ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkters kemi, KPO055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»11 61%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Om inte kandidatarbetet hade legat samtidigt skulle man antagligen lagt ner mer tid på kursen» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet vid sidan om kursen har tagit mycket tid vilket resulterat i att jag lagt ner mindre tid på den här kursen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»6 33%
100%»10 55%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 2.76

- Har läst men kommer inte ihåg» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Väldigt mycket som ska läras på kort tid, svårt att plugga hemma utan ordentlig kurslitteratur» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 57%
Ja, i hög grad»1 7%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 2.78


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.27

- Kursen grundar sig nästan bara på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.61

- Kurslitteratur måste förbättras, gärna ett kompendie eller liknanade. Bara OH-bilder känns tunnt.» (Mycket liten)
- Det finns ju typ inget kursmaterial, bara slides. Utförda projekt delas ju inte ut förrän i slutet.» (Ganska liten)
- Det hade varit bra med en mer utförlig kurslitteratur. I dagsläget är "litteraturen" rörig och svår att få ett grepp om. Vidare växlar de olika områdena väldigt mycket vad gäller detaljinformation.» (Ganska liten)
- Hade varit bättre med en bok/kompendium. I dagsläget är kurslitteraturen väldigt rörig, ostrukturerad och svårläst» (Ganska stor)
- Fanns ingen jättebra kurslitteratur. Bästa sättet att lära sig var att gå på föreläsningarna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.22

- Arbetena kom upp alldeles för sent på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- De rapporter som ingår i kursen skrivna av elever blev sent utlagda, men i övrigt har det fungerat mycket bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»9 50%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.72

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»15 83%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 55%
Hög»7 38%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.5

- Kandidatarbetet tog mycket tid men eftersom jag bara läste en kurs vid sidan om så gick det bra i alla fall.» (Lagom)
- Kandidatarbetet tog väldigt mycket tid» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 38%
Gott»9 50%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.55

- En intressant kurs men bättre kursmaterial borrde verkligen utarbetas. » (Godkänt)
- En bred och väldigt intressant kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbeten 2 och 2. Dte var bra för inlärningen och fördjupning av ett en viss produkt och analysmetod. »
- Bra föreläsare»
- Kursansvarig»
- Upplägget på kursen är bra då man lär sig mycket.»
- intressanta föreläsningarna med de olika lärarna. bra med variation»
- De arbeten som studenterna gjorde var mycket bra och lätta att förstå.»
- Olika föreläsarna! Det är bra att föreläsarna varierar!»
- Grupparbeten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler produkter! Det är ju det som är det intressanta!»
- Vet inte.»
- I och med att det är många föreläsare kunde det var lite tydligare vad som är viktigt »
- kursmaterialet behöver bli bättre»
- Kursmaterialet»
- Kurslitteraturen måste bli bättre»
- kursbok eller ngt annat att läsa på, eventuellt mer fakta på föreläsningssliden så detta kan ge grund för inläsning för tentamen.»
- Bättre föreläsningsanteckningar på vissa av områdena, tex färg.»
- Ha standard kurskompendie istället för utdelat föreläsnings powerpointen, det hjälper inte så mycket, många utav oss uppskattar fasta kursbok istället!»


extra frågor från Göran

Det är alltid bra att veta vad som var bra respektive dåligt i en kurs. Alltså sKrIv både VAD SOM VAR BRA OCH DÅLIGT I respektive ruta för de olika kursmomenten.

16. Informationen innan kursstart, Bra

- Bra»
- Den var bra. Det var bra att få mail innan kursstart, det gjorde att man kände sig välkommen.»
- Fick kurslitteratur i en pärm»
- Information och kurs PM mm fanns ute innan kursen startade vilket gav mig en bra överblick redan innan kursstart.»
- Tydliga pärmar med info»
- Bra målsättning!»

17. Informationen innan kursstart Dåligt

- endast via mail tror jag?»
- Information angående grupparbete kunde vara bättre»
- Nja, den var svår att få tag på. »
- Lite svårt att förstå hur det funkade med projekten och när man skulle redovisa och vad som egentligen var meningen med projekten. »

18. Informationen under kursen Bra

- Bra med info vid ändrade tider för föreläsningar»
- Bra information under kursen med kontinuerlig information på portalen.»
- Information om ändringar i schemat osv kom ut i god tid»
- Hemsidan fungerade bra med uppdateringar»
- Bra, väl uppdaterad hemsida.»
- bra ändringar på hemsidan»
- De föreläsningsanteckningar som saknats har delats ut innan föreläsningen.»
- Lätt att fråga!»

19. Informationen under kursen Dåligt

- om hur projektarbetet verkligen skulle genomföras. Vad man egentligen skulle göra. Hade varit bra med en tydligare uppgiftsformulering. Om detta med slidesen. Skulle vi fått ut alla i papper eller ej?»
- Jag tycker det är svårt när det inte finns något kursmaterial. Om man har missat en lektion förstår man inte alltid sliden.»

20. Föreläsningarna Bra

- bra»
- Alla var i stortsett bra. Bra med många olika föreläsare.»
- Bra föreläsare»
- Många intressanta ämnen. Göran hade bra föreläsningar, så även "damen med fisken" (minns inte namn). »
- mkt rolig variation»
- De flesta av föreläsningarna har varit väldigt intressanta.»
- Bra att lärarna kopierar ut föreläsnings material till oss! Bra med varierande föreläsarna!»

21. Föreläsningarna Dåligt

- svårt med engelska, skapar problem att förstå»
- Färgföreläsningarna. Något svåra att förstå ibland och sen läsa vad som stod på tavlan.»
- Rörigt med tvära kast mellan alla ämnen. »
- dåligt att bara ha som underlag för tentan.»
- Vissa av föreläsarna drog ut mycket på tiden. Ibland svårt att se en kopling mellan metoden och produkten.»
- Det skulle underlätta om han som föreläste om paint kunde skriva lite tydligare på tavlan »
- Helst allting på svenska!»

22. Kursens upplägg med fyra produkter + metodföreläsningar Bra?

- Mer produkter!!!!!!»
- Det var bra! Man lärde sig mycket somn man inte tänkt på tidigare. Har även haft nytta av en del analysmetoder i kandidatarbetet.»
- Det gav en tydlig information om målet med kursen»
- intressant»
- Intressant att få veta en del om tillämpningar.»
- Var intressant att lära sig om hur många olika metoder som kan användas och vilken som bör användas när mm.»
- Det var lagom mycket!»

23. Kursens upplägg med fyra produkter + metodföreläsningar Dåligt

- Kunde bli något rörigt ibland.»
- Väldigt mycket information att ta in, speciellt analysmetoder»
- Det blir lätt rörigt när bra kurslitteratur saknas!»
- Ibland svårt att se kopplingen mellan produkt och metod.»

24. Någon föreläsning som varit särskilt Bra

- Reologi»
- Alla Hjertbergs föreläsningar! Tydliga och lätta att hänga med på.»
- Thomas första var riktigt bra»
- Göran hade bra föreläsningar, så även "damen med fisken" (minns inte namn). »
- beror på intresse»
- Föreläsningen om reologi var väldigt intressant då vi dessutom fick möjlighet att studera och känna på olika material.»
- Livsmedel var rikigt intressant och vätskekarton med»
- Minns inte riktigt»
- Ingrids föreläsningar va bra»

25. Någon föreläsning som varit särskilt Dålig

- Första färgföreläsningen.»
- Romain är lite otydlig ibland»
- Färg-föreläsningarna.»
- Föreläsningen om FTIR/NIR/Raman saknades det korrekta föreläsningsanteckningar vilket gjorde det svårt att hänga med ibland.»
- paint»

26. Kurshemsidan Bra?

- Bra kurshemsida som uppdateras kontinuerligt.»
- Uppdateras regelbundet»
- bra med uppdateringar»
- Uppdaterad»
- Informationen har uppdaterats hela tiden.»
- Absolut»
- Det var lätt att hitta information!»

27. Kurshemsidan Dåligt

- Fanns ingen information ute innan kursstart.»
- Vissa projekt kom upp sent»

28. Projekten, Bra?

- Projekten gav mycket och man fick bra koppling mellan analysmetod och produkt.»
- Man lär sig mycket om just sitt ämne»
- Man lär sig mycket medan man gör projektet.»
- lärorika»
- Kul!»
- Lättare att förstå metoderna bättre och på vilka sätt man kan tillämpa dem på.»
- Ett bra sätt att fördjupa sig lite mer i något av ämnesområde!»
- Omväxling»

29. Projekten, Dåligt?

- Kunde bli lite stressigt att ha både slutrapport i kandidaten och redovisning samma vecka.»
- Man lär sig mycket om just sitt ämne, men inte lika mycket av de andra ämnena. Att projekten gavs ut så sent.»
- Svårt att hitta relevant information.»
- De sista projektarbete kom ut lite sent. Om det funnits nåt sista datum för arbetet istället för samma dag som presentationen hade arbetena kanske kommit ut snabbare. »
- De kändes lite slappt. Kunde lämna in vad som helst och ändå bli godkänd»
- Kan vara trevligt med någon/några bonuspoäng till tentan!»
- Ibland lite överflöding information. Man borde kanske få några punkter som ska vara med.»

30. Projektredovisningarna, Bra?

- bra med både halvtids och slut uppföljning»
- Bra att få presentera och sen få frågor att fundera kring och besvara.»
- De flesta var bra.»
- Intressant.»
- Intressant att se hur man kan tillämpa metoderna på produkterna. Lär sig dessutom mycket speciellt om det man själv skrivit om.»
- Lärorikt»

31. Projektredovisningarna, Dåligt?

- De var ofta dåligt förberedda vilket gjorde dem lite tråkiga att lyssna på.»

32. Projektrapporterna, Bra?

- Ja, tog lagom lång tid att skriva.»
- Bra att vi får ut allas.»
- Intressanta.»
- Lätta att förstå. Ger ibland en bättre bild av metoden än vad övrigt kursmaterial ger.»
- Lite fastare kursmaterial, bra!»

33. Projektrapporterna, Dåligt?

- Tveksamt att ha dem som kursmaterial. »
- Svåra att sätta sig in i!»
- En del av rapporterna kändes mer som case och det kändes inte lika relevant för just den härkursen.»
- Blir lite nära inpå tentan att lära sig allt.»

34. Övriga kommentarer

- Mycket tveksam till upplägget med kurslitteratur. Det är svårt att få sammanhang och förståelse av att bara läsa slides...»
- Intressant kurs som vi kommer att ha stor nytta av! Applicerar kemi på verkligheten.»
- En intressant kurs. »
- Intressant och allmänbildande kurs!»
- Helst vill jag ha ett kurskompendie med samlade information så att man slipper ha lösta utdelat material som fasta kursmaterial, de innehåller inte så mycket textmässig, men kan vara bra vid sidan om kurskompendiet t.ex!»


Kursutvärderingssystem från