ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 - Givare och don, LEU029

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.04

- Som vanligt räcker det i stort sett med att läsa gamla tentor, för att klara sig, vilket passar mig eftersom jag förmodligen inte kommer att jobba inom området.» (Högst 15 timmar)
- föreläsningar endast» (Högst 15 timmar)
- la mer tid på Maskinorienterad programmering, så detta hamnade lite efter.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»3 13%
75%»7 31%
100%»11 50%

Genomsnitt: 4.27

- missade halva första veckan och andra veckan» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 2.86

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 12%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»15 78%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.89


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»4 18%
Mycket stor»15 68%

Genomsnitt: 3.45

- bra föreläsningar, synd bara att i morgans del så skiljer sig hans föreläsningar från kursliteraturen. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»6 27%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.13

- varför skulle vi ens köpa boken?» (Mycket liten)
- Hade ingen kursbok» (Mycket liten)
- Seg bok om givarna» (Ganska liten)
- jag har inte öppnat bills bok» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 3.09

- Det är två lärare som inte verkar sammarbeta och lägger upp jättekonstiga tentor och svar på olika sidor istället för ena sidan.» (Mycket dåligt)
- Sent utlagda formelsamlingar» (Ganska bra)
- Pingpong har fungerat bra. Men, tentorna som var upplagna var fruktansvärt rörigt. Vissa tentor fanns dondelen och givardelen var och en för sig och i ett annan satt de ihop. Men framför allt, Hette alla filer olika och vissa saknade datum och låg huller om buller. Jag fick lägga ner minst en timme för att få ordning på dem. Lägger Lärarna ner en timme för att strukturera upp det så slipper varje elev göra det(30elever*1h). » (Ganska bra)
- Gärna bättre ordning på filsystemet.» (Ganska bra)
- Skulle gärna haft fler kompletta tentor att öva på.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»3 14%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 3.95

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 18%
Lagom»13 59%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»2 9%
Låg»4 18%
Lagom»10 45%
Hög»5 22%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.95

- Det är ju ett skämt att säga att en student på mekatronik lägger ner 50timmar i veckan i skolan när den riktiga tiden är närmare 15timmar/vecka (bortsett tentaveckan)» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 40%
Gott»7 31%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det blev lite rörig och väldigt kort tid för vissa moment av kursen.» (Godkänt)
- Lite svår tenta, lite förvirrande när inte givare o dondelarna är i samma fil på de gamla tentorna. Boken ger inte speciellt mycket.» (Godkänt)
- Dela upp den i en givarkurs och en donkurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- don-delen»
- Labbarna»
- Kursen ger en bra överblick.»
- relevant kurs! »
- Laborarionerna»
- Bra genomgångar.»
- Bill och morgan-de är trevliga och hjälpsamma.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler tentor att öva på eller övningsuppgifter.»
- mer om pneumatik och hydraulik»
- Några delar kanske borde tas bort/ägnas mer tid åt. Det var mycket som skulle hinnas med och tiden kändes knapp ibland.»
- Jag skulle gärna haft en dugga i kursen som kunde gett bonuspoäng till tentan.»
- Jag tycker att vi borde ha fler och bättre labbar. Det gäller samtliga kurser på chalmers. Jag fattar inte grejen med att vi ska analysera på labbarna istället för att skapa. Att vi följer en mall som är så noga skriven att en smart kille på gymnasiet hade kunnat gå in och göra labben. Vad lär man sig när man inte behöver tänka. Vissa labrationer behövde vi inte ens koppla upp själva utan bara titta på en voltmeter vad den viasade, det ger ingenting! Jag tycker att den här kursen borde samarbeta med Maskinorienterad programering där vi skriver ett program som styr en borrmaskin. Den borrmaskinen tycker jag att vi borde bygga i den här kursen. Borrmaskinen innehåller en elektrisk motor samt 2 sensorer.. Och eftersom arbetsbelastningen är så pass låg så hade nog ingen klagat.»
- Jag hade gärna sett att när man går igenom nya saker på föreläsningarna att det skickades runt ett exemplar på just det man ska gå igenom. Tex pt100, hallgivare osv. Kanske till och med nån motor som är med i dondelen. »
- Bättre bok då man knappt använder den/ kopiera ett utdrag av det viktigaste, då det inte kommer så mycket av den på tentan. Sätt ihop de gamla tentorna till en och samma filer.»
- Lärarna måste sammarbeta mera med var de lägger upp kursmaterialet. Don var på ena kurshemsidan och givare på den andra och inga tentor var riktigt kompletta»
- mycket fel i upplagt material-fel i gamla tentor framförallt.»

16. Övriga kommentarer

- dock saknas oftast den delen i kurserna här på chalmers att man själv söker information. det där som gör kursen jobbig, men som man i framtiden har nytta av. Jag får intrycket av att det du lär dig är det som kommer på tentan. Jämför man med örebro universitet där jag tidigare studerat lärdes det ut om väldigt mycket angående ämnet och sen kom vissa delar på tentan, varierande från olika tentor. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från