ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik lp 1 H09, LEU460

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»4 28%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 64%
Nej, målen är för högt ställda»5 35%

Genomsnitt: 2.35

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 2.78

- tentan liknade inte övningstentorna som vi fick ut för att öva på» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.78

- strukturen har inte alltid varit så bra. Upplevde Manne som otydlig många gånger. Var gärna tydlig med överrubriker och presentera vad som ska undervisas idag. svårt att hänga med när det bara börjar ritas och prata och man inte riktigt vet vad föreläsningen handlar om. Sammanfattade ibland och gjorde en liten översikt i slutet av föreläsningen, tycker jag var väldigt positivt.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.64

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»3 21%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.42

- ping-pong fungerar mycket dåligt» (Mycket dåligt)
- Fick svaren till övningstentorna bara fyra dagar innan tentan, hade gärna fått dem tidigare.» (Mycket dåligt)
- problem med pingpong.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»2 14%
Ganska dåliga»4 28%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»2 14%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- schemalagda övningstillfällen tror jag hade varit bra. Hade väldigt få övningar i denna kursen och då var det många som hade frågor och kunde därför ibland vara lite svårt att få hjälp.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»6 42%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4

- Blev som två separata kurser då vi hade två lärare som hade hand om olika områden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»6 42%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»5 35%
Godkänt»6 42%
Gott»2 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.64

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vi bör ha duggor i mitten av perioden så vi vet hur vi ligger till och ungefär vad som förväntas av oss.»
- Inte ha som två kurser i en, med en del där en gubbe bara pladdrade formler och den andra med en gubbe som utgick från att vi kunde allt.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från