
- Se kommentaren från första frågan.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var tyvärr långt under bra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 2.65

- Boken är inte så bra, det som stod i boken ibland var inte detsamma som det som sades på föreläsningen. Man blev lätt förvirrad. Boken är även ibland obegriplig. Det är också jobbigt att det är på engelska då man redan hade många nya ord att förstå på svenska.» (Mycket liten)
- Se kommentaren från första frågan.» (Mycket liten)
- Gamla tentor är bästa kurslitteraturen.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.28

- Se kommentaren från första frågan.» (?)
- Websida var inte till mycket användning.» (Ganska dåligt)
- Den nya studentportalen svarar inte ibland.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.66

- Mindre bra övningsledare, man kände sig dumförklarad när man frågade saker. Bytte övningsledare sista veckan. Mycket bättre! Se till att övningsledarna vet att de är där för studenternas skull och ska hjälpa de med frågor. » (Ganska dåliga)
- Se kommentaren från första frågan.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»12 52%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.78

- Se kommentaren från första frågan.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 52%
Hög»6 28%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.52

- Se kommentaren från första frågan.» (?)
- Som alltid med mattekurser» (Hög)
- Svårt att hinna med övningar och egnaräkningar per vecka. Kursen går tillsammans med en annan tung kurs, svårt att fördela tiden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 30%
Hög»11 47%
För hög»4 17%

Genomsnitt: 3.78

- Se kommentaren från första frågan.» (Lagom)
- Dito ovan» (Hög)
- se 11.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 13%
Godkänt»6 27%
Gott»10 45%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.59

- Se kommentaren från första frågan.» (?)
- Man fick inte ut så mycket från föreläsningarna, för tungt arbetsböda, svår tenta, dålig kursliteratur» (Dåligt)
- Föreläsningarna kunnat vara mycket bättre» (Godkänt)
- Bra och karismatisk föreläsare. +++!!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningstillfällen, man behöver dessa för att fråga om hjälp eftersom man har många frågor.»
- Föreläsningarna (bra och relevanta). Även gruppövningarna var lärorika, och lagom svåra.»
- Det kan jag inte säga eftersom jag inte har varit delaktig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan, den är svårare än uppgifterna i boken, och grupparbeten. Bästa sättet att plugga för den är att läsa/lära sig gamla tentor. Helt oacceptabelt.»
- Byt kursliteratur! Inga engelska böcker för matematik tack! Mindre sats och definitioner på tavlan, mer verklighetsrelaterade exempel och varför är något viktigt, hur man kan lösa ett verkligt problem med detta.»
- föreläsare»
- Det kan jag inte säga eftersom jag inte har varit delaktig.»
- Föreläsaren, jag måste tyvärr säga att föreläsaren vi hade var tråkig, opedagogisk och mycket dålig på presentationsteknik vilket inte hjälper när man ska lära sig...»

16. Övriga kommentarer

- En svår kurs i den mening att man inte har stött på denna typ av matematik förut men intressant och roligt!»
- Det är förbryllande att man går igenom nya svåra saker under sista veckan, och sen kommer det på tentan. Man hinner inte plugga på det. OCH det kändes inte relevant för kursen(mest för att man inte hinner förstå) Trots allt så lär man sig mycket, men tentan är största problemet. Fler och mindre uppgifter kanske.»


Kursutvärderingssystem från