ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och Linjär algebra,del B, TMV035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2007-12-23
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»9 20%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»9 20%
Cirka 30 timmar»7 15%
Minst 35 timmar»10 22%

Genomsnitt: 3

- Inte ens hälften av den tiden eftersom jag har varit sjuk(frånvarande) väldigt mycket.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»0 0%
25%»5 11%
50%»4 9%
75%»10 22%
100%»25 56%

Genomsnitt: 4.25

- Har endast varit på enstaka övningstillfällen. Föreläsningarna har varit ganska dåliga, så jag har läst in materialet från boken istället. SI-matten har jag varit på ofta.» (25%)
- Undervisningen i form av föreläsningar höll inte förväntad nivå, varför jag istället tyckt det varit mer givande att arbeta självständigt eller i grupp med andra som hyst samma åsikt om föreläsningarna. » (25%)
- tycker våran föreläsare T är något av ett geni...» (100%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 29%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 13%

Genomsnitt: 2.43

- Läraren berättade vad jag behövde veta på lektionstid» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det har varit lite oklart exempelvis huruvida Matlab-uppgifter ska ingå i tentor eller ej, klara besked kunde ha getts tidigare än vad nu var fallet. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 75%
Nej, målen är för högt ställda»8 24%

Genomsnitt: 2.24

- Målen är rimliga men kunde vara allmänt vara högre för oss som läser Kf och senare ska läsa komplex analys och fourieranalys med F.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»5 12%
Ja, i hög grad»9 22%
Vet ej/har inte examinerats än»23 57%

Genomsnitt: 3.3

- verkar som hans prov har en rätt hög svårighetsgrad..känns som att han e nöjd när så många som möjligt kuggar..» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»7 16%

Genomsnitt: 2.62

- Som nämt ovan, självständigt arbete har varit mer givande än undervisningen. » (Mycket liten)
- övningarna har varit hur bra som helst, fast inget slår SI-matte där O är kung.. önskar vi kunde ha honom i ALA C också. Man går på föreläsnignarna och fattar ingenting men så kommer man till si matten och plötsligt fattar man allt.. vad kan det bero på?» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Har endast gått på ca hälften av föreläsningarna denna period. Analys och linjär algebra A var det mycket bättre föreläsningar i!» (Ganska liten)
- SI matten var den del som gjorde att man överhuvudtaget lärde sig något. Mycket bra SI-ledare» (Ganska liten)
- föreläsningarna -ganska liten lektionerna -ganska stor» (Ganska liten)
- SI-lektionerna var mycket bra och lärorika!» (Ganska liten)
- Jag tyckte att lektionerna var väldigt bra, lektionslärare var väldigt duktig. Men jag tycker att vi kunde ha haft en bättre föreläsare. » (Ganska stor)
- lektioner har gett mer än föreläsningarna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»24 54%
Mycket stor»12 27%

Genomsnitt: 3.06

- Fast Adams Calculus kunde varit bättre...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»9 20%
Ganska bra»27 62%
Mycket bra»5 11%

Genomsnitt: 2.81

- Svårt med mycket OH-bilder som passerade i högt tempo på föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- dålig uppdatering av planeringen på kurshemsidan, som gjorde det mycket svårt att planera sina studier.» (Ganska dåligt)
- oh bladen var lite jobbiga. » (Ganska dåligt)
- Information om vilka som var de rekomenderade övningstal kom ut sent och listan över bevis som mnan ska kunna till tentan borde ligga ute från början, åtminstone vecka 2.» (Ganska dåligt)
- Det är viktigt att en fullständig planering läggs ut på kurshemsidan i kursvecka 1. Annars är det fullkomligt omöjligt att göra en studiedisposition! Detta är negativit och borde verkligen förändras till kommande kurstillfällen!» (Ganska dåligt)
- webbsidan är lite luddig..» (Ganska bra)
- "Kryss-schemat" med relevanta räkneuppgifter, som oftast uppdaterades på måndag för den gällande läsveckan kunde ha uppdaterats åstminstone en vecka i förväg för att underlätta studieplanering. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»7 15%
Ganska bra»22 50%
Mycket bra»8 18%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.25

- När man frågar en fråga till en föreläsare så skall denne ej förkasta frågan för att han inte "orkar" förklara hur man löser ex. en uppgift» (Ganska dåliga)
- På lektionstid fick man oftast den hjälp man fick. » (Ganska bra)
- Hjälp fanns att få i princip enbart på övningarna och under SI-tillfällena.» (Ganska bra)
- Läraren svara tillfredställande på frågot under lektionstimmar och föreläsningar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 22%
Mycket bra»33 75%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.79

- Det har funkat väldigt bra att få hjälp från klasskamrater. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 16%
Hög»26 60%
För hög»10 23%

Genomsnitt: 4.06

- Att obligatoriskt ha ca 50 uppgifter i veckan verkar rätt orimligt då man måste lägga ner oerhörd tid på att "ligga i fas". Bättre om man gör färre rekomenderade uppgifter och räknar med under eget ansvar» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»6 13%
Hög»28 63%
För hög»9 20%

Genomsnitt: 4.02

- Biokemikursen är skamligt enkel och det är förvånansvärt hur man kan använda samma uppgifter som på föregående duggor till årets dugga...» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 15%
Godkänt»21 47%
Gott»14 31%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.25

- Dålig föreläsare, som inte bryr sig alls om sina elever. Orkar inte dra bevis och är ointresserad om vi förstår. Inget stöd och stor förrvirring.» (Dåligt)
- Tentan var under all kritik! Hur kan man tillåta att fråga 6 ändras när det är en timme kvar på tentan!?! Flera personer har redan lämnat tentasalen och inte kunnat svara på denna uppgift pga. svårighetsgraden på den felaktiga frågan. Andra personer lägger ner mycket tid på att lösa den svåra fråga 6 och gör det förgäves, detta leder sedan till att de inte hinner fullfölja andra frågor eller lösa den enklare versionen som kommer mot slutet. Andra personer inser att denna uppgift är felaktig och löser andra uppgifter så länge vilket ger dem cirka 1 timmes längre provtid! Det ända rättvisa vore att ogiltigförklara hela tenta och ge den på nytt... Väldigt dåligt givetvis ska frågan stå kvar i sin felaktiga form för alla!» (Dåligt)
- Det har varit svårt att hinna med att anteckna på föreläsningarna. » (Godkänt)
- Jag läser bioteknink och det skulle kanske inte vara fel med att ha åtminstone en kurs som var mer riktad åt det håll som biologer tycker är intressant. Matte och kemi är förstås grunden i det man senare skall lära sig men en morot vore inte helt fel, något som fick en att så att säga "se ljuset i slutet av tunneln"» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matte SI är mycket bra.»
- Matte SI»
- Lektioner och SI-matte. »
- bra med mer tillämpad matlab»
- Ordningen på av de olika områdena.»
- övningslektionerna»
- Övningarna och SI-tillfällena, samt den extrainsatta matlabtimmen. Åtminstone om lika många ska gå programmen bör den vara kvar.»
- Bra innehåll i kursen totalt sett. Jämfört med äldre studenter verkar det som att vi har haft bättre upplägg.»
- matte SI:n är mycket bra. »
- Matte SI»
- SI matten, for sure..»
- SI matten! hur bra och viktig som helst»
- SI-matten, ett mycket bra sätt att lära sig i grupp och det är dessutom elever som har hand om lektionerna och de vet vad andra och yngre elever behöver lära sig och vad man tycker är svårare än annat.»
- Matte si»
- SI-mattegrupperna!!»
- SI-matte »
- Kursstoffet är lagom och samlat.»
- SI-matte, diskussionslektioner i matematik»
- SI-lektionerna»
- ok föreläsning»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Återigen, Mathlab laborationerna är överdrivet svåra om man inte jobbar i en stor grupp och frågar om hjälp ofta.»
- mer tid åt räkna att räkna själv!»
- En mindre lat föreläsningslärare. Har hittils tyckt att alla föreläsningar har varit riktigt dåliga, så jag slutade gå på dem. När jag frågar mina vänner om hur de har varit så säger de likadant. Bättre upplägg/pedagogiknivå på föreläsningarna.»
- Jag tycker att man borde se till att föreläsaren är duktig och verkligen lyssnar på eleverna. Ibland så kändes det som om föreläsaren inte lyssnade ordentligt på eleverna. Jag tycker också att föreläsaren borde klara av sin egen planering och gå igenom t.ex. bevis mer ordentligt på föreläsningar och förtydlig göra att det är ett bevis. »
- Veckoplaneringen för hela perioden bör dyka upp lite tidigare, så man har möjlighet att räkna i förväg. »
- inget specielt»
- fler tillfällen att kunna räkna under lektionerna och få hjälp.»
- Jag hade gärna sett et något lugnare tempo på föreläsningarna, eller att de åtminstone varit mer strukturerade, exempelvis med rubriker till det man gör och inte så många luddiga hopp och skrivande på flera ställen samtidigt.»
- Inga orättvisa prov på datorenrna, det var synd att det blev orättvist då vissa fick göra prov på datorerna och hade fler chanser att få rätt. Gärna tydligare besked om vad som gäller på omtentor med mera. Om man måste göra om alla delar eller bara den man inte klarat, det har nämnligen inte varit helt solklar information angående det.»
- Allt som har med matlab och programering att göra, där kraven på inlämningsuppgifterna låg för långt över kunskapsnivån.»
- examinatorn? =)»
- bättre uppdatering på hemsidan»
- Inte så mycket oh blad, lättare att bara skriva av. Det lär man sig mer på. »
- bättre struktur på föreläsningar. (tex överskrifter/rubriker, börja på A gå till B) lägga upp största delen av planeringen från kursens början.»
- tt sådant sätt att alla studenter kan tillgodose sig anteckningarna och att istället för lägga ner en massa energi på att bli irriterade, försöka förstå komplexa problem. »
- lärarens OH-bilder, kanske borde skirivit mer på tavlan än att bara visa OH-bilder lite snabbt.»
- Kursansvarige har inte varit särskilt bra»
- planeringen var dålig»
- Att T skriver ut hela delsteg när han går igenom tal. Just nu är det "nej jag orkar inte det" och det är jättedåligt enligt mig.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Man bör separera analytisk matematik och linjär algebra mer tycker jag. Det är två ganska skilda discipliner. Föreläsaren TG är ingen god pedagog/föreläsare.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- TG är en mycket dålig föreläsare och bör, enligt mig, inte få arbeta som sådan. Föreläsningarna är mycket röriga och många saker hoppar T helt enkelt över med kommentaren "jag orkar inte visa detta nu". Istället för att skriva bevis slänger han upp OH-bilder och drar bort dem innan man hunnit sätta sig in i dem eller kopiera det som där står. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- T har på föreläsningarna varit väldigt nonchalant. Det är inte okej att på önskemål om att skriva större på tavlan för att de långt bak inte ser, svara att han inte får plats. I KE finns det 9 stora tavlor att skriva på. Det är inte heller okej att fullständigt ignorera alla önskemål om att sakta ner lite pga att man inte hinner skriva ner det han skriver på tavlan!!!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsaren T:s sätt att lära ut. Man kan inte framställa ett ämne som Analys och linjär alegbra B som en barnlek genom att ofta säga: "Detta måste ni väl komma ihåg!!" Om man inte föreläser grundligt och gör "tydliga steg" till sina slutsatser är det svårt att se samband mellan problem och lösning. Sen hade det varit ett stort plus att T lärde sig att inte stå ivägen för studenterna när han antecknar. När man skrivit en sak på tavlar skall det vara självklart att man "rör sig" på ett sådant sätt att alla studenter kan tillgodose sig anteckningarna och att istället för lägga ner en massa energi på att bli irriterade, försöka förstå komplexa problem. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Nöjd med alla lärare, dock besviken på mig själv eftersom jag haft svårt att koncentrera mig och inte lärt mig tillräckligt.»
- Jag är inte nöjd med föreläsaren. Han lyssnade inte på eleverna och när man väl fick honom att lyssna så kände jag att jag inte fick de svar jag behövde. Ett exempel var när jag frågade om ett bevis som jag inte kunde hitta någonstans, och många andra kunde inte göra det heller, så frågade jag honom om vart jag kunde hitta beviset. Så säger han att den finns i boken, så letar han men hittar inget. Sen så säger han att han har gått igenom det på föreläsningarna, men att han gjorde det i olika delar och några ska vi inte ha med. Då tyckte jag att han borde ha tagit sig 10 minuter till att skriva upp beviset på tavlan eftersom väldigt många hade problem med just det beviset. Det är just sånt här som jag är väldigt missnöjd med, jag hade föreställt mig få mer hjälp och förståelse från föreläsaren. I jämförelse med matte-föreläsaren jag hade förra läsperioden var denna matte-föreläsaren betydligt sämre med att hjälpa till och lyssna.»
- Av de två mattekurserna jag har haft är denna definitvit den som gett absolut minst.»
- Annars har kursen varit välldigt intressant, relevant och bra!»
- En utvärdering på denna kurs har redan gjort, varför ytterligare en??? »
- peace»
- Räknestuga borde finnas även om man har SI-matte. »
- Hade varit bra med lite längre framförhållning när det gäller veckoplaneringen. t.ex. vilka uppgifter som är rekomenderade o.s.v. För övrigt tycker jag inte att det är acceptabelt att man ändrar i examinationsuppgifter under pågående examination. »
- Föreläsningarna har varit ganska dåliga, tommy förklarar väldigt dåligt.»


Kursutvärderingssystem från