ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 12/13 Produktionsstyrning, LBT161

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 13%
Godkänt»6 20%
Gott»11 37%
Mycket gott»8 27%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom den varit så utspridd är det svårt att få något grepp om den.» (Godkänt)
- Se kommentaren i "övriga kommentarer".» (Godkänt)
- Gillande kursen väldigt mycket!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- genomföra en noggrann produktionsplanering vilket tillsammans med en förnuftig ekonomisk budgetering är förutsättningarna för en framgångsrik byggstyrning.
- Studenterna skall också kunna välja en lämplig byggmetod med hänsynstagande till uppställda kvalitetsmål och till möjligheten att inom fastställda tidsgränser genomföra byggandet med bibehållande av en trygg arbetsmiljö.
- Dessutom skall studenten bland aktuella alternativ, kunna välja det som på det mest gynnsamma sättet utnyttjar de tillgängliga produktionsresurserna. Information skall kunna hämtas från dels traditionella bygghandlingar som från en BIM.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 31%

Genomsnitt: 2.75

- Oklart vad kursen egentligen gick ut på. Rita pilar?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen ser mer avancerade ut än vad jag känner att jag kan efter kursen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har dock ej sett dem förrän nu. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 42%
Ja, i hög grad»14 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.64

- Tentan var upplagd som de tidigare tentorna. » (Ja, i hög grad)
- speciellt hemtentan. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.79

- Föreläsningarna som inte innehöll pilritandet gav ingenting till tentamen. » (Ganska liten)
- Väldigt lite föreläsningar med det som faktiskt kommer på tentan och alldeles för mycket gästföreläsare som inte tog upp något vettigt. Hade vart bättre om de pratade mer om hur det var ute i bygget istället för att prata om t ex företagets omsättning förra året? » (Ganska liten)
- Det som jag drog nytta av från undervisningen till tentaplugget var nästan uteslutande facit till räkneuppgifterna. Övrig undervisning var intressant, men kunde haft bättre återkoppling på tentan.» (Ganska liten)
- Lite långsamt, kunde gå fortare fram.» (Ganska stor)
- Börje är en väldigt bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Börje är en väldigt bra lärare och föreläsare!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»9 31%
Ganska liten»11 37%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.13

- Byggstyrning är en mycket bra bok. » (Mycket stor)
- Hemtentan baserades enbart på boken. Bra bok. Lärde mig mycket. » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»18 62%

Genomsnitt: 3.55

- Väldigt snabb med att uppdatera godkända resultat på ping pong. » (Ganska bra)
- Har hållt sig till pingpong och då har det funkat. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»2 6%
Låg»6 20%
Lagom»19 65%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Tentapluggade endast dagen innan tentan pga att konstruktionstentan låg två dagar innan prod.styrn. och fick ändå en 5:a på prod.styrn.tentan. Det ska vara omöjligt på en högskola, tycker jag. Det har varit många inlämningsuppgifter i kursen och flera deadlines drar ju upp arbetsbelastningen, men tentan var alldeles för lätt.» (För låg)
- Den låga belastningen kommer antaligen av att kursen läses under två läsperioder. Men det var behövligt med tanke på hur krävande andra kurser vi läst samtidigt varit. Ex hydrauliken och konstruktionstekniken.» (Låg)
- Borde dock fått ena delen av högskolepoängen efter 3:e läsperioden kan jag tycka. » (Lagom)
- Lite utdragen att ha den över två läsperioder.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»16 55%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.65

- Skulle funnits räknestugor där man kunde räkna och samtidigt fråga om hjälp för att lösa räkneuppgifterna » (Ganska dåliga)
- Alltid fått bra svar på mail och snabbt. » (Mycket bra)
- Hjälpsam lärare. » (Mycket bra)
- Börje är väldigt tillmötesgående!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»23 82%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»13 44%
Hög»9 31%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.58

- Allt fokus på konatruktionstekniken» (Hög)
- Mycket med tre tentor. Hade varit skönt om det bara varit två.» (Hög)
- Tre tentor på en period är på tok för mycket för det första. » (För hög)
- Tre tentor under en period är för mycket !!!!!» (För hög)
- Konstruktionskursen var för stor, som vanligt.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag gillade hemtentan. Och bra att tentan senan endast fokuserade på planeringsteknik. »
- Böjes upplägg men blandade uppgifter. »
- Darorövningarna, om de som ledde dem hade vetat mer exakt hur programen fungerade och om programen hade varit mer stabila, känns som att de ofta krånglade och kraschade.»
- Hemtentan var väldigt givande och lärorik.»
- Kursens innehåll med spel och annat men absolut inte upplägget av när de olika delarna kommer in i kursen!!»
- intressanta externa föreläsare.»
- Börje!»
- Bra med alla övningstillfällen, då man faktiskt gör saker, gör att man förstår bättre. Spelet var också kul att spela.»
- Entreprenörsspelet!»
- Kul med många olika moment, såsom entreprenadspelet, hemtenta och vanlig tenta och olika datorövningar. »
- hemtentan»
- Allt!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer avancerad planeringsteknik. Finns det någon fördjupningskurs?»
- Att man kan få om det var 3 eller 4,5hp efter 3:e läsperioden som man gjort hemtenta och inlämningsuppgifter för. »
- Inte ha en massa onödiga föreläsningar som ändå inte ger något inför tentan. Var tydlig med vilka föreläsningar som kan vara betydande innan kursen börjat. Då ökar tiden för att faktiskt studera det som är viktigt!»
- Lägga kursen över två läsperioder, blev bara utdraget.»
- Lite väl mycket "gamla metoden" där man gör saker förhand. Bättre att känna sig säker på hur man gör det nuförtiden.»
- Kanske lite färre föreläsningar från utomstående personer för de kändes inte så givande. Mer entreprenadjuridik och det skulle kunna vara en juridikfråga på tentan.»
- Föreläsarnas attityd gentemot de kvinnliga studenterna. Entreprenadspelet. Hallå?! Korten med VDn, arbets- och byggchefer var porträtterade som män. Kvinnan på kortet jobbade på personalavdelningen. Mjukvärden sköter kvinnorna. Det tuffa jobbet står "gubbarna" för. Det är faktiskt 2013. Kom igen nu Chalmers! »
- Kursen är upplagd på helt fel sätt! Den pågår i 2 perioder men i första föreläsningarna gås det igenom hur vi ska räkna uppgifter som vi inte ens har en aning om vad det faktiskt är vi räknar. Sen kommer en hemtenta som borde ligga INNAN vi börjar räkna och sen på lektionerna precis innan tentan alltså flera veckor senare så kommer det lite räkning inför tentan? Lägg hemtentan i första perioden och kör endast gästföreläsare och teori i den så att man förstår innehållet i kursen och lägg 100% räkning i den andra halvan av kursen! Samt ha inte så många gästföreläsare på rad för det blev väldigt enformigt och många hade tyvärr väldigt lite vettigt att säga. »
- Jag hade gärna haft mer bidcon och visocon. Även mer juridik hade jag velat ha»
- Bör vara lite mindre obligatoriska saker. »
- Upplägget, vad går kursen ut på? »
- Kanske lite tydligare på hur många poäng varje del i kursen motsvarar.»
- Tempot på vissa delar, föreläsningarna.»
- I den här kursen kan det vara lämpligt att ha en annan examinationsform än tentamen. Varför inte examinera via ett projekt, då tex kan flerbostadhuset från husbyggnadskursen i årskurs 1 användas. Lägg till i den kursen att huset måste ritas i Revit. Sedan kan den Revit ritningen användas för att mängda och planera produktionen i produktionskursen. Studenterna ska ta fram ett lämpligt system för stomme om sådant inte redan finns och planera utförandet mot en budget. Vi kan använda all mjukvara vi gått igenom i kursen men med en röd tråd genom två årskurser.»
- att kursen går under 2 läsperioder känns segt och onödigt»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Intressant och givande kurs för en gång skull. »
- Bra lärare!!»
- Efter den här kursen har jag kommit fram till att byggingenjör inte är något för mig. Jag vill inte arbeta på en arbetsplats där man blir tilltalad som "gubbe" samt med de värderingar som följer med ett sånt uttryck. Har ni missat genusperspektivet helt och hållet? Vill ni ha kvinnor på byggarbetsplatser får ni ändra attityd. Jag vill inte bli kallad för "gubbe" varken i föreläsningssalen eller när jag kommer ut på praktik. Jag gåt vidare till masterstudier och kommer att jobba för att den här attityden ska försvinna i framtiden. »
- Man känner att det är en bra kurs som man har stor nytta av och hade iochmed detta velat lära sig ännu mer då detta är en så viktig del av byggprogessen»
- Ha det bra i den fria världen!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från