ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Kandidatarbete Stad och byggnad, VT09, ARKx01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-11 - 2009-08-31
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

46 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»14 30%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»4 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.65

- Bra föresats, men sååå lite tid! » (Ganska dåligt)
- eftersom feed-back på stad-delen nästan helt uteblev, det vi fick var ingen givande diskussion utan slarvigt och oförberett och utan engagemang.» (Ganska dåligt)
- Vi hade nästan inga relevanta föreläsningar. Kursen gjorde ingenting för mig iaf. Jag fick använda mig av de kunskaper jag haft innan, vilket kanske var tanken men vi gick fortf på ett universitet och jag förväntar mig mer engagemang och omtanke.» (Ganska dåligt)
- Nådde inte så långt i detta som jag hade föreställt mig innan kursen. » (Ganska dåligt)
- Möjligtvis egen övning men vi har ej fått någon undervisning i detta.» (Ganska dåligt)
- Inte genom kursens utformning utan genom eget intresse i just dessa moment. » (Ganska bra)
- I kandidatarbetet för AT3 ingick inga moment rörande staden, sålunda var den största "skalfaktorn" inte möjlig att hantera.» (Mycket bra)
- Bra kurs som knyter samman tidigare kunskaper.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

46 svarande

Mycket dåligt»5 11%
Ganska dåligt»12 27%
Ganska bra»24 54%
Mycket bra»3 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.56

- Med tanke på att det inte ens fanns ett riktigt program för stadsplaneringsinriktningen på denna kurs har inga grundläggande förutsättningar för denna uppgift alls givits. Det har omöjliggjort planering och utveckling av programmet. » (Mycket dåligt)
- För min del var detta bra och viktigt. Men många i kursen klarade inte av detta. Anser därför att man som kursansvarig bör fundera över förbättringar för nästa år.» (Ganska dåligt)
- Kursen gjorde ingenting för detta. Fick lita på mina tidigare erfarenheter. Vi fick hela tiden olika riktlinjer också.» (Ganska dåligt)
- Oklara direktiv kring programmets uppbyggnad och anvisningarna ändrades eftersom. Vi klarar att utforma vårt eget program, men då måste vi veta att det är det vi ska göra från början. Jag upplever att osäkerheten har varit stor hos många under kursen.» (Ganska dåligt)
- Bra att få göra uppgiften till sin egen» (Ganska bra)
- Med god handledning och intressanta delmoment gick detta oerhört bra (AT3).» (Mycket bra)
- Programmets förutsättningar var otydliga och tiden alltför knapp för att räknas som ett kandidatarbete. Uppgiftens problemställningar blev av varierad svårighetsgrad från student till student.» (Vet ej)
- De givna resurserna upplevdes mycket små. Både under utbildningen i allmänhet och denna kurs i synnerhet. Det fria upplägget på detta arbete hade krävt mycket mer stöd i utbildningen och förkunskaper för att kännas hanterligt. » (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

46 svarande

Mycket dåligt»7 15%
Ganska dåligt»16 36%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»3 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.38

- Förekom detta alls i kursen?» (Mycket dåligt)
- Har ej fått någon undervisning/litteratur» (Mycket dåligt)
- Det var första gången vi skulle formulera vårt eget program men vi fick inga som helst tips om hur man skulle göra det eller hur man skulle tänka. Det är dåligt!» (Ganska dåligt)
- men jag inte påstå att jag lärde mig hitta info och värdera programhandlingar på denna kurs. det utvecklades nog framförallt i arbetets rum och i byggnad 2.» (Ganska bra)
- Det har ju inte lärts ut på något sätt, det blir ju helt upp till eleven om man lär sig det på egen hand eller inte.» (Vet ej)
- Kandidatarbetets huvuduppgift var att rita ett hotell. Vi hade inte en enda förläsning om hotell! På biblioteketet var varenda bok utlånad och att stå i kö och få boken efter inlämning fanns det ingen mening med. Vi fick skapa vårt egna program eftersom kursledare inte ville/orkade ta ställning.» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

46 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»16 37%
Ganska bra»22 51%
Mycket bra»2 4%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.53

- kunde nästan lika gärna ha gjort denna kurs utan lärare - det skulle skolan kunna spara in lite resurser på! det som var givande var första veckans genomgång med andreas o johan på ljusgården.» (Ganska dåligt)
- Jag tyckte att uppgiften var diffus och för mycket i fantasin för att kunna vara ett kandidatarbete. Det har känts mycket viktigare att göra ett bra projekt i andra kurser, när man var övertygad om att det man gjorde skulle komma till användning. Jag såg Partilleprojektet som ett fantasiprojekt i brist på annat att komma med.» (Ganska dåligt)
- Så mycket utveckling blev det väl inte. Man fick lösa uppgiften jäms med rumpan och vara glad om man kom ut med sin hälsa någorlunda i behåll. » (Ganska dåligt)
- I efterhand önskar jag att jag undersökt mer och tagit reda på mer ny kunskap. Stress och osäkerhet i kombination med tidsbrist gjorde att jag främst grep efter beprövad kunskap.» (Ganska dåligt)
- Visst har jag lärt mig vad ett hotell bör ebjuda, kommunikationer där emellan. Nya typer av hotellboende osv. Men återigen "uppgiftens problemställningar" var individuella och jag löste mina. Dock innebär bristfälliga direktiv från kursledare att många kommer undan med att göra det enkelt för sig. Samtidigt som andra jobbar dag och natt utan att det lönar sig. » (Ganska bra)
- ...inte genom kursen dock, utan på egen hand. » (Ganska bra)
- Akustik var en integrerad del av vårt projekt, vilket var en mycket lyckad kombination.» (Mycket bra)
- Igen, mycket ont om tid och allt helt upp till eleven. » (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

46 svarande

Mycket dåligt»5 11%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»23 51%
Mycket bra»9 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.8

- Vi fick olika riktlinjer för hur vi skulle redovisa vårt arbete. Å ena sidan fick vi höra att vi fick bestämma allt själva och å andra sidan fick vi en checklista att bocka av. Jag hade önskat att Andreas Lyckefors och Mika Mättää hade snackat ihop sig mer och agerat mer professionellt. Det är oacceptabelt att det ska vara på det viset på en högskola som Chalmers! Och inte nog med att vi fick olika riktlinjer, som ändrades från dag till dag, våra planscher fick även hänga nere i källaren för att ljusgården blivit dubbelbokad. Borde man inte ha mer vett än så? Sen så fick inte alla elever salar att få redovisat sina arbeten. Det är otroligt dåligt! Det är ju så att man skäms!» (Mycket dåligt)
- Jag föredrar att sjäv ansvara för vad som krävs för att berätta och gestalta sitt projekt. Tycker att det var en mycket bra övning!» (Ganska bra)
- Det borde ha varait mer "kritik" på Stadsbyggnadsdelen.» (Ganska bra)
- Dock var tiden så knapp att jag önskar ha lagt ner mer tid på illustrationer. Lämnade in i tid iaf. Sen är många av oss i klassen bittra över att de som valdes ut till "vinnare" lämnade in 3-5 dagar senare och hade därmed hunnit göra fler och bättre perspektiv och en mer säljande presentation. Hur är det egentligen med deadline i tävlingar?» (Ganska bra)
- Det var väl inget i kursen som avgjorde hur väl folk kunde presentera sitt material. Det talades i början om någon form av utbildning grafisk retorik men den såg jag aldrig till. » (Ganska bra)
- Man redovisade efter sina förutsättningar. Inget nytt vi har lärt oss mer än att man får allmän övning i det varje gång man utför det. » (Ganska bra)
- Har aldrig haft bättre slutkritik, vilket var en något chockartad upplevelse efter undermålig handledning, struktur i kursen, uppgiftsformulering, obefintligt program osv. Man kan fråga sig vad bedömningen egentligen grundades på?» (Mycket bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 78%
Nej, målen är för högt ställda»10 21%

Genomsnitt: 2.21

- Målen verkar ju rimliga men de kursansvariga verkar varken erfarna nog eller professionella nog för att hålla i en sådan här kurs. De två borde ersättas.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men tiden för knapp för att göra ett bra jobb. (om man inte ska jobba 20timmar om dygnet.)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men lärarna gjorde ingenting för att se till att de uppnåddes!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om målen är att använda sig av alla kunskaper vi fått från tidigare år på A (citat från kursledare)är det svårt att sätta begränsningar på sitt arbete, ett kandidatarbete som bara sträcker sig över några veckors tid. Om målet för att hinna med innebär att man måste "jobba på nätter och helger annars har man inte på den här skolan att göra" (citat kursledare) så var det väl rimligt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, högt ställda men ändå rimliga. Dessvärre svarade inte förväntningarna på eleverna mot lärarnas prestationer. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, men jag upplever att få levde upp till dem. Jag tror att en tydligare organisation skulle höjt klassens prestationer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- En enorm uppgift på oerhört lite tid leder till en känsla av otillräcklighet för många! Man vill visa vad man kan och göra det bästa med det man har lärt sig, men när det blir så ont om tid och stöd så leder det lätt till en fruktansvärd frustration!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det märktes ju inte allra minst då 70% får komplettera. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För kort tid för att uppnå kursens mål» (Nej, målen är för högt ställda)
- jag blev stressad och olycklig.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

46 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 2%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»20 47%
För stort omfång i förhållande till poäng»21 50%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.47

- Däremot för lite tid för faktiskt skissande.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- årets uppgift hade lite för stor omfattning i förhållande till tid. förra årets planscher hade knappt någon stadsplanering med alls. om man ska hinna långt i både stadens långsiktiga infrastruktursatsningar och byggnadens konstruktionsdetaljer behövs lite längre tid - inte kortare tid än förra årets kurs. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- En vecka till skulle såklart ge ett mer reflekterat arbete.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Generel tidsbrist genom projektet. Att kursen blev 2 veckor kortare än tidigare år kändes av rejält.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- alldeles för stort omfång» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Framförallt för lite tid!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- kort kort om tid» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Löjligt lite tid för ett så komplext projekt» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Att arbeta så mycket som vi var tvugna att göra för att bli färdiga är inte hälsosamt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

47 svarande

Mycket dåligt»35 74%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»3 6%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.36

- Några dagars framförhållning är lite lite.» (Mycket dåligt)
- Kalla det GYMNASIALT, men det är ändå ett läroverk och någon uppgift måste ju lärarna ha även på en högre utbildning. Scheman och planering SKA finnas klar i början av kursen och ska inte hafsas ihop under kursens gång. Vi må vara arkitektstudenter, men vi har också rätt att planera våra liv och ha några timmar då och då som inte läggs på skolan. Pinsamt allvarligt talat. » (Mycket dåligt)
- Överlag så fungerar ovanstående (kursadmin mm...)dåligt på arkitektur men under denna kurs sköttes det under all kritik. Fruktansvärt dåligt, orkar inte ens räkna upp alla bristande punkter. » (Mycket dåligt)
- Tyvärr. Schema kom för sent och stämde ej. Lokaler var inte bokade. Tider följdes inte. Vissa moment planerades inte in förrän mitt i kursen. Kändes som att kursansvarig inte lagt någon tid på att planera ordentligt tyvärr. » (Mycket dåligt)
- under all kritik» (Mycket dåligt)
- Katastrof.» (Mycket dåligt)
- Det som var värst var attityden från mika.» (Mycket dåligt)
- Vi visste nästan aldrig vad vi skulle göra och var vi skulle vara. Det hela verkade bara dåligt planerat, ostrukturerat och jag kände av en saknad av engagemang. Besked om ändringar kom alltid i sista sekund. Jag ser Chalmers som en arbetsplats och vi har ett schema att följa 8-16 varje dag. Det betyder att inget får planeras in utöver den tiden. Det är strikta regler som hela Chalmers följer, varför skulle då inte A-sektionen göra det? Jag tycker det är bedrövligt! Men vi fick ändå kritiklistorna efter kl.17 dagen innan skärtorsdagen och det förväntades att vi skulle läsa på varandras arbeten över helgen. Det är helt otroligt! Röda dagar ÄR röda dagar, vad man än tycker om det. Jag fick höra att Mika Mättää sagt till en elev: Om du ska bli en bra arkitekt, så får du räkna med att jobba på skärtorsdagen. Sådana lärare platsar inte på en högskola som Chalmers! » (Mycket dåligt)
- Kan vara den kurs som varit sämst planerad under hela vår utbildning» (Mycket dåligt)
- en kurs som kandidatarbtet som har legat på stomschemat i ett år borde ha en bättre planering när det gäller info, lokalbokningar mm. » (Mycket dåligt)
- Ändringar kom sent, schema kom inte förän efter kursstart, mail besvarades inte, föreläsningar uteblev, salar för redovisning var inte bokade. Usel planering.» (Mycket dåligt)
- För mycket ändringar i sista sekund...dålig planering» (Mycket dåligt)
- Uruselt. Ex Kritik: Mika Mätää har bokat vår kritiksal. Schemalagt har vi från 9.00-17.00. Vi blir avbrutna flera gånger och till sist personligen utkörda mitt i en presentation (studenten i fråga tar mycket illa upp). Mika hade endast bokat från 08.00-09.00! Detta togs upp på kursutvärderingen sista kritikdagen. Några citat: Student: Påpekar brister i bokning av salar och nämner händelsen och hur jobbigt hon tyckt det var Mika: Shit happens!! Student: Men så kan du ju inte säga. Mika: Jo det kan jag, Jag gjorde det ju nyss! Senare: Mika kallar oss gymnasiala, någon kallar honom för pubertal. Många med mig misstänker att Mikas lugnade tabletter slutat fungera då han skriker ut atthan tjänar jävligt bra och anser sig själv göra ett jävligt bra jobb.» (Mycket dåligt)
- shit happens?» (Mycket dåligt)
- TOTALT UNDERMÅLIGT. Fruktansvärt illa upplagd kurs, obefintlig planering, nonchalant hantering av elever när information inte gått fram, program för uppgiften som faktiskt aldrig utformades för stadsplanerarna. Det tål att upprepa att min grupp på kritikdagen tvingades byta lokal två gånger, eftersom bokning av lokal för detta inte gjorts i tid. » (Mycket dåligt)
- Kursschema kom ut väldigt sent. Salar för mittkritik och kritik var inte bokade i tid. Konstruktionhandledning (som många önskade) kom någon dag innan slutinlämning. Ofta dubbla besked kring vad som gällde. Kommunikationen kursansvariga emellan och mellan kursansvariga och handledare verkar inte fungerat som önskat.» (Mycket dåligt)
- inte klokt. total misär främst från Mika Mätääs sida» (Mycket dåligt)
- Under all kritik!» (Mycket dåligt)
- Administrationen under kursen var verkligen under all kritik! Den stress många, inkl jag själv, kände berodde mycket på detta. Att inte veta vad man ska lämna in förrän dagar innan inlämning, att salar var felbokade och grupper fick flytta sig mitt i någons kritik samt att ha konstruktionshandledning 2 dagar innan inlämning är inte ok! Att det bortförklaras med saker som att ex. ang konstruktionshandledningen att lärarna inte visste vilket projekt vi skulle arbeta med förrän snart inpå och inte hann säga till konstruktionsprofessorn är bara löjligt. De måste ju vetat att projektet i fråga skulle innehålla konstruktionsdelar då det är obligatoriskt för ett kandidatarbete!» (Mycket dåligt)
- ni vet. konstruktionshandledningen etc.» (Ganska dåligt)
- nån föreläsning hade inte skadat osv» (Ganska dåligt)
- Det var lite rörigare än vanligt. Men det är oft lite rörigt på A vilket jag personligen inte har något emot.» (Ganska dåligt)
- Kändes ganska oorganiserat, som att saker och ting bestämdes efterhand och att information i vissa fall kom ut lite sent vilket gjorde det svårare att planera sitt arbete.» (Ganska dåligt)
- Inget schema i förväg är inte acceptabellt men nu blev det så och då hoppas man på att information kommer snabbt och smidigt resten av kursen vilket dock ej var fallet. För många gånger hade kursansvariga inte pratat igenom saker innan utan svarade olika på samma fråga och diskuterade framför eleverna. Hoppas att nästa års kurs sköts bättre, är ju inte första gången kursen körs så lite rutin borde finnas. En del saker om vad vi elever skulle leta reda på själva och vad vi skulle få var otydligt och för att göra det lättare nästa år, var tydliga med att det ligger på elevernas ansvar att ta reda på fakta så slipper alla tjafset.» (Ganska dåligt)
- Vissa besked kom i sista sekund, men så kan det vara.» (Ganska bra)
- Mycket bra och utförligt kurs-PM som reviderades efer hand (AT3).» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåligt»8 17%
Ganska dåligt»12 25%
Ganska bra»18 38%
Mycket bra»9 19%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.59

- Har aldrig haft sämre handledning än i denna kurs. Mycket dryg handledare som inte gav några tips eller pepp utan bara grymtade och hånade utan att kunna förklara varför han tyckte som han gjorde. är mycket avundsjuk på de som fick bra handledning.» (Mycket dåligt)
- Handeldnignen med Andreas Lyckefors är jättebra. Han peppar och inspirerar. Information om kursprogram och schema, bokning av salar och känsla av kursledarna engageman är dok under all kritik. Arbetsklimat i fråga om arbetsmiljö: Dålig luft! (Har suttit i öppna salen, vilket innebär dåsighet och huvudvärk). Stress och konkurrens är en annan press som inte går att komma ifrån. » (Mycket dåligt)
- väldigt lite handledningstid i förhållande till uppgiftens storlek.» (Mycket dåligt)
- Ingen respons från kursansvariga. Vissa handledare har dock fungerat väldigt bra.» (Mycket dåligt)
- kursansvarig har uppenbart svårt med att ta till sig kritik.» (Ganska dåligt)
- Den förväntade uppföljningen av inlämningsuppgifter ägde aldrig rum» (Ganska dåligt)
- konstruktionshandledning mkt undermålig.» (Ganska dåligt)
- Det fanns bra med tillfällen att ställa frågor, antingen vid veckans föreläsning eller via mail, men i många fall gavs inget riktigt svar för att lärarna inte kunde svara, ex. på inlämningskrav o dyl.» (Ganska dåligt)
- Det var bra att vi hade måndagarna där vi kunde ställa frågor, men jag var så uppgiven redan pga deras sätt att handskas med oss så jag ställde aldrig några frågor. Jag tyckte inte att de hade så mkt hjälp att komma med till mig.» (Ganska bra)
- Johan som handledare räddade situationen» (Ganska bra)
- Jag upplever att det är upp till mig själv jag sitter i ett hus fullt med arkitekter i ena delen och byggnads ingenjörer i andra änden.» (Ganska bra)
- Helt okej. Därmed inte sagt att det gått att få SVAR på sina frågor. Exempel: skiss av stadsplanering genomfördes tidigt i kursen. Jag fortsatte med stadsplaneringsprojektet i kursens andra del, men fick faktiskt aldrig respons på denna skiss - trots påstötningar vid ett flertal tillfällen, digitala inlämningar och utskrifter överlämnade personligen. Att då inte heller ha något egentligt program att hänga upp arbetet på har gjort att jag egentligen fått handleda mig själv genom hela projektet. Handledare har funnits tillgängliga, och jag har tagit varje tillfälle i akt att träffa dem - till och med lyckats få handledning utöver den schemalagda. Jag tolkar det helt enkelt som ett totalt ointresse från handledares och kursledares sida att ägna energi åt stadsplaneringsuppgiften - som trots allt ska vara en möjlig väg att välja i kandidatprojektet. » (Ganska bra)
- Hade gärna sett att det fanns större möjligheter till handledning.» (Ganska bra)
- Handledingen fungerade utmärkt för min del (Andreas Lyckefors) och i och med att han hade visst ansvar för planering kunde han även svara på frågor om kursen. » (Mycket bra)
- Många handledningstillfällen, mycket kompetenta handledare (AT3).» (Mycket bra)
- Jättebra handledare, Johan hette han.» (Mycket bra)
- Handledningen fungerade mycket bra. » (Mycket bra)
- Min ritsal hade en engagerad handledare som ställt upp helhjärtat.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»16 34%
Mycket bra»25 53%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.65

- Har sökt samarbete med de få som liksom jag ägnat sig åt stadsplanering. Eftersom ramarna i princip varit oformulerade har vi alla tolkat uppgiften olika (vissa av oss har blivit mer eller mindre paralyserade över just detta). Av dessa anledningar hade vi även svårt att stötta varandra genom projektet. » (Ganska dåligt)
- Vi var en grupp som träffades och pratade igenom våra arbeten.» (Mycket bra)
- Jag har haft mycket givande diskussioner med några av mina klasskamrater.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»15 31%
Dåligt»18 38%
Godkänt»7 14%
Gott»4 8%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 2.19

- Alla ser fram emot kandidatprojektet, alla har sådana förväntningar, man vill visa, man vill prestera, det är en enorm chans för kursledningen också när det finns sådan potential och motivation! Men det möts inte med respekt!! Kritiker som ögnat igenom hälften av projekten på tåget på morgonen innan kritiken och sedan sitter på kursavslutningen och slänger ur sig åsikter om utbildningen i stil med "what the fuck is a bachelor" framför 90 utmattade studenter som jobbat dygnet runt i tre veckor och är på gränsen till magsår och tårar, det känns så orättvist. Och svar som "shit happens" och "ni är så gymnasiala" hör inte hemma här. Andreas klarar sig undan bara för att han tittar ned och är tyst. PINSAMT!» (Mycket dåligt)
- Inledningsvis gav denna kurs ett gott intryck men som senare totalhavererade i någon form av kaos. En flopp... » (Mycket dåligt)
- Shit happens. » (Mycket dåligt)
- Det här var nog den sämsta kursen jag någonsin haft. Mika Mättää kunde inte ens ta kritiken på avslutingsdagen. Han kallade vår kritik för gnäll och viftade bort allting och sa att det vi sa inte var viktigt. Till slut sa han tom: Jag är här för att göra er till bra arkitekter och det är därför jag får en jävligt hög lön! (Vi hade inte ens tagit upp hans lön, den var helt ointressant för oss.) Han skrek ut det och det visade verkligen hur pass okvalificerad han är för att leda ett kandidatarbete. Dessutom sa han att de i juryn hade tänkt bort tillgängligheten, vilket för mig är helt otänkbart. Visst, det kan bli väldigt roliga projekt om man gör så men det är också projekt som aldrig skulle låta sig byggas i Sverige och även om de skulle byggas så skulle det kosta en massa pengar att tänka om i ett senare skede plus att det hade tagit längre tid än om man hade tänkt på det innan och tid är pengar.» (Mycket dåligt)
- För komplex uppgift på så kort tid, i kombination med att det skulle ses som ett litet ex-jobb, där man själv fick fria tyglar, utan att vägledas så mycket, resulterade mest i att man inte lärde sig så mycket och spädde på stressen ytterligare. Synd. Urbanitet är ett jätteintressant ämne och Partille intressant som studieort, men kursens premisser gjorde att uppgiften kändes mest olustig. Tyvärr. Slutligen hade jag önskat få mer information kring hela idén med tävling? Vad ska man tänka på vid tävlingar? Hur ska man presentera ett tävlingsförslag på bästa sätt? Så att tävlingsmomentet i kursen tillför något i stället för att spä på stress och prestationsångest!Mer presentationsteknik hade varit bra och mer inspirerande referensprojekt!» (Mycket dåligt)
- Mycket, mycket, mycket dåligt!» (Mycket dåligt)
- Bra uppgift. Kombination av stad och och byggnad. Bra med uppdelningar av grupparbete först sen indviduellt arbete med hotellet. Dock har kursledare inte varit förberedda inför måndagssamlingar, har inte kunnat ge direkta eller tydliga besked, känslan av saknat engagemang från deras sida (dock inte handledning), bokning av lokaler och bristfällighet och för litet antal föreläsnignar.» (Mycket dåligt)
- det var inte roligt alls. jag trodde det skulle bli det.» (Mycket dåligt)
- Andreas ska dock har en eloge. Han är bra.» (Mycket dåligt)
- Det blev dock ett spännande projekt trots att varken uppgiften eller kursen kändes särskilt välplanerad. Konceptet "hotell i partille" var de flesta kritiska till, även handledare. Och som jag skrivit ovan var kursens administration under all kritik. Det känns lite ovärdigt att ett kandidatprojekt, avslutningen på tre år, hastas igenom på detta slarviga sätt och inte ens hängs upp på skolan där det syns. » (Dåligt)
- Rörigt och ostrukturerat. » (Dåligt)
- Den kurs under hela utbildningen där jag lärt mig minst» (Dåligt)
- dålig planering, dåligt att vi inte fick ngra inlämningskrav först, sen fick vi nåt som ev va inlamningskrav men det va mycket oklart» (Dåligt)
- Jag hade önskat mig en mer » (Dåligt)
- Att lägga in konstruktionshandledning dagen innan kursinlämning är under all kritik, speciellt med tanke på att kursledarna redan hållit i kursen året innan! Totalt oproffsigt.» (Dåligt)
- När allt kommer omkring så var det ändå en rolig och intressant uppgift.» (Gott)
- Bortsett från adminstrativa problem och ett onödigt diskuterande och tjafs mellan lärare och elever (mycket beroedne på att ingen lyssnade på varandra)så var uppgiften intressant, lärorik och rolig.» (Gott)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Workshops i början. Handledning varje vecka.»
- typen av uppgift är bra, friheten i att skapa sitt eget program och sitt eget projekt är bra, handledningen har varit bra och upplägget med mittkritik också.»
- Med tanke på vad man hört från andra elever som gått kursen tidigare år verkar det inte spela någon större roll vad som skrivs här. Standarden blir inte bättre och de förändringar som görs kan ju inte ses som positiva. »
- Handledarna (jag hörde gott om de flesta).»
- möjligheten att bestämma själv över sin ingång i projketet och hur man vill presentera det.»
- Tävlingsmomentet, den inledande delen om "rum för möte" samt akustikkursen (AT3).»
- Att Catarina Canas är medverkande.»
- Vet inte. »
- Det bästa med kursen var att sjäv ansvara för projektets upplägg med inlämningskrav och tolkning av programet. En mycket bra övning som jag tror ger ett gott sjävförtroende och en god förmåga att ha med sig in för vidare studier.»
- Det mesta»
- att handledarna är med vid kretiken»
- inledande workshop»
- Stadsdelen som sedan övergår till byggnadsdelen. Det funkade väldigt bra förutom att vi inte fick tillräckligt med feedback på det vi hade slitit med i 2 veckor. Klart man känner sig väldigt omotiverad att fortsätta på projektet efter att fått en så dålig start.»
- Kul uppgift, och bra på alla nivåer att försöka förbättra partille. Bra handledare (Andreas, Canas, Mika)»
- canas och miika som kritikergrupp, fantastiskt. canas handledning»
- De inledande workshops som var under stadsplanerings delen»
- Catarina Canas närvaro.»
- uppdelningen av stadsplanering och byggnad. Dock borde mer tid ges till byggnad, nu skulle den i princip vara klar innann man börjat.»
- Work shopsen»
- workshopen och förarbetet(stadsplaneringen)va jättebra»
- handledarna»
- Uppgiften och problemställningarna var bra! »
- Förutsättningarna för det här projektet var jätte roliga. Liknande projekt hoppas jag de får nästa år.»
- Diskussionen kring urbanitet! Och Catarina Canas!»
- Att göra sitt eget program.»
- workshopen»
- Mycket handledning!»
- Andreas Lyckefors. Handledning med Catharina Canas. Uppdelning grupparbete-stad och individuellt-byggnad.»
- johan olsson och björn gross»
- Kursens första två veckor var intressanta. »
- Roligt projekt, men väldigt ont om tid.»
- Canas var mycket bra som vanligt.»
- Canaas som handledare samt Andreas som handledare (fast inte kursansvarig)»
- Verklighets förankringen i plats.»
- Den utökade handledningen från förra året. Layotsamtalet, som påbörjades svagt och sen tyvärr försvann.»
- ja du...»
- Uppgiften i sin helhet, känns som den är lagom stor och komplex till tiden.»
- - Linnea som handledare, grym! - Verklighetsförankringen med ett aktuellt projekt - Att projektet görs i en stadsplaneringsbit och en byggnadsbit»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Administrationen kunde förbättras.»
- det behövs mer tid och en känsla av att det faktiskt är något viktigt vi gör. Lyft fram det lite, ge något tillbaka för vad vi lägger in i det. Låt oss få hänga ut projekten på ljusgården, annonsera om kritiken, bjud in skolan, varför vet inte de lägre årskurserna att det händer, varför blir det så undansopat??»
- kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, upplägg, planering...mm»
- Planeringen. Mer framförhållning och ordning! Sen skulle någon vecka extra i projekttid inte skada.»
- Storleken på projektet, handledningen, konstrukrionshanledningen»
- Den avslutande fördjupningsdelen måste bli mer uppstyrd eller tydligare formulerad (AT3).»
- Organisationen. Schema första dagen med tider och salar som stämmer. Mer tydlighet om vad som gäller och möjlighet till konstruktionshandledning tidigare.»
- Organisationen. »
- Det finns flera saker som jag absolut tycker kan förändras till nästa år. För det första hade (jag om jag vore kursansvarig) allvrligt funderat på vad jag brustigt i när så många studenter for illa under inlämningen. Någonting är allvarligt fel om människor utvecklar krampanfall, epeleptiska anfall och panikångestattacker på grund av så hög stress under inlämningen. Den jargång som verkar råda och även legitimeras genom er, ser inte jag som proffesionell eller hållbar om man vill bli en bra arkitekt. Att lägga konstruktionen helt fel i kursen, bör undvikas för nästa år. Tycker det var synd för både K-G och oss. Man kunde välja Stadsplanering eller byggnad i sitt projekt. Stadsplaneringen hamnade i bakvattnet då nästan ingenting disskuterades kring det under kritiken eller på avslutningen av kursen. Tycker att det var synd och tråkigt för de som jobbat med stadsplanering i sina projekt. Slutligen tycker jag att det var onödigt att göra kandidatarbetet till en tävling. Att uppana till att tänka som om man var med i Idol eller likanade får mig att fullständigt tappa förtroendet. Jag hade föredragit en annan attityd där man lär sig att på ett proffsigt och sofistikerat sätt verbalisera och gestalta sina visioner. Oavsett om man deltar i en tävling eller inte är man alltid en av många förslag som skall utvärderas och slutligen väljas. Föredrar i alla lägen en mer sofistikerad retorik än manér ur dåliga program på tv. »
- boka K.G. redan nu!»
- byt ut kursansvariga. har hört rykten om flera i tvåan som funderar på att byta skola för att få läsa kandidatkursen på en annan skola.»
- Administration, handledare, tidsupplägg»
- Mika Mättää borde inte vara kursansvarig nästa år.»
- En riktig avslutning med kanske lite vin och ost skulle varit trevligt. Slutdiskussionen blev gymnasial och missade målet, kanske för att det var sent på dagen och inte så festligt som det hade kunnat vara.»
- organiseringen, tidsomfattningen.»
- Bättre planering, tydligare riktlinjer, mer tid, rimligare krav, fler föreläsningar, roligare stadsområde!»
- Schemat och att information om schema osv når ut till oss studenter tidigare.»
- kursplanering, praktiska detaljer (lokaler, kritik, logistik, inlämning,info mm) fler föreläsningar (som är schemalagda i början av kursen och inte när man har för mkt att göra.) Kurskrav i förhållande till faktiskt tid. Kursansvarig inställning (arrogans och oproffslighet), byta kursansvarig eller ge denne mer tid på skolan. »
- Allting under punkt 8»
- planeringen måste förbättras»
- byt ut kursansvarig»
- Fler föreläsningar i ämnet. Ex en arkitekt föreläser om et hotell hon/han har ritat.»
- Uppgiftens omfång/komplexitetsgrad i relation till tiden för den.»
- Strulet med ändrade lokaler mm.»
- upplägget, lärare, UPPGIFTEN!!!, tiden, inspirarionen, motivationen, helheten...»
- Administrationen bör förbättras mycket för att hålla studenternas stressnivå inom rimloga gränser!»
- Ny kursledare, tydligare program, deadline är deadline annars bör man inte vara med på kritiken. Tydligare schema och bättre samlingar och föreläsnignar.»
- Mika Määttä har ingenting att göra i situationer som kräver pedagogik. Kursen måste planeras. Det har inte skett i år. Först då kan vi börja snacka om kursens innehåll. »
- Hela kursupplägget. Dålig organisation med dåliga kommunkationsvägar. Klara besked om inlämning, krav, förtydliganden. Annan uppdelning av kursen - minska de två inledande veckorna till eventuellt en och utöka den individuella fasen»
- Organisation och planering. »
- En tydligare mer handfast organisation av kursen. Tycker att den första delen av kursen kunde ha gjorts kortare och den senare individuella delen fått mer tid. »
- Mer struktur, tydlighet.»
- Mika Mätää»
- Handledningen»
- Det är oerhört viktigt att kopplingen mellan de första veckorna (workshopen) och slutet av kursen (det individuella arbetet) betonas mer, eller görs över huvud taget får man väl säga. De sista veckorna måste få en genomarbetad start. Den bristande planeringen vad gäller kurspm, lokaler osv. Konstruktionsmomentet borde läggas in löpande i överensstämmelse med övrigt schema. Det utlovade layoutsamtalet bör infrias och följas upp. Alla handledare måste vara mer insatta i vad kursen går ut på och vad som händer. »
- Det mesta, omfånget- för stort på så kort tid, upplägget- luddig uppgift, men framförallt de kursansvariga som inte har fungerat alls.»
- Mer och bättre administration och tydligare riktlinjer om att vi elever ska vara mycket mer självständiga än vi tidigare varit. Visst vi borde inse det själva men alla gör inte det och då gäller det att säga det tidigt så alla är på samma spelplan.»
- - Förslagen skall inte hängas i källaren där ingen ser! - Arbetsbelastningen bör minska något, dock inte alltför mycket. Det är bra att känna att man kan prestera mycket under kort tid också. - Ordning och reda på lokaler och salar behövs!»

14. Övriga kommentarer

- Varför finns det en mentalitet som genomsyrar arkitektur att "allt löser sig med tiden" det faktum detta medför att det för studenterna i stort sett är omöjligt att planera för framtiden. Ibland vet man ju inte ens vad man ska göra nästkommande dag...»
- Ta till er kursutvärderingarna! Som jag förstår kom det fram mkt kritik efter kursen förra året, men som inte verkar ha tagits hänsyn till... »
- Tycker att kursen avslutades på ett väldigt tråkigt vis för alla parter. Dialogen hamnade på en mycket låg nivå vilket var synd. Alla parter tror jag kände sig dåligt bemötta och inte förstådda. Trots allt känner jag mig jättenöjd med mitt projekt och upplever att jag lärt mig mycket under kursen och åren som gått. Blev även väldigt imponerad av flera kursares projekt.»
- Har du tänkt på det här? Jag har tror inte att du har tänkt på det här! Men alltså sustainability 2.0. På kommunhåll har man fattat att hållbarhet måste vara tre. Ekonomisk, social och ekologisk. Men har ni tänkt på system? I framtiden kommer allt att handla om system. Föreställ er att man typ kan beställa mjölk på internet och få hemskickad. Eller tvätt. Idag har liksom alla tvättmaskiner i lägenheten för ingen orkar med köerna i tvättrum. Men idén med tvättrum är ju i grunden bra. Föreställ er i framtiden, att man typ kan lämna bort sin smutstvätt och få tillbaka den pressad också...»
- Mika har visat sig vara helt fel person på fel plats, vilket är ganska sorgligt eftersom jag innan denna kurs hade ganska höga förväntningar på honom. Han har uppenbarligen ingen förmåga att leda en hel klass genom en kurs. Det måste bli mer planerat och strukturerat inför nästa år. Rimligare mål och framförallt: MER TID! Intressant uppgift annars, kunde blivit hur bra som helst om det inte vore för jobbiga detaljer som hela tiden krånglade till det för oss. »
- stadsplanringsbiten var bra men alldeles för undermålig uppföljning. I övrigt kändes det som hela kursen var för stor för dn tid som fanns till den. Inställningen var stress redan från början vilket jag inte ser någon mening med. Visserligen kommer vi att stressa när vi är ute och jobbar men låt oss lära oss något så länge vi är i skolan, tid för eftertanke och att dra sina ideér några varv så att man slipper redovisa något man inte kan stå för i slutändan. Vissa klarar det men alla jobbar i olika takt, vilket inte betyder att den ene är sämre än den andra. men varför ge oss magsår redan innan examen? vad beror det på? för höga krav från oss själva eller för höga förväntningar från kursansvarige?»
- Synnerligen dåligt upplägg på kursen.»
- Uppföljningen och planeringen av kursens delmoment bristfällig. Det gavs väldigt mycket br ainformation i kursens början om hur de olika delmomenten skulle följas upp, och hur vi skulle kunna integrera moment som konstruktion i kursen. När det väl kom till kritan uppfylldes inte dessa löften. Hade vi studenter fått ett schema minst två veckor innan kursstart (eller ett ens ett giltigt schema)som efterföljts hade det förändrat och underlättat hela vårt arbete.»
- Mika bör fundera över sin inställning och attityd gentemot studenterna!»
- Nu har jag vräkt ur mig vrede över ett enligt mig eget lyckat presterande med ett snopen känsla över att "aha, var det det här som var kandidatarbetet?" Jag tror det dels kan vara Mikas personlighet som inte passar sig för undervisning utan snarare inom det militära och därmed blir frustrationen över ahns agerande värre.»
- Uppgiften kändes svårgreppbar då underlag för hotell i Partille idag inte finns. Vi skapade underlag via ny stadsplan och nya funktioner, men slutresultatet kändes godtyckligt och inte förankrat i Partille.»
- Nej»
- Större närvaro av lärarna. Håll det ni lovar, vilket visar något så enkelt som grundläggande respekt för andra människor. Lär av KG"s lärarskap, han är ett riktigt proffs! Förstå den pedagogiska situation som kursen innebär. Större krav på oss innebär också större krav på lärarna.»

15. Vad tycker du om kursintroduktionen i Partille?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»34 73%
Mycket bra»10 21%

Genomsnitt: 3.17

- Var hemma med sjuka barn» (?)
- Alltid bra med intro på plats med politikerna. » (Ganska bra)
- Fick en bra helhetsbild. » (Ganska bra)
- Jag tycker inte att de verkade så jätteengagerade heller, de politiker som var där. Men man kan inte förvänta sig så mycket av dem kanske.» (Ganska bra)
- men studenterna användes mest som ett instrument för att lägga fram en politisk idé. ganska sorgligt.» (Ganska bra)
- Lite kort tid att titta runt och sätta sig in i omgivningen.» (Ganska bra)
- Informativt. » (Ganska bra)
- Kommunen skötte sig bra i sin information.» (Ganska bra)
- tydlig och intressant.» (Mycket bra)

16. Hur fungerade workshopen med Andreas och Johan?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»27 57%
Mycket bra»17 36%

Genomsnitt: 3.27

- vilken då? stora modellen?» (Ganska dåligt)
- Alla dagar var inte lika givande men partillebesöket och den stora modellen var väldigt bra att bygga! Och likaså gruppdiskussionerna var bra!» (Ganska bra)
- Förutom att vi inte fick nog med feedback på slutet. Dessutom kändes vissa övningar inte alls genomtänkta och bara hämtade från luften.» (Ganska bra)
- Förvirrat, men okej. Inte så dumt. » (Ganska bra)
- Produktion i all ära, men lite uppföljd eftertanke skulle också sitta fint. Speciellt efter inlämning, vilket inte följdes upp över huvud taget (trots att det utlovades). Johan var väldigt bra. Han får gärna delta mer på kursen.» (Ganska bra)
- Den första workshopen var helt okej, där vi byggde upp en stor modell över partille. Gruppuppgiften blev dock svår att samordna med så mkt spretande viljor.» (Ganska bra)
- Synd att vi inte diskuterade våra koncept från första veckan mer.» (Mycket bra)
- Mer sånt!» (Mycket bra)
- Den var bra, man kom igång fort vilket alltid är positivt.» (Mycket bra)
- Gjodre att man snabbt kom in i arbetet och fick ett grepp om platsen.» (Mycket bra)
- Modellen över Partille gav en bra överblick.» (Mycket bra)
- Gav så mycket insikt om Partille på kort tid!» (Mycket bra)

17. Vilket stöd gav Parisexkursionen för ditt projekt?

41 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Ganska dåligt»16 39%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.36

- Deltog ej.» (?)
- Hade inte möjlighet att delta. Men förmodar att mitt projekt hade varit annorlunda om jag var med.» (?)
- jag kunde tyvärr inte följa med. det hade nog varit mycket givande.» (?)
- Kunde tyvärr inte följa med.» (?)
- (?)
- Svårt att se kopplingar. » (Mycket dåligt)
- var ej i paris» (Mycket dåligt)
- Inget alls. » (Mycket dåligt)
- Deltog ej i den.» (Mycket dåligt)
- Hade inte möjlighet att delta med AT3-student.» (Ganska dåligt)
- Fick inget direkt stöd, men visst var man mer inspirerad och det var en väldigt bra resa. förstod dock inte varför Mika var med och inte heller hans uppgift med en arkitekturens encyklopedia. Han hade ju själv glömt bort den nrä vi var tillbaka från Paris och skickade ut mail om den efter att ha blivit påmind av en elev men då var det alldeles för sent, för nära inpå kandidatprojektets inlämning. Det kändes också helt ogenomtänkt och dåligt. Varför komma med en idé som man sedan så lätta glömmer bort. Det ger ju bara signaler om att det inte var en viktig sak.» (Ganska dåligt)
- Exkursionen var väldigt nyttig som en del i utbildningen, men knöts aldrig till denna kurs. Relationen mellan stad och byggnad diskuterades inte.» (Ganska dåligt)
- Paris var fantastiskt, men var svårt att anknyta till Partille.» (Ganska dåligt)
- Kopplingen mellan Parisexkursionen och kursen var inte tydlig nog, men såhär i efterhand är det lättare att se kopplingarna.» (Ganska dåligt)
- Deltog ej, men kanske kan stämningen i gruppen ha stärkt även mitt arbete litegrann..» (Ganska bra)
- varken eller. viss inspiration från några projekt. bra kursdel annars.» (Ganska bra)
- Kan inte säga att något specifikt projekt under resan gjorde någon specifik skillnad i mitt projekt men den gav många idéer och insikter jag kommer ha nytta av i framtiden längre fram.» (Ganska bra)
- Jag tror alltid att resor ger inspiration och input till ens projekt, även om det inte syns tydliga referenser i resultatet. Bra resa!» (Mycket bra)
- Inspirerande» (Mycket bra)

18. Hur fungerade kursens föreläsningar inklusive gästföreläsningar?

- För få föreläsningar.»
- Även här en besvikelse. När man läser Föreläsning på schemat och möts av ett "jollrande informationsmöte" som egentligen inte ger något kan man inte bli annat än besviken.»
- Det var knappt några. I och med att det var som en "tävling" hade det varit schysst med lite föreläsningar om hur tävlingsförfaranden och processer kan gå till. Om man ska tänka annorlunda. Var krutet ska läggas till skillnad från i ett "vanligt" skolprojekt. Kursledningen hävdade att vi inte skulle ha så mkt föreläsningar utan att kandidaten gick ut på att använda sig av de kunskaper vi tillgodogjort oss under våra år på chalmers. Jag tycker dock att man kunde broderat ut detta tävlingsfokuset och föreläst om det, i och med att många säkert aldrig gjort en tävling, och jag tycker att man har ett annat tänk när man tävlar. »
- Dåligt. Några blev ju inte av.»
- Sådär relevanta. »
- Bra»
- bra»
- ----------»
- för få!»
- Vi hade typ inga föreläsningar, inga relevanta iaf. Den sista föreläsningen, då alla handledare skulle ha en pecha kucha och berätta om inspiration, var helt malplacerad och också ogenomtänkt. Det var sista veckan av projektet, vad får Mika och Andreas att tro att vi ville höra om inspiration?! Den enda bra föreläsningen var Linnea, som berättade hur man skulle presentera på planscher.»
- Vilka?»
- Måndagssamlingarna blev lite tjafsiga och utdragna med övertydlig information.»
- vilka?»
- Vilka föreläsningar?»
- Sådär. Kunde varit många fler och legat i början av kursen.»
- Vilka föreläsningar?»
- Överlag inte så bra»
- "Hotellföreläsningen" var inte alls så inspirerande som den kunnat vara, utan 4 knapphändigt ihopsatta sidor varav ett var ett programförslag. Vi är duktiga på att söka information själva, men när det då ges en föreläsning förväntar vi oass att få ut något av den.»
- redan kommenterad»
- För lite inspirerande föreläsningar. Gästföreläsningarna kvällstid om det är dom ni menar (?), på temat arkitekturtävlingar, var bra, de jag gick på.»
- Var för få.»
- vilka föreläsningar?»
- Dåligt, se ovan.»
- vi hade väl inte direkt föreläsningar. det hade varit trevligt att ha. »
- Föreläsningar?? Vilka då?? »
- Fattiga föreläsningar. Vi fick gång på gång höra att denna kurs skulle visa allt vi lärt oss "från början", vilket totalt tar bort ansvaret från handledarna. »
- Vi hade knappt några föreläsningar. Jag önskar fler föreläsningar och inspiration. Vad är ett hotell? Hur planerar man för en hållbar förstad?»
- De få som var fungerade överlag bra.»
- Helt ok. Men vart var föreläsningarna om hotell?»
- Jo Vars!»
- Ok.»
- Har vi haft några??»
- Bra»
- Det var bra föreläsningar, men återigen lokalfrågan! »

19. Hur fungerade handledarstödet från Mika Määttä?

29 svarande

Mycket dåligt»12 41%
Ganska dåligt»9 31%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 1.93

- Vet ej.» (?)
- Hade inte Mika.» (?)
- fundera gärna lite på din attityd. jag tycker inte att någon i din ritsal presterade i enlighet med tidigare projekt. vad tycker du pedagogik handlar om? vad tror du får elever att växa och prestera bra? man får känslan av att du tycker att du sitter på en sanning som du inte tänker tala om men som ger dig rätt att håna allt som inte överensstämmer med din sanning.» (Mycket dåligt)
- jag hade inte mika som handledare och därmed inget handledarstöd från honom» (Mycket dåligt)
- Det var svårt att lägga en diskussion utanför det personliga planet och diskutera allmänna problem. Orden skitfult och degklump som dök upp under elevers handledningar var inte ens menade att vara konstuktiva. Hissa eller dissa var mottot.» (Mycket dåligt)
- Vad jag hört från hans ritsal» (Mycket dåligt)
- Sorry, hade inte Mika som handledare. Råkade trycka i..» (Mycket dåligt)
- Har ej haft han som handledare men hans pedagogiska kompetens som kritiker är under all kritik.» (Mycket dåligt)
- Dels beror det på att jag inte hade möjlighet att komma på handledning vid något tillfälle. Att handleda i grupp är inte att föredra. Upplevde att det mest blev en allmän disskusion och att det blev svårt att få en bra dialog kring sitt projekt. Jag valde att ha Mika som handledare för att jag har upplevt honom som kunnig och med spännande åsikter. Jag hade önskat en bättre dialog med honom än vad som blev. Tror att mitt projekt hade blivit avsevärt bättre om det hade varit så. Jag valde att lägga betoningen på stadsplanering i mitt projekt och såg byggnaden mer som en idé och grov skiss för disskusion. I efterhand upplevde jag att det var fel av mig och hade nog kunnat förhindra det genom en bättre dialog under handlednigen.» (Ganska dåligt)
- Jag hade ju inte Mika men jag hörde mycket om honom och han fick t.ex. en elev att göra tvärtemot det hon/han verkligen ville och en annan att bli mer stressad. » (Ganska dåligt)
- Ej kapabel till att sköta huvudansvaret för kursen. Kräver ansvar från studenter men tar inget själv. Klumpiga missar, exempelvis bortglömd bokning av konstruktionskonsultation.» (Ganska dåligt)
- Mika har känts oengagerad och svårtillgänglig.» (Ganska dåligt)
- Fokuserat och proffsigt» (Ganska bra)
- Mika gillar att snacka mycket. Vem gör inte det? Men som handledare kanske man skall lägga band lie på sig själv och lyssna lite också. Men jag tycker Mika har hjälpt mitt projekt att bli ett klart bättre projekt än vad det skulle bli på egen hand.» (Ganska bra)
- En kritik dock,för otydliga ramar för vad vi egentligen skulle göra. Det var för odefinierat helt enkelt.Men det gäller ju kursen som helhet.» (Ganska bra)
- Fick bra med tid då vi inte var så många. Mika kunde dock fastna lite för länge vid en elevs arbete så övriga i grupphandledningen inte fick så mycket tid. I början var det ok för då är all handledning på ett basplan men vid mer specifika problem blev det lite galet.Bra var att i slutet av varje handledning fick man själv svara på vad man hade för problem man skulle ta itu med, detta gjorde att jag inte fick de tidigare regelbundna "block-outerna" efter handledningen utan kunde arbeta vidare direkt och kom på så sätt längre i arbetet och kände att jag hade koll på vad jag gjorde och vad jag behövde göra. Mika är ärlig och kommer med 1000tals idéer varje träff - mycket bra.» (Mycket bra)

20. Hur fungerade handledarstödet från Andreas Lyckefors?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»9 39%

Genomsnitt: 3.04

- jag hade inte andreas som handledare och därmed inget handledarstöd från honom» (?)
- Hade inte Andreas.» (?)
- Har ej haft han som handledare men hans pedagogiska kompetens som kritiker är under all kritik.» (Mycket dåligt)
- Handledaren lyssnade inte, var oförmögen att sätta sig in i och intressera sig för mitt projekt orienterat mot stadsplanering. Andreas är bra, och har många goda synpunkter, men i denna situation fungerade han inte alls. » (Ganska dåligt)
- Mika och Andreas verkar inte ha fungerat ihop, vilket i mina ögon har påverkat hela kursen. Andreas gav ett mer engagerat intryck i Byggnad 2.» (Ganska dåligt)
- engagerat och positivt!» (Ganska bra)
- Engagerad» (Ganska bra)
- vet ej» (Ganska bra)
- Bra flexibilitet och att vi fick möjlighet att komma på andra dagar/tider till kontoret. » (Mycket bra)
- Handledningen var peppande och tvingade igång kreativa processer. Trots detta låg fokus nästan enbart form och mindre på innehåll och funktion. Jag fick ut det jag ville fårn handledningen ävenom 20-minutersstunder är en väldigt kort tid att diskutera igenom ett såpass omfattande projekt.» (Mycket bra)
- Ja!» (Mycket bra)

21. Hur fungerade handledarstödet från Johan Olsson?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»12 60%

Genomsnitt: 3.6

- jag hade inte johan som handledare och därmed inget handledarstöd från honom» (?)
- Vet ej. » (?)
- Hade inte Johan.» (?)
- vet ej» (Ganska bra)
- Handledningen var ett av de få moment som fungerade riktigt bra. Tummen upp till Johan...» (Mycket bra)
- Bra handledare. » (Mycket bra)
- Även om jag själv inte har haft handledning av honom, har jag hört mycket gott om hans handledning. Utifrån det jag hört betraktar jag honom som en mycket kompetent och proffesionell person. Detta speglades även då flera projekt ur hans grupp valdes ut som bästa projekt.» (Mycket bra)
- vet ej» (Mycket bra)
- Johan är en klippa i ett stormigt hav. Alltid uppmuntrande, engagerad och smart i sina kommentarer. Bra!» (Mycket bra)
- Johan har varit min handledare och han har varit till stor hjälp under projektet. Engagerad och insatt i ritsalens olika projekt.» (Mycket bra)
- Har ej haft honom men har hört av andra att han skulle ha varit väldigt bra och sympatisk.» (Mycket bra)

22. Hur fungerade handledarstödet från Linnea Larsson?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 3.45

- Hade inte Linnea.» (?)
- Mycket input, trevlig, bara bra!» (Ganska bra)
- Öppen och hjälpsam» (Ganska bra)
- vet ej» (Ganska bra)
- alltid för lite tid, är lite tveksam till att ha handledning i grupp, någon får alltid mindre tid än de andra.» (Ganska bra)
- hade ett handledningstillfälle med linnea och var mycket nöjd med hennes välbehövliga och effektiva kommentarer och påpushning» (Mycket bra)
- Konstruktivt! Hon både ifrågasatte och gav förslag på andra lösningar.» (Mycket bra)
- Träffade Linnea vid två tillfällen och fick mycket god respons, exakt av det slag jag vid tillfället behövde. Hon förstod mina dilemman och kunde ge mig vägledning för att kunna jobba åt rätt håll. » (Mycket bra)
- Linnea har funnits tillgänglig även för elever utanför hennes ritsal. » (Mycket bra)
- Linnea är en engagerad och sympatisk handledare, har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Den bästa handledare jag haft! Hon var skarpsynt och hjälpsam och tog upp precis så mycket som var lagom vid varje handledning. » (Mycket bra)

23. Hur fungerade handledarstödet från Lina Gudmundsson?

16 svarande

Mycket dåligt»5 31%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Vet ej. » (?)
- Vet ej, ej haft henne.» (?)
- Trevlig tjej men man fick ju absolut ingenting tillbaka, hon bara nickade.» (Mycket dåligt)
- Lina verkade inte riktigt veta vad hennes uppgift som handledare var och vad hon överhuvudtaget gjorde där. Gensvaret vid handledning var ganska obefintligt och gav tyvärr ingenting. Mer engagemang och påpushning, vilket andra handledare verkar ha erbjudit, kunde definitivt ha behövts i det här projektet.» (Mycket dåligt)
- För mjäkig, gav ingen egentlig respons. Var till ingen hjälp helt enkelt.» (Mycket dåligt)
- Min sämsta handledare någonsin. Hon var inte ens insatt i det mest grundläggande i mitt projekt. Jag tror jag faktiskt kan säga att det var det som sänkte mig. Ångrar att jag inte bytte till Johan.» (Mycket dåligt)
- vet ej» (Ganska bra)
- Hon var ganska mild i sin handledning men med mycket kunskap. » (Ganska bra)
- vet ej» (Ganska bra)

24. Hur fungerade handledarstödet från Catarina Canas?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»16 38%
Mycket bra»24 57%

Genomsnitt: 3.52

- Gav egentligen ingenting, mer än att det var trevligt att prata bort en stund. » (Ganska dåligt)
- Inspirerande» (Ganska bra)
- Hon är inspirerande och positiv, men ibland förstår jag inte vad som är så otroligt bra med henne. » (Ganska bra)
- mycket bra handledning, dock synd att den låg så ibörjan då det enda hon kunde säga var att det var bara att köra på. De flesta hade inte mkt att komma med två dagar in på kursen. hade velat ha mer handledning på själva hotellet.» (Ganska bra)
- Okej, blev en väldigt kort handledning så jag hann inte få ut så mkt.» (Ganska bra)
- !!! pärla» (Mycket bra)
- hade gärna haft handledningen med catarina lite senare in i projektet för att ha hunnit komma längre och få ut mer av hennes mycket inspirerande och hjälpsamma kommentarer och kritik» (Mycket bra)
- Det var jättebra, hon är en av de bästa kritiker jag haft.» (Mycket bra)
- Bäst! Hon försökte verkligen göra ett bra jobb och lyckades!» (Mycket bra)
- Catarina är fantastisk, hon är en vitamininjektion för Chalmers.» (Mycket bra)
- Canas = guld» (Mycket bra)
- Hon är otroligt duktig och kunde hjälpa mig trots att jag hade väldigt lite att komma med. Hon är grym!» (Mycket bra)
- Energi till projektet, gav många nya idéer och frågor man ville utveckla. Hon ifrågasatte på ett vänligt och energiskt sätt. Kul att ha handledning på engelska för då fick man verkligen formulera sig kort och innehållsrikt för att man inte kan alla ord runt om, vilket gav "korrekt" och specifik handledning.» (Mycket bra)

25. Hur fungerade mellankritiken?

45 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»9 20%
Ganska bra»23 51%
Mycket bra»9 20%

Genomsnitt: 2.82

- deltog ej pga sjukdom» (?)
- Fick inte ut något alls av det. » (Mycket dåligt)
- bra att man tvingades sammanfatta för sig själv vad man höll på med, men mycket dåligt gensvar och engagemang från handledaren, vilket inte ledde projektet frammåt på något sätt utan snarare bakåt eftersom det enda hon var intresserad av endast rörde stadsbyggnadsfrågorna vilka det i detta skede var dags att lämna för att komma vidare. » (Ganska dåligt)
- hade varit bra med nån annan en ritsalshandledaren så man fick mer åsikter» (Ganska dåligt)
- Borde inte ha varit handledare som var kritiker.» (Ganska dåligt)
- Folk hade inte kommit någonstans. Vad det berodde på vet jag inte.» (Ganska dåligt)
- Det kändes onödigt att lägga så mycket tid på att bearbeta presentationsmaterial till denna genomgång. Att stå och presentera projektet framför en publik istället för att sitta runt ett bord och diskutera gjorde att det blev mer spänt och mindre fokus på att få synpunkter på hur man går vidare.» (Ganska dåligt)
- Eftersom det var ovan nämnd handledare som höll i den.» (Ganska dåligt)
- bra att få sammanfatta för sig själv vad man vill. Dock dålig feedback» (Ganska bra)
- Hade varit roligt att ha den i tvärgrupper och istället ha en personlig handledning till med sin handledare. Det kändes som att man tappade ett handledningstillfälle på grund av mittkritiken. » (Ganska bra)
- MEN, för lite handledning efteråt. » (Ganska bra)
- Hade varit bättre om vi hade mellankritik mellan de olika ritsalarna.» (Ganska bra)
- man hade inte hunnit så långt som man borde tills mellankritiken» (Ganska bra)
- behåll detta!» (Mycket bra)
- Jag hade mycket klart till mellankritiken så det gav mycket med den kritik jag fick. Var skönt att formulera mina tankar och se vad de andra fick för tankar och vilka idéer det gav. Många bra diskussioner bev det också. » (Mycket bra)

26. Hur fungerade slutkritiken?

46 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Ganska dåligt»11 23%
Ganska bra»19 41%
Mycket bra»11 23%

Genomsnitt: 2.78

- Varför tar ni in en kritiker som inte har sett projekten innan??? » (Mycket dåligt)
- "Nonna" bör inte vara ensam kritiker på just denna kurs. För mycket fokus låg på vad som exempelvis är "agenten" i en mening av en text. Det diskuterades grammatik och stadsbyggnad på en väldigt nekel nivå. Det kändes inte som att kritker hade läst in sig på projekt i mer än fem minuter.» (Mycket dåligt)
- Tyvärr upplevde jag kritiken bitvis låg. Några bemöttes av kritik som mest var kränkande och inte på något vis konstruktiv. Tror att man kan ta till sig sina brister och utvecklas oerhört om kritiken är konstruktiv. Misstänker att de som drabbades inte har lärt sig så mycket av sina misstag. Som åhörare bidrar det mest till att man tappar förtroendet för kritikerna, även om det i grunden säkert finns mycket klokt att ta till sig och lära av.» (Ganska dåligt)
- Som sagt var det vissa som inte hade salar osv. Jag tyckte att mina kritiker var orättvisa ibland. » (Ganska dåligt)
- gästkritikern hade inte läst på alla pga att han inte kunnat öppna pdfen, pinsamt! dåligt att inläsningslistor kom så sent.» (Ganska dåligt)
- Mycket ojämn fördelning av kritik mellan grupperna.» (Ganska dåligt)
- Framför allt kursuppsamlingen var en katastrof. Att lägga fokus på de som klarat sig TROTS bristande lärarfokus och planering, och glömma bort alla de som inte gjorde det, är helt enkelt inte ok.» (Ganska dåligt)
- Här hade det också varit roligt att va i tvärgrupper, ock var det värdefullt att få kritik från sin handledare och då är det ju lite svårt att ordna... Men kanske hade man kunnat jobba med halva ritsalar som slås ihop eller så. Det kändes också lite klantigt att samma ritsal som hade Catarina Canas som kritiker under Röda Sten fick henne i detta projekt också. En sån chans borde förunnas så många som möjligt under läsåret. Bara en liten grej att hålla koll på kanske till nästa år... » (Ganska bra)
- Catarina Canas är utmärkt som kritiker och ger alltid intressant och rättvis och lärorik kritik. Synd bara att hon av någon anledning inte hade fått och kunnat läsa in sig på alla projekt, fastän de var inlämnade i tid, och därmed inte kunde ge så mycket kritik på dem. En rent administrativ miss som med mindre slarv och mer engagemang från kursledarna hade kunnat undvikas. Känns lite tråkigt att på sitt kandidatprojekt inte ens få ordentlig kritik efter allt slit man har lagt ned.» (Ganska bra)
- Som alltid vill man ha lite mer tid, men det är väl som det är. Gillar iallafall att det blev lite mindre daltande och mer skarp kritik. När det var dåliga projekt så kom det fram, precis som när det var bra.» (Ganska bra)
- Vi fick byta lokal tre gånger under kritiken.» (Ganska bra)
- hade önskat mer konstruktiv kritik» (Ganska bra)
- Lokalbyten, på grund av brist i administrationen, gjorde att det blev lite rörigt.» (Ganska bra)
- Kompletteringskritik. Ganska lindrig, få personer närvarande. Illa inlästa kritiker. » (Ganska bra)
- Catarina Canas» (Mycket bra)
- Det blev mycket fokus på byggnad, men tiden var ju klart begränsad, verkar som det var själva hotellet som handledare och kritiker ville fokusera på till slut ändå, men det gjorde att stadsdiskussionen kom bort lite.» (Mycket bra)
- Den var bra förutom att det var ett hemskt seminarierum att ha kritik i. Varmt och trångt och det gick knappt att öppna fönstret ut mot ljusgården. Alla hade huvudvärk vid dagens slut.» (Mycket bra)
- Björn Gross var väldigt inläst som gästkritiker.» (Mycket bra)
- Canas är en av de bästa kritikerna man kan få. Hoppas nästa års elever också får ha henne och gärna fler i samma dignitet med lika mycket erfarenhet och lust att hjälpa oss att utvecklas.» (Mycket bra)

27. Hur fungerade projektets samverkan med Partille kommun?

- Märktes mest i början.»
- Ganska bra.»
- bra»
- Den var obefintlig efter introduktionen. Men man hade nog inte haft tid att samarbeta med dem under den pressade tidsramen ändå... »
- Vet ej.»
- Sådär. »
- Bra förankring, de har svarat på ev frågor»
- bra»
- bra»
- säkert bra, men har inte sett så mycket av den samverkan för att kunna ge ett omdöme»
-
- Va?»
- vet ej»
- sådär, det försvann liksom på vägen»
- Ingen aning. Såg inte röken av dem efter första introdagen.»
- vet inte»
- Mycket liten samverkan.»
-
- Bra vid introduktionen. Vi hade gärna hört mer från deras sida vid en slutdiskussion eller kritik.»
- Bra tror jag»
- vet ej»
- Det fungerade bra, men det hade varit kul att få lite mer kommentarer från kommunen!»
- Det verkade väl inte särskilt förberett eller? Saknades material i tid, saknades kommenterar vid mittkritiken, möjlighet att få deras synounkter.»
- Ingen aning egentligen. De var med första och sista dagen, vad jag märkt. »
- Märkte inte av denna samverkan»
- Ganska bra. »
- Märkte inte av någon större samverkan.»
- ok»
- Vet ej»
- Ok.»
- Var inte med i någon vidare samverkan efter introduktionen.»
- Bra»
- Hade gärna sett någon slags uppföljning. Annar bra. Hörde av mig någon gång med någon fråga och fick ett snabbt, vänligt svar. Även bra inledning på kommunhuset.»

28. Hur väl har informationen med e-mail fungerat under kursens lopp?

46 svarande

Mycket dåligt»6 13%
Ganska dåligt»17 36%
Ganska bra»21 45%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.41

- Andreas Lyckefors har helt ignorerat alla mail jag skickat. Mika Määttä har svarat på något enstaka endast. » (Mycket dåligt)
- För sent ute. Bättre framförhållning behövs!» (Ganska dåligt)
- Har inte Mika någon mail? Andreas har skickat ut det mesta.» (Ganska dåligt)
- Mika och Andreas har ofta skickat dubbla budskap via mail. Har inte verkat samordnade sinsemellan.» (Ganska dåligt)
- Ständiga ändringar, borde inte förekomma. Hur svårt kan det vara?» (Ganska dåligt)
- för dem som finns med på den mail-lista som använts...» (Ganska bra)
- E-mailen har ju kommit men många gånger alldeles för sent och ibland med irrelevant information, som att Andreas skulle till Milano helgen innan vi skulle lämna in våra projekt. Det är inte direkt något som vi elever behöver veta. Det styrker inte våra projekt precis.» (Ganska bra)
- Tack vare Andreas» (Ganska bra)
- Jag är själv för kass på att läsa email för att avgöra.» (Ganska bra)
- Tja, mail från Andreas och Mika har ju gått fram. Åt andra hållet har jag hört att det varit värre. » (Ganska bra)

29. Hur väl tycker du den digitala hanteringen med webmapp och kurshemsida fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»11 23%
Ganska bra»26 56%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 2.76

- Kurshemsidan har funkat bra men webmappen var strulig. Personligen hade jag ingen åtkomst. » (Ganska dåligt)
- Man kom inte in i mappen på idefixen.» (Ganska dåligt)
- Andreas och Mika har inte haft så bra koll på var vi ska lämna in våra arbeten, om det skulle vara digitalt eller utskrivet osv. Webmappen funkade ju inte ens. Först existerade den inte när vi skulle lämna in och sen kunde man inte lägga upp sina arbeten. Dessutom visste vi inte ens om den förrän efter inlämningen. Kurshemsidan har dock fungerat bra.» (Ganska dåligt)
- mkt las inte upp direkt utan först efter förfrågan. har man en kurshemsida är det lika bra att lägga allt där så vet alla var det finns.» (Ganska dåligt)
- information som borde finnas där har inte gjort det förrän mycket sent in i projektet» (Ganska bra)
- Många missade inlämning på webbmappen.» (Ganska bra)
- Information har dock dröjt.» (Ganska bra)
- Väl förberett. » (Ganska bra)
- Andreas var snabb med att lägga ut material och sådant som efterfrågades.» (Ganska bra)
- Som vanligt, märker ingen skillnad» (Mycket bra)

30. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»13 28%
Ganska bra»20 44%
Mycket bra»7 15%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.73

- Samma fråga som ovan.» (?)
- se fråga nr.9» (?)
- Endast på handlednignen och då hann man inte ens gå igenom hälften.» (Ganska dåligt)
- Har inte denna frågan redan varit?» (Ganska bra)
- Fixade en egen handledning med K-G efter att ha insett att ingen sådan fanns planerad. Om man gör det tydligt från början att studenterna själva förväntas ordna sådan tror jag inte det är några problem. När man däremot inte vet vad som är planerat och vad man bör fixa själv uppstår lätt irritation. Det är inte alltid så lätt att få tag på kursledarna som tydligen har andra heltidsjobb och sällan finns på skolan.» (Ganska bra)
- Man kunde skicka email.» (Ganska bra)

31. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»21 46%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.73

- Samma fråga som ovan.» (?)
- se fråga nr. 10» (?)
- Denna med.» (Ganska bra)
- eftersom det var tävling så blev konkurrensen mer tydlig än i tidigare kurser. kontor som tävlar i samma tävling brukar ju inte vilja delge sina bästa idéer direkt.» (Ganska bra)
- Den otroliga stresshets som infann sig var inte gynnsam för projektet.» (Ganska bra)
- Här lägger jag in en övrig kommentar som inte får plats någon annan stans: Hur motiverar ni egentligen att ni har satt ett slutligt inlämningsdatum och sedan utser vinnare i tävlingen som är inlämnade efter detta datum? I en "riktig" tävling hade dessa bidrag varit diskade och inte kunnat deltaga i tävlingen. Jag hade definitivt också kunnat behöva några dagar till för att färdigställa presentation och finslipa mitt projekt. Om alla hade haft lika mycket tid på sig hade kanske fler projekt varit bland vinnarna. Mycket dåligt och orättvist upplägg på en tävling!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från