ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Datastrukturer, DAT036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-18
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»17 29%
Cirka 20 timmar»15 25%
Cirka 25 timmar»13 22%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.46

- struntade i flera föreläsningar och övningar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»5 8%
25%»2 3%
50%»7 12%
75%»19 32%
100%»25 43%

Genomsnitt: 3.98

- Jag läste och blev godkänd i kursen "Algorithms" (TIN092) före jag läste datastrukturer. Därför tyckte (trodde) jag att jag inte behövde anstränga mig så mycket här.» (0%)
- Alla föreläsningar, men inga övningar.» (50%)
- Jag hade annan kurs som krockade. Föreläsningsanteckningarna är lättförstådda.» (50%)
- Krockade med Funktionell Programmering» (50%)
- Alla övningar, missade hälften av föreläsningarna p.g.a schemakrock.» (75%)
- 100% av föreläsningarna. 25% av övningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 50%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 29%

Genomsnitt: 2.26

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»34 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.02

- Vet inte har inte sett målen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»9 19%
Ja, i hög grad»20 43%
Vet ej/har inte examinerats än»15 32%

Genomsnitt: 3.04

- Hela tentan kändes allmänt flummig i sina frågor. En hel del frågor var väldigt dåligt förklarade, det var svårt att förstå riktigt vad som menades. Jag frågade dessutom andra som skrev om de haft samma problem och det hade de. Det var även för mycket frågor som krävde för långa svar. Jag och flera andra satt och skrev för fullt ända tills tiden tog slut!» (I viss utsträckning)
- Kommer ej ihåg målen, men jag har gjort övningar och det var ungefär vad man kunde förvänta sig som faktiskt kom på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»17 29%
Ganska stor»23 39%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.55

- Obefintlig.» (Mycket liten)
- Jag deltog under en föreläsning samt en kvart av en övning. Lite märkligt att man premieras för att man sitter av tid på övningar. Det blir ju ganska många timmar totalt. För min del så spenderar jag gärna den tiden på studier i en miljö som passar min inlärning bättre.» (Mycket liten)
- Tempot på föreläsningarna var väldigt långsamt och dessutom hade man redan berört materialet på övningarna så det vore kanske bra om man fick föreläsningen först och en övning som testade det man lärt sig på föreläsningen och inte tvärtom. » (Ganska liten)
- Bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Framför allt tycker jag att man lär sig mycket av att labba och få testa saker själv. » (Ganska stor)
- Tyckte att övningstillfällena var riktigt bra, men labbarna mindre bra då det tog lång tid att få hjälp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»8 13%
Ganska liten»22 37%
Ganska stor»19 32%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.5

- Har ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Har aldrig öppnat boken bortsett från övningstillfällena eftersom övningarna är därifrån.» (Mycket liten)
- Köpte som tur var ej boken.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen gav ganska lite, medan webresurerna (animeringar mm) gav betydligt mer.» (Ganska liten)
- bara slides, hade ej bok» (Ganska stor)
- Har inte haft kursboken, men labbarna var mycket givande.» (Ganska stor)
- Kursboken var till mycket god hjälp för att göra lab2 och lab3. Datastrukturer är ju ganska allmänt och jag har använt diverse web-sidor på internet för min inlärning. Jag tror att det är bra att använda flera olika källor och böcker. Då kan man välja en som är på lagom nivå. Kursboken är ganska pratig och med lite väl mycket källkod.» (Ganska stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor)
- Halvtaskig bok» (Mycket stor)
- Kursboken var riktigt bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 50%
Mycket bra»23 40%

Genomsnitt: 3.24

- Vi hade "veckouppgifter" till tisdagens övningar. Oftast kom dessa ut på måndag vid lunchtid. På tok för kort tid!» (Mycket dåligt)
- Det är inte självklart att man ska klicka på "föreläsningar" för att hitta de uppgifter som ska göras under veckan när det finns en rubrik som heter "övningar". Det är till och med väldigt ologiskt. Att ändra förutsättningarna i en laboration efter att kursen startat är inte okej! Man ska inte behöva ändra i sitt program för att man har börjat arbeta på det tidigt och att uppgiften därefter har ändrats. Har man publicerat en lab på hemsidan så ska den vara rätt. Det kan vara okej med ett förtydligande men då ska det meddelas på föreläsningar och övningar!» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är på det stora hela bra. Men det vore bra om övningarna låg under fliken övningar och inte under föreläsningar så man måste leta efter dem. Dessutom ändrades labb-pm under kursens gång vilket ledde till att jag som hade skrivit ut labbarna och gjort anteckningar på dem jobbade på "fel" saker med labbarna. » (Ganska dåligt)
- Bra och överskådlig kurshemsida. Dock lades inte "powerpoint"-föreläsningarna upp förren några dagar EFTER att vi haft föreläsninge. Hade vart bra om han la upp den nån dag INNAN vi skulle ha föreläsningen, så man hann förbereda sig.» (Ganska bra)
- Hittils bästa kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Hemsidan är sjukt bra! Fler sådana kurshemsidor!» (Mycket bra)
- Tydlig hemsida med tydliga instruktioner.» (Mycket bra)
- Väldigt snygg kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»8 13%
Ganska bra»18 31%
Mycket bra»16 27%
Har ej sökt hjälp»13 22%

Genomsnitt: 3.48

- Hela tiden för lite labbhandledare. Vi fick vid tillfälle vänta i två timmar innan vi fick hjälp. Minst en labbhandledare till behövdes genomgående. Förbättra!» (Mycket dåliga)
- Dålig övningsledare (i min grupp).» (Ganska dåliga)
- Det har varit av väldigt varierande kvalité. Arnar och Dan har varit fantastiska med att förklara och hjälpa till. Cred till dem! Men på labhandledningstillfällena har det ibland varit många på kö och ganska stressigt. Om man då ställer en fråga och handledaren inte riktigt vill hjälpa till för att det är för stressigt får man inte ut så mycket av att vara där. Jag har ställt frågor till Staffan och fått till svar att det borde vara en självklarhet och sedan har han gått därifrån utan att förklara. Då känner man sig tillintetgjord och dumförklarad och otrevligt bemött. En handledare på en lab tycker jag borde vara väl insatt i vad labben går ut på och hur man kan lösa den. Så har inte alltid varit fallet. Dessutom har jag gått på övningstillfällen där övningsledaren inte vet hur lösningen till dagens bonusuppgift fungerar utan har fått den av en kollega. Det tycker inte jag är okej. Jag tycker att man som övnings- /labledare ska vara väl insatt och förberedd för sin uppgift. Annars tappar man respekt och förtroende. » (Ganska dåliga)
- Det var så otroligt mycket folk på labbhandledningstillfällena i jämförellse med antalet handledare.» (Ganska dåliga)
- För lite hjälp på laborationerna ibland.» (Ganska dåliga)
- Det fanns visserligen ganska många labbtillfällen men ofta var det bara en handledare där och många studenter som ville ha hjälp. De flesta var bra och hjälpsamma men det var tyvärr väldigt tråkigt bemötande från en av dem. Frågar man om hjälp vill man få hjälp oavsett vilken nivå frågan ligger på. Det labbhandledaren tycker är självklart och på "basic" nivå är inte det för studenterna alla gånger. Dessutom borde labbhandledarna ha koll på det labbarna berör. När jag och min labbpartner frågade hur adjecencylists fungerade fick vi svaret att det stod i vår bok (vilket vi redan hade läst men inte förstod) och när vi påpekade det fick vi svaret att det minsann var länge sedan labbhandledaren hade läst kursen och därmed inte kom ihåg. Va inte labbhandledare om du inte tycker om att hjälp studenter - det säger ju sig självt att det är de som behöver hjälp som kommer fråga efter den - inte toppstudenterna, de klarar sig ändå. » (Ganska dåliga)
- Kunde ha varit bättre handledare under labarna. Endast Dan gav bra förklaringar till hur man skulle tänka. Resten så bara att "det är fel" utan att säga vad......» (Ganska bra)
- Vi var lite väl stora grupper på övningarna.» (Ganska bra)
- Som sagt, övningarna var bra men labbarna mindre bra.» (Ganska bra)
- Funka alltid. Dock var ju labbanvisningarna så extremt otydliga, och ingen (anställd) kunde tyda dem heller.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»13 22%
Mycket bra»37 63%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.67

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»1 1%
Låg»7 12%
Lagom»35 60%
Hög»11 18%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.17

- 6 labbar vore rimligt (istället för 3): De flesta algoritmer implementerade vi aldrig!» (För låg)
- Det var mycket uppgifter och svåra labbar som tog väldigt mycket tid. Arbetsbelastningen kanske upplevdes olika för data respektive matte studenterna pga bakgrund inom ämnet. För mig som TM student med bara en grundkurs i java som grund var belastningen mycket hög och det blev inte många timmar över till min andra kurs. » (Hög)
- Upplägget på labbarna var väldigt dåligt planerade och orsakade hög arbetsbelastning.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»29 50%
Hög»21 36%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.45

- Läste 150%, 2 masterkurser.» (Hög)
- Men det tyckte jag inte var dåligt för det.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 6%
Godkänt»18 31%
Gott»26 44%
Mycket gott»9 15%

Genomsnitt: 3.65

- Hela systemet med bonuspoäng på övningarna fungerade väldigt dåligt. Om övningarna nu ska vara obligatoriska så kanske uppgifter kan gås igenom på tavlan på hela övningstillfället som en sorts storgruppsövning.» (Dåligt)
- Labbarna var extreeeeemt dåliga. Det är helt uppenbart att den som skrivit labben varken själv gjort labben eller har nån koll på datastrukturer. Fråga handledarna över alla oklara frågor som eleverna ställt. Timmar gick åt att tyda vad de ville ha. givetvis kunde varken Peter eller någon handledare själva fatta de usla instruktionerna.» (Dåligt)
- Väldigt lång tid mellan inlämnad lab och retur på labb. Flera gånger fått vänta över en vecka. Stort minus!! Hur ska vi klara av att planera våra studier då vi hela tiden får kolla om vi fått retur? Skärpning!» (Godkänt)
- intressant, nyttigt» (Gott)
- Peter är en inspirerande föreläsare, vilket gör otroligt mycket.» (Gott)
- Trots den höga arbetsbelastningen var det en rolig och intressant kurs. » (Gott)
- Jäkligt spännande kurs. Mycket roligt innehåll.» (Mycket gott)
- Bra kurs med en bra föreläsare/examinator. Intressanta labbar» (Mycket gott)
- Detta är, med min kunskap, en av de absolut viktigaste kurserna på utbildningen. Kursen är bra.» (Mycket gott)
- Rolig och lärorik» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var bra. Genom dem lärde man sig använda de datastrukturer som labben innehöll.»
- Bonuspoäng. Ska gynna dom som studerar under hela läsperioden»
- labbarna var bra»
- Kan inte komma på nånting.»
- Laborationerna är i sig bra och sporrande, men de kunde anknyta tydligare till kursinnehållet, eller rättare sagt handledarna kunde knyta tydligare till kursinnehållet när de ger feedback. Peter kan behålla, och öka sin interaktion med klassen. Det fungerade jättebra när vi fick diskutera igenom frågor. "Hemläxorna" var roliga och sporrande. Bonussystemet fungerade bra, förutom att de flesta gjorde inlämningsuppgifter 1-6 och sedan inte fler, eftersom det inte gav mera poäng...»
- Det mesta av kursen är bra.»
- Arnar och Dan, de var riktigt duktiga som handledare»
- Bra labbar.»
- Bra föreläsningar och övningar.»
- Peter och hans upplägg»
- Jag tycker att systemet med att man får bonuspoäng av att gå på övningstillfällena är bra. Det kan säkert förbättras till nästa år men tanken är bra!»
- Labbarna var bra.»
- Laborationerna»
- Föreläsaren»
- Övningstillfällena och bonuspoängen.»
- Laborationerna bör bevaras. Jag tycker att Lab-uppgifterna är riktigt bra och intressanta! Det är mycket tacksamt att man kan kan prova sin lösning mot ett testprogram.»
- tillgängliga slides från föreläsningar»
- Väldigt långsamma rättningar av labbar och tentan.»
- Laborationerna var bra.»
- Det är en intressant och givande kurs om ett spännande ämne.»
- De frivilliga hemuppgifterna som man skulle göra inför övningarna, det var bra nivå på dem tycker jag.»
- Peters trevliga och roliga inställning :) De många labbtillfällena. Övningarna - dvs möjligheten att få hjälp och bonuspoäng. Trots att övningarna inte var så kul alla gånger var det bra att "tvingas" göra övningarna i boken för det var faktiskt väldigt lärorika.»
- Övningstillfällena.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna var BARA självstudier. Saknade VÄLDIGT MYCKET i alla fall ett övningspass per vecka där någon räknade STORGRUPPS-övningar. Övningarna man väl räknade saknade nästan alltid facit så man visste oftas inte om man gjort rätt eller fel. Datastrukturer som labbarna inte tog upp har man inte så värst mycket koll på bara genom föreläsningarna.»
- Labbrättnings-tiden. Funkar inte som det är nu»
- bonuspoäng från övningar»
- Tiden det tar för labhandledarna att svara när man får retur. Skickade in lab3 ca 2 veckor innan sista godkännedag - fick svar en fredag kväll innan tentaveckan med sista godkännedag på tisdag! Blir så jävla irriterad!»
- Hanteringen av labbar. Ofta fick man reda på om man hade retur eller ej dagen INNAN "sista" deadline.»
- Labbeskrivningarna! Man fick en lab ett ett testprogram. Man hade ingen aning om testprogrammet var uppbyggt. Så det första man fick göra efter en retur var att skriva om hela programmet så att det passade ihop med testprogrammet. »
- Längre labbpass. Fler handledare.»
- Bra med pluspoäng, men poängsystemet för extrapoäng på tentan borde ändras något.»
- Mer funktionell programmering. Ta bort bonuspoäng, ta bort fusklapp.»
- Kanske lite mindre PowerPoint under föreläsningarna? Nu blev det lite för ofta innantill-läsning från slides... Jag tycker även att övningarna borde utvecklas. Eftersom det inte finns något ordentligt facit till frågorna i boken så blir det ofta att man inte vet huruvida man gjort rätt eller fel, vilket inte sporrar till arbete. Jag har full förståelse för att labbrättning är en dryg arbetsuppgift, och att det är omöjligt att ge bra personlig feedback till samtliga grupper. Men det känns tråkigt att jobba som ett djur med en smart implementation av en labb, bara för att först få ett standardiserat mail med kritik för fel som man inte begått (eftersom samma mail gick ut till flera labbgrupper), och sedan till slut bara "Ok." Sjävklart är själva "görandet" av labben det viktiga, men det skulle vara väldigt värdefullt med lite "det här är bra" och "tänk på detta till nästa gång". Nu ska det nämnas att de flesta labbhandledarna gav lite feedback iaf. Egentligen är det bara en som inte var bra. Kort sagt: ta inte med Staffan nästa år.»
- Det vore rimligare att få bonuspoäng från inlämningar och närvaro oberoende av varandra. »
- mer strukturerat, inte efterläsning ha ist föreläsningar. »
- Ständiga sammanfattningar och upprepningar på föreläsningarna kan bli lite irriterande efter ett tag.»
- Labbarna bör ses över, okunnig övningsledare.»
- Många jag känner hade inte kursboken, men ville fortfarande delta i övningstillfällena, där uppgifter ur boken räknades. Det hade varit jättebra om dom uppgifterna som gjordes på övningstillfällena fanns på kurshemsidan istället, så att man kunde skriva ut dom.»
- Fler handledare på labbtllfällena, det var inte tillräckligt.»
- Bonuspoängsystemet Sablans röra är vad det är!»
- En lab som är upplagd på hemsidan ska vara korrekt och inte ändras. Att få tillbaka en första retur på en lab med inlämningsdatum samma dag eller på en fredag när man har tentor på måndag och sista inlämning är på tisdag känns inte okej. Det skapar mycket stress och ångest hos oss studenter och gör det omöjligt att planera sin tid. Det vore bra om man kunde ha flera handledare i samma sal vid de tillfällen då alla behöver hjälp samtidigt, tex innan sista inlämningsdatum för första labben då många hade börjat på andra labben och hade svårt att få hjälp eftersom alla som fått retur på första labben hade förtur. »
- Tydligare struktur för bonuspoäng och övningstillfällen»
- Bonussystemet»
- Se till att labbarna lämnas tillbaka fortare efter att de lämnats in!»
- tidigarelägg labbarna då den sista labben låg för nära tentaperioden»
- Se till att labbhandledarna (gäller dock inte alla) håller sin deadline för rättning av labbar så man slipper sätta sig direkt efter tentan för att göra klart labben pga att handledaren inte lämnat in i tid.»
- Bonuspoängsystemet, att man var tvungen att vara på övningarna.»
- Man borde ha genomgångar på uppgifter. Övningarna borde vara mer i fas med genomgångarna vad gäller innehållet.»
- Skriva om labbbeskrivningarna, de är mycket svårförståliga bitvis. Som det var nu behövde man alltid gå och fråga vad som egentligen menades i beskrivningen och så. Fler handledare på labbtillfällena. Alla fick inte plats i salen och det tog mkt lång tid innan man kunde få hjälp.»
- Snabbare returer på labbarna samt fyra övningsgrupper ist för tre.»
- Tyckte inte övningarna gav speciellt mycket, så det var inte så kul att behöva gå till dem för bonuspoängen.»
- Föreläsningar före övningar på samma ämne. Labb-pm som INTE ändras! »
- Laborationstillfällena behöver fler handledare.»

16. Övriga kommentarer

- Bra»
- tror denna kursen kommer till väl användning»
- Bara för att man här ett program som funkar ska man inte behöva ägna 75% av labtiden till att skriva om programmet så att det funkar som testprogrammet vill när man inte har en aning om hur det funkar när man skriver koden första gången! Var tydligare i instruktionerna hur programmet ska vara uppbyggt!»
- Gör ordentliga (tydligare) labbanvisningar. Gör det nu medan ni har all kritik från elever färskt...»
- Ojämn nivå på inlämningsuppgifterna. »
- Mycket dåligt att de tog så lång tid för handledarna att rätta, inte kul o få retur i tentaveckan o då är de över en vecka sen man lämnade in labben»
- Förslag: Utvärderingssystemet stödjer att man kan fylla i sitt program. Skulle vara smidigt för utvärderarna om man kunde se eventuella skillnader mellan programmen.»
- Hej»
- »
- För egen del hade jag gärna läst kursen med C++ som språk vad gäller laborationerna. Kanske går det att erbjuda detta för de studenter som är intresserade?»
- Har för mig att reglerna för bonuspoäng ändrades från maximum av antal besökta övningstillfällen och gjorda hemläxor till minumum av de båda efter ett par övningstillfällen. Annars en mycket bra och spännande kurs!»
- Tack för en trevlig kurs.»


Kursutvärderingssystem från