ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_12/13 Kommunikation på engelska 2, del B, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-07
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
14 svarande

1 7%
7 50%
4 28%
2 14%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Kändes som att kursen innehåll överdrivet mycket uppgifter för att motsvara 1,5 HP»
- Mycket att göra för få poäng. Uppgifterna kändes väldigt lika varandra, lite mer olik approach kan vara bra.»
- Något oklara kursmål och mycket oklara uppgiftsbeskrivningar. »
- Jag la 60 timmar på kursen, en vecka ca 50h ska motsvara 1,875 Hp så därmed borde 1,5 hp vara mindre än 50 timmar. »
- Arbetsinsatsen i 3an krävde för mycket timmar för att endast vara på 1,5 poäng.»

Kursens mål var tydliga
14 svarande

1 7%
7 50%
4 28%
1 7%
1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.57

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
13 svarande

2 16%
3 25%
3 25%
4 33%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.75

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
14 svarande

1 7%
4 30%
5 38%
3 23%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.76

Kursen kändes angelägen för min utbildning
14 svarande

0 0%
5 35%
3 21%
5 35%
1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.14

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
14 svarande

0 0%
1 7%
1 7%
3 21%
9 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Arbetet med att vara handledare åt tvåorna, kanske inte gav oss så värst mycket men var ändå trevligt och inspirerande att få hjälpa de med det projekt vi genomförde förra året. Tycker dock det bör ske mer kompromisslöst, det vill säga utan att vi ska behöva skriva en massa notes om varje möte då dessa ändå inte ger någonting, det är en mening jag vet att jag inte är ensam om att tycka, utan tvekan.»
- I alla fall någon reflekterande text. Advisor-advisees är grymt.»
- Handledningen för tvåorna. »
- advisees/advisor. Lärorikt och roligt :) »
- advisor, consultant rollerna»
- Reflective text, får en att reflektera över vad man faktiskt gjort i kursen.»
- Handledning för PCM grupperna »

4. Saknade du något i kursen?

- Struktur»
- Mer förklaring om HUR man reflekterar över sitt egna lärande med hjälp av källor...»
- Tydliga instruktioner och ett strukturerat upplägg.»
- Mer feedback under tidens gång, exempelvis vad man bör bli bättre på samt lyfta fram vad man redan är bra på så att man blir medveten om detta och kan utvecklas.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- En hel del, se nedan»
- Den sista uppgiften är som vanligt en dålig uppgift som endast går ut på att berätta hur mycket man har lärt sig. En uppgift som känns som rent fjäsk för läraren. Speciellt eftersom den inte är anonym.»
- Feedback på inlämningar innan hemtentan.»
- Färre moment med tanke på att denna del av kursen endast motsvarar 1,5 poäng.»
- Ännu ett år med denna kurs där datum och tider är felaktiga... Ex att säga att hemtentan ska lämnas in 17 och sen är det 18 som gäller. Det är väldigt många moment veckan innan tentaveckan för AE3, borde lägga ex hemtentan i tentaveckan!»
- Arbetsbördan i 3an, borde vara på mer poäng. Anser också att det är relativt orättvist att det går att sänka betyget beroende av en enskild uppgift (sista hemtentan).»
- Inte relevant att göra alla småuppgifter som krävs då vi inte får någon respons på dem. För många timmars arbete för 1,5 hp. »
- Kändes inte bra att den va splittrad över 1 år. Bör sitta ihop»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Halvbra artiklar, den om hur man pratar på engelska var intressant men kändes orelevant.»
- Handledningen dvs advisor-delen var det bästa med kursen. Både roligt och lärorikt. Men kändes lite mycket att ha så mycket inlämningar av texter och annat. »
- Fruktansvärt dåligt att man la så otroligt mycket tid och arbete i 2an för 3 poäng och sen visar det sig vid granskningen i år 3 att det inte i princip spelade någon roll vad man gjort och fått för betyg i 2an. Dålig att det hemtentan ska väga så otroligt tungt. Den visar inte alls hur duktig jag är eller hur mycket jag lärt mig eftersom jag har stora problem med att producera en bra text på väldigt kort tid. »

Föreläsningar
12 svarande

5 50%
OK»5 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 1.5

Övningar/övriga lektioner
12 svarande

1 9%
OK»7 63%
2 18%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.27

Att få hjälp och svar på frågor
11 svarande

4 44%
OK»4 44%
1 11%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 1.66

Kurslitteratur och annat kursmaterial
12 svarande

5 55%
OK»4 44%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 1.44

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
12 svarande

1 10%
OK»6 60%
2 20%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.3

Projektarbete i grupp
13 svarande

0 0%
OK»6 60%
3 30%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.5

Muntlig redovisning
12 svarande

0 0%
OK»6 75%
2 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.25

Tentamen
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Hemtentamen
12 svarande

1 8%
OK»6 50%
4 33%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.41

Dugga
13 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 1

Självverksamhet
13 svarande

1 9%
OK»7 63%
3 27%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.18

Studiebesök
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
12 svarande

4 50%
OK»3 37%
1 12%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 1.62

Feedback vid examination
12 svarande

2 28%
OK»5 71%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 1.71

Laborationer
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Annat
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Kursen behöver tydlighet! Varenda uppgift vi får blir tyvärr ofta väldigt förvirrande då vi först får instruktioner hur den ska göras, sedan får vi ytterligare instruktioner där vissa delar från den första omgången instruktioner är borttagna, ändrade eller så har ytterligare instruktioner lagts till. Datum och tider för inlämning av uppgifter är ofta olika och ändras då och då under kursen gång, väldigt irriterande. Det var precis likadant i Språk och Kommunikationskursen vi hade i årskurs 1. Största problemen jag ser är att uppgifterna som ingår i kursen är för omfattande för det man får ut, de kommuniceras väldigt övertydligt vilket skapar förvirring över vad det egentligen är man ska skriva och administrationen i allmänhet känns oplanerad.»
- Alldeles för stor arbetsbörda. Det är rörigt med uppdelningen av poängen på de olika SoK-kurserna. Måste finnas ett bättre sätt att organisera det på. Läraren är som vanligt själv dålig på att kommunicera och delar ofta ut material med fel inlämningsdatum angivet.»
- Lite mer fokus på kurs-pm till nästa år. Glöm inte att ha med gjorda förändringar så att studenterna vet vad som är nytt och förbättrat. Ibland säger pappret en sak och läraren motsatsen. Förvirrande.»
- Gör om så att den här delen av kursens moment faktiskt motsvarar 1,5 poäng. Exjobbet tar mycket tid och det känns jobbigt att behöva prioritera bort det för att klara av den här kursen.»
- Känns helt fel att 1,5 hp ska väga mer än 3 hp. Även om det står så i kursPM så känns det inte rätt! Dessutom är det rätt tungt att läsa 1,5 hp för mycket den terminen, detta är väl mer riktat till de som planerar programmet än till kursen...»
- Se över om alla uppgifter är relevanta, kräver realtiv stor arbetsinsats för att bara vara på 1,5 poäng. Anser även att ett "pris" i PCM projektet är ett bra incitament, men att bästa opponeringsgrupp bör bli den grupp som hanterar opponeringen på bäst sätt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.5
Beräknat jämförelseindex: 0.37

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från