ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Sjötransport av tanklaster, SJO780

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»10 41%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»0 0%
100%»23 95%

Genomsnitt: 4.91

- Kom sent hem från praktik, men var med på allt då» (50%)
- Alla föreläsningar och även COS-övningar var obligatoriska.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 79%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket tydliga och bra beskrivna mål!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

...beskriva oljor och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»14 58%
Ja, med god marginal»8 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

...utföra last- och intagsberäkningar för oljor och kemikalielaster
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»11 45%
Ja, med god marginal»13 54%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.54

...redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»10 41%
Ja, med god marginal»14 58%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.58

...hantera risker och säkerhet
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»7 29%
Ja, med god marginal»15 62%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.54

...bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»11 45%
Ja, med god marginal»11 45%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.37

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»22 91%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»17 70%

Genomsnitt: 3.66

- Har man varit på tankfartyg tidigare blev de mest repetition » (Ganska liten)
- Hade erfarenhet av mycket i kursen från praktik och jobb så det var inte mycket nytt för min del » (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»7 30%

Genomsnitt: 2.95

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»19 79%

Genomsnitt: 3.79

- Hatten av för Jan Skoogs användande av PingPong! Har inte varit med om så bra struktur och användande av systemet. Mer sånt!» (Mycket bra)
- Bra struktur» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»22 91%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 4

- Lite sämre under simulatortillfällena annars bra.» (Ganska bra)
- Det är mycket tacksamt att prata med Jan Skoog om man har en fråga» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 4

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 83%
Hög»4 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 12%
Lagom»12 50%
Hög»8 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- I och med att inte Fördjupad Maskinteknik kan anses upptagit 7,5 poäng utan snarare 1,5 poäng har arbetsbelastningen inte varit i närheten av det man förväntar sig på högskolan. Dock inte Tank-kursens fel, på något sätt!» (För låg)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 26%
Mycket gott»17 73%

Genomsnitt: 4.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra och övergripande kurs för introduktion till tank-världen» (Gott)
- Den bästa kursen hittills under utbildningen!» (Mycket gott)
- Bästa läraren på skola. Han borde bli stadsminister!» (Mycket gott)
- Otroligt bra kurs och lärare!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- COS-passen och all övningsräkning på lektionstid»
- Lärarna»
- Jan Skoog, med hans stora kunskap, bra blandning mellan teori och anekdoter. COS-övningarna som knöts an bra med föreläsningar innan. Upplägget på PingPong, har fungerar mycket bra!»
- Samma lärare»
-
- Den mycket snabba rättningen av tentorna, fantastik insats!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Ingenting, allt var mycket bra!»
- Strukturera upp lite mer på labbarna tex förtydliga att man bara skall få upp bra flöde eller liknande och inte lasta klart alla tankar, de kan mkt väll stå i Labb PM»
- Blev väldigt mycket läsa lagtext vissa lektioner. 4h ISGOTT ger kanske inte så mycket, möjligtvis om man tar några övningsexempel som man själv måste leta upp eller något sånt»
- COS-övningarna var lite långa, hade vart bra med extra tillfällen eller liknande.»
- Labbarna var lite flummiga ibland. Kändes som man satt länge med vissa problem i simulator som inte gav nån särskild kunskap. Kändes som det viktiga inte riktigt kom fram»
-

17. Övriga kommentarer

- Tack så mycket för en otroligt givande kurs! Har hittat mitt kall inom sjöfarten, tankskeppare ska jag bli!»
- Generellt för Chalmers bör scheman uppdateras och följas.»
-
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.73

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.73
Beräknat jämförelseindex: 0.93


Kursutvärderingssystem från