ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering 2012 Industriell ekonomi. IEK102, IEK102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-06-20 - 2012-09-20
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»22 53%
Cirka 20 timmar»12 29%
Cirka 25 timmar»3 7%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.73

- Max 2 h i veckan i snitt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»2 4%
25%»6 14%
50%»7 16%
75%»11 26%
100%»16 38%

Genomsnitt: 3.78

- Föreläsningarna har ibland upplevts som för ineffektiva för att vara värda tiden i relation till de övriga tidskrävande kurserna.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 19%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 60%

Genomsnitt: 3.17

- Kanske har sett dom men inget ja lagt på minnet. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»34 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 28%
Ja, i hög grad»26 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.69

- Denna tentamen bestod av 3 uppgifter. Jag med flera valde att börja med att göra uppgift nr 2. Den uppgiften var lång och krävde mycket tid. Ungefär en timme efter att tentan hade startat kom Jan Möller och förklarade att han hade tagit uppgift 2 av en arbetskamrat. Något han förklarade var ett misstag eftersom den var felaktig. Därefter korrigerade han uppgiften och förklarade vissa ändringar. De som vid denna tidpunkt redan gjort eller påbörjat uppgiften fick då mer eller mindre börja om eftersom de flesta uträkningarna var beroende av ändringarna. Detta resulterade i att det fanns väldigt lite tid kvar för de övriga uppgifterna vilket bidrog till stress och problem genom resten av tentan. Det hela resulterade i att jag, och säkert många andra som började med uppgift 2 eller som redan gjort den när han meddelade att det fanns fel i den, förlorade mycket tid. Tentamen var på bara 2 timmar vilket många upplevde stressigt. Vi som dessutom blev av med mycket tid på grund av ändringarna fick det ännu stressigare. Man fick alltså olika mycket tid på sig att göra tentamen beroende på vilken ordning uppgifterna gjordes. » (Nej, inte alls)
- Bortsett från tentan, korrigeringen som meddelades under tentan kom för sent(fick lägga tid på att göra om uppgiften). Kände en stor tidspress pga detta. Kan även nämnas att korrigeringen kom tillsammans med en bortförklaring som inte var relevant. På grund av detta blev tidsbristen och stressen så stor att det påverkade min prestation sämre. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»19 45%
Ganska stor»12 28%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.59

- Väldigt mycket om Jan Möller istället för undervisning. Han kunde göra ett exempel och mitt i exemplet drar han en historia som har ytterst lite med området att göra. Det resulterade i att man tappade fokus på exemplet och när han väl skulle avsluta det påbörjade exemplet så kom man inte ihåg vad det handlade om. Dock vill jag tillägga att endel av de historierna han berättar är väldigt bra, men det är många som är helt orelevanta för kursen» (Ganska liten)
- Läste i boken, lärde mig mer där än på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Riktigt roliga föreläsningar, kunde dock vara väldigt hjälpsamt med exempel skrivna på tavlan. Man fattar inget när lösningen bara slängs upp på bild» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»18 42%
Mycket stor»20 47%

Genomsnitt: 3.35

- Övningsboken var väldigt bra, företagsekonomi 100 var ett totalt meningslöst köp. Endast ett 10 tal sidor lästa och jag fick 5a ändå! Tråkigt att behöva köpa en bok som inte behövs för kursen!» (Ganska liten)
- Jan Möllers kompendium är väldigt bra» (Mycket stor)
- Finns många fel i facit i övningsboken som kan ställa till det när man skall lära sig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»25 59%
Mycket bra»17 40%

Genomsnitt: 3.4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»14 33%
Har ej sökt hjälp»17 40%

Genomsnitt: 4.04

- Fick ej svar på mail» (Ganska dåliga)
- Några övningspass hade varit positivt» (Ganska dåliga)
- Verkade ju bra med frågestund innan tentan. Var inte där dock» (Har ej sökt hjälp)
- Men hade gärna gjort om det inte var så omständigt..» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 11%
Mycket bra»32 76%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 19%
Lagom»30 71%
Hög»4 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 40%
Hög»17 40%
För hög»7 16%

Genomsnitt: 3.71

- » (Låg)
- Många tunga inlämningar krockade med varandra» (Hög)
- ikot, industriell ekonomi och ipo samtidigt gjorde att man inte kunde fokusera på varje ämne så mycket som man skulle vilja. När man räknade indek så hade man ipo och ikot att tänka på och vise versa.» (Hög)
- Ikot» (Hög)
- Ikot... » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»10 23%
Gott»19 45%
Mycket gott»11 26%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte jätteimponerad. Lite för ytligt på för många områden. Kursen borde vara större och lite mer ingående i varje avsnitt.» (Godkänt)
- Bortsett från tentan, korrigeringen som meddelades under tentan kom för sent(fick lägga tid på att göra om uppgiften). Kände en stor tidspress pga detta. Kan även nämnas att korrigeringen kom tillsammans med en bortförklaring som inte var relevant.» (Godkänt)
- Hade gärna fått vara mer omfattande och djupare» (Gott)
- Bra med en ekonomikurs. Känner igen fler begrepp nu som jag inte kunde innan. Dock skulle övningstillfällen varit bra. » (Gott)
- Mycket vettig och givande kurs.» (Mycket gott)
- Bra föreläsare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan, kursupplägget.»
- Dugga istället för tenta! Va skönt att kursen var klar tidigare med tanke på de andra kurserna som tog rejält med tid!»
- Jan Möller»
- Jan Möller är riktigt bra dom föreläsare. Lugn och förklarar bra»
- Bra att tentan ligger lite innan tentaperioden»
- Föreläsaren!!!»
- Övningshäftet och boken »
- Mycket repetitionstentor»
- Det var bra med schemalagd konsultationstid efter måndagsföreläsningarna.»
- Föreläsningarna»
- Allt»
- Kursupplägget i sin helhet.»
- Jan Möller»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vara bra med övningstillfällen!»
- Antalet historier. Bevara de som är relevanta för kursen. Tänka på tidpunkten han berättar dem, så att han inte avbryter ett exempel för att dra en oreöevant historia.»
- Inför lärarledda övningar.»
- En dugga vore bra.»
- Tentamenstiden är kort. Man hinner inte prestera något man kan vara nöjd över! »
- Tiden var alldeles för kort på examinationen. Tycker inte tidsbrist ska vara en avgörande faktor när dyslektiker får extra tid och en annan som läser och skriver långsamt inte hinner ta sig igenom alla frågor. »
- Kanske något enklare "case" från verkligheten att arbeta med. »
- Inget»
- Lägg in övningspass där man kan få hjälp»

16. Övriga kommentarer

- Totalt skickat 4 mail till examinatorn under kursens gång men inte fått svar på något...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.92
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från