ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V BMT020 Konstruktionsteknik, BMT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-06 - 2008-04-08
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning
dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning

Tycker du att du kan det?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»29 61%
Mycket bra»15 31%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Kommer med största sannolekhet att övergå till Ganska bra innan nästa vecka är över.» (Ganska dåligt)
- Kursen är ej slutförd ännu, kommer kunna allt, även de andra frågorna, bättre om en vecka.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet i brottstadiet för förankring i armerade betongkonstruktioner
dimensionera och kontrollera ovanstående

Tycker du att du kan det?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»35 74%
Mycket bra»5 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.93

- Kommer med största sannolekhet att övergå till Ganska bra innan nästa vecka är över.» (Ganska dåligt)
- Beräkning av dragkraftsbehov är dåligt beskrivet i kursboken, så vi borde gå igenom det mer på föreläsning/räkneövning» (Ganska dåligt)
- Svår del i kursen.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet i brottstadiet för svets- och skruvförband i stålkonstruktioner
dimensionera och kontrollera ovanstående

Tycker du att du kan det?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»30 63%
Mycket bra»13 27%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.19

- Kommer med största sannolekhet att övergå till Ganska bra innan nästa vecka är över.» (Ganska dåligt)
- Väldigt lite om detta i kursliteraturen» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet i brottstadiet för spik- och skruvförband i träkonstruktioner
dimensionera och kontrollera ovanstående

Tycker du att du kan det?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»31 65%
Mycket bra»15 31%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.29

- Kommer med största sannolekhet att övergå till Ganska bra innan nästa vecka är över.» (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet i bruksstadiet hos stål, trä och betongkonstruktioner
utföra enklare bruksgränskontroller för stål, trä och betongkonstruktioner
Tycker du att du kan det?

47 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»2 4%
ganska bra»33 71%
mycket bra»11 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.19

- Kommer med största sannolekhet att övergå till Ganska bra innan nästa vecka är över.» (ganska dåligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 8%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 48%

Genomsnitt: 3.27

- Begripligt först i slutet av kursen LV5» (Målen är svåra att förstå)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»43 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 38%
Ja, i hög grad»15 34%
Vet ej/har inte examinerats än»12 27%

Genomsnitt: 2.88

- vissa Geometriska problem hörde inte till denna kurs utan testade tidigare kunskap som hade fallit i träda hos mig personligen.» (I viss utsträckning)
- Ingen uppgift på tentan behandlade ekv. betongtvärsnitt» (I viss utsträckning)
- Vissa uppgifter hade för mycket "strukturmekanik-karaktär". De handlade förvisso om konstruktioner, men behandling av randvillkor och uppdelning i kraftkomposanter mm tar mest tid på tentan. Dessa moment behandlas ju ändå i andra kurser.» (Ja, i hög grad)
- tentan har ej varit än!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»25 52%
Mycket stor»11 22%

Genomsnitt: 2.93

- Bra upplägg med först en föreläsning och sen en efterföljande räkneövning.» (Ganska stor)
- Det är alltid bra med kontinuerliga inlämningsuppgifter med handlednig på räkneövningarna. » (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

48 svarande

mycket liten»1 2%
ganska liten»4 8%
ganska stor»20 41%
mycket stor»23 47%

Genomsnitt: 3.35

- Räkneövningarna har varit bra underlag för att förstå konstruktionsuppgiften.» (mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

48 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»2 4%
ganska stor»12 25%
mycket stor»34 70%

Genomsnitt: 3.66

- Många gånger svårt att förstå (inse) varför man gjorde som man gjorde. Visste inte riktigt vad jag egentligen räknade på.» (ganska stor)
- Kunde tagit upp några fler moment som t.ex. stål/betongpelare och andra saker som ingick i kursen. Bätre att konsuppg innehåller alla delar (och göra varje del lite mindre om det behövs) » (ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften ger djupare förståelse och det är bra med kontinuerlig redovisning av uppgiften. Bra att arbeta i par» (mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»24 50%
Mycket stor»15 31%

Genomsnitt: 3.12

- Kurslitteraturen är oerhört förvirrande och väldigt otydlig. Språket är ofta bristfälligt och jag har fått uppfattningen att författarna för det mesta inte vet själva vad de menar.» (Ganska liten)
- Otroligt dålig litteratur. Fel i formler, förklaringar till beteckningar saknades, dåligt språk som kunde leda till misstolkningar, inga register. Korrekturläs gärna innan material trycks och säljs!» (Ganska liten)
- Väldigt mycket fel i böckerna. Tillslut visste man inte om det gick att lita på det kursmaterial som fanns. Exempelsamlingen var otroligt dålig, jag kan inte förstå att lärare har så svårt att räkna rätt på, för dem antar jag, lätta uppgifterna. När omfattningen av felen blir så stor som i exempelsamlingen blir det ett trovärdighetsproblem mot lärarna. » (Ganska liten)
- Kan vara lite virrigt uppbygd ibland.» (Ganska stor)
- det skulle ha varit bättre ifall det hade funnits sammanfattningar och abservationer i boken» (Ganska stor)
- Tycker dock att det är mycket dåligt att exempelsamlingen har haft så mycke fel! Det är väldigt svårt att lära sig beräkningsgång med mera när det är fel på nästan varenda uppgift, då vet man ju inte om man gör rätt. Det är också stor risk att man lär in fel sätt att räkna på!» (Ganska stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 41%
Mycket bra»27 56%

Genomsnitt: 3.54

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»32 66%
Hög»14 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Väldigt många uppgifter att räkna vissa delar av konstruktionsuppgiften var också väldigt omfattande» (Hög)

15. Vilka lokaler föredrar du för undervisningen i denna kurs?

48 svarande

hela fyratimmarspass i övningssal»4 8%
föreläsning i fö-sal, räkneövning och handledning i övn-sal»20 41%
föreläsning och räkneövning i fö-sal, handledning i övn-sal»24 50%

Genomsnitt: 2.41

- Om vädring sker mellan timmarna, alt 2 annars.» (hela fyratimmarspass i övningssal)
- Mer kontakt mellan föreläsare och studenter i övningssal.» (hela fyratimmarspass i övningssal)
- Föredrar även räkneövning ledd av lärare i fö-sal.» (föreläsning i fö-sal, räkneövning och handledning i övn-sal)
- spelar inte jättestor roll» (föreläsning i fö-sal, räkneövning och handledning i övn-sal)
- Vid övning krävs mer plats för böcker och annan materiell, varför föreläsningssal är direkt olämpligt.» (föreläsning i fö-sal, räkneövning och handledning i övn-sal)
- Eftersom det var så många som läste kursen var det bättre att ha föreläsning + övning i fö-sal.» (föreläsning och räkneövning i fö-sal, handledning i övn-sal)
- Tror alla tycker det! Det stör annars om 50 pers har undervisning i en övn sal och någon kommer försent vilket alltid händer. Men viss förstår jag att det kan vara mer bekvämt för föreläsaren att ha fö/övn i övnings sal.» (föreläsning och räkneövning i fö-sal, handledning i övn-sal)
- Klart man ska ha föreläsning och räkneövning i föreläsningssalar. De är ju gjorda för det! Alla ser, det finns fler tavlor att skriva på osv.» (föreläsning och räkneövning i fö-sal, handledning i övn-sal)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»34 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- Mkt tid på övn till konstr uppg, övn boken hade bra lösn gångar, dock förvånansvärt mkt fel i båda böckerna vilket försvårade inlärningen» (Ganska bra)
- Var dock väldigt långa väntetider för att få redovisa konstruktionsuppgiften» (Ganska bra)
- Mycket bra att lärarna varit så tillgängliga utanför schemalagd tid.» (Mycket bra)
- Väldigt hjälpsamma lärare och de har förståelse för vilken nivå man är på.» (Mycket bra)
- lärarna har varit alltid tillgängliga.jag kunde alltid få svar till mina frågor» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»32 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Arbetade ganska mkt själv med konst uppg» (Ganska dåligt)
- min kollega i konstruktionsuppgiften slutade kursen, i övrigt har det funkat bra» (Ganska dåligt)

18. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»35 72%
Hög»11 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- var dock högre arbetsbelastning i slutet än i början av kursen» (Lagom)
- läst byggnadsmaterial, konstruktionsteknik och Kandidatarbete» (Hög)


Önskade åtgärder

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ändringen till föreläsningar och övningar i föreläsningssal var bra.»
- Lärarna»
- Kurs-PM med angivna "göra hemma" saker»
- konstruktionuppg. då denna medför att man måste behandla stora delar utav kursen»
- Upplägget»
- Konstruktionsuppgift, föreläsning och räkneövning i fö-sal»
- Den goda strukturen i kursen»
- Allt»
- Konstruktionsuppgiften»
- Bra upplägg på kursen med konstruktionsuppgift, räkneövning och föreläsningar. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Kursens upplägg tillhör de bästa hittills under utbildningen. Med andra ord: gör inga stora förändringar.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Samma lärare. De var engagerade, ville lära ut. 4 timmars pass. »
- konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Lärarna!»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften»
- Tycker det var ett bra upplägg!»
- Räkneövningarna och konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften bör bevaras.»
- Konstruktionsuppgiften och de mycket duktiga lärarna»
- Hela upplägget var bra.»
- konstruktionsuppgiften, lärarna» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken kan vara lite svår att hitta i. Den har ingen tydlig struktur.»
- Rätta till alla fel i bäckerna. Inför något system där studenterna får t.ex 20kr betalt för varje fel som hittas i kurslitteraturen. Vi har ju ändå betalat för böckerna, så det borde inte vara så mycket fel. De enda som får lida för detta är vi studenter.»
- Gärna ett extra klassrum eller en extra övningsledare på räkneövningarna. Nu gick nästan hela övningsledarnas tid åt till att godkänna konstruktionsuppgiften. Mer tid till frågor om övningstal alltså.»
- Kurslitteraturen»
- Ibland lite för många i en övningssal.»
- Alla föreläsningar i fö-sal.»
- kurslitteraturen är bra, men är mycket svår att överblicka och hitta i. ett register hade underlättat väldigt mycket, särskilt minskat tid och arbetsbelastning i konstruktionsuppgiften.»
- Att ha både föreläsningar och övningar i övningssal. Ta med mer om dimensionering av betongpelare i konstruktionsuppgiften, då jag uppfattar detta som en av de svårare delarna i kursen.»
- Mer genomgån av dragkraftsbehov. Var svårt att få tid till att räkna övningsexempel på egen hand.»
- Konstruktionsuppgiften kan ha en jämnare arbetsbelastning. Det blev lite att göra i början, men desto mer mot slutet av kursen.»
- om räkneövning är i klassrum så bör det vara två salar, båda lärarna har ändå varit med på handledningen efter föreläsning och räkneövning. har ofta varit trångt på övningarna»
- KURSLITTERATUREN, mycket fel i kompendier, exempelsamling och vissa övningstentor vilket skapar förvirring och är mycket tidskrävande!»
- Upplägget av konstruktionsuppgiften. Den var lätt och tog inte mycket tid i början, men mot slutet ökade arbetsbealstningen markant.»
- Strukturera arbetsbelastningen per vecka bättre så att det blir en jämnare arbetsfördelning.»
- Mer tid på räkneövning att räkna tal och ställa frågor, i princip obefintligt nu»
- dugga kanske borde finnas»
- Litteraturen (såväl Bärande konstruktioner del 1 som del 2). »
- Att alla föreläsningar ska hållas i fö-sal, förändra och förbättra lösningsförslagen i exempelsamlingen»
- föreläsning i fö-sal, räkneövning och handledning i övn-sal »
- Att man från början har ett fsatlagt salsschema, krångligt när det blev så många byten. Även om jag hade gillat å ha fler föreläsningar och övningar i föreläsningssalar tycker jag att man får köpa det schema med salar lärarna har lagt upp.»
- Exempelsamlingen MÅSTE bli bättre, den är under all kritik!!!»
- EXEMPELSAMLINGEN! Det får inte vara fel på nästintill varje uppgift, även om det bara är små fel på många så läggs allt ihop till att ge ett väldigt hafsigt och dåligt intryck.»
- Ev. vissa salsbokningar, ibland var det lite trångt»
- Högre krav och kontroll av konstruktionsuppgift»


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- Mycket välstrukturerad, genomtänkt och tydlig uppbyggnad av kursen. Dock lite väl mycket "sätt in värden i formler"»
- Väldigt bra struktur i denna. Upplägget i denna och bärande konstruktioner är väldigt bra.»
- Hade satt mycket bra på 1-5 om jag pluggat mer, men det är enbart mitt eget fel.»
- Om tenta ska bygga så pass mkt på tidigare kunskaper bör elever vara väl införstådda med det. Ser även gärna att en del av undervisningen ägnas åt detta.»
- jag tycker att man ska kunna se t ex. hur man gjuter en betong pelare eller bygger en armeringsnät osv.. »
- Hälsa lärarna! :)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från