ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Process- och produktval ur ett hållbarhetsperspektiv, KSK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»2 25%
Cirka 20 timmar»2 25%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Att den här kursen är 7.5 poäng är inte annat än ett skämt, lite schemalagt o lite tid man behöver lägga på den här kursen...» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 50%
100%»4 50%

Genomsnitt: 4.5

- Mer än 75%, ca 85-90%.» (75%)
- ca 90% deltagande.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.75

- Säger inget konkret.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 2.71

- Morgans del var bra. Framförallt Tobias del var svårare än väntat.» (I viss utsträckning)
- Dock så var det märkligt att ha såna räknauppg. på en tenta som inte ska ha räknare som hjälpmedel, om man nu är orolig för att folk ska funka, kräv en chalmersgodkänd räknare då!?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 2.87

- Bra föreläsningar, bra handouts, men varför ha olika system? Ibland delades de ut, ibland lades de ut på webben, o vissa inte alls. Gör om, gör rätt!» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Böckerna var skräp. Maken till sämre bok än PPDP går ej att finna. Slides från föreläsningarna var ganska bra.» (Ganska liten)
- PPDP hade nog inte tillfört mkt, tentan hade tex inte gått mkt bättre för att man haft den boken, LCA-boken var bra, men det som behövde kunnas hade gåtts igenom på föreläsningarna. Skippa PPDP-boken nästa år! Ett dyrt skämt!» (Ganska liten)
- Dock inte PPH-boken, men LCA-boken har varit väldigt användbar. Powerpoints har varit väldigt användbara.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 50%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- Alla slides lades inte upp. Borde funnits uppgifter på om man var godkänd på inlämningsuppgifterna på kurshemsidan!» (Ganska dåligt)
- Som sagt så fungerade inte utdelning av handouts, vad är det som är problemet? Alla kan väl åtminstone lägga ut på webben?» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Inga ordentliga konsultationer med en bokad sal fanns.» (Ganska dåliga)
- Mail har alltid funkat suveränt! Men kan inte inlämningsuppg. bli lite tydligare för att slippa massa frågor?» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»2 25%
Hög»4 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- 7.5 poäng? Det är ett skämt jämfört med förra perioden, tom KMV-kursen var mer omfattande än den här.» (Låg)
- Jag trodde att belastningen skulle vara mycket mindre än vad den var. Inlämningsuppgifterna har tagit väldigt mycket tid.» (Lagom)
- För mycket inlämningsuppgifter vilka tog tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»4 50%
Hög»3 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»4 50%
Gott»2 25%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 3.37

- Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid och böckerna var dåliga. Har fått intrycket att vi ska kunna saker till tentan som inte gås igenom tillräckligt i kursen, t ex ekonomi samt exergi.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utdelningen av föreläsningsanteckningar och powerpoints har varit väldigt användbara till tentaplugget.»
- Föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte så omfattande inlämningsuppgifter. På uppgift 3 kändes det ganska meningslöst att göra samma sak om och om igen för olika ämnen.»
- Färre inlämningsuppgifter, annan bok än PPDP, mer tydlighet om vad som förväntas av oss till tentan.»
- Bort med PPDP-boken! Bestäm om miniräknare ska med lr inte på tentan! Inte ändra sig samma dag som tentan!»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt mycket svåra detalj frågor på tentan på Tobias del, kände inte relevanta.»


Kursutvärderingssystem från