ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt13 - Projektledning, TEK370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»9 37%
Cirka 25 timmar»7 29%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.5

- +panikplugg de två veckorna innan tentan.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»10 41%
100%»13 54%

Genomsnitt: 4.45


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 75%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»20 86%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.95

- Jag skulle vilja lyfta fram Dans delade dugg/tenta metod. Det som är positivt med Dan är att han finner metoder i sitt upplägg som gör att man kommer igång (vilket kan vara ett problem för många) Upplägget bidrog helt enkelt till att man lärde sig kursens innehåll. Dock kanske duggorna var lite mer utmanande, men effekten blir ändå densamma. Tummen upp Dan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»12 50%

Genomsnitt: 3.37

- Eftersom jag missade nästan alla föreläsningar. De hade säkert varit till god hjälp om jag gått på dom! » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.95

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»21 87%

Genomsnitt: 3.87

- Dan är väldigt strukurerad samtidigt som han använder alla delarna i pingpong vilket även ger en bra överblick. Allt ifrån uppladdning av dokument, meddelanden till godkändsdelar osv. » (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp var det webbaserade testet för din inlärning före litteraturseminarie 2?

24 svarande

3 12%
5 20%
7 29%
3 12%
6 25%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Testet hade endel dåligt formulerade frågor och blev mer ett stressmoment då man trode att det skulle vara mer omfattande. Istället var det litet och lätt. Jag tycker iallfall inte att det bidrog till något postiivt. Om det ska vara något i den stilen så tycker jag de 3 korta skrivfrågorna inför semenariet i Logistik med Peter är ett bättre sätt. » (1)
- Det gav inte så mycket innan seminariet eftersom det var lite för enkelt.» (2)
- Lite för otydliga frågor. Kände ingen press att plugga då det gick att läsa på frågan under testet. Kanske skulle vara tidsbegränsat? » (2)
- Det var lite för enkelt.» (2)

10. Till hur stor hjälp var det webbaserade testet för din inlärning efter litteraturseminarie 2?

24 svarande

1 4%
4 16%
7 29%
5 20%
4 16%
Jag har inte använt det»3 12%

Genomsnitt: 3.66

- Det var väldigt bra att det gick att göra testet flera gånger efteråt. Ett mycket trevligt sätt att studera inför dugga 2.» (4)
- Bra med repetition av ett antal frågor.» (4)
- inget» (Jag har inte använt det)

11. Anser du att det webbaserade testet bör användas vid nästkommande kurstillfälle?

24 svarande

Ja»20 83%
Nej»2 8%
Jag har ingen åsikt»2 8%

Genomsnitt: 1.25

- Men det borde vara svårare.» (Ja)
- Med förändring enligt ovan. » (Ja)
- Gör det möjligt att fortsätta svara på frågor även efter att man klarat testet.» (Ja)
- För vissa personer kanske det kan fungera som en motivationshöjare, men för de flesta verkade det som att det enbart var att "bocka av" det.» (Nej)
- Spelar ingen roll» (Jag har ingen åsikt)

12. Övriga kommentarer om det webbaserade testet

- Bra att öppna det när alla är godkända så att man kan träna på det mer. »
- Om man ska ha kvar det till nästa år bör godkäntgränsen vara högre än 5 av 8 så att man verkligen måste slå upp i bok/ power points för det behövdes inte riktigt i år och då blev det inte så lärorikt även om det visade att man hade en helt okej kunskap. »
- Det var mycket bra att ja inför tentamen.»
- Inför det på båda seminarierna.»
- Ta bort det alternativt gör det mer omfattande, helst av allt byt ut det mot en liten skrivuppgift där man får använda boken om man vill uppnå någon effekt»
- Formuleringen av vissa frågor var sådär»
- Jag hade läst 2 kapitel, chansade att ta testet och fick alla rätt...»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 4.16

- Borde haft schemalagd tid till räkning.» (Ganska bra)
- Lätt att ställa frågor både under lektioner och via mail.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»19 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.79

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Arbetsbelastningen har varit jämn över kursen tack vare duggorna som är utspridda. » (Lagom)
- Tack vare duggorna så blev arbetsbelastningen jämnare fördelad under kursen, vilket jag tycker är mycket bra.» (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 79%
Hög»5 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»7 29%
Mycket gott»17 70%

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsningar med mycket konkreta exempel.» (Mycket gott)
- Dan är bra lärare!» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget arbete, utan duggor istället! »
- Dan»
- Dan, en engagerad och pedagogisk lärare!»
- Att Dan drar exempel och paralleller om sin familj etc. Bra utlärningsmetod!! »
- Duggorna.»
- Allt»
- Duggorna! Bra med duggor så man "tvingas" plugga även tidigt i läsperioden.»
- Litteratursseminariumen var bra.»
- Duggona och tentamen. Det var väldigt lätt att hänga med i kursen då det va duggor och Litteraturseminarium. Bra även att det va mycket engelska och att Dan undervisade på Svenska. Tror det är väldigt bra att ha dem engelska orden. »
- Gästföreläsning, förhandlingsövningen. Bra att ha både duggor och littsem under kursens gång, detta påverkar till att studera under hela läsperioden samt minskar belastningen i slutet.»
- duggorna och betygssystemet. skönt att slippa projektarbete i kursen»
- Det mesta»
- Dan och debatt"duellen" om tillgångarna: massa mat och godsaker.»
- Duggor och litt. Seminarie»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Har personligen tyckt att det varit en utmaning med slides på engelska och föreläsning på svenska. Skulle önska att slidesen också var på svenska, det skulle göra att man lättare förstår och kommer ihåg. »
- En kursbok på svenska men där de engelska uttrycken används. Jag och flertalet kurskamrater översatte i princip allt viktigt i hela boken och använde oss enbart av detta sedan. Visst att det är bra att kunna engelska, men då vi läser i princip alla kurser på svenska och med böcker på svenska, blir det nog bäst om man är ganska konsekvent.»
- Göra webbtestet lite svårare.»
- Inget,»
- Förhandlingen var sådär, skulle behöva vara längre eventuellt ett större case isåfall, blev lite rörigt.»
- Tydligare beskrivning av hur man får använda sig utav tillgångarna.»

20. Övriga kommentarer

- Inget»
- Dan Paulin är en av de bästa lärarna jag någonsin haft. Kompetent, trevlig och väldigt engagerad. Hade gärna haft honom i alla ämnen jag läser!»
- Tack för att Dan ställde upp och gick igenom våra val till valbara kurser under kursen gång. »
- Bra kurs!»
- Nu vet jag inte om jag kommer att ha Dan något mer, så jag skulle därför vilja skriva några rader. Dan är min absoluta favoritlärare och anledningarna är flera. Även andra klasskamrater som efter arbets.orgen varit lite skeptiska till Dan har under året ätit upp sina ord och tycker att han gjort ett strålande jobb så tummen upp där! Det som är postivt med Dan är att han har en förmåga att connecta med både klass och elever. Ett tydligt exempel på det är att han är den enda lärare jag haft som kan namnet på många/de flesta elever. Han är även den enda lärare som kommit fram under en kortare rast och sagt, "hej läget?". Detta sätt att vara minskar utrymmet mellan uppsatt lärare och underställd elev vilket bidrar till en helt annan öppenhet gällande både frågor och förklaringar. Han har även ett väldigt pedagogiskt och avslappnat sätt att lära ut som håller sig innanför en väldigt tydlig ram av struktur. Det ENDA negativa med Dan är att det ibland kan kännas som att det blir lite väl mycket svars-styrning efter boken. Att frågan mellan raderna skrivs som "nämn de 3 punkterna på sidan 5" iställer för att man med synonymer och god förklaring hade sagt samma sak. Summa summarum är Dan Paulin en expetionell lärare som har hittat den perfekta balansen mellan struktur och ledighet. Känslan av att få Dan som lärare kan beskrivas som "Detta är ingen kurs man kan glida igenom men samtidigt vet jag att kommer att ha lärt mig mycket i slutet". Jag tycker att om man ska gör något bra så ska man få höra detta, likväl som om man gjort något dåligt. Därför orkade jag just i detta fall avsätta tiden till att skriva några rader. Eftersom att jag vet att många som mig brukar strunta i att fylla i dessa på lovet så vill jag avsluta med att säga att mina tankar (både postiva och negativa) delas av många i klassen och jag hoppas att du fortsätter som du gör! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.7

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.7
Beräknat jämförelseindex: 0.92


Kursutvärderingssystem från