ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronikprojekt, SSY025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»7 36%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.52

- Många gånger mycket liten text på OH-bilderna, svårt att se och man får huvudverk av att koncentrera sig på den lilla texten.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 68%

Genomsnitt: 3.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»6 33%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 2.94

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»14 73%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.47

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 73%
Hög»4 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Dock hög mot slutet.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 68%
Hög»6 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Kursen Industriell styr & övervakning krävde mycket tid» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 21%
Gott»8 42%
Mycket gott»7 36%

Genomsnitt: 4.15

- En spännande och lärorik kurs som förstärker kunskaper från tidigare kurser och lär ut mer.» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs. Praktisk repetition av både regler och programmering.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt fungerade bra tycker jag»
- Labbarna och den genomgående tillämpade (verkliga) inriktningen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt fungerade bra tycker jag»
- Större text på OH-papper under lektionerna. Rätt tråliga salar, beta, juputer.. är bättre!»
- Kanske en obligatorisk koll i mitten, dels så att båda grupphalvorna kan stämma av mot varandra, dels kolla att man håller tidsplanen.»

16. Övriga kommentarer

- Allt fungerade bra tycker jag»
- Om det fanns en tom rapportmall, med sidnumrering, för nedladdning, skulle det spara mycket tid. Fanns den även för latex, skulle även mycket frustration med word kunna undvikas.»


Kursutvärderingssystem från