ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsdriven produktutveckling HT09, TEK265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»7 30%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.78

- ca 7-12 tim per dag de senaste 3 veckorna, ej OK!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»10 45%
100%»10 45%

Genomsnitt: 4.36

- Tyckte föreläsningarna kändes onödiga, de gav inte så mycket mer utöver det jag ändå kunde läsa i boken» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 30%
Målen är svåra att förstå»4 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 2.56

- Tycker verkligen att denna kurs har varit helt underkänd, av handledningen sätt så känns det som att gå i högstadiet igen, blir inte förvånad ifall hela klassen blir underkänd på tentan, lärarna kan verkligen inte få fram det som ska fås fram. Värdelöst, va faktiskt riktigt förbannad efter kursens slut.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»11 68%
Nej, målen är för högt ställda»4 25%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»3 15%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»4 21%
Vet ej/har inte examinerats än»6 31%

Genomsnitt: 2.68

- Verkligen inte, det ända dom snackade om va egna upplevelser, sedan på tentan så förklarade dom itne änns vad frågan var! det kändes som att sitta och läsa på ett nytt språk! » (Nej, inte alls)
- Både examination och projektarbete är ej ok i den här kursen!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.65

- övningstillfällena kändes flummiga, få personer förstod uppgifterna» (Ganska liten)
- mycket text. För lite bra illustrationer» (Ganska liten)
- bra undervisningsmaterial men dålig uppdatering på kurshemsidan, vissa pdf kom sent» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»6 26%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.34

- svårt att få någon översikt. dock bra som lexikon under tentaplugget.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.26

- Det var sagt att föreläsningarna skulle läggas ut innan själva föreläsningen, vilket de sällan gjordes. Det hade underlättat att ha powerpointen utskriven så hade man kunnat bara anteckna på sidan om» (Ganska dåligt)
- Riktigt bra kurshemsida!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»8 34%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- De tog sig tid att svara på frågor när man hälsade på vid deras rum. Vilket uppskattades mycket!» (Ganska bra)
- Det var lätt att ställa frågor men svårare att få tydliga svar» (Ganska bra)
- Tycker inte att handledningen var tillräcklig. Då Projektarbetet är ganska gediget så tycker jag att lite mer konkret hjälp/förslag kan vara bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Grupparbetet funkade inte så bra.» (Mycket dåligt)
- Grupparbetet blev snedfördelat» (Ganska dåligt)
- nra att man ges möjlighet till fria guppsammansättningar. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»4 17%
Hög»12 52%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 4

- Projekt och tenta» (Hög)
- Väldigt stort och brett ämne med många olika delar» (Hög)
- projektet tog väldigt mycket tid.» (Hög)
- Projektet är för stort för vad det kan ge poängmässigt» (Hög)
- Grupparbetet krävde mycket mer tid än vad som motsvarade den belöning man kunde få.» (Hög)
- Verkligen för hög, det är både ett arbete, del moment som ska vara inlämnat, och sedan en redovisning. Och på detta så ligger det en tentamen, tentamens frågorna va så konstigt ställda att jag inte visste va det ville få ut av dem. Tycker detta är helt fel sätt att göra tentamen på kursen. eftersom ämnet i sig är så brett så borde frågorna vara mer i så kallad punktform eller kryssfrågor, och inte analyserings frågor och problemlösningar som vi fick, man har ju inte den blekaste aning ifall man svarar rätt eller fel!!!!!!!!!!!!!! USELT » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»5 21%
Hög»11 47%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 3.95

- 2 projekt med tenta och dugga kräver mycket tid» (Hög)
- två projektarbeten och rapportinlämningar under samma period är tugnt» (Hög)
- Som vanligt väldigt mycket mer att göra i slutet av perioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»3 13%
Godkänt»11 50%
Gott»5 22%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.18

- Jätte intressant ämne! men kursen blir som pest när man är tvungen och lägga all sin tid på projekt. Håller med om att man lär sig väldigt mycket men vi har ju ingen tid till tentaplugg i varken APU eller den andra kursen man läser. » (Dåligt)
- väldigt teoretisk. känns som att man kunde lägga mer vikt vid den faktiska marknadsföringen. Dvs kombinera kursen med praktiska inslag - en marknadsföringskampanj med reklam, logotyp, slogan osv....» (Godkänt)
- Tycker att ett bra projektarbete hade varit nog. Bättre att lägga krut på den, än att ha tenta också som var lite luddig..» (Godkänt)
- Grupparbetet var ett väldigt krävande och man kände att man inte riktigt visste vad ni ville ha. Det fanns en guide men där stod mest vad tidigare studenter missat i sina arbeten.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet»
- praktiskdel för man lär sig bäst av detta»
- Gillar upplägget med arbete + tenta. Bra fördelning på vilken av respektive del. »
- de praktiska inslagen.»
- Tycker Kaj och Dan har gjort ett bra upplägg på kursen med fler föreläsningar på tidigare stadie. Men handledningen tycker jag kan vara mer konkret. »
- Projektet. Den öppnar för vad marknadsföring innebär.»
- Kurshemsidan och övningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examinationen. Tag bort tentan och kör med andast projektarbete. »
- Projektet skulle kunna förändras till att man gör deluppgifter istället för en rapport. Då man ändå tog upp grejer på övningstillfället anser jag att detta tillfälle kan behandla det problmet gruppen gjort, och man har deadlines på varje del. Dessa övningar kändes mer ineffektiva och att man hade velat använda önvingstiden till att göra de delar med sitt projekt istället. Konsultationer med poäng är en god ide. Men gruppen behöver handledning med, nu kändes det mera som ett läxförhör. Så antingen lägga in två handledningstider med eller ha inlämingsuppgifter istället för en rapport som jag nämnt ovan.»
- Bättre övningstillfällen. De var väldigt oeffektiva och det var onödigt att leta reda på fakta som man ändå inte skulle ha till nåt. Det var ingen som förstod vad vi skulle leta reda på för siffror och annat. Smartare om man letade fakta om sin egna marknad.»
- Övningarna var i många fall mycket förvirrade. Som student hade man ingen aning om vad det handlade om. Det krävs att man kort går igenom vad övningen ska handla om innan man börjar. (riktat till Kaj)»
- mindre enformig teori/ text»
- Bort med tentan! Prioritera projektarbetet istället!»
- Inget speciellt. »
- Läsanvisningar till vad man skall kunna ur boken. Ett mer uppstruckturetat projekt arbete. Och ifall det skall vara tenta + projekt bör det ligga närmare varandra. Så man kan använda kunskapen från arbetetet på tentan»
- TA BORT TENTAMEN!!! eller gör den till en lättare tenta, och inte så flummig som den är, det räcker med att våra två lärare flummar iväg på föreläsningarna!»
- Fler övningstentor och att de kommer ut gärna två veckor, men iallafall minst en vecka innan tentan.»
- Bättre tanke bakom struktur på power point presentationer»

16. Övriga kommentarer

- Tack Kaj för all hjälp!»
- Jättedumt att ha två projekt parallellt, allt krockade hela tiden och arbetsbelastningen blev för hög»


Kursutvärderingssystem från