ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ASB157 Stadsgestaltning -ht 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-20
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Matts Heijl»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplan och kursprogram formuleras kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du förväntas ha tillägnat dig i kursen. Ange hur du tycker att målen har uppfyllts.

1. Hur anser du att lärandemål för kursblockets projektdel uppfylls?

lärandemålen är att du efter fullgjort projekt i kursblocket skall:

vara orienterad om nutida stadsutvecklingsexempel i ett internationellt perspektiv
kunna identifiera sammanhang mellan stadslandskapets rumsliga sammanhang, former och funktioner samt det stadsliv som äger rum
kunna beskriva och analysera stadsrum och stadsrumssammanhang i stadslandskapets olika skalor
kunna överföra analyser och beskrivningar till gestaltningskoncept i det urbana land-skapets olika skalor
kunna visualisera och kommunicera idéer om rumslig gestaltning av komplexa stads-sammanhang
kunna argumentera för och värdera kvalitéer i stadsbyggnadsprojekt
reflektera över kunskaper och erfarenheter av studierna i projektet

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»8 34%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Jag tycker att projektdelen har varit bra upplagd men att jag känner att jag själv har lärt mig lite mindre då min motivation av olika orsaker har varit ganska låg.» (Ganska bra)
- Kraven är högt ställda. jag tror jag lär mig det man kan förvänta sig av en åttaveckorskurs i stadsplanering.» (Ganska bra)
- vi har egentligen bara arbetat i en urban skala, småstadens» (Ganska bra)
- Många intressanta föreläsningar i början av kursen, kanske hade det varit intressant att få några instuckna även senare under projekttiden för att få ytterligare inspiration i arbetet.» (Ganska bra)

2. Hur anser du att lärandemål för moment infrastruktur uppfylls?

lärandemålen är att du efter fullgjort projekt i kursblocket skall:

kunna beskriva och analysera infrastrukturella system i stadslandskapets olika skalor
vara orienterad om infrastrukturens genererande och strukturerande inverkan för stadsutveckling
kunna diskutera/skissera strategier för utveckling av infrastrukturella system på olika skalnivåer
kunna visualisera och kommunicera idéer om hur infrastrukturella system påverkar stadsform, stadsrum och stadsliv på olika skalnivåer

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 60%
Mycket bra»6 26%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Känslan av att ha varit framme och skrapat på ytan av toppen av isberget har aldrig varit mer fundamental. Om än inspirerande.» (Mycket dåligt)
- Om jag skulle efterfråga någonting här är det mer hårdfakta så att man har mer kött på benen i sin argumentation för ideer och utvecklingsmöjligheter.» (Ganska bra)
- Inte så många jobbade i olika skal nivåer. Förutsättningarna för infrastrukturen kändes väldigt bestämda på förhand och var mest att förhålla sig till.» (Ganska bra)

3. Hur anser du att lärandemål för moment konstlaborationer uppfylls?

lärandemålen är att du efter fullgjort projekt i kursblocket skall:

kunna använda konstnärliga och experimentella metoder för studier av olika teman i staden
kunna formulera konstnärliga utsagor och koncept som relaterar till stadsrummens och stadslivets frågor
kunna värdera och förklara det konstnärliga arbetets egenvärde och relation till för-djupad arkitekturförståelse

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»8 34%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Filmen som redskap kändes obekväm för mig personligen men det var just redskapet som gjorde att man fick kontakt med personerna i Älvängen.» (Ganska bra)
- Åtrerigen. Fria tyglar. Frågorna om hur man begränsar sig för att för att vara fri nog att vara kreativ är en ständig förbannelse men även en välsignelse.» (Ganska bra)
- Filmonstlabben var rolig, men vi gjorde tre visionsplanscher och det blev tjatigt.» (Ganska bra)
- Det viktigaste i momentet är att få dela informationen studenter emellan så att en bredare bild av Älvängen ges.» (Ganska bra)
- roligt med film, bra sätt att komma älvängenbona in på livet.» (Ganska bra)
- Lite bättre diskussion kring filmerna hade varit bra.» (Mycket bra)
- Jag tycker det var ett moment som var bra kopplat till projektet.» (Mycket bra)
- Att använda film som förarbete gav en inblick i området som vi inte hade haft annars, verkligen bra. Kanske hade man velat haft med rumsliga sekvenser och rörelser i större utsträckning i den konstnärliga delen. Men filmen som verktyg var kanon!» (Mycket bra)

4. Är målen rimliga i förhållande till kursblockets omfång och poängantal?
,

23 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»23 100%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det känns som att det fanns stort utrymme att göra så mycket som man själv tyckte var rimligt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det är som vanligt upp till var och en hur långt man vågar sticka ut hakan.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kursen känns ganska fri i vilken nivå man själv vill lägga projektet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- En av de få kurser då jag upplevt att det faktiskt är rimligt att hinna med, även om man fortfarande varit tvungen att sitta mycket över schemalagd tid, så har det bara varit i den utsträckning det fortfarande kännts roligt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- För en gång skull en arbetsbörda som kändes rimlig i förhållande till kursens storlek!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- bra» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Den här kursen var rena drömmen jämfört med byggnaden som system och stad 1. Skönt med en kurs som är väldisponerad och genomtänkt. Kvalitet är faktiskt bättre än kvantitet och här ser man vad bra det kan bli när man inte försöker trycka in så mycket det går i en och samma kurs. Tummen upp!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Huvuduppläggning,kursadministration och genomförande

5. Bedöm och kommentera kursblockets uppläggning med projekt, moment infrasturktur och moment konstlaborationer

I kursblocket skall projektet och de två momenten samverka, men momenten skall också ha ett självständigt innehåll och kunskapsvärde. Hur tycker du att denna samverkan och självständighet har fungerat?

23 svarande

Vet ej»4 17%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»11 47%
Mycket bra»8 34%

Genomsnitt: 3.82

- Svårt att bedömma vad som egentligen var grundtanken med t.ex filmerna, men som vanligt var spridningen på resultaten stor och det är väl en rikedom i sig.» (Vet ej)
- När man gör de två inledande momenten vet man inte än vart man vill med sitt projekt, så man vet inte om eller hur man kommer använda sig av det i projektet. » (Bra)
- Synd och irrelevant att lägga så många timmar på att klippa en film. Gav mig inget, varken då, under projektet eller nu efter kursens slut. Ett alltför långsökt eller obefintlig mening i att göra film, fanns flera konstärliga undersökningsmetoder att ta till, så hade det varit bra (hur gör andra arkitekter när de undersöker en plats? Hur gjorde Foster+Partner när de projekterade slussen?)» (Bra)
- En mycket väl fungerande och genomtänkt kurs! Inga direkta krångel med administration.» (Mycket bra)
- Jag uppskattar upplägget och tycker ändå att det har fungerat bra. Momenten har utförts var för sig men skapar en bra förkunskap och sammanfogas i projektdelen.» (Mycket bra)
- Konstlaborationerna var som sagt givande och var bra disponerade i tid. Bra att arbeta i tvärgrupper under inledande fas för att få en bredare bild av projektet och fler diskussioner.» (Mycket bra)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursblocks-PM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»13 56%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Är väldigt trött på att uppdaterat ritmaterial som vanligt tillhandahålls av ambitiösa elever som själva söker upp detta på sin egen tid. De ansvariga för kursen försvarar givetvis detta med att det är en teoretisk kurs. Men den pågår i en verklig värld och om det nu finns verklig information. Ge den till oss från början. Det gö ingenting svårare. Vi går på en teknisk högskola och fortfarande verkar det omöjligt att ge oss två veckors informationsmässigt försprång. När informationen kommer den i form av de sedvanliga a4papper. Trots att vi alltid upprättar maillistor och har en kurshemsida beror mycket fortfarande på dessa förbannade lappar. » (Mycket dåligt)
- Jag är ganska dålig på att kolla min mejl men Matts är bra på att komma ut med papper och sånt på ritsalarna.» (Ganska bra)
- Matts, du behöver bli bättre på att fatta dig kort i anvisningar (de är alltid för utförliga, eller egentligen för omständigt skrivna).» (Ganska bra)
- har iaf inte reagerat på att någonting fungerat sämre än vanligt» (Ganska bra)
- Bra information både på mail och i pappersform. Når ut till alla. Kursansvarig är alltid lätt att få tag på om man har frågor. » (Mycket bra)

7. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet. Ange i kommentaren i vilken ritsal du har arbetat .

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 13%
Bra»8 34%
Mycket bra»12 52%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- ritsal 1. jag tycker tyvärr att Mikael, som varit handledare i ritsal 1 inte är särskillt bra på att se elevernas arbete utan snarare "kör sin grej". » (Dåligt)
- Ritsal 3. Jag tycker inte att en handledare och kritiker ska ha ett så starkt personligt engagemang med underliggande bitterhet. Då blir handledningen och kritiken inte neutral och studenternas undersökande metoder och sökande idéer stoppas mer eller mindre upp från att utvecklas. » (Dåligt)
- Ritsal 3» (Dåligt)
- ritsal 3» (Bra)
- Jag hade en ganska lyssnande handledare som tolkade det vi sa och redde ut vad det var vi menade. Detta var bra i början men senare i projektet hade det så här i efterhand upskattats med mer tyckande och riktande. Jag arbetade i ritsal 4.» (Bra)
- Jag har fått handledning i ritsal 2. Handledningen har varit ok, inte speciellt bra, inte heller dålig. Ganska negativt inriktad och såhär efter kritiken tycker jag att vissa vestäntliga delar glömdes bort vid handledningen.» (Bra)
- Ritsal 1. Bra mängd handledningstid.» (Bra)
- Ritsal 4» (Bra)
- kan vara bra för ett projekt om handledaren försöker vara lite positiv och hitta och hjälpa fram de bra idéera. det finns alltid något som är värt att utveckla. har upplevt att handledningen varit lite opeppande.» (Bra)
- ritsal 4.ganska bra handledning. handledaren var kanske lite svårläst och rädd för att styra projekten. tycker att vi bör BLI styrda av handledarna.» (Bra)
- Ritsal 5 Mycket bra handledning» (Bra)
- ritsal 4» (Mycket bra)
- Ritsal 5 (öppna ritsalen). Jättebra handledning av en väldigt engagerad handledare. » (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- Ritsal 4, Mikael Broberg. Lagom mycket handeledningstid. Mycket bra handledare som gick att kommunicera med på många plan.» (Mycket bra)
- Bra intervall på handledningarna och ständigt konkreta punkter att ha klara av till varje handledartillfälle.» (Mycket bra)
- Mycket bra och positivt laddad handledning i ritsal 4.» (Mycket bra)
- Ritsal 5. Vi har haft en mycket engagerad handledare som också gett oss mycket information vid sidan av det vi fått från kursen. Som vanligt har kanske informationen och inriktningen på kursen styrts olika i olika ritsalar. Men det tycker jag man kan se som en fördel.» (Mycket bra)
- Ritsal 3» (Mycket bra)
- Ritsal 5» (Mycket bra)
- Ritsal 2, handledare Anna. Mycket handledartid och bra vägledning.» (Mycket bra)
- Ritsal 5. Fantastiskt bra och positiv handledare.» (Mycket bra)
- Ritsal 2» (Mycket bra)

8. Det var sju föreläsningar i kursen (se kursprogrammet). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

Föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange hur många föreläsningar som du har varit med på.

23 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»4 17%
Föreläsningarna gav ganska mycket»15 65%
Föreläsningarna gav mycket»3 13%
Vet ej»1 4%

Genomsnitt: 3.04

- Väldigt ojämt. Vissa väldigt bra. Andra skrattretande. Om relevans är en grundande faktor i omdömmet kokas det hela ofta ned till föreläsarens personlighet. Bättre kommunikation bakom kulisserna?» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Jag var med på samtliga föreläsningar. Repositions, Thorbjörn från Sweco var mest givande. Även Mika Mätta. » (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Bra att föreläsningarna kom i så pass god tid innan inlämning så man hann ta till sig det som sas.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Speciellt föreläsningen om stadsutvecklingsprojekt i Tyskland var intressant. Det var bra med ett lite vidare perspektiv på stadsutveckling. Även kulturgeografen var intressant eftersom han gav ett lite annat prespektiv. Föreläsningen om "miljövänliga översvämningslösningar" var kanske lite... populistisk. Men fyllde ändå sin funktion som synliggörande av problem och möjligheter.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- I det stora perspektivet ger det flesta någon form av erfarenhet att ta med sig. Jag tyckte vattenföreläsningen var svår att greppa och inget jag betänkt i projektet men det är oavsett en aktuell fråga.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag var med på alla. Många var riktigt tråkiga, men det fanns ändå något att lära sig, men de borde kunna göras roligare. Jag gillade mest föreläsningar med exemplen från Holland, England och Tyskland.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag kommer ärligt talat inte ihåg hur många föreläsningar jag har varit med på, men jag uppfattar de som givande ändå. De låg väl placerade i början av kursen.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Tycker de flesta föreläsningarna var väl avvägda. Frågan är om Copps behövdes igen.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- 4 st.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har varit på samtliga föreläsningar och tycker att de hållit en hyfsad nivå rätt igenom. Dagen med REposition och Sweco var intressant och även föreläsning med tyska exempel.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har varit med på alla föreläsningar. Jag tyckte också att föreläsingarna har legat bra i kursens tidsplan. Det gav tid till bearbetning och användning av informationen i projektet.» (Föreläsningarna gav mycket)
- Jag tycker att variationen har varit rik i föreläsningar med många olika specialkunskaper. Det skulle vara kul att kanske ha en föreläsning om hur ett stadsbyggnadsprojekt går till i processen. Förslagsvis med inslag av olika roller från verkligheten, tex entepenör, byggherre, hobbyintressen. fastighetsägare, planerare, trafikplanerare.» (Föreläsningarna gav mycket)
- minns för tillfället bara kristel kopfs föreläning. alltid givande.» (Vet ej)

9. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om frågor inom stadsbyggnad?

23 svarande

Mycket liten betydelse»1 4%
Ganska liten betydelse»8 34%
Ganska stor betydelse»7 30%
Mycket stor betydelse»7 30%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Jag har inte läst mer än det kompendium som ingick i seminariet. Dock så har jag sedan tidigare läst en hel del litteratur om stadsplanering och gestaltning, vilket var givande till den här kursen.» (Mycket liten betydelse)
- Kurslitteraturen var väl seminarielitteraturen? Jag tycker att det hade varit bra att trycka lite mer på värdet av kurslitteratur i alla kurser på skolan.» (Ganska liten betydelse)
- Kurslitteratur? Den faller ofta i glömska om den inte är obligatorisk. Det finns enormt mycket att läsa men det stannar gärna i periferin när man snöar in sig i projektarbetet.» (Ganska liten betydelse)
- Det har varit svårt att koppla det vi läst och diskuterat till just Älvängen. Det känns som att de teoretiska och praktiska momenten behandlar olika skalor.» (Ganska liten betydelse)
- Seminarium är alltid knepiga men några av texterna hade en del vettigt att säga.» (Ganska stor betydelse)
- Det är väldigt bra att vi har ett kompendium med texter utvalda för kursen som måste läsas istället för en lång lista på böcker som lätt försvinner.» (Ganska stor betydelse)
- mycket intressant läsning. svårt att tolka om och rita i praktiken.» (Ganska stor betydelse)
- Fick oss att tänka ett steg längre i projektet. » (Mycket stor betydelse)
- Väldigt bra kurslitteratur. Uppskattar verkligen seminarium. Tycker kanske handledare och kritiker bör läsa lite i texthäftet så att även de får en bredare uppfattning. » (Mycket stor betydelse)

10. I kursen ingick ett litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariet?

(tala gärna om i kommentarer hur seminarierna genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

23 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»0 0%
Seminariedagen gav ganska lite»6 26%
Seminariedagen gav ganska mycket»7 30%
Seminariedagen gav väldigt mycket»9 39%
Vet ej»1 4%

Genomsnitt: 3.21

- Jag tror den hade kunnat ge mycket mer om den hade varit styrd från någon. Att organisera det inom eleverna fungerar inte eftersom det inte blir en ledare. Det blir lätt att man driver in på sidospår och mer eller mindre relevanta upplevelser kring ämnet. » (Seminariedagen gav ganska lite)
- De diskussioner som uppkom var ganska intressanta, men de tog inte så mycket fasta på texterna i kompendiet. Jag tror att seminariegruppen var överens om att kompendietexterna var av varierad kvalitet. Vissa hade en hel del att önska i fråga om objektivitet och källhantering, och flera av texterna kändes rent spekulativa.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- studielitteraturen och seminariet var nyttigt till viss del men kan inte påstå att den var avgörande i beslut under arbetets gång.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Bra med ett seminarium och textsammanfattning. "Tvingar" fram mer läsning och diskussion, som annars lätt glömts bort.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Texterna till kursens seminarium var mycket bra och lärorika, det kan dock kännas mastigt att ta sig igenom hela häftet. Som vanligt under seminarerna slås man av hur intelligenta med studenter man har. Det finns en poäng med den skriftliga sammanfattingen men jag tror inte det är så många som tar del av den efteråt.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Som sagt knepigt. Men alltid intressant att höra folks olika åsikter och vinklingar.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Samma som ovan, svårt att koppla texterna till Älvängen.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det är väldigt bra och viktigt att få lov att läsa och diskutera, vilket är något det sällan ges tillfälle till i undervisningen. Alla blir väldigt engagerade i diskussionen.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jättebra seminarium. Mer av sånt behövs på skolan. Detta är det enda forum där vi verkligen tränar på att diskutera och argumentera om arkitektur. Bra inslag!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Det är också bra att det ingår att diskutera det man läst, en intention som annars kanske inte lyckas, och att man måste bearbeta diskussionen och skriva ner den i en sammanfattning.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jag tycker mycket im inslaget med inläsning och diskussion i smågrupper!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- tycker det fungerade väldigt bra.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Alla deltagande hade läst igenom större delen av häftet och specialiserat sig på en text som de under seminariet sammanfattade munligt. Efter sammanfattningen diskuterades texten utifrån de frågor som fanns med i kurs-pm. Den skriftliga sammanfattningen är bra om den görs direkt i efterhand för att ytterligare behandla och sammanfatta diskussionerna.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Många intressanta diskussioner. Tror också att det gjorde mycket att kursen inte var så stressad, vilket gjorde att vi verkligen satte oss ner och både läste och diskuterade. Tror att det ger mer än att få in så mycket som möjligt, som sagt... Verkligen kul att få tid att diskutera arkitektur också! » (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Diskussion med andra studenter ger alltid mycket i form av idéutbyte och värderingar.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jag tycker det är synd att inte alla läser hela litteraturen. Skriftlig inlämning är ett bra sätt för att garantera att man deltagit eftersom det inte finns ngn närvarokontroll. Dock tycker jag att det är allt för lätt att slinka undan eller vara passiv och bli godkänd ändå, så länge namnet står på inlämningen.» (Vet ej)

11. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna. Ange kritikgrupp)

23 svarande

Kritikdagarna var inte bra»0 0%
Kritikdagarna var ganska bra»2 8%
Kritikdagarna var bra»14 60%
Kritikdagarna var mycket bra»7 30%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Tänk på att inte börja med överdrivet negativ kritik, då är det svårt att ta till sig resterande kritik (som oftast är väl grundad). Ge oss elever tid att diskutera förslaget, vi har ändå alla jobbat med det ganska länge.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Kritikdagarna var i grunden helt ok, men jag kan sakna det positiva. Allt eftersom vi går här på skolan blir vi bättre och bättre på att hitta fel i varandras arbeten snarare än positiva saker. De utomståendes kritik är ofta mer nyanserad men många gånger är de klasskamraterna mycket hårdare.Hade det inte varit intressant att ha en mellankritik där man fick som uppgift att ta fram det som är positivt och värt att arbeta vidare på i den andres projekt, tror att diskussionen hade blivit en helt annan då!» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Bra att få ett "genrep" inom ritsalen. » (Kritikdagarna var bra)
- Bra med kritik i både ritsalen och mixgrupper.» (Kritikdagarna var bra)
- Bra med organiserad inläsning. Har varit lite lite elevkritik de senaste projekten. Bra både att få kritik från klasskamrater och att själv läsa in sig.» (Kritikdagarna var bra)
- Väldigt bra inslag med ett genrep till den slutliga kritiken. Lika viktigt som mellankritik.» (Kritikdagarna var bra)
- Jag tyckte att den här sammanfattningen med ritsalen och handledaren var väldigt bra och att den fungerade lite som ett genrep inför nästa dags kritik. Under den hade jag kanske förväntat mig lite mer av en diskussion om stadsbyggande i allmänhet.» (Kritikdagarna var bra)
- Lite konstigt med en förkritik där handledaren inte sa något. men de handledare jag hade (mixgrupp 5) var påläsa och duktiga, men något långrandiga...» (Kritikdagarna var bra)
- Kritikgrupp 3. Välplanerad kritik, tiden med externa kritiker var tillräcklig för att få en samlad kritik på hela projektet. Ritsalskritiken var lite väl tilltagen tidsmässigt.» (Kritikdagarna var bra)
- Mixkritikgrupp 1: Mycket bra: Mycket bra att vi hade etnolog Joakim med. Kritikerna var tydliga, neutrala, "innehållsrika", bra balans mellan konkret och abstrakt, okomplicerade! Ritsal 3-kritik: Tråkig, spänd stämning. Icke neutral kritik. Mer eller mindre stark personlig prägel hos kritikern. Bra uttryck. Inte så uppmuntrande, avsaknad av tekniska aspekter, » (Kritikdagarna var bra)
- Bra över lag men lite som vanligt. Vissa är nöjda och andra inte. Väldigt positivt med så seriös elevkritik.» (Kritikdagarna var bra)
- fick fin kritik, över förväntan. » (Kritikdagarna var bra)
- Vissa kritiker var extremt negativa och kommentarer som "Ni är dåliga" förekom. Jag anser inte detta vara konstruktiv kritik.» (Kritikdagarna var bra)
- kritikdagarna var mycket bra. Det ger mycket att få läsa in sig och kritisera sina klasskamrater. Vi fick lagom med tid till inläsning och på kritiken. Det blev ingen stress man kunde presentera i lugn och ro och fick också bra med respons på det projekt man lagt ned mycket tid på.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Alltid bra. Grupp 1.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Jag tycker man fick mycket olika inblickar på projekten och det är också under kritiken som man kan dra nytta av att olika ritsalar/grupper har haft olika inriktningar. Det kändes också bra att först ha en "uppvärmande" kritikgenomgång med sin ritsal, sadan ha en mer officiell kritik med mixgrupper. Jag tycker dock att man bordet bjuda in mer till elevdisskussioner.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Mixgrupp 1» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Tvärkritikgrupp 2» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra med processkritik! Bra att vi redovisade inför 2 olika grupper » (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

12. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet.

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den som gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

23 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»4 17%
Ganska god insats»12 52%
Mycket god insats»6 26%
Vet ej»1 4%

Genomsnitt: 3.17

- Man lär sig som vanligt mycket efter kursen, i mitt fall hade nog små förändringar och en annan presentation lyft projektet.» (Svag insats)
- Jag hade svårt att hitta motivation och inspiration, vilket jag tror enbart beror på den ansträngning som krävdes av den tidigare kursen denna termin. Det var alltså inte denna kursen som var oinspirerande. » (Svag insats)
- Har haft svårt att hitta en skala och detaljeringsgrad och har känt stress över det och att jag inte tycker att resultatet blev särskilt bra.» (Svag insats)
- Absolut sämsta insatsen hittills. Lade av olika anledningar inte ned den tid som krävs för att göra ett bra projekt och fokuserade också kanske på fel detaljer för ett stadsbyggnads projekt.» (Svag insats)
- Jag har lagt ner den schemalagd tiden på det här projektet och det som man ska göra har gjorts men har kanske inte varit motiverad att göra det där lilla extra som hade gjort så mycket mer. Detta beror på tvivel om jag ska bli arkitekt överhuvudtaget som väckts tidigare under utbildningen.» (Ganska god insats)
- Jag tycker att huvudgreppen i vårt projekt varit bra. Jag önskar dock att jag haft tid och tålmod och ta ett steg ifrån dem ett tag och titta på dem mer kritiskt och på distans så hade vi kanske sett vissa av de saker som påpekades i kritiken. » (Ganska god insats)
- Jag har försökt att ta det lite lugnare än normalt under projekt, dessutom är jag inte jättförtjust i stadsplanering.» (Ganska god insats)
- har inte lagt ner själ och hjärta. men har heller inte slarvat.» (Ganska god insats)
- Efter den senaste kursen var jag lite sliten och orkade inte engagera mig lika mycket, men det gick ganska bra ändå.» (Ganska god insats)
- Jag har inte suttit lika många timmar i skolan som vanligt. Det syns till viss del i projektet. Men jag har mått görbra psykiskt.» (Ganska god insats)
- Det har inte varit arbete dygnet runt men ett konstant gott tempo. Sömnen är som vanligt åt helvete men erfarenheterna desto fler.» (Mycket god insats)
- Har arbetet i en grupp om tre personer. Samarbetet har fungerat mucket bra tack vare att vi har valt samarbetspartners själva.» (Mycket god insats)
- Jag är nöjd med projektet och vi hade bra samarbete i min grupp.» (Mycket god insats)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»12 52%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Samarbetet i vår grupp har inte varit det mest lyhörda och vi har varit tre väldigt starka egna viljor.» (Ganska dåligt)
- Även detta tror jag beror delvis på en kollektiv slutkörning i den tidigare kursen. Dock så upplever jag stadsplanering som en mer komplex uppgift att samarbete över. Det är så mycket ideologiska och teoretiska ställningstaganden som ibland försvårar samarbete.» (Ganska dåligt)
- Jag har arbetat i par och det har fungerat ganska bra. Vi har haft ganska olika arbetssätt och idéer om genomförande men det har på det stora hela gått ganska smärtfritt även om den del diskussioner bara övergavs. Det har väl fått sina följder och de har sina brister. Men jag har haft en rolig och bekväm projekttid vilket jag uppskattar mycket.» (Ganska bra)
- Avsaknad av gemensamt ritsalsarbete. Under inventeringen (vilket borde lyftas fram som enskild del i början av projekttiden) finns det stor mening i att gör det gemensamt med hela ritsalen så att inte onödigt mycket arbete måste göras i projektgrupperna, t.ex. om hela ritsalen tillsammans gör en SWOT-analys, så slipper flera grupper göra egna. Då sparar vi tid och det blir mindre stress.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra att för framtiden göra vissa saker gemensamt i ritsalen, som tex analysen. Jag fick uppfattning av att alla satt och gjorde samma sak. Det hade varit bra att effektivisera sådana bitar inom ritsalen.» (Ganska bra)
- I projektgruppen kom vi över en viss konfrontationströskel och sen flöt det på bra. Jag har pratat med en psykolog om gruppdynamik sen sista grupparbetet och han gav värdefulla tips. Alla borde ha tillgång till den kunskapen. Jag har spridit den i ritsalen.» (Ganska bra)
- Klockrent och helt perfekt, att jag och min arbetspartner är så lika gjorde nog att vi inte lyckades ta projektet så långt som borde hade kunnat, tyvärr.» (Mycket bra)
- Folk har till skillnad från Byggnaden som system inte kommit fram till mig vid flertalet tillfällen och berättat för mig att de fallit i gråt.» (Mycket bra)
- Vi fick ju välja fritt och vi hade ungefär samma utgångspunkt. » (Mycket bra)
- Ritsalen är jättebra och folk hjälper varandra (så att varje enskild grupp inte behöver rensa en CAD-karta i 2 h). Samarbetet med min projektpartner fungerade bra, men alla har inte samma ambitionsnivå tyvärr.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»1 4%
Gott»9 39%
Mycket gott»12 52%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 4.39

- Vad har jag lärt mig? Olika metoder för genomförande av stadsprojekt bör lyftas fram tydligare. På så vis kan grupparbetet få en bättre och mer inspirerande start.» (Dåligt)
- Väldigt välplanerad kurs innehållsmässigt och tidsmässigt. » (Gott)
- Kanske fortfarande är stum från förra kursen men uppskattar som sagt tempot. Det har varit ett konstant driv och bra feedback från handledare och klasskamrater. » (Gott)
- Många elever känns nöjda.» (Gott)
- Kanske den bäst upplagda kursen hittills. Lagom variation mellan de olika momenten. Äntligen kom själva människorna som påverkas av projekten fram.» (Mycket gott)
- Mycket behagligare än Byggnaden som system. Bra tempo och arbetsbelastning» (Mycket gott)
- Det känns som att man har haft tid att göra det man vill och ändå ha ett liv vid sidan av skolan.» (Mycket gott)
- Det är en välstrukturerad och välplanerad kurs.» (Mycket gott)
- Kursen i sin helhet var väl upplagd och planerad. » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projektdelen med föreläsningarna.»
- Textläsning och litteraturseminarium. För oss blev det ingången till vårt projekt, och fick oss att tänka i nya banor. Även att det är många olika personer inblandade i projektet med olika kompetenser och ingångsvinklar. »
- Intervjuinslaget. Balansen mellan de olika momenten. Kritikupplägget.»
- Mittkritik. Genrepskritik. »
- Litteraturseminariet, föreläsning om andra städer, konstlabbarna.»
- Uppdelningen Infrastruktur - Konstlaboration - Projektuppgift tror jag är bra, kanske med ännu mer fokus på att föra in allt arbete i projektet. Att föreläsningarna ligger samlade i kursens början. »
- Bevara den föreliggande kritiken inomritsalen innan tvärkritiken. Den fungerar som ett genrep och det var välbehövligt. Det är väldigt bra attt ha ett samtal med handledare efter tvärkritiken. Det blir ett bra avslut och samanfattning av utfallet i projektet.»
- ser det som positivt att inga specifika inlämningskrav finns. inte "si och så många planer, si och så många sektioner" Bra att man litar på att vi ändå kommer göra ett ordentligt arbete och själva kan bedöma vilket matrial som krävs för att presentera projektet.»
- Etnolog Joakim Forsleman och etnologiskt innehåll. REposition. Mikael Ekegren, Anna Ekholm, Torbjörn Andersson, »
- Lite tydligare peka på vad ni vill att vi ska lära oss och utveckla inom kursen. »
- Bra att föreläsningarna slutade i god tid innan kursavslutningen!»
- antalet handledningstillfällen»
- Kurslitteratur och litteraturseminarie. »
- Film och intervju del. Föreläsning om tyska städer och Erskine»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske att den inledande delen kan förändras.»
-
- Fundera över utformningen av konstlabben. Mycket tid gick åt till att lära sig redigeringsprogram och bråka med program som krånglade.»
- Filmen»
- Som vanligt. Försök få föreläsarna att förstå vilka de föreläser för. Att skicka ut 70 pers utan kameror eller erfarenhet av filmskapande endast med en film om hur apocalypse now filmades i ryggsäcken känns lite tafatt. Dock gjorde folk generellt något bra av det hela.»
- Val av en ort som inte redan är under ombyggnad vore bra, dessutom lite klarare kursmål.»
- Kommer inte på något på rak arm.»
- Konkretisera och teoretisera infrastrukturmomentet så att undervisningen blir tydligare. En bättre balans mellan diskussion och teori bör förbättras.»
- Tryck lite mer på att folk ska läsa kurskompendiet och rekommenderad kurslitteratur! Den är väl värd att ta till sig.»
- ... inte nödvändigtvis så mycket»
- Bättre samarbete inom ritsalen i de gemensamma delarna. Fler föreläsningar med exempel från lika stora orter på andra ställen.»

17. Övriga kommentarer

- Jättebra kurs! Intressant och... lagom. Efteråt känns det som att man vet vad man har gjort och vad man lärt sig. Det är sällsynt på den här utbildningen.»
- Välfungerande. bra arbetstempo.»
- Dags att se över om ark Anna Törnqvist verkligen lämpar sig för att vara handledare och kritiker på skolan. Om a-skolans syfte är att välkomna och stötta studenters individuella utvecklingslinjer, så måste handledare inneha en bredare ingång och konstruktivare diskussioner. Ett valt sätt att arbeta och valda metoder ska inte hämmas av en handledare på ett skeptiskt sätt –, den ska konstrueras, förbättras och riktas in för att hjälpa studenten att nå kursens mål och syfte, med hjälp av handledaren.»
- Bra, många känns nöjda»


Kursutvärderingssystem från