ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys, LMA400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-22
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»10 18%
Cirka 20 timmar»19 35%
Cirka 25 timmar»12 22%
Cirka 30 timmar»9 16%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.59

- Vi på Designingengörsprogrammet har haft sjukt mycket att göra under lp 2. Känns som det verkligen har krockat under hösten.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt svårt att uppskatta.» (Cirka 25 timmar)
- Utöver föreläsningarna, har jag vart på övningstillfällena samt lagt 2-3 timmar per dag i ca 5 dagar i veckan.» (Cirka 30 timmar)
- Var rätt inaktiv innan tentapluggandet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»17 30%
100%»36 65%

Genomsnitt: 4.61

- På grund av otydlig pedagogik har det ej funnits mening med att komma till alla föreläsningarna.» (50%)
- Har varit med på varenda föreläsning, dock inte varenda övningstillfälle. » (75%)
- Missade någon föreläsning p.g.a. att jag försov mig» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 50%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 18%

Genomsnitt: 2.14

- Fanns det några såna?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns ingen kursplan på kurshemsidan och har aldrig sett några kursmål. Fick tex heller inte reda på vilka bevis som behövdes kunna på tentan förränn två veckor innan tentan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Bryr mig aldrig om att läsa kursens mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har man matteboken så ska det inte vara så svårt att förstå» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»25 67%
Nej, målen är för högt ställda»11 29%

Genomsnitt: 2.27

- Vet ej hur målen ser ut.» (?)
- Höga relativt mängden kunskap och tid.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»4 8%
Ja, i hög grad»19 40%
Vet ej/har inte examinerats än»21 44%

Genomsnitt: 3.23

- Inför duggor» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»13 23%
Ganska stor»25 45%
Mycket stor»12 21%

Genomsnitt: 2.8

- När man går igenom 100 olika saker per vecka, utan att tänka på att lära sig detta utan bara att plöja igenom det och försöka hinna med, leder till att inlärningen inte blir effektiv. » (Mycket liten)
- Oengagerad föreläsare.» (Mycket liten)
- Ganska opedagogisk och hoppar ofta över steg i uträkningarna. Det blir svårt att följa om man inte redan vet svaret. Dock väldigt kunnig och till stor hjälp vid övningstillfällen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var på väldigt hög nivå. Föreläsaren hoppade över grundläggande steg i förklaringarna» (Ganska liten)
- Ibland har föreläsaren inte fyllt hela undervisningstiden. Vilket har kännts dåligt eftersom föreläsarens förmåga att förmedla kunskaper är mycket viktig.» (Ganska stor)
- Man förstår rätt sällan det som gås igenom på föreläsningen utan förståelsen kommer först nästa föreläsning.» (Ganska stor)
- Mycke bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Lars är suverän på att förklara alla "konstiga" begrepp..» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»12 21%
Ganska liten»16 29%
Ganska stor»17 30%
Mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.45

- kurslitteratur har varit under all kritik, mycket svårt att förstå ex osv.» (Mycket liten)
- Dålig bok, på chalmers johanneberg har de en annan bok för samma kurs som sägs vara mycket bättre» (Mycket liten)
- Dålig "kursbok". Valde i slutet av kursen att använda mig av Persson/Böiers "Analys i en variabel" då det inte gick att lära sig mha. den anvisade kurslitteraturen. Annan kurslitteratur skulle hjälpa kursen enormt.» (Mycket liten)
- Boken förklaras på ett sånt sätt som enbart författaren själv fattar. Väldigt dåligt med exempel och förklaringar.» (Mycket liten)
- Tycker att boken som vi hade var lite väl för komplicerad att förstå. » (Ganska liten)
- Kändes som kurslitteraturen hade skrivits för de som redan läst kursen snarare än för de som försöker lära sig något som är helt nytt.» (Ganska liten)
- Lite exempel att titta på i kurslitteraturen. Gamla tentor var bra. » (Ganska stor)
- Ett måste för att hänga med..» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen är vital för att lära sig allt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»17 32%
Ganska dåligt»16 30%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»2 3%

Genomsnitt: 2.07

- Aldrig kollat det» (?)
- Vi har fått gamla tentor, hemsidan var ej användbar då det endast låg ute en mall på hemsida.» (Mycket dåligt)
- Få upp gamla tentor och övrig info på kurshemsidan!» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida har ej funnits» (Mycket dåligt)
- finns ju ingen kurshemsida uppe!» (Mycket dåligt)
- Hemsidan har inte varit upplagd på hela tiden, och vi har fått förlita oss på utdelat material på lektionerna.» (Mycket dåligt)
- fanns ingen info förutom att fråga på föreläsningar» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan fungerade inte alls. Uppdaterades aldrig under kursen.» (Mycket dåligt)
- För små föreläsningssalar, ingen information alls på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- inte funnits något på kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- Väldigt dålig (ingen) information på kurshemsidan. Hade önskat att få ut tidigare tentor, instuderingsmaterial m.m. tidigare.» (Ganska dåligt)
- Vore bra med mer info och material på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Då det bara delades ut mtrl. i början med vad vi skulle göra under veckorna, vilka kapitel mm så är det inte mycket att säga.» (Ganska dåligt)
- övnings tentorna var det bästa» (Ganska bra)
- var aldrig inne på kurshemsidan, men den var säkert helt okej.» (Ganska bra)
- Lars har dock inte använt sig av kurshemsidan alls! DÅLIGT! Ge oss rekommanderade uppgifter och lägg ut de galma tenorna lite tidigare! använd hemsidan!!» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»15 27%
Ganska bra»22 40%
Mycket bra»11 20%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 2.96

- Man blir mer eller mindre dumförklarad och låter därför bli.» (Mycket dåliga)
- Otrevligt bemötande vid frågor» (Mycket dåliga)
- Det kändes som extra lärarna hade dålig koll på räkningen.» (Ganska dåliga)
- kunde bara fråga om uppgifter från boken på övningen.» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren var inte lyhörd för studenters önskemål att ställa frågor. » (Ganska dåliga)
- Tror inte nån riktigt vågade fråga något under föreläsningarna då föreläsaren hade en attityd som beskrev att det här var basic-grejer vi gick igenom.» (Ganska dåliga)
- Har fått den hjälp jag behövt, men skulle kunna förbättras med avseende på hjälpmetoder. Till exempel att sätta sig ner och förklara bättre, inte visa en sak på 2 minuter sedan gå för att andra behöver hjälp.» (Ganska bra)
- Det vara svårt att ställa frågor på föreläsningarna för man kände sig dumförklarad av läraren. Däremot var övningstillfällena väldigt bra. » (Ganska bra)
- Då vi endast hade Lars en gång i veckan så tog man de "svåra" frågorna tills dess. Övningsledarna kan inte alltid förklara vaför man gör på ett visst sätt, men det kan givetvis Lars» (Ganska bra)
- Bra med många övningstillfällen.» (Mycket bra)
- Gick knappt på någon övning och har således inte kunnat få hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»15 27%
Mycket bra»34 61%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.72

- De har varit till större hjälp än läraren.» (Ganska bra)
- Pluggade tillsammans med polarna inför tentan.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»16 29%
Hög»27 49%
För hög»11 20%

Genomsnitt: 3.87

- Den dåliga kurslitteraturen försvårade inlärningen istället för att hjälpa den.» (Hög)
- Det skulle vara bra med ett pappar där det står rekomenderade uppgifter! Att göra alla tar för lång tid och man får sålla alldeles förmycket på slutet...» (Hög)
- Som jag nämnde tidigare, går det inte att lära sig något när man bara pressar in så himla mycket information i hjärnan. Visst, läraren kanske kan det, som har jobbat med matten i 20 år. Men inte jag som haft 3 månader. Jag föredrar att gå igenom färre saker MEN att man lär sig dem.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 7%
Lagom»24 43%
Hög»19 34%
För hög»7 12%

Genomsnitt: 3.49

- Den andra kursen var väldigt slapp.» (Lagom)
- Gillade inte tempot.» (För hög)
- 15 skissinlämingar och 8 Alias inlämingar plus mattetenat inom kort....inte rimligt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»9 16%
Godkänt»25 46%
Gott»15 27%
Mycket gott»3 5%

Genomsnitt: 3.14

- Ingen koppling till användningsområde av kursens innehåll. » (Dåligt)
- men tungt» (Gott)
- Mycket bra undervisningar utav Lars» (Gott)
- Svårighetsgraden skulle kunna höjas något.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- typtentor»
- De många övningstillfällena.»
- bra föreläsare»
- inget spec»
- Lasse!»
- SI möterna. »
- Lars är en jätte bra lärare som lär ut bra. Kommer ner till våran nivå och förklarar bra. Men kan dock vara lite tyken ibland»
- Gamla tentor, övningstillfällena, »
- Många övningstillfällen med en lärare tillgänglig. »
- antalet övningstillfällen»
- Övningarna»
- Lasse!»
- Inte så mycket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen, övningstillfällen»
- kurslittraturen bör bytas ut, då den är svår att förstå och otymplig att bära med sig.»
- Tentor bör lämnas ut tidigare.»
- fler övningstillfällen - även under tentaperioden. Bättre litteratur med fler exempel för att få en djupare förståelse»
- Inför duggor»
- Kurslitteraturen»
- lägg gärna in en dugga eller två för chans till några bonuspoäng»
- Att läraren är mer trevlig occh pedagogisk. »
- ndervisar där hela året för han skulle jag gärna ha sett som lärare i Envariabeln.»
- Bokens teoriavsnitt är snårigt skrivna, utrymme för förbättring.»
- Boken bör bytas ut på grund av dåligt pedagogisk upplägg. Texten i böckerna är allmänt svåra att förstå sig på. »
- Tycker bevisen som skall komma på tentan ska delas ut tidigare»
- Halvera kursen och se till att folk lär sig något.»
- Kurshemsidan måste uppdateras med kursmål.»
- Kurslitteraturen. Den är fullständigt hopplös. Den matteboken är inte en övningsbok, det är en repetitionsbok för de som redan kan det. INte pedagogisk alls.»
- Föreläsningarna, mer exempel och förklaringar på grundläggande nivå. Duggor under kursen skulle varit bra. Fler gamla tentor att öva på och att få dem tidigare. »
- Kursliteraturen innhåller, för få och dåliga exempel på de upgifter som ska räknas. Alltså skulle fler exempel vara till stor nytta enligt mig»
- kurslitteraturen»
- Attityden hos föreläsaren dvs arbetsklimatet och se till att kurshemsidan används!»
- Föreläsare och kurslitteratur»
- Något fler övningar de sista tre veckorna. »
- mer repetition och återknytning till gymnasiematematiken så inte hoppet känns så stort... »
- Man bör absolut ha minst en dugga under kursen. Otroligt slött av undervisare att inte vilja lägga ner den tiden!!! »
- Lars måste tänka på att det är ungdomar som sitter där och försöker lära sig detta som är en bagatell för honom. Flera vågade inte be honom om hjälp.. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Allt är inte så "självklart" som föreläsare får det att framstå. Förklaring på varför man gör vissa saker skulle vara bra.»
- Personligen hade jag stora brister från gymnasiet när det gällde derivata och deriveringsregler. Kanske skulle vara en del i intromatten innan första mattekursen?»
- Jag gick basåret och ni när hela kursen är över så är jag faktiskt lite irriterad över att man inte fick möjligheten att tenta av den här kursen i slutet på basåret för med den kunskapen man fick på basåret så hade jag klarat den här tentan redan då. Kanske kan ge basårseleverna den möjligheten i framtiden?»
- Bra föreläsningar av en duktig föreläsare.»
- Jag uppskattar upplägget med duggor innan den stora tentan, så att man på riktigt kan se om man förstått allt, och så att man kan se vad man behöver plugga mera på.»
- Som sagt bör boken bytas ut. Finns Matematisk Analys av Studentlitteratur som förslag. Betydligt bättre att förstå sig på.»
- Lars borde tänka lite mer på hur han pratar med studenterna, vissa vågar inte fråga för dom e rädda att få en spydig komentar tillbaka»
- det hade varit bra med duggor i kursen, så man bätre vet vad man har förståt och inte förståt»
- Jag vet inte om min åsikt räknas in mycket men kolla bara på statistiken av hur stor andelen av elever som klarat tentan och hur många som inte klarat. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från