ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Sjötransporter av tanklaster, LNC086

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»8 40%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 35%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.65


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 2.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Delning av Olja och Kem till två kurser. Känns som om det finns så mycket mer man behöver lära sig för att klara av vad som förväntas av en i arbetslivet. I jämförelse med andra kurser har man tryckt ner så mycket att det inte går att lära sig så mycket mer i detta formatet. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»6 30%

Genomsnitt: 3.05

- Tentan speglade kursen väldigt bra.» (Ja, i hög grad)
- bra (väldigt tacksamt!) att vi fick möjligheten att göra Del A tentan tidigare, blev betydligt smidigare och bättre tidsfördelat än om man haft ALLA 3 på en och samma tentatid.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»11 55%

Genomsnitt: 3.4

- Har seglat mycket ombord på tankfartyg så hade kunskaper om tank redan innan kursen.» (Ganska liten)
- Var lite väl låsta vid Power Point presentationerna, det ni sa var mer eller mindre exakt vad man kunde läsa på PPT"n vilket gjorde att man som åhörare blev mindre engagerad för man varken hann anteckna det som stod där samtidigt som det skulle komma på internet ändå...» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 2.75

- Powerpoint är smidigt för läraren, men med 28 stycken så blir det definitivt för mycket envägs kommunikation. När hyperlinkar inom dessa dessutom inte fungerar så förlorar det ganska mycket av funktionen. » (Ganska liten)
- Skulle kanske satt ihop ett häfte med övningsuppgifter och utdrag ur IBC, CHRIS, MARPOL, och sådant och ha det till salu i Kokboken.» (Ganska liten)
- När det gällde studierna hemma så var Power Point presentationerna SUVERÄNA!!! de var tydliga och lättförståeliga. ett STORT PLUS för att allt var elektroniskt tillgängligt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»8 40%

Genomsnitt: 3.35

- Mycket bra powerpoint presentationer, bra instuderingsfrågor» (Mycket bra)
- Allt har kommit ut på studieportalen direkt efter föreläsningar osv. Kanske skulle satsa på att köra med PingPong nästa år.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»17 85%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.95

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»3 15%
Lagom»15 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- På gränsen till låg» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»3 15%
Lagom»13 65%
Hög»2 10%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.95

- På gränsen till låg» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 20%
Gott»11 55%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 4.05

- inga problem med kursen, men lite för låg nivå ibland.» (Godkänt)
- Tycker lärarna var bra..» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen i sin helhet»
- COS, gärna utökad några timmar.»
- Bra att vi fått gott om tid att räkna på lektioner. Simulator. överhuvudtaget bra föreläsningar»
- Räknestugorna»
- Mer timmar i simulatorn och fler övningar till simulatorn. »
- COS tillfällena»
- COS-övningarna, det var en kul och insiktsgivande del av kursen. räkneövningar kombinerat med föreläsningarna, MKT bra att exempel togs upp i helklass och genomgång av övningsfrågor i klassen, då visste man hur man låg till samtidigt som man fick en förklaring till det som var oklart»
- Övnigarna i COS»
- Bra med mycket övningsuppgifter, kunde man dom var det inga problem med tentamen.»
- Simulator lektionerna»
- Laborationerna i COS.»
- Laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer ingående om publikationerna man använder.»
- Med all respekt för Magnus Hovings kunskaper men han var ingen bra föreläsare...tyvärr.»
- jag tycker man bör sammanställa behövlig kurslitteratur i häften som sedan säljs på cremona. Det är väldigt konstigt att inte ha någon tryckt kurslitteratur.»
- Fler övningar i COS. Lite mer praktiks genomgång i arbetet ombord i ett tankfartyg. Kanske kan ordna ett studiebesök eftersom tankfartyg är lite speciella.»
- inte vara lika "låsta" till power point presentationerna när det gäller att hålla föreläsningarna, använda gärna tavlan, elektroniken hjälper faktiskt inte alltid undervisningen, snarare tvärtom!»
- Att få en övningstenta innan kan vara bra.»
- Delning av Kem och Olja. l laborationerna fick man testa systemen, men när ypperliga förutsättningar finns för att göra så mycket mer känns det snopet att bara ha tre labbar där endast grundläggande funktioner användes. »
- Mer simulatorlektioner, i lastsimulatorn»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs!»
- Bra med mycket övningsuppgifter, men det hade varit bra om länkarna i den hade fungerat så att man även hade kunnat göra uppslagningsuppgifterna.. »
- Hans Filipsson & Olle har varit mycket hjälpsamma och tillmötesgående. »


Kursutvärderingssystem från