ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Systemkonstruktion, SSY046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2013-02-08
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Studienämnden Z (SNZ) vill gärna veta!

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»2 7%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»9 34%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.73

- Inget i början, sen apmycket. » (Cirka 20 timmar)
- Väldigt mycket runt projektdeadline, lite mindre i början.» (Cirka 25 timmar)
- Mer i perioder innan inlämningar.» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt låg i början, väldigt hög i slutet» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»4 15%
50%»1 3%
75%»10 38%
100%»11 42%

Genomsnitt: 4.07

- Tiden har lagts på själva projektet då FL har varit för de som avsåg att skriva tentan.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 44%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 36%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har glömt målen. (Borde finnas som alternativ)» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 65%
Ja, i hög grad»4 20%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.5

- om man skall testa alla målen behövs minst en 8h tenta... minst. den testade tillräckligt» (I viss utsträckning)
- Det står något om Kravspecifikation som jag inte tycker uppfyllts. Jag antar att Anders valde att lägga mer tid på annat, men då kanske det skulle framgå i kursmålen?» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»10 40%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.68

- Extremt bra föreläsare, väldigt mycket praktisk erfarenhet förmedlades» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»12 46%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»3 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Dåligt att man inte har någon riktig kurslitteratur för denna kurs.» (Mycket liten)
- Det fanns ingen kurslitteratur...» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»6 23%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»9 34%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Var svårt att få hjälp med simulinken i slutet. Alla ville ha hjälp mer eller mindre, men endast Anders kunde simulink. Borde ha ngn handlare till som kan simulink!» (Ganska bra)
- På CAD-lektionerna var det underbemannat vid minst två tillfällen, samt att det saknades datorplats till alla elever alla gånger. Riktigt dåligt.» (Ganska bra)
- Handledartiden har nyttjats men konstruktiv kritik har knappast utdelats.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Något negativt med att dela in grupperna slumpvis för projektet är att det lätt händer att vissa får arbeta hårdare. Det hände för mig att alla i min grupp arbetade bra förutom en person. Det känns lite fel att våra prestationer ges även till honom. » (Ganska bra)
- Det har varit svårt att hitta någon att göra inlämningsuppgifterna som är på samma nivå. Ambitionsmässigt och kunskapsmässigt» (Ganska bra)
- Gruppdynamiken har gjort arbetet till en fröjd.» (Mycket bra)
- Hade tur som kom i en bra grupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»12 46%
Hög»12 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Totalt sett lagom, lite för lite att göra i början, lite för mycket att göra i slutet! Borde ha inlämningarna tidigare.» (Lagom)
- Blir lite mycket vissa veckor eftersom allt verkar komma nästan samtidigt, men annars ganska lugn kurs.» (Lagom)
- Dåligt fördelat med inlämningsuppgiften» (Lagom)
- Projektet var bra men inlämningsuppgifterna var alldeles för svåra och tog därför väldigt mycket tid. Många behövde hjälp på CAD-passen- » (Hög)
- Dålig planering i utlämnandet av inlämningsuppgifter. Hade kunnats lämnas ut i tidigare skede.» (Hög)
- Projektet tog väldigt mycket tid, hade varit bra att tidigare få en exempelrapport så man visste omfattningen på projektet» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»15 57%
Hög»8 30%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.38

- Kändes dock som om allt kom i slutet » (Lagom)
- Andra kursen var enkel» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 26%
Gott»10 38%
Mycket gott»8 30%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man är inne och berör så många olika ämnen. Det blir varken hackat eller malet. Inrika mer på exv simulink! Likväl så är det otroligt mycket repetition av t ex regler, och introkurs. Är rent ut dags kasst att handledarna inte är närvarande under första handledningspasset. Likaså sista CAD-passet då många vill redovisa!» (Mycket dåligt)
- Svårt att förstå vad man skulle kunna till tentan. Svårt att få en uppfattning om hur projektrapporten skulle formuleras för VG. Oklart med betydande vikt eller inte på kravspec.» (Godkänt)
- roligt att få väva samman kunskaper från tidigare kurser» (Gott)
- Mycket bra kurs, där många "gamla" kursers sammanfattas. Något svårt med inlämningarna där man på något sätt fick anta ganska mycket värden och gissa beräkningar. Jobbigt utan kursliteratur.» (Gott)
- Anders Grauers var mkt duktig och intressant att lyssna på.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att projektgrupperna lottas. Ett bra sätt att lära känna de andra i klassen bättre. »
- Slumpmässigt valda gruppmedlemmar i projektet.»
- Anders Grauers inspirerande föreläsningar samt det väldigt roliga projektet bör vara kvar!»
- Anders Grauers»
- Simulink och CAD»
- Den ingenjörsmässiga arbetsgången.»
- Föreläsaren»
- Simulik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge ut inlämningsuppgifterna tidigare. De var svåra samtidigt som inlämningarna i MatStat kom ut samtidigt.»
- Tentan. Tentan speglade bra vad vi lärt oss i kursen men uppgift 6 hängde mycket på att man hade ett svar i uppgift 3. Även uppgift 4 behövde ett svar från uppgift 3 och uppgift 5 var enklare och lättare att motivera om man löst 4. Att inte veta hur man löser uppgift 3 kunde alltså göra att man misslyckas totalt.»
- Inlämningsuppgifter alternativt att man får se fler liknande uppgifter innan. »
- Lägg gärna Simulink-föreläsningar och övningar tidigare, samt se till att alla projekthandledarna kan hjälpa till med detta.»
- Få bort repetitionen av "ingenjörsmässigt arbetssätt" som kommer från introkursen. Ta bort beräkningsdelen på fluidtekniken, är ingenting som folk minns ändå. LCA och förklara hur en likströmsmaskin fungerar gjorde vi i Miljö/elkraftkursen... Kursen skulle kunna vara så bra... Arbetsbelastningen är mycket skev under läsperioden. mycket tunga saker i slutet. Få in Simulink i ett tidigare skede, kommer även att förbättra projekten.»
- Klarare besked under handledartiden.»
- Gästföreläsningarna och hydraliken hade kunnats göra mer sammanfattad och framförallt bättre. »
- Projekt handledarna»
- Man borde sätta mer fokus på betyget på projektet. Satsade på ett högre betyg, medan några i vår grupp endast satsade på ett lägre betyg. Detta gjorde att jag fick arbeta för dem också för att håll standarden uppe i vårt projekt. Detta gjorde då att jag personligen lade ner mycket mer tid på projektet än att plugga på vissa delar inför tentan. Tentan speglade en hel del men då istället för att få en 5:a var de för mycket satsning på projektet och på så sätt missade jag en del föreläsningar. Som gjorde att jag missade lite på tentan. »

16. Övriga kommentarer

- bra kurs, binder samman mycke av de vi läst tidigare. dock blir de väldigt spretigt och man vet inte riktigt va som krävs av en.. »
- Kul kurs med mycket verklighetsförankning. »
- En eloge till killen som pluggar på M som ställde upp efter kl 17 under CAD:en»
- En av de bästa kurserna hittills, mycket tack vare Anders!»
- Bra kurs, men ändra betygsättningen så man verkligen kan satsa på projektet, vilket känns som huvuddelen i denna kurs. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.92
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från