ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår ht12 Kemi, LET923

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-10 - 2013-01-25
Antal svar: 92
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

92 svarande

Högst 15 timmar»10 10%
Cirka 20 timmar»41 44%
Cirka 25 timmar»17 18%
Cirka 30 timmar»11 11%
Minst 35 timmar»13 14%

Genomsnitt: 2.73

- Har läst Kemi A och B tidigare så detta var i princip bara repetition.» (Högst 15 timmar)
- Vissa veckor var det alldeles för mycket hemuppgifter, uppemot 50 stycken, varav vi kunde få de sista 30 på fredagen - dvs omöjligt att hinna att göra alla under vardagarna.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket av den tiden var jag själv "lärare" till mina vänner, eftersom jag läst hela innehållet till kursen innan, och de flesta inte förstod allt från föreläsningarna.» (Cirka 20 timmar)
- Tyckte det var roligt så det blev mer timmar än vad som var "nödvändigt"» (Cirka 25 timmar)
- Var väldigt konstigt fördelning på arbetsuppgifterna från vecka till vecka. Ena veckan var det 10 uppgifter, andra veckan var det 60.» (Cirka 30 timmar)
- Tyvärr var föreläsningarna näst intill värdelösa, förutom veckan då ulf höll i dem! » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

91 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»1 1%
75%»14 15%
100%»74 81%

Genomsnitt: 4.75

- 100% i början sen inget i slutet pga läst rakt ur boken.» (?)
- Ca en föreläsning i veckan, har jobbat resterande tid.» (25%)
- Torbjörns föreläsningar kunde man hoppa över helt och hållet. » (50%)
- Vissa föresläsningar har inte varit givande och motiverande att gå på. Att läsa boken har gett mer.» (75%)
- Eftersom en av föreläsarna ändå läste innantill ansåg jag att jag inte tjänade något på att gå på hans föreläsningar» (75%)
- Alla föreläsningar, inga räknepass.» (75%)
- Flera föreläsningar kändes meningslösa då bokens innehåll citerades rakt upp och ner.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

91 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 30%
Målen är svåra att förstå»7 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 30%

Genomsnitt: 2.61

- Jag anser att det har varit väldigt otydligt på denna punkt. Jag och flera andra i basåret har frågat vad det är egentligen vi förväntas kunna under denna kurs och inte fått något bättre svar än "kolla gamla tentor".» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag litar på att lärarna successivt berättar det och det känns som att de har gjort det. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Lägg till "jag har inte brytt mig om målen"» (Jag har inte sett/läst målen)
- För ett ganska luddigt ämne är det begripligt om målen är lite luddiga men även med det i beaktning så var målen svårtolkade.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

76 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»70 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 5%

Genomsnitt: 2.02

- Vet ej! Men antagligen är de för höga eftersom jag läste kemi Ā förra året och jag tyckte mycket var helt obegripligt. Jag fick MVG i den kursen. Känns som att man tar med lite mycket kanske.» (?)
- För enkla uppgifter på tentan sett till hur mycket timmar man behöver lägga ner att förbereda sig(inte så mycket).» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med bra föreläsare..» (Ja, målen verkar rimliga)
- de är rimliga om man pluggar efter skolan och resten av kvällen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Helt OK.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Denna kurs förutsätter inga förkunskaper, alltså ligger undervisningen på en bra nivå i förhållande till de krav som ställs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte lagt ner mycket jobb, men jag kunde detta sedan innan. Tycker därmed inte att detta var för lätt, det är ju meningen att kursen ska ge Kemi A-behörighet.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

80 svarande

Nej, inte alls»3 3%
I viss utsträckning»22 27%
Ja, i hög grad»48 60%
Vet ej/har inte examinerats än»7 8%

Genomsnitt: 2.73

- Vet ej. Har inte fått se målen.» (?)
- Då jag inte känner att jag känner till målen kan jag inte svara på just det, men tentan och föreläsningarna matchade inte direkt varandra. Föreläsningarna innehöll väldigt mycket "korvstoppning" medan tentan kändes som främst räkneuppgifter.» (?)
- Se under kommentar till punkten ang undervisningen.» (I viss utsträckning)
- Mkt som inte hade gåtts igenom på föreläsningarna kom. (inte ens nämnts!» (I viss utsträckning)
- bra frågor men för mycket hjälp utav formelsamlingen kan jag tycka. Troligtvis enklaste femman under året och jämfört med Mekaniktentan är det ett skämt. » (I viss utsträckning)
- FAST, det var med en sak på tentan som vi inte har gått igenom och det stod inte med i boken heller. så det var mycket dåligt.» (Ja, i hög grad)
- Provet var väldigt bra svårighet på - den beprövade oss på våra kunskaper, men var ändå inte överdrivet svår om man hade lagt ner 20-30h i veckan på att plugga.» (Ja, i hög grad)
- Dock fanns det frågor på tentan, så som en om mol-procent, som jag tyckte att vi i kursen inte hade gått genom, och kunde därav inte förstå frågan.» (Ja, i hög grad)
- Vet fortfarande inte vad målen är, när jag har genomfört tentan med betyg 5. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

92 svarande

Mycket liten»24 26%
Ganska liten»34 36%
Ganska stor»26 28%
Mycket stor»8 8%

Genomsnitt: 2.19

- Många föreläsare kändes som pedagoger av det sämre slaget.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit bra. Talar tyst, oengagerat och rörigt.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit bedrövliga. Tyvärr. De tre olika föreläsarna har lärt ut på olika sätt och av dessa tre var det egentligen bara Ulf som lyckades göra sig förstådd. Detta eftersom han inte bara skrev rakt av kurslitteraturen utan faktiskt lyfte in exempel i undervisningen. Torbjörn kunde inte svara på frågor som kom upp under föreläsningarna och kunde heller inte ge några exempel för att förklara det han försökte lära ut. De gånger han försökte var det till mer skada än nytta. Gunnar följde i Torbjörns fotspår och gjorde en snabbskumning genom kurslitteraturen för att sedan sammanfatta två veckors föreläsningar på två A4 när han sa: "Detta är vad ni ska kunna." Två föreläsningar om plaster, som inte ens var med på tentamen, och flera andra områden som poängterats som "viktiga" uteblev också.» (Mycket liten)
- Torbjörn förklarade och föreläste hela tiden på en Väldigt låg nivå. Och därför hade man väldigt lite nytta av hans lektioner, när det frågades något som berörde kapitlet/ämnet var svaret : "det kommer vi till" och förblev obesvarat. » (Mycket liten)
- Undervisningen kunde man klarat sig väldigt gott utan, då vissa föreläsare inte verkar vara ämnade till att just föreläsa.» (Mycket liten)
- Lärarna var under all kritik på denna kurs! Det var bara slöseri med tid att gå på lektionerna. De mumlade och citerade boken. Det var mer effektivt att stanna hemma och läsa själv. Ulf var dock bra, men vi hade han så få lektioner.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte särskilt bra. Man kunde likaväl läst boken för den förklarade bättre. » (Mycket liten)
- Jag hade förstått mer om jag inte gått på Torbjörns föreläsningar.» (Mycket liten)
- Föreläsaren läste rent av boken. Han borde istället förklarat litteraturen. Han kunde knappt svara på några av våra frågor. » (Mycket liten)
- Förvirrade föreläsningar och dåliga pedagoger som föreläste gjorde att man mest fick lära sig av boken.» (Mycket liten)
- Det var rörigt med tre olika lärare under 7-8 veckors tid och helt olika kvalite på undervisningen. Gunnar var kunnig och duktig, Ulf hade vi väldigt lite men han var också bra. Thorbjörn verkar dock väldig ointresserad, stundtals okunnig och har noll entusiasm. Han verkar inte bry sig om att lära ut och svarar(möjligt vis kan inte) inte på frågor. Hans standard svar på frågor är, "Vi tar det senare", jag undrar fortfarande när det tillfället kommer då han ska svara på alla frågor. Han(thorbjörn) pratar in i Tavlan och skriver att sitt manus på tavlan utan att läsa det han skriver. Han hade lika gärna kunnat ge oss sin sammanfattning så man visste vilket som var viktigt.» (Mycket liten)
- Vår huvudlärare i kursen, Torbjörn, var tyvärr väldigt opedagogisk. Han läste direkt från ett papper, pratade lågt/mumlade vänd mot tavlan, skrev (långsamt) av sitt papper ord för ord. Förstod inte frågorna han fick, svarade på helt andra grejer, sköt upp relevanta frågor ("det kommer vi till sen" - vanligaste kommentaren, t.o.m. under sista föreläsningen!) förklarade lätta saker på ett komplicerat och konstigt sätt och skapade därmed mest förvirring och frustration hos oss i klassen. De andra lärarna var betydligt bättre.» (Mycket liten)
- Examinatorn i kursen var den enda som kunde undervisa de andra var dåliga föreläsare.» (Mycket liten)
- Har knappt varit på föreläsningarna. Men av det jag såg tycker jag undervisningen varit relativt tydlig.» (Mycket liten)
- Fruktandsvärt lågt» (Mycket liten)
- Detta har delvis att göra med att jag läst all kemin tidigare, så för mig var ju undervisningen inte särskilt viktig, men detta speglar också vad jag tyckte om undervisningen, och hur jag har förstått det om jag inte läst allt innan, och inte minst hur andra kände det.» (Mycket liten)
- Tyvärr lite enformig» (Ganska liten)
- Jag säger ganska liten, för att jag uppfattade att vår föreläsare Torbjörn inte kunde lära ut alls. Det var som att han stod och skrev av sitt A4-papper på tavlan och läste innantill - så fort vi hade frågor om det som stod på tavlan kunde han väldigt sällan ge oss svar.» (Ganska liten)
- vissa har inte varit så duktiga på att ta upp mer avancerade problem längre fram i kursen. för att klara av lite mer avancerade formler( för en nybörjare) skulle man behöva fler repetioner med svårare exempel. » (Ganska liten)
- Många föreläsningar ansåg jag gick i för långsamt tempo. Hellre att förkorta och effektivisera föreläsningarna och sedan ha repitition och frågestund på exempelvis fredagarna.» (Ganska liten)
- Kommer långt på bara boken men ger en bra uppfattning om vad som ska prioriteras m.m. Väldigt brett och lätt att man virrade bort sig annars» (Ganska liten)
- allt de sa på föreläsningen stod i boken fast bättre» (Ganska liten)
- De veckor då undervisningen hölls i av Ulf och den äldre herren (som jag tyvärr glömt namnet på) var undervisningen givande. Torbjörns föreläsningar gav dock inte mycket mer än det man kunde hitta i boken, dessutom slösades ofta ca 20 minuter(!) av varje lektion bort på att låta klassen prova räkna själv på saker som gåtts igenom. Vi fick dock sällan reda på rätt svar efter att de långa pauserna var över, så det kändes meningslöst tillslut.» (Ganska liten)
- Undervisningen ifrån vår övningsledare Björn var den absolut bästa på hela kursen.» (Ganska liten)
- Mycket stor hjälp har övningstillfällena varit. Utan min övningsledare (grupp 8) hade jag inte klarat kursen. Föreläsningarna gav inte i närheten lika mkt.» (Ganska stor)
- Torbjörn var inte så bra som föreläsare. Han läste och skrev innantill.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav inte jättemycket, men övningstillfällena var riktigt bra. Jag var oi grupp 8. » (Ganska stor)
- Vissa föreläsare bättre än andra.» (Ganska stor)
- Gunnar hade riktigt bra föreläsningar och det var bra att han tog en snabb repetition av allt också. Mycket av det som sas på föreläsningarna hade man lika gärna kunna läsa i boken och lära sig lika mycket.» (Ganska stor)
- Det beror väldigt mycket på vilken lärare vi hade. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bitvis väldigt förvirrande då en av föreläsarna ville förklara saker senare, och la även ansvar på övningsledare att vidare förklara, eller enkelt förklara någonting. Lite mer struktur i vad som gås genom på föreläsningarna hade varit bra, plus att man jobbar sig från botten (alltså väldigt enkla saker) till toppen (dvs de svårare teorierna). » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»30 32%
Mycket stor»51 56%

Genomsnitt: 3.45

- Detta är ännu en gång eftersom jag läst kursen innan, annars var boken ganska bra!» (Ganska liten)
- Då kurslitteraturen och föreläsarna var ungefär lika obegripliga var det lite som att komma ur askan (litteraturen) och in i elden (föreläsningarna). Det som tillslut räddade min inlärning var väl valda hemsidor där andra universitet och gymnasium hade internetundervisning. » (Ganska stor)
- Då föreläsningarna ofta var direkt tagna ur boken var bokens innehåll väldigt viktig.» (Mycket stor)
- Har på grund av föreläsningarnas kvalitet fått lära mig i stort sett allting från böckerna» (Mycket stor)
- Boken är kanon!» (Mycket stor)
- De va ju där man fick lära sig allt ifrån.» (Mycket stor)
- Hade inte gått utan den.» (Mycket stor)
- På grund av bristande hjälp på föreläsningarna, så var kurslitteraturen det bästa som fanns till hands. » (Mycket stor)
- Boken har varit guld värd.» (Mycket stor)
- När Torbjörn förklarade saker så förstod man ingenting och det lät som världens mest komplicerade grej. När man läste det i boken så förstod man det på fem minuter. Boken var helt enkelt nödvändig för att ens förstå nåt alls.» (Mycket stor)
- Boken var GULD värd. Dock fortfarnde otydligt om vi skulle memorera diagram och tabeller. Många av frågorna i boken gick i stort sett ut på att bläddra fram o tillbaka i kapitlet. » (Mycket stor)
- Det var väldigt skönt att man följde boken för då kunde jag läsa kapitlet innan föreläsning och på så vis komma dit förberedd. » (Mycket stor)
- allt de sa på föreläsningen stod i boken fast bättre» (Mycket stor)
- Boken har funkat väldigt bra, den fyller de eventuella informationsluckor som dök up. Däremot så var kapitlet om entalpi, eller rättare sagt mesta delen av kursen som berörde det området, förvirrande då varken boken, föreläsare eller övningsledare sa samma sak. » (Mycket stor)
- Då kursen verkade vara utformad utefter boken så var den naturligtvis grundstommen i undervisningen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

91 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 5%
Ganska bra»53 58%
Mycket bra»33 36%

Genomsnitt: 3.3

- Det fanns, förutom gamla tentor, inte mycket utdelat material. Ett tips till nästa gång kan ju vara att Torbjörn använder sig av powerpoint som han sedan kan lägga ut på kurshemsidan - så slipper vi dessutom problemet med att han talar tyst vänd mot tavlan och skriver långsamt.» (Ganska dåligt)
- Har bara använt boken» (Ganska bra)
- Det var inte särskilt mycket utdelat material men att kunna hitta gamla tentor, särskilt från föregående år, är guld värt!» (Ganska bra)
- Helt okej. Inte mycket att hämta ut därifrån.» (Ganska bra)
- Det var för få övningstentor. » (Ganska bra)
- Fick söka på arkiverat material för att hitta fler gamla tentor. Hittade även annat bra material man kanske borde visat klassen» (Ganska bra)
- Jag hade bytt grupp i lp1 och det var inget krångel alls med att byta labbgrupper och så.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

92 svarande

Mycket dåliga»8 8%
Ganska dåliga»16 17%
Ganska bra»38 41%
Mycket bra»22 23%
Har ej sökt hjälp»8 8%

Genomsnitt: 3.06

- Vår övningsledare tyckte om att prata. Gärna 40 minuter med varje person som ställde en fråga. Detta gjorde att det tillslut bara dök upp ett tiotal personer på övningstillfällena (varav jag var på kanske fyra/fem stycken under hela året pga att man ändå bara satt och väntade på sin tur). Dock var hon kunnig men även här visades på att kemi är ett ämne som man inte lär sig på två månader utan något som kräver längre studier och djupgående förståelse för att greppa.» (Mycket dåliga)
- Det fanns många tillfällen men inga svar.» (Mycket dåliga)
- Även om man var på hjälptillfällena fick man inte full förståelse. » (Mycket dåliga)
- Övningsledarna kom oförberedda..» (Mycket dåliga)
- Varje gång jag ställt frågor under föreläsningar har jag antingen blivit dumförklarad eller inte fått svar på den fråga jag ställt.» (Mycket dåliga)
- En av våra lektionsledare kunde inte svara på några frågor pga bristande kunskaper samt språkkunskaper, den andre var pedagogisk och hade genomgångar ibland men satt fast och hjälpte endast en elev under hela lektionen. » (Mycket dåliga)
- Torbjörn missförstod nästan alltid frågorna. Det kändes som att han inte riktigt lyssnade när folk frågade, och sa antingen "det tar vi sen" eller förklarade nåt helt annat, vilket såklart bara ledde till förvirring. Alternativt förklarade han på ett alldeles för komplicerat sätt. En eloge till övningsledarna - jag tror att det främst är deras förtjänst att folk får godkänt!» (Mycket dåliga)
- Det dåliga betyget syftar mest på Torbjörns tendens att besvara alla frågor (inkluderat: "Finns det fler än 3 starka syror?") med "jag ska ta reda på det tills nästa lektion." En gång räknade jag antal frågor som fick det svaret under en lektion: 4 st. Inga, av vilka faktiskt blev besvarade följande lektion. Tack och lov fanns övningsledarna som varit väldigt kompetenta och hjälpsamma.» (Mycket dåliga)
- Bra möjlighet att ställa frågor, inte alltid lika hjälpsamma svar.» (Ganska dåliga)
- Ofta när jag ställde frågor till de olika lärarna visste de inte svaret, eller så fick jag flera olika svar (där bara 1 av dem är rätt).» (Ganska dåliga)
- Vi fick sällan svar på frågor som ställdes under föreläsningar, det skulle skulle som regel kollas up till nästa tillfälle, vilket ofta glömdes bort. Däremot var Björn som vi hade på övningstillfällena till stor hjälp och förklarade det vi inte förstått väldigt pedagogiskt.» (Ganska dåliga)
- Frågorna var väldigt ofta "luddiga"en bra övningsledare dock» (Ganska dåliga)
- Fick mest undvikande svar som "Vi kommer till det senare", men de gjorde vi aldrig.» (Ganska dåliga)
- På föreläsningarna var det näst intill omöjligt att få ett klart svar på en fråga. På grupplektionerna var det bättre.» (Ganska dåliga)
- Som jag skrev tidigare så beror det på vem man frågar. Vi hade även två olika övningsledare där den ena var väldigt hjälpsam och svarade på frågor medan den andra(äldre finsk man) endast sa svaret. Men på föreläsningarna så verkade Gunnar insatt och svarade på frågor, även Ulf, men thorbjörn mumlade antingen bort frågorna eller så kunde han inte svaren eftersom allt han kunde verkade stå på hans papper i handen om de han höll föreläsningar om.» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor fanns, men jag kände aldrig att jag riktigt fick svar på min fråga.» (Ganska dåliga)
- Föreläsarna var dåliga på att besvara frågor men under lektionstillfällena var det riktiga bra ledare som var bra på att svara på frågor!» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa dem var större än att få svar på dem i de flesta fall.» (Ganska dåliga)
- Vi hade stor problem under föreläsningarna. Jag vill inte citera nanm. Men på var hemsida på facebook hände en stor klagelse. "Om ni håller med skriv erat namn i kommentarerna. Så kan vi skriva med det i mailet. Hej! Jag vill föra fram ett klagomål angående föreläsaren Torbjörn som vi i basåret har i Kemi. Torbjörn är allmänt oförberedd -läser innantill -Saknar engagemang -Nonchalerar frågor I allmänhet känner vi att det ger mer att läsa i boken än att gå på föreläsningarna, som ju måste vara till för att ge en djupare förståelse på de punkter våra kursmål är satta för. I korta drag, föreläsningarna gör ett redan luddigt ämne än mer luddigt istället för tvärt om. Vi är många på Tekniskt basår som känner oro för detta inför tentan då vi känner att vi inte lärt oss tillräckligt, och rätt." Jag kan säga att jag kände mig trygg att de var inte bara jag som kände så här. » (Ganska dåliga)
- Vår övningsledare var bra och kunde svara på frågor när man väl fick fram sina frågor. Men att komma dit var svårt, det fanns inte mycket tid. Så mycket som jag har fått förklara för mina vänner kunde jag lika gärna ha hållit i kursen själv.» (Ganska dåliga)
- En av lärarna vid första övningstillfället i veckan svarade inte så bra och förklarande på frågor. (Grupp 6)» (Ganska bra)
- Poäng till Gunnar & Ulf - de var riktigt bra på att hjälpa oss förstå.» (Ganska bra)
- Somliga föreläsare bättre på att svara på frågor än andra» (Ganska bra)
- Var många som ställde frågor under föreläsningarna, som jag anser att man hade kunnat läsa om själv istället för att ta upp viktig tid, så det blev lite ont om tid ibland när det var någonting som var lite svårare och behövde extra förklaring.» (Ganska bra)
- Övningstillfällena var jättebra och vår övningsledare (Björn) var till STOR hjälp. Dock så ignorerade ofta föreläsarna frågor med att "det kommer vi till senare" vilket mest var frustrerande istället för lugnande. » (Ganska bra)
- Väldigt varierat också här beroende på vilken lärare vi hade. Men på övningarna hade jag Gunnar och han har varit en klippa!» (Ganska bra)
- möjligheten att ställa frågor har varit goda men det har inte hjälpt mig att få svar och hjälp.» (Ganska bra)
- på föreläsningarna gick det knappt att ställa frågor då läraren främst torbjörn kom med svaret jag ska kolla upp det, men det hände aldrig. på övningstillfällen däremot funkade det riktigt bra.» (Ganska bra)
- Många som vill ha hjälp under excercisen och det var svårt att få ställt alla frågor du ville få hjälp med» (Ganska bra)
- Föreläsarna var enligt mig bra. Men tyvärr ofta förberedda för undervisningen enbart och kunde inte ge så mycket svar på frågor runtomkring.» (Ganska bra)
- Räknelektiorna efter föreläsningarna har varit till stor hjälp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

92 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 14%
Mycket bra»75 81%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.9

- Vi är ett gäng som hänger ihop och stöttar varandra!» (Mycket bra)
- Jag har i princip varit deras lärare, vilket borde påpeka någonting med den existerande undervisningen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

92 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 5%
Lagom»59 64%
Hög»25 27%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.28

- Jämfört med lp 1 var detta på lite för gymnasial nivå. Högre fart! I början alldeles för långsamt, slutet alldeles för fort!» (Låg)
- Allt för långsam i början, jag har inte läst kemi tidigare men trots det tyckte jag tempot var såpass lågt att man tappade intresset för ämnet. I stället för att sluta föreläsningarna tio minuter för tidigt för att "man ska hinna bearbeta" informationen borde de använts till att antingen dra fler exempel och grunder. Hade vart mycket bättre med ett högt tempo från början och istället samla upp de som inte förstått saker de två sista veckorna då man har mer översikt om vad som är viktigt inför den kommande tentan,» (Lagom)
- Lagom, men ojämn - som jag skrev på en punkt innan, en vecka var det 10-15 uppgifter, en annan var det upp emot 50-60 uppgifter.» (Lagom)
- Lite konstigt uppdelat, ena veckan 60-70 uppgifter och sen andra veckor med knappt några uppgifter alls,» (Lagom)
- Kursen var väldigt ojämn. Vissa veckor kunde vi få fem uppgifter att göra i boken - veckan efter var det 50. Svårt att ge ett snitt då.» (Lagom)
- Lagom, men väldigt obalanserad. Jag vet att näst sista veckan hade vi ungefär 5 uppgiften, och sen har vi sista veckan helt plötsligt ett helt kapitel med runt 27 frågor. Ganska oplanerat.» (Lagom)
- Hög, men det hade inte varit något problem om det inte var för att kursen varit så dålig i sig. Det har varit mycket att göra, men det har de andra kurserna också inneburit. Där har det emellertid funnits kompetenta föreläsare och övningsledare.» (Hög)
- Inbland jätte låg och ibland jätte hög, ingen jämnnivå als! Dessutom hade en rep.vecka varit toppen med tanke på föreläsningarnas brist på förklaring. » (Hög)
- Var mycket som man bara var tvungen att läsa sig till, så det blev stor skillnad från förra perioden.» (Hög)
- Väldigt ojämn belastning. Vissa veckor var det otroligt många rekommenderade uppgifter medan det andra veckor knappt var några.» (Hög)
- Vissa veckor var det nästan för mycket men andra ganska lite. Detta har varit både bra och dåligt. De lugna veckorna har man kunnat andas ut men under de intensiva har det inte känts som att jag hunnit lära mig sakerna på djupet. » (Hög)
- Vi jobbade ju genom en hel bok på ungefär två månader, klart det är en hög belastning men tyckte ändå att det funkade bra. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

92 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 4%
Lagom»45 48%
Hög»42 45%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.43

- Dåligt att det inte fanns någon repetitionsvecka. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

92 svarande

Mycket dåligt»7 7%
Dåligt»20 21%
Godkänt»36 39%
Gott»23 25%
Mycket gott»6 6%

Genomsnitt: 3.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Torbjörn inledde kursen med att tala om elektronkonfigurationer. Detta innan han ens talat om en atoms uppbyggnad. När han fick frågan: "Varför är det så?" så svarade han oftast på ett sätt som gjorde att ingen som inte läst kemi innan förstod. Personligen har jag läst en del om Gibbs fria energi och termodynamik innan, men när Torbjörn förklarade med att "de vill sänka sin energi", så tror jag inte att många förstod. Nej. Den här kursen behöver göras om.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingenting intressant eller givande med denna kurs. Jag har gått från att tycka att kemi var ett ganska kul ämne till att tycka illa om det.» (Mycket dåligt)
- Om jag inte hade haft vänner att diskutera med under kursen så hade jag aldrig klarat det. Föreläsningarna var katastrof, föreläsaren stod endast och skrev av från ett papper med utdrag från kurslittaraturen och så fort man frågade något så fick man till svar att "det ska vi gå igenom senare", vilket jag känner att vi inte gjorde. » (Mycket dåligt)
- Tyvärr, främst pga Torbjörn.» (Mycket dåligt)
- Pga dålig föreläsare. » (Dåligt)
- Mycket dåliga föreläsare, med undantag för Ulf! Ofta möttes man bara av "det tar vi lägre fram i kursen" när man ställde en fråga. "Lägre fram" kom dock aldrig!» (Dåligt)
- VÄLDIGT KONSTIGT UPPLÄGG. Jag har läst kemi tidigare så jag hängde med när vi hastigt började mitt i kursen kändes det som medan andra knappt visste hur en atom såg ut som vi ritade upp efter två veckor kanske. Så omstrukturering av innehållet skulle absolut behövas. Organiska kemin var bra och intressant. Thumbs up for Gunnar.» (Dåligt)
- Fick inget intresse för kemi. kemi är ett intressant ämne, borde vara lite lättare att få studenterna att väcka ett intresse. » (Dåligt)
- Den lärare som höll mest undervisning var väldigt oengagerad och hänvisade mest till att läsa mer i boken. Kändes ganska oproffsigt.» (Dåligt)
- Föreläaningarna höll väldigt låg nivå jämfört med tex jonny och lennart i matten samt per öhl i mekanik som är mkt duktiga» (Dåligt)
- Lärde mig mer via kurslitteraturen än av föreläsningarna, som helt enkelt var högläsning ur kurslitteraturen. Ingen fördjupning eller försök till att underlätta förståelsen i det som stod i boken.» (Dåligt)
- föreläsningarna har varit dåligt förberedda, och "som tagna från boken", man har alltså inte fått förklarat på olika sätt, och det har även gällt om man ställer frågor, svaren har inte varit till nån hjälp.» (Dåligt)
- Intressan kurs, lärt mig mkt. » (Godkänt)
- Roligt ämne med bedrövliga föreläsare.» (Godkänt)
- Knappt godkänt tyvärr. Vi hade Torbjörn som föreläsare och det var som om han läste innantill ur böckerna och skrev brutalt långsamt. Ofta kunde han inte heller ge exempel på det han undervisade om om han inte hade förberett det innan. Inte heller svara på frågor från uppgifter i kemiboken. Tyvärr kändes det så illa att det hade varit likvärdigt att lära sig allt själv hemma från boken som att gå på hans föreläsningar. Ingen inspiration och ingen ny fakta än exakt det som stod i boken.» (Godkänt)
- Det var ingen säkerhetsgenomgång (nödutgångar, hantering av farliga ämnen, skyddsutrustnig, brandsläckare, ögonduschar, brandfiltar etc.) vid första laborationstillfället, vilket kändes något oseriöst. Inte heller någon rundvisning eller genomgång av utrustning.» (Godkänt)
- Tyckte att vissa föreläsningar var mycket oengagerande. » (Godkänt)
- väldigt varierande kvalite på föreläsningarna.» (Godkänt)
- Det var inte den mest intressanta föreläsaren men blev bättre på slutet. Då många tyckte att han inte var bra blev det också rörigt under föreläsningarna vilket ledde till att man blev ofokuserad » (Godkänt)
- Kunde vara bättre med föreläsningarna.» (Godkänt)
- Jag tycker att kursen skulle kunna ha varit mer fokuserad. Som det är nu kändes upplägget väldigt spretigt och ibland kändes det svårt att se någon form av röd tråd. Tycker att kursen borde ha börjat med t.ex. en grundläggande genomgång av av atomens struktur istället för att som nu kastas rakt in i en föreläsning om syror och baser. Nivån på föreläsningarna var också ganska ojämn. Tyckte dock att själva tentan var bra och tog fram bland de mer relevanta delarna av kursmaterialet.» (Godkänt)
- För mig, tycker jag ändå godkänt. Jag vet att ni kommer få in många enkäter med väldigt negativt feedback, så jag vill ändå påpeka att det faktiskt inte varit HELT värdelöst. » (Godkänt)
- Jag fann mig gilla kemi mer än jag trodde att jag skulle göra.» (Gott)
- bra övningsledare, bra labbledare, oftast bra föreläsningar» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningstillfällen. Övningsledaren var det bästa på hela kursen (jag var i grupp 8)»
- Boken.»
- Kan tyvärr inte komma på något.. Variationen av föreläsare kanske, om dessa behålls, för då får man i alla fall en veckas vettig undervisning med Ulf.»
- Ulf! »
- Ulf, den enda föreläsaren med ett brinnande intresse för ungdomarna och kursen.»
- Ulf»
- Boken»
- Ulf»
- Svårigheten på tentan, den var verkligen perfekt - inte för lätt men heller inte för svår. Roliga labbar! »
- bra labb ledare.»
- Mer undervisning av Ulf Jäglid»
- Laborationerna.»
- Övningstillfällerna»
- Roliga labbar med experiment, och bra övningstillfället! »
- kursplanen, upplägget av kursen.»
- Ulf och Gunnar var pedagogiska och roliga. »
-
- laborationerna»
- de egna exercise tillfällena.»
- Upplägget med att ha mycket tillgång till räknestuga är ng väldigt bra för många.»
- Lektionaledarna»
- labbarna, man lärde sig mycket av det.»
- Labbarna var väldigt givande och gav en bra förståelse till den information man endast annars skulle fått skriftlig.»
- Gunnar. Det känns som att han kan det han pratar om. »
- Inget»
- Kärleken till ämnet.»
- Tentan var riktigt bra utformad. »
- tycker upplägget över lag var bra»
- Att basårseleverna får vara lite vid Campus Johanneberg»
- Ulf borde få undervisa hela kursen! »
- Björn som övningsledare - Sammanfattade det viktigaste från kapitlen innan varje övningstillfälle.»
- Kursens innehåll, bra med en överblick i kemi.»
- Vi hade allvarliga problem med föreläsare som var inte så mycket pedagogiskt. Jag tror att har föreläsare mer pedagogiskt är det en lösning som ni kan satsa på.»
- Arbetsbelastningen och den generella planeringen. Även kurslitteraturen kan nog behållas.»
- Laborationerna var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få en mer pedagogisk och engagerad föreläsare. »
- föreläsningarnas uppbyggnad. framför allt första och sista delen. Org. kemi & kem bind osv var bra!»
- Mer pedagogiska föreläsare och även mer erfarna "lärare" till övningstillfällena.»
- Mer engagerade föreläsare. Tydligare, tala högre, gärna med lite mer passion också. Väldigt sövande»
- Mer exempel om kemins plats i samhället och betydelsen av det vi lär oss inför framtida studier.»
- Kursupplägget behöver ändras. Börja från grunden(!) likt upplägget man har på gymnasiet och hoppa inte fram och tillbaka hela tiden. Kurslitteraturen hade ett tämligen bra upplägg (även om det inte var perfekt) vilket nog kan utgöra en god mall. Vidare behövs det föreläsare som är pålästa och kan svara på frågor och exemplifiera på ett begripligt sätt. Om man går på en högskola och läser ett förberedande år så måste man väl ändå kunna förvänta sig att professorerna är så kompetenta att de kan förklara för en gymnasieelev (för det är ju vad utbildningen ska spegla) hur det ena eller det andra fungerar, utan att sväva iväg och prata om saker som man ännu inte gått igenom. Alternativt säga: "Vi kommer till det senare." och gå igenom det vid ett annat tillfälle.»
- Övriga föreläsare»
- Allt utom Ulf»
- Föreläsningarna. De var tyvärr väldigt dåliga, föreläsaren kunde varit mer förbered och mer intresserad, lite mer avslappnad dessutom.»
- Torbjörn»
- Byt föreläsare.»
- Torbjörn skall inte ha jobbet som föreläsare - gick på två av hans föreläsningar och sedan tog ledigt och studerade på egen hand alla andra gånger, fick mycket mer ut av att inte gå.»
- Vissa föreläsare skrev av det som stod i boken, jag trodde att föreläsningarna skulle "fördjupa" det som stod i boken.. »
- kanske fler föreläsare som kan svara mer på frågor under föreläsningarna och inte bara läsa från ett papper. Tror det ger mer intresse i ämnet och att man lär sig mer under föreläsningarna. »
- Laboratiobstillfällena (se kommentar fråga 13)»
- En av föreläsarna bör börja svara på frågorna istället för att säga "det går vi igenom senare". Minns inte namnet men det var inte Lennart eller Ulf.»
- Större genomgång inför labbarna. Jag läste och försökte förstå och gick på alla genomgångar men laborationen kom alltid som en chock där inget egentligen blev tydligt. Kändes därför helt onödigt att gå på de tillfällena. Man lärde sig ingenting. Blev bara förvirrad och såg lite olika färger på lågor och annat.»
- Lärarna på föreläsningarna! »
- EN föreläsare, känns ganska dumt att byta föreläsare tre gånger då jag personligen anser att man bara ska ha en lärare i ett ämne. »
- Lektionerna hade kännts mer värdefulla om läraren Torbjörn hade publicerat sina anteckningar online (de han skrev rakt av från under varje lektion) vilka vi sedan kunnat diskutera och fördjupa oss i på valfri plats. »
- UPPLÄGGET UPPLÄGGET UPPLÄGGET. Byt ut/förbättra Thorbjörn för studenternas bästa.»
- Upplägget av kursen, första läsveckan gick vi igenom sånt som byggde på kunskap som vi lärde oss i tredje läsveckan. Det känns som lite fel ordning.»
- Byt huvudlärare/ge Torbjörn en ordentlig lektion i pedagogik. - Man pratar inte tyst vänd mot tavlan - Använd powerpoint istället om du tycker det är svårt att skriva fort alt skriv endast stödord på tavlan - Förbered dig mycket bättre så du kan svara på våra frågor - Gör alla beräkningar live så vi får se arbetsprocessen. Det tillför oss inget att bara se dig skriva av en färdig uträkning. »
- Föreläsaren Thorbjörn. Det var inte givande på någon nivå att lyssna till hans föreläsningar när allt var taget ur boken och han inte besvarade frågor.»
- Att gå igenom plaster m.m. kan kännas överflödigt då man inte har detta på tentan(vilket är synd).»
- bättre undervisning när man väl sitter på föreläsningen. Kanske ändra den där tanken om att ni endast skriver av boken. ifall ni gör det utveckla lite mer. »
- Ha bara en undervisande lärare. Låt denne vara ansvarig för hela kursen. Det är extremt grundläggande kemi, det behövs inte en professor på det specifika området för att lära ut det. Det är bättre att få en ordentlig helhet.»
- Nya föreläsare som är bättre pålästa»
- Alla övningsledare borde ha cirka samma metod. Var på en annan grupps tillfälle en gång och då gick ledaren igenom veckans kapitel väldigt tydligt och bra, samt förklarade på ett lite "lättare språk". Vore bra om alla hade gjort så.»
- Föreläsningarna kunde ibland kännas som att läraren bara läste stödord från boken.»
- Torbjörn hade dock ingen koll kändes det som. Vi rättade det han skrev på tavlan. Frågade man något sa han "Bra fråga, det ska jag kolla upp." Alltså visste han inte men han kollade heller aldrig upp det. Han bad dessutom mig förklara när inte han kunde så han kunde gå och köpa kaffe. Jag visste inte om jag kunde men gjorde mitt bästa. »
- Upplägget på föreläsningarna. Föreläsningarna var exakt som högläsning ur boken. Exempel på tavlan var tagna från boken och var alldeles för lätta. Var det något som man inte förstod var det svårt att få grepp om det eftersom det förklarades ordagrant likadant i boken som under föreläsningarna. Under repetitionerna var de exakt samma meningar, inkl stavfel(!), från tidigare föreläsningarna som skrevs på tavlan. Kändes som om föreläsarna körde efter manus som i detta fall vara ett manus som vi alla hade i form av kurslitteraturen. »
- Tänk möjligen över undervisningsmetoder. Att säga en sak och sedan skriva upp detta ordagrant på tavlan tar tid. Stödord på tavlan räcker, fullt formulerade meningar gör att man tappar sugen.»
- Torbjörn är den mest opedagogiska och ointresserade läraren hittills på Chalmers. Detta gör det extremt ointressant med kemi, antar att det syns i fördelningen på hur basåret valt projektkurs. Känns som 70+% väljer kemi trots att Per Öhl också var ganska skruvad. Bort med svagaste länken innan ni ändrar på någonting annat. »
- Ordningen ämnen tas upp på föreläsningarna. Det känns som om hela första halvan av läsperioden så kom något grundläggande påtal, som t.ex. atomens uppbyggnad, men det enda svaret som gavs var att det skulle komma på en senare föreläsning. Det skulle vara bättre om dessa ämnen gås igenom innan vi ska använda dem, annars måste man ändå bara läsa in dem själv och då saknar de senare föreläsningarna, inom det specifika området, ingen roll.»
- om man jämför med matteföreläsningarna vi haft parallellt så har de varit mycket mer pedagogiska än kemin. saker har förklarats på olika sätt om man frågat, och framförallt har man fått svar, vilket man oftast inte fick då man ställde en fråga i kemin. matteföreläsningarna var bättre planerade och tydligare genomförda.»
- Kanske speciallskrivet formelblad istället för formelsamling till tentan»
- torbjörn, pedagogik»
- Någon borde verkligen prata med Torbjörn om hans attityd och om han verkligen tycker om att undervisa på den här nivån. Han är säkert mycket kunnig i sitt fält, men verkar inte engagerad i att lära ut grunderna.»
- Jag tror kursen hade tjänat mer på att inte utgå ifrån boken, utan göra sitt eget undervisningsmaterial. När man utgår ifrån boken på ett sånt sätt kan föreläsningar kännas ganska meningslösa. »
- Föreläsningarna»
- Föreläsarna! Det känns ytterst konstigt att vissa föreläsare i princip läser innantill ur boken på föreläsningarna. Och det skapar allt annat än en motiverade undervisning. Hade varit betydligt mycket mer intressant om man haft föreläsare som inte försöker verka intresserade av kemi 1 utan antingen någon som faktiskt är det eller annars ha föreläsningar i spets områden. Vet inte hur konstruktivt detta blev men men»
- Strukturera upp de första veckornas föreläsningar ordentligt, då det var många elever som inte läst kemi under gymnasiet som inte hängde med, och det är ju från början det helst ska funka. Sen får man väl se till att det man går genom är rätt och att det stämmer med det som finns i boken. »
- Mer givande föreläsningar. Läraren kan ge en annan vy än direkt avskrivet från boken.»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsningarna med två av föreläsarna var inte alls bra. »
- överlag bra kurs, men kunde innehållt lite mer kunskap. Kändes väldigt basic på vissa saker och alldeles för djupt på andra. Jämna ut det och håll ett jämnt tempo! T ex var planeringen för en vecka 1 kort kapitel medan veckan efter innehöll tre st!»
- Det var dåligt att vi bara fick en dag för repetition, dvs fredagen innan tentan, som var på måndag!! Och som sagt så hade vår grupp Torbjörn. Han var som jag tidigare skrivit väääldigt långsam så det belv YTTERST lite genomgång av ca en tredjedel av en gammal tenta. Mer hann han inte! Och det han gick igenom var de första (lättaste!) uppgifterna. Inte okej! De flesta förväntar sig att få hjälp med de som är svårare.»
- "Se över" så att lärarna kan göra sitt jobb bra.»
- Tack för kursen! det har varit en rolig upplevelse, och jag har fått lära mig en stor mängd.»
- Vid repetition kan det vara bra att ha tentauppgifterna på en overhead. Detta spara tid då det tog ganska långt tid att skriva upp dem på tavlan.»
- Jag tyckte verkligen om alla föreläsare. Även om Torbjörn antagligen får mycket skit. Så tyckte jag att det funkade jättebra»
- Är tyvärr rätt missnöjd med kursens utförande och hur vi har undervisats. Kursen är utformad för gymnasieelever och det märks tydligt, den håller inte i närheten av samma nivå som övriga kurser på basåret. Man förlitar sig på gymnasieboken och har sedan föreläsningar utöver detta och det är just Torbjörns föreläsningar jag är mest missnöjd med. Sex timmar i veckan har han haft föreläsningar där han skriver av rader från boken, samma bok som vi själva har och kan läsa ifrån. Jag vill inte lägga sex timmar i veckan på något som för mig tar knappt halva tiden att göra hemma, jag vill ha möjlighet att få djupare förståelse och förklaringar på det som står i boken när jag går på föreläsningar. Skriva av rader kan jag göra hemma själv. Jag tycker inte att Torbjörns föreläsningar har hjälpt mig på något sätt utan snarare stjälpt mig då saker har tagit onödigt lång tid. Enda anledningen till att man har gått på föreläsningarna har varit av rädsla att det där ska komma upp något man inte kan ta igen hemma. Nu i efterhand vet jag att jag hade haft betydligt mer kunskap i kemin om jag hade låtit bli att gå på föreläsningar sex timmar i veckan och istället lagt de timmarna på att läsa i boken. Det har märkts tydligt i föreläsningsgrupperna att många har haft problem med det allra mest grundläggande i kemi A om man ser till frågorna som har ställts. Inte i någon tidigare kurs har det ställts så många grundläggande frågor under hela kursen och absolut inte så många som det gjordes i slutet av denna. Att Torbjörn näst sista föreläsningen ska gå igenom hur man utläser hur många protoner det finns i ett ämne från periodiska systemet till exempel tyder väl ändå på att något är fel? Flera liknande grundläggande frågor gicks igenom, inte för repetition utan för att många faktiskt inte har förstått. Frågor har även inte alltid besvarats utan viftats bort med "vi kommer till det sen" (vilket vi många gånger inte gjort) eller så har Torbjörn bett om att få återkomma men även då har han många gånger inte gjort det. Att han dessutom pratar vänd mot tavlan och är osäker gör tyvärr också sitt. Både jag och andra kursare har påtalat dessa problem för Torbjörn under kursens gång men tyvärr har ingen förändring gjorts. När det gäller de övriga föreläsarna Ulf och Gunnar har jag dock inte alls samma uppfattning. Tycker att deras föreläsningar har varit givande och gett mig precis det jag önskat, djupare förståelse och förklaringar på det som står i boken. Tyvärr har ju dessa föreläsare inte hållit så många föreläsningar så i helhet är det faktiskt det negativa som tar över. Jag skulle inte rekommendera andra att läsa denna kursen som fristående kurs om man hade haft möjlighet till det. Hade alla kurser på basåret hållit denna nivån så hade jag inte rekommenderat andra att läsa Chalmers basår heller för jag tycker inte att kemikursen har hållit en nivå som det borde vara på Chalmers.»
- Föreläsaren som vi hade majoriteten av föreläsningarna är under all kritik, föreläsaren stod och skrev av ett papper (som var en sammanfattning av boken) och kunde inte besvara de frågor som ställdes och gav inga bra exempel då vi bad om det. Med tanke på att chalmers har bra kemi-rykte så tyckte jag att det var väldigt synd då jag helt tappade intresset och till slut även förståelsen för kemin. Föreläsningarna skall vara förklarande och enligt mig grävare djupare än boken, men de meningar vi antecknat (även detta under föreläsningarna av en föreläsare endast) är direkt från boken och inte alls mer förklarande. »
- Se tidigare kommentarer.»
- sammanfattningsvis kan jag säga att jag känner att man hade lika gärna kunnat struntat i föreläsningarna och fått ut lika mycket av kursen, så detta hoppas jag att nästa års basårsstudenter inte behöver uppleva.»
- främst torbjörn behöver förbereda bättre inför föreläsningen och inte prata direkt ur pappren, samt ta exempel som inte står i boken. och ett bilbatteri har 6 celler med 2 volt var oavsett sort av bilbatteri vått som torrt och inte 4celler med 3 volt som torbjörn påstod»
- Jag vill inte verka onödigt hård emot Torbjörn, men hans lektioner har helt enkelt inte hållit den iövrigt höga standard som jag förväntat mig och hittills upplevt på Chalmers. Det bör tilläggas att personer ur klassen har försökt ta upp de problem vi haft med hans undervisning med honom under kursens gång, utan resultat, samt att jag är långt ifrån ensam om att känna så här.»
- Stor eloge till Björn vår övningsledare. Han borde hålla en liten utbildning med alla övningsledare innan start om hur man ska lägga upp ett övningstillfälle.»
- Förtydliga hur värdesiffror fungerar. Det var väldigt mycket frågor om det, speciellt inför tentan. Och det är en sådan liten aspekt på hela kursen så man ska ju inte lägga tid på det egentligen. Håll till ett sätt, och endast ett sätt (dvs, minsta värdet i givna siffror i talet medför värdesiffror i svaret (helst, enligt mig))»
- Opedagogiskt och ostrukturerat upplägg på föreläsningarna. De var oftast oinspirerande och tråkiga men Ulf bjöd på några ljusglimtar. Jag tycker att kemi är roligt och hade sett fram emot kursen men jag blev väldigt besviken. Jag har läst kemi A tidigare och klarade tentan främst pga det och inte pga den kunskap jag fick från föreläsningarna och kurslitteraturen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.01

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.01
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från