ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk termodynamik 2009, LKT320

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»3 23%
Cirka 20 timmar»2 15%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 2.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»5 38%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 3.15

- Jag var sjuk första veckan och orkade inte kolla på dem senare.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»9 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.91

- Tentan kändes för svår. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.53

- Jätte bra föreläsningar och övningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 2.84

- Jag köpte inte boken...» (Mycket liten)
- Boken är bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Jättebra struktur på föreläsningar, övningar och räknestugor» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Endast samarbete vid labb, detta har funkat bra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- ämnet kräver mycket övning.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»7 53%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 4

- Högre arbetsbelastning i den andra kursen. » (Hög)
- två "tunga ämnen" och teknisk kommunikation med uppgifter varje vecka+ övningar att göra hemma i båda kurserna+ labbar i båda ämnen med rapporter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 15%
Gott»4 30%
Mycket gott»7 53%

Genomsnitt: 4.38

- roligt ämne när man väl får knorr på hur man ska räkna och när man kan se helheten.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gunnars övningstillfällen då han går igenom tal på tavlan samt räknestugan. »
- laborationerna.. men istället för rapporter så tycker jag att det hade varit lämpligt att gå igenom dessa grundligt på lektionstid.»
- allt»
- Bra användning av studieportalen»
- Föreläsningar och övningar separerade,det var KANON BRA»
- Mycket bra med så många övningar! Alltså, behåll alla övningstillfällen.»
- Hela upplägget!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Borde ha 4 timmar på alla labbtillfällen.»
- inget»
- Lägg upp gamla tentor när kursen startar»
- Möjligtvis mer utlagda tentor, 3-4 är mer lämpligt!»
- Det känns som om vissa föreläsningar och räkneövningar gick lite väl långsamt ibland. Bör effektivisera så att det finns mer tid att räkna själv och möjlighet att ställa frågor.»

16. Övriga kommentarer

- Tentan var mycket svårare än tidigare tentor vi övat på. »
- Gunnar resonerar med sig själv ibland under föreläsningarna, vilket kan leda till förvirring.. Men annars är han duktig på att förklara.»
- bra föreläsningar pedagoiska»


Kursutvärderingssystem från