ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Arkitektur och optimerade strukturer, ARK295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-20 - 2009-02-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

9 svarande

Nej, det framgick inte alls»2 22%
Ganska dåligt»5 55%
Ja, det framgick ganska bra»1 11%
Bra»1 11%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- I början fanns inga kursmål skrivna överhuvudtaget. » (Nej, det framgick inte alls)
- Det var svårt att veta på vilken nivå alla uppgifter skulle vara, och vad som var obligatoriskt.» (Ganska dåligt)

2. Hur väl bedömer du att dessa förväntningar har uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»1 11%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»3 33%
Bra»3 33%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- svårt att säga när man inte förstod förväntningarna» (Ganska dåligt)
- Förväntningarna upplevdes ändras utefter kursens gång, de man fick från början uppfylldes inte särskilt väl. Ett bestående intryck är att kursen varit ett virrvarr av lösa trådar som inte föjts upp.» (Ganska dåligt)
- Det fanns en känsla av att mkt krävdes och prestationsribban sattes också därefter, vilket gav resultat.» (Ganska bra)

3. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

8 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»1 12%
Ganska bra»1 12%
Bra»3 37%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 4

- Kraven var mycket höga, vilket påverkade den andra kursen. » (?)
- Kraven ändrades hela tiden, vilket var mycket påfrestande. Det som emellertid till slut krävdes för godkänt var inte någon enorm ambition. (Se över skalan på denna fråga! Ex: för låg, ganska låg, bra, ganska hög, för hög)» (Ganska låg)
- Hög!» (Ganska bra)
- Bra med delmål» (Mycket bra)
- Kraven var för höga. (Ska man då kryssa i "mycket bra", om man egentligen tyckte att det var dåligt att det var för höga?) Det kändes som att man var tvungen att ge mer än 50% arbetstid åt kursen.» (Mycket bra)

4. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning med veckolånga deluppgifter ditt eget sätt att studera?

9 svarande

Mycket dålig»2 22%
Ganska dålig»2 22%
Ganska bra»4 44%
Bra»1 11%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Få och oplanerade föreläsningar, handledningstillfällen som drog ut på tiden eller försvann, oklarheter i kommunikation, avsteg från institutionens standard gällande kritik etc, samt en otydligt formulerad uppgift.» (Mycket dålig)
- Veckolånga deluppgifter? Fanns det sådana?» (Ganska dålig)

5. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 22%
Ganska bra»0 0%
Bra»4 44%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.88

- Handledningen med Morten var väldigt frustrerande. Man ska inte behöva vänta till kl 21 för att få sin handledning. Vissa veckor var man tvungen att ställa in sina planer på kvällen för att överhuvudtaget få handledning. Morten måste bli mycket mer human i sin handledning och kunna förmedla både för- och nackdelar i en elevs projekt på ett bättre sätt. Anna fungerade mycket bra som handledare. Kritiken var bra, förutom att det aldrig togs upp att vi skulle arbeta med komplexa rum och dynamiska konstruktioner. » (Ganska otillfredsställande)
- Mortens handledning upplevdes förvirrande, och förde snarare bakåt än framåt. Annas var däremot konkret och mycket bra! Saknade relevant handledning i gestaltningsfrågor. Kritiken var bra.» (Ganska otillfredsställande)
- Skulle varit bra med handledning tidigare, nu kom den igång lite sent.» (Bra)
- Med två assistenter så fick man ofta två helt olika synpunkter, vilket kunde upplevas förvirrande samtidigt som det också medförde att man själv var tvungen att ta ställning. » (Bra)
- Kvalificerade handledare och kritiker som förde fram relevanta argument och var engagerade.» (Bra)

6. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Konceptmodellerna.»
- Tillgången till handledning»
- Handledningen med Anna. Portföljgenomgången och kritiken var bra. »
- deluppgifterna»
- Rhinokursen. Kritikerna: Jonas, Anna och Wiktor.»
- Fokus på koncept och presentationsarbete redan i inledningsskede, liksom responsgrupper med oss studenter.»
- tjatet om att presentationerna måste jobbas med ända från start.»

7. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Förbättra organisation, kursplan och schema. Bra med två kritiktillfällen!»
- Det skulle kunna vara bra med ett gemensamt program för projektet. Då kan kritikerna fokusera på samma saker i allas projekt.»
- Viktigt att vara tydlig med schemat. Det kan vara bra at få hela schemat innan kursen startar så att man vet vär man ska vara i skolan den närmsta tiden. Det är viktigt att vara tydlig med vad som är obligatoriskt och frivilligt, både när det gäller uppgifter och föreläsningar. Det är viktigt att man får utförlig information i tid om vad projektet ska handla om, och hur det ska redovisas. (digitalt, format, omfattning mm). »
- föreläsningarna kändes VÄLDIGT irrelevanta»
- Föreläsningar med större anknytning till ämnet. »
- Lika handledning till alla. Inte 1 h/person på morgonen och 5 min/person på kvällen. Planera kursen i förväg! Mer ramar i kursen, att alla gör vad de vill ger oss svårt att relatera till varandra och ger enorma skillnader i skala och ambition på projekten. Utan begränsningar blir det lätt att ta sig vatten över huvudet. Vi har inte gjort så många projekt än, och det kan vara svårt att avgöra vilken skala och detaljering som är rimlig med tanke på kursens storlek. Det är inte ett exjobb, så mindre frihet och mer stöd! Fler relevanta föreläsningar, någon typ av gemensam litteratur och uppföljning av den litteratur vi förväntas tillgodose oss. Disskusion kring det lästa ger ofta lika mycket som själva läsandet. Lite mer input helt enkelt, något att stå på. Om man inte går igenom armtagen på stranden är det mycket svårare att veta hur man ska göra för att simma när man blir kastad i vattnet. Tydlighet ifrån lärarsidan. Ge en tydlig och klar bild av vad vi förväntas göra. Om hälften av energin, som nu, går till att försöka lista ut vad syftet med kursen är och vad vi förväntas göra blir inte arbetet särskilt effektivt.»
- Tydligare uppgift, fler handledningstillfällen, bättre organisation, fler (relevanta) föreläsningar.»
- Det var tråkigt att själva AT-biten av kursen försvann nästan helt. Namnet "Optimerade strukturer" lät som om att vi nu skulle ha ett projekt som närmade sig essensen av vår utbildning, något jag tror många vill ha. Att tydliggöra mer vad som förväntas, och samtidigt styra den mer mot ATutbildningen tror jag är viktigt.»

8. Egna reflexioner kring kursen

- Kursen i sig samt kritiken och slutkritiken hade absolut ingenting med dynamiska konstruktioner, komplexa rum eller optimerade strukturer att göra.»
- Jag fick inte ut särskilt mycket av kursen, och kan inte riktigt peka på något jag lärt mig. Möjligen vikten av planering.»
- Även om mkt finns att säga om kursen har jag lärt mig en hel del, särskilt i dialogen med medstudenter och i det att jag fick ta en hel del eget ansvar.»


Kursutvärderingssystem från