ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp1åk1: MVE010 Inledande matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-23 - 2008-11-15
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»7 10%
Cirka 20 timmar»20 29%
Cirka 25 timmar»17 25%
Cirka 30 timmar»17 25%
Minst 35 timmar»7 10%

Genomsnitt: 2.95

- Duggorna hjälpte mig att upprätthålla studiedisciplinen i början av kursen.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»4 5%
75%»9 13%
100%»54 79%

Genomsnitt: 4.69

- varit på föreläsningarna, men ej på övningarna» (50%)
- Sjuk» (75%)
- Dock ej i räknestugor» (100%)
- Exklusive övningstimmarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 44%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 22%

Genomsnitt: 2.3

- Målen känns obetydliga, när ens eget mål är att klara tentan, som är väldigt snarlik från år till år.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man känner till målen som det man skall kunna på tentan. Målen som står på studieportalen känns bara långa, och onödiga att lägga tid på att läsa. Överblick kan man skaffa sig på bättre sätt. En lättförståelig och konkret punktform hade varit bättre.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 88%
Nej, målen är för högt ställda»5 11%

Genomsnitt: 2.11

- man förväntas visserligen kunna en hel del vid kursens start och tempot är ibland för högt men jag tycker inte kraven är orimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men svåra att uppfylla» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»24 47%
Ja, i hög grad»19 37%
Vet ej/har inte examinerats än»7 13%

Genomsnitt: 2.62

- Jsg tycker att tentan var alldeles för svår i förhållande till de duggor och övningstentor vi tränat på inför den.» (I viss utsträckning)
- salstentamina är överlag något som jag ogillar och tycker att den till viss mån visar hur väl man uppnått målen men även dagsformen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»18 26%
Mycket stor»38 55%

Genomsnitt: 3.38

- behöver läsa själv för att förstå, men föreläsningarna har varit till stor hjälp» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»21 30%
Ganska stor»33 48%
Mycket stor»13 19%

Genomsnitt: 2.85

- Calculus är en värdelös bok när det gäller att förklara nya begrepp» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»24 35%
Mycket bra»42 61%

Genomsnitt: 3.58

- Det enda negativa är att veckoplaneringen kom samma vecka som den skulle räknas.» (Ganska bra)
- T.ex. inte facit till alla tidigare tentor, annars fungerade allting väldigt bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»34 50%
Mycket bra»18 26%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.32

- på de få övningarna var det så många med frågor där knappt en tredjedel fick svar på frågorna, få lärare också» (Mycket dåliga)
- svårt att komma intill och få fråga. » (Ganska dåliga)
- Det var oftas väldigt många på räkneövingarna så det var svårt för lärarna att hinna med att ge alla hjälp.» (Ganska bra)
- För få lärare, lång väntetid på hjälp» (Ganska bra)
- Trots mkt folk på övningarna och brist på lärare (skulle verkligen behövas fler) så var Johan och Ida jättesnälla med att stanna kvar även när lektionen slutat för att hjälpa till. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»21 30%
Mycket bra»39 57%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.67

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 41%
Hög»36 52%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.64

- Mot slutet av läsperioden tog Matlab alldeles för mycket tid. Uppgifterna var svåra och man hade mycket annat att göra. Detta var vår första läsperiod på Chalmers. » (Hög)
- I perioder nästan för hög. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»33 49%
Hög»33 49%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»19 28%
Gott»38 56%
Mycket gott»10 14%

Genomsnitt: 3.86

- Jag är nöjd med kursen som helhet.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor är bra.»
- läroböckerna»
- Föreläsaren»
- Upplägget med duggor. Bra antal föreläsningar i hänsyn till kursplanen. »
- Upplägget på föreläsningarna»
- Upplägget av kursen med avseende på duggor för att få in en viss studieteknik.»
- Föreläsaren »
-
- Föreläsaren Johan Berglind och hans pedagogik och metodik.»
- Duggor»
- Johan Berglind! väldigt bra föreläsare och lärare.»
- Johan»
- Johan Berglind.»
- Johan Berglind»
- Duggorna hjälpte till att hålla en i fas. Kursplaneringen var också bra utarbetad.»
- mycket pedagogiska anteckningar från föreläsningarna»
- Duggorna»
- Johan Berglind»
- bra bok och duktiga lärare»
- Bra med många övningar.»
- Alla träningstillfällen med lärare»
- övningstillfällen»
- Övningstillfällena»
- johan berglind»
- Duggorna var mycket bra att ha i denna första kurs.»
- duggorna»
- Läraren»
- duggorna»
- Duggorna var bra. Det tvingade oss studenter att jobba jämt i kursen, och inte utsätta alt till slutet.»
- De otroligt bra och pedagogiska anteckningarna man fick från lektionerna. Johan är grym!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab undervisningen, som inte gav någonting. De flesta satt som frågetecken och förstod ingenting.»
- Matlab är tråkigt. Ha Gamla tentor redo tidigare. »
- christians lide show var rolig, men gav kanske inte så mycket. hade hellre fått tydligare förklaringar till bergrepp mm. janmarks föreläsningar var lite väl flummiga och var svåra att hänga med på!blev dock bättre då han fick mick!»
- facit till extrauppgifter borde läggas upp på hemsidan tidigare»
- Jag tyckte det var lite för många räknepass. För mgi hade det varit bättre att lägga passen vid en annan tid än direkt efter föreläsningarna. Då hade man inte hunnit "smälta" föreläsningens innehåll.»
- Matlab-undervisningen, det var svårt att hänga med om man inte gjort något liknande tidigare.»
- Man bör få ha formelsamling med sig på prov och tentor. Det är inte förslöande, det motverkar bara slarvfel då allt annat kretsar kring förståelse och inte konservativt rabblande utantill.»
- Borde kanske försöka se till att man får dit fler övningsledare»
-
- Adams Calculus hur väldigt mycket irrelevant utfyllnad. Dessutom kan de annorlunda amerikanska beteckningarna och skrivsätten vara förvirrande och försvårande.»
- Hur snabbt det skrivs på tavlan, man hinner inte med.»
- det är för mycket information att ta in på 7 veckor»
- Ingenting»
- Matlab momentet borde omarbetas så att det blir viktigare att klara det momentet. När den kommer så här sent blir det svårt att ta tid från den andra delen av kursen och det framgår inte så tydligt att Matlab är något man kommer att ha användning av.»
- Långsammare tempo. Hellre färre exempel, men mer noggrannt genomgångna. Tydligare struktur»
- Inget»
- powerpoint presentationerna bör vara mer utförliga så man får ett bättre sammanhang.»
- Lärarens attityd till eleverna.»
- Tydligare om hur läraren rekomenderar att man ska plugga»
- Fler tillgängliga lärare under övningstillfällen. långsammare tempo och tydligare föreläsningar.»
- Systemet för att få hjälp med enstaka frågor.»
- Det måste vara mer undervisning i Matlab. Den som gavs var för svår. Och många visste inte ens vad man skulle med Matlab till. Uppgifterna som skulle lämnas in och ligga till grund för poäng var för svåra. Detta ledde till att många kopierade andras uppgifter, främst äldre kursares lösningar. »
- inget»
- Matlaben startade för sent så det blev stressigt!»
- läroboken»
- Svårt att få hjälp av lärare på övningstillfällen»
- Tempot och nivån.»
- lättare tenta»
- Tycker kanske att foreläsningarna borde bli mer tydliga. Inte altid gå så fort fram, evt att ha flera föreläsningar. Matlab bör också gås igenom grundigare. Det var svårt att förstå och ha möjlighet att göra bonusuppgifterna med så liten genomgång och handledning.»
- Matlab! Jag har aldrig programmerat innan och det inprincip förutsattes att man hade förkunskaper. Hade man lagt bonusuppgifterna på en lägre nivå och haft en lärare som var pedagogisk, och tog allting från början så hade nog fusket minskat. Varför inte göra ett kompendium med "introduktion i matlab" till alla studenter, som läraren följde, och med en betydligt lägre nivå på bonusuppgifterna. Jag har lyckats med välidgt mkt hjälp göra två av bonusuppgifterna (tid att faktiskt lära sig programmet finns inte). Men jag skulle kännt mig mer betjänt av att kunna grunderna i matlab bra istället för att jobba med uppgifter som våra ordinarie lärare i matte knappt kunde lösa. Matlab-delen av kursen är jag riktigt onöjd med och jag hoppas nästa års elever för bättre undervisning och upplägg på detta. »

16. Övriga kommentarer

- Tentamen var mycket svårare jämfört med gamla tentamen vi fick öva på. Dessutom var en uppgift på delar som vi aldrig tidigare läst.»
- bra kurs i stort sätt, lärde mig mycket på grupparbetet»
- Johan Berglind var en väldigt pedagogisk lärare. Han skapade ett gott inlärningsklimat under föreläsningar men även under raster och vid andra tidpunkter då det ställdes frågor.»
-
- Tycker det mesta fungerade bra!»
- Stor eloge till Johan för att han stått ut med konstiga och onödiga frågor»
- Matlab delen måste förändras. Mer undervisning och lägre nivå på redovisningsformen.»
- Tycker också att tentan på slutet skilde sig en del ifrån det vi hadde jobbat med i kursen, att den inte täckte nog områden. Tycker inte att man fick visat alt men kan, har förståelse för. Uppgifterna hadde till stor del också konstiga/spesiella slutsvar, vilket gör det svårt att få en uppfattning om man har gjort rätt eller ej. Vilket jag på en tenta tycker att är lite onödigt, iom att man i stället borde ängna tid att att visa att man förstått helheten.»


Kursutvärderingssystem från