ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp3åk3: ITR573 Modellbyggnad och simulering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-04-16
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
42 svarande

1 2%
2 4%
21 50%
18 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
42 svarande

1 2%
2 5%
14 35%
23 57%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
42 svarande

1 2%
5 13%
12 33%
18 50%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
42 svarande

0 0%
0 0%
9 21%
32 78%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
42 svarande

0 0%
4 9%
20 47%
18 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
42 svarande

10 23%
9 21%
19 45%
4 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Medbo är bästa handledaren som jag haft under chalmerstiden. Tar sig verkligen tid till att hjälpa en när man kört fast med caset.»
- Per»
- Kursen och det den tar upp»
- Per Medbo är bra. Föreläsningarna var tråkiga och minskas till förmån för fler seminarier.»
- Per Medbo har varit extremt hjälpsam och trevlig mot oss studenter. »
- Laborationerna var bra. Feedbacken på rapporterna var bra likaså. »
- Per är väligt bra som examinator och föreläsare. Jahn är väldigt tydlig med vad som krävs och villig att hjälpa till när det behövs. »
- upplägget med labbar och teori så att man faktiskt får känna på programmet lite»
- Simuleringsstudien»
- Per Medbo var väldigt bra, med relevanta föreläsningar och slides!»
- Per»
- Föreläsningarna, bra lärare!»
- Per Medbo:s engagemang i handledning, föreläsningar och allmänna lyhördhet är otroligt bra. Inledningsvis gav labbarna en bra introduktion. Dock gav de senare labbarna inte särskilt mycket, då det mest handlade om att slaviskt följa instruktioner.»
- Case»
- Grupper om 6 pers, lättare att schemalägga kandidat vs simuleringstid»
- Att det fanns tillfälle för många handledningstillfällen. Att Per var så hjälpsam!»
- Labbarna. »
- Projektet»
- Praktikfallet var mycket lärorikt och utvecklande. »
- arbetet»
- Per Medbo och doktoranden var bra! »
- Projektet och handledningarna och Per Medbo såklart!»
- Per! Riktigt bra.»
- Bra forelasningar och givande innehall.»
- Per Medbo var en väldigt bra föreläsare och mycket hjälpsam vid projektarbetet. Det uppskattades!»
- Per!»
- Per Medbo och kursadministrationen. Den mkt bra handledningen. Den konkreta feedbacken. »
- Per medbo»
- Projektet är bra, men ärligt talat så borde det vara mindre grupper. Som det är nu så finns det stor risk att man delar upp projektet i sin kandidatgrupp så att en del inte gör projektet. Det borde också vara en betygskurs för att eleverna ska ta kursen på större allvar.»
- Peter var väldigt duktig som handledare och han bör definitivt vara kvar som examinator i kursen. Då jag nu förstått att kursen ska flyttas bör även idén med att skriva planeringsrapport och så vara kvar. Alltså att man lär sig hur man gör ett riktigt projekt. Detta är första kursen som tar upp det förutom kandidatarbetet. »
- Per och övriga handledare var jättebra!»
- Arbetet och labbarna!»
- Per och handledningstillfällena var väldigt bra. Fick bra hjälp m svar på frågor och stöd i projektet vilket behövdes eftersom vi inte går igenom så djupt på föreläsningarna. Tycker det var ett bra upplägg för just denna kursen.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- flera Per»
- Betyg 3-5 om kursen flyttas till annan period.»
- Seminarier, där man sitter i mindre grupper och diskuterar.»
- Fler betygssteg - nuvarande system får elever att underprestera. Kursen är rolig, men det finns inga kortsiktiga incitament till att prestera mer än absolut minimum. Kursen har potential att bli otroligt bra, i och med att Per är mycket hjälpsam och ämnet är ytterst relevant för alla som vill arbeta med någon form av beslutsstöd. Duggan var osannolikt lätt och jag vet knappt någon som la mer än en dag på att studera inför den och få som ens i detta läge blev underkända. Tror inte att någon läste boken, och barett fåtal översiktsläste artiklarna. Genom att införa betygssteg och börja ställa krav på studenterna skulle vi kunna få ut väldigt mycket mer från kursen. Kursen skulle då också ses som något roligt och lärorikt istället för att bara vara ett par irriterande godkänt-moment som ligger samtidigt som kandidatarbetet (i tidernas absolut slappaste läsperiod, trots att vår grupp då skrev klar nästan hela kandidatarbetet). Laborationerna skulle kunna göras mycket mer givande om det inte bara vara att läsa instruktionerna innantill för att bli godkänd. Genom att ta bort delar av de extremt omfattande beskrivningarna och införa någon form av krav på analytiskt tänkande kunde kursen ha blivit mycket bättre. »
- Föreläsning kring hur en presentation ska genomföras på bästa sätt.»
- Inte vad jag kan komma på.»
- I och med att kursen endast kan ge betyget godkänt, blir tyvärr ambitionen ganska låg hos studenterna.»
- Betyg»
- Nej, den omfattade det jag förväntade.»
- Kursens avsaknad på en ordentlig examination gör att den faller platt. Ansträngningen som krävdes för att få godkänt var mycket låg, och alla inom gruppen behövde inte anstränga sig lika mycket. »
- Incitamenten för att plugga var för låga. Jag tror att flertalet gled igenom kursen just pga att det inte fanns något betyg att sträva efter och att det inte fanns någon tenta att plugga till.»
- Kan lika väl vara betyg i kursen. Tror det hade förbättrat arbetsprestationer. »
- Hade varit mer intressant att simulera ett verkligt fall»
- Kursen skulle vara mycket bättre om den hade fler betygssteg än bara godkänd/ej godkänd som i dagsläget. Detta hade ökat motivationen betydligt och man hade lagt ner mer tid och lärt sig mycket mer. Vidare skulle kanske en skriftlig tentamen i slutet i kursen varit bra. Avslutningsvis var det bra kurs som var mycket lämplig för industriell ekonomi, dock borde arbetsbelastningen vara mycket högre samt att man borde gå djupare ner i de studerade områdena. Det kändes som att vi bara skrapade på ytan. »
- betyg, man lägger ner minsta möjliga tid på en g-kurs»
- Jag tycker att alla i grupperna skulla vara förberedda på att få frågor så att alla i grupperna skulle vara väl förberedda.»
- Mer labbar.»
- Kanske en tenta.. Genom att inte ha nagon tenta och enbart G/U som betyg tror jag manga inte lagger ned den tid kursen egentligen kraver. Jag gjorde tex inte manga knop men fick anda godkant, tack vare en relativt latt examinering.»
- Nej»
- mindre grupper.»
- - »
- Möjlighet till överbetyg»
- Mer ekonomi, hur går det att koppla simulering till investeringsbedömningar osv?»
- Kursen kan ha en högre arbetsbelastning. »
- Inte vad jag kan komma på nu»
- Mer stöd med programmeringsdelarna i kursen, men kanske är det bättre att minska ner dem inslagen om det inte är meningen att det ska bli mer inriktat mot programmering.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Tycker att kursen borde göras mer betydelsefull, ex. genom U-5 Betygssystem. Det får en att ta kursen mer på allvar. Den är oerhört intressant men man prioriterar andra kurser när man bara kan "glida" igenom den här.»
- En del av föreläsningarna.»
- Delar av de överdrivet omfattande laborationsbeskrivningarna. »
- Jag tycker att alla delar jag kan komma på nu (denna utvärdering kom sent?) var relevanta. »
- Del av laborationerna»
- Programmeringen»
- Planeringsrapporten var inte helt nödvändig. Vore kanske bra att utvärdera om den behövs i det långa loppet.»
- Jag tycker att Per:s engagemang borde utnyttjas på ett mycket bättre sätt. Kursen borde ges tidigare, möjligtvis ersätta produktionsledning och inte bara ha G/U som betygskala. »
- Nej.»
- Kursboken. Var mer selektiv när det gäller litteratur »
- Det var lite för många mindre sidoprojekt, typ försöksplaneringen, som inte kändes så viktiga i sig utan mest gav merarbete.»
- Inget. »
- om det ska vara en g-kurs borde både duggan och obligatoriska labbarna gå bort»
- Nej»
- Tycker kraven på själva rapporten var väl högt ställda.»
- Nej»
- Jag är lite osäker på om en 1X2-dugga verkligen speglar inlärning av kurslitteratur. Kanske är ett seminarium med diskussioner bättre? »
- Kurslitteraturen behövs inte läsas för att klara kursen.»
- Nej»
- Duggan i sin form nu är inte så givande. Men samtidigt tror jag att det behövs ett individuellt inslag i kursen. Gärna fler frågor som är närmare bundna till det vi gör i projektet så att duggan förbereder en på det man behöver kunna där.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- När det är en G kurs bryr man sig inte om vad som sägs eller vad för krav som finns. Man sporras inte till att göra sitt bästa.»
- Det måste ju ha funnits kurslitteratur, men i och med att jag inte läst den (eller i alla fall inte minns att jag läst den), så kan den ju inte varit särskilt lärorik.»
- Kursen borde ha en U,3,4,5-gradig betygsskala, vilket skulle medföra högre ambitionsnivå!»
- Arbetet var givande, men bra om laborationsövningar kan läggas tidigare så man kan börja med modelleringen.»
- En av utbildningens trevligaste lärare!!»
- En mycket bra och lärorik kurs, mycket relevant för I.»
- Per Medbo är en mkt bra lärare och handledare! Per finns alltid tillgänglig och hjälper gärna till. Flexibiliteten är mkt hög. »
- sammanfattningsvis var kursen ganska enkel men rolig och lärorik. Det är inspirerande när lärare verkligen vill hjälpa oss elever att förstå och sätter av extra tid till detta. Per sprang som en galning nere i datasalarna sista veckorna för att hinna hjälpa alla, och det är iallafall vår grupp mycket tacksamma över :)»
- Handledningarna lärde jag mig mest på skulle jag säga. Då får man tid att fråga dem där sakerna man inte riktigt får ihop i huvudet och det är det som ger förståelse.»

Att få hjälp och svar på frågor
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 70%
Lärorikt»10 25%
Mindre lärorikt»2 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.35

Föreläsningar
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 17%
Lärorikt»22 55%
Mindre lärorikt»11 27%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.1

Projektarbete, handledning
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 73%
Lärorikt»9 21%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.3

Projektarbete, planeringsseminarium
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 31%
Lärorikt»21 51%
Mindre lärorikt»7 17%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.85

Projektarbete, slutseminarium
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 26%
Lärorikt»23 56%
Mindre lärorikt»7 17%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.9

Laborationsövningar
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»21 50%
Lärorikt»16 38%
Mindre lärorikt»5 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.61

Kurslitteratur
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 2%
Lärorikt»12 30%
Mindre lärorikt»27 67%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.65

Dugga
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 12%
Lärorikt»23 56%
Mindre lärorikt»13 31%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.19

Litteraturseminarium
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 16%
Lärorikt»17 45%
Mindre lärorikt»14 37%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.21

Inlämningsuppgift i försöksplanering
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 25%
Lärorikt»23 58%
Mindre lärorikt»6 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.89

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.26


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.26
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från