ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylärbiologisk metodik, KMG041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»12 60%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 1.9

- Mer eller mindre bara föreläsningar. Har inte funnits mkt mer än det att göra. Gjort allt som kunnats!» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet har tagit all tid. Dessutom har det varit så dåligt struktur på hela kursen, så man vet itne vad man ska plugga på. » (Högst 15 timmar)
- kandidatarbetet tar mycket tid!» (Högst 15 timmar)
- Det har inte funnits någonting att göra! Jag har gått på föreläsningarna men varje vecka har vi bara haft max 20 sidor att läsa. Vi lär oss iget nytt känns det som. Labbarna som är schemalagda 4 timmar går på max 1 timma mm. Jag undrar om de schemaläggs på så lång tid för att mer undervisningstid ger mer pengar från staten eller liknade? Vi vill lära oss, vi går en kurs på 7,5 hp, men den har kanske motsvarat ca 3 hp.» (Högst 15 timmar)
- Mycket tid har lags på kandidatarbetet & det fanns inget relevant material att läsa för kursen varför det jag inte har lagt så mycket tid för att arbeta med kursen.» (Högst 15 timmar)
- Det har varit skönt att kursen inte har tagit så mycket tid, eftersom kandidatarbetet är väldigt intensivt denna läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Det har inte varit så många föreläsningar i kursen, men det har blivit mycket eget arbete med Perl.» (Cirka 25 timmar)
- Perl projektet tog hur mkt tid som helst i min grupp satt vi säkert 60 timmar för vi ville lösa uppgiften så bra det bara gick. Det är inte meningen att det ska ta så lång tid!!!!!!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 35%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.65

- Det gäller att inte missa något för det finns inge att läsa på istället. För lite sidhänvisningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 60%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Fick ingen kursintroduktion» (Jag har inte sett/läst målen)
- introföreläsningen var inställd och sen fick vi aldrig den infon. Det finns ingen kurshemsida heller.» (Jag har inte sett/läst målen)
- De delades inte ut i samband med kursstart. Jag läste kursplanen när jag valde kursen i höstas och tyckte då att kursen lät intressant. I denna finns dock inga lärandemål angivna. Dessutom stämmer inte den infromation som anges där överrens med den information som examinatorn har delgivit oss via mail. Kursen saknar hemsida och därför kommuniceras all information över mailen med resultatet att våra mailboxar blir totalt överfyllda av powerpointpresentationer och det är oerhört svårt att veta vilken som är den senaste informationen och vad som egentligen gäller. Srukturen och kommunikationen till eleverna är under all kritik! Nya regler kommuniceras hela tiden.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mycket ofullständigt kurs PM. Finns inte med kursmål i kurs PM. Jag har ingen aning av vad som förväntas av mig. Väldigt svårt att studera då, och leder också till ett dåligt intresse för kursen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Var fanns kursmålen??» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte fått några kursmåk överhuvudtaget, därmed svårt att veta vad som förväntas att vi ska lära oss.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Eftersom det har varit mycket dålig info om kursen & inget bra kursPM har getts ut & ingen bra kurshemsida har funnits så vet jag inte riktigt vad målen är. Det står en liten text på kursinfon på studieportalen men den känns gammal då denna info ej verkar gälla för årets kurs & därmed känns inte infon relevant.» (Jag har inte sett/läst målen)
- VAr mkt otydliga riktlinjer i början vad som var obligatoriskt och vad som var frivilligt och hur poängen fungerade. Vet att fler än jag tolkade dessa poäng som bonuspoäng vilket det brukar vara. Sedan tycker jag det är dåligt att perl ger 5 poäng till tentan men det ska ändå komma frågor på det på tentan. Är detverklgen meningen att perl ska vara ca hälften av hela kursen????» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.1

- har ej sett målen.» (?)
- Kan tyvärr inte svara då jag inte vet målen.» (?)
- Vi får som sagt inte lära oss så mycket nytt. Endast Perl, där är målen istället väl högt satta. Som jag nämnde ovan så ändras kraven dessutom hela tiden så det går inte att veta vad som faktiskt gäller. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Som sagt det antas a´,tt vi ska kunna progarmera mer än vi kan. Kolla upp hur läget är innan ett sånbt moment läggs in för det är ändå en bra del av kursen men borde kortas ned. Nått måste göras åt den delen av kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»1 6%
Vet ej/har inte examinerats än»12 80%

Genomsnitt: 3.66

- Perl uppgiften kändes för svår. Uppgifterna hade väldigt lågt poängantal mot vad man skulle skriva. MAn visste inte om man hade bonuspoäng från labben när man gick på tentan. » (I viss utsträckning)
- Tentan kommer snart. Vi har dock redan lämnat in en perl-uppgift, men utan att få respons tillbaka. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.2

- Det har varit det enda konktreta.» (Ganska stor)
- För att kunna ha en chans på tentan måste man vara på alla föreläsningar. Man förstår ej föreläsningsslides utan att ha varit på plats & det finns inget relevant material att läsa i någon bok e.d. denna kurs bygger på att man är på alla föreläsningar. Vissa föreläsningar har varit toppen medan andra mindre givande. Laborationer ok men övningar i perl har inte gett så mkt man har fått prata med folk på data för att få hjälp!» (Ganska stor)
- Skönt med en kurs som inte kräver mängder med extraläsning utöver föreläsningarna. » (Ganska stor)
- mer skrivande på tavla och inte så mycket prat bara vid slides. Marc skrev upp saker på tavlan det var bra, då lärde man sig och kunde koppla till sliden. » (Ganska stor)
- Endast varit föreläsningar och knappt några sidhänvisningar till litteraturen» (Mycket stor)
- Finns nästan inget kursmaterial. Allt baseras på föreläsningar.» (Mycket stor)
- Har varit bra föreläsare och intressanta ämnen. Dock märks det att doktoranderna inte vet man får eleverna intresserade och lär ut på ett bra vettigt sätt.» (Mycket stor)
- Mycket stor eftersom det är det enda som man har kunnat få information ifrån, då det knappt fanns någon kurslitteratur. Borde säga att det ska vara obligatoriska föreläsningar då det inte går att läsa in om man missar en föreläsning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»9 45%
Ganska liten»8 40%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Vet knappt vad kurslitteraturen är. » (Mycket liten)
- Har varit svårt att till och med få sidhänvisningar.» (Mycket liten)
- Har knappt funnits kurslitteratur, bara några sidor i The Cell.» (Mycket liten)
- ingen relevant kurslitteratur. labb handledningarna har varit ok.» (Mycket liten)
- fanns lite och läsa, cell boken hjälpte till en viss del men inte alltid. Ibland fick man leta sig till annan litteratur för att läsa. » (Ganska liten)
- De slides som delas ut är mkt bra dock jobbigt att inte alla slides frinns med från början.» (Ganska stor)
- Ingen direkt litteratur, men bra powerpoints att utgå från! » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»15 75%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.35

- ingen kurshemsida, oklart vad som gäller med labbar och andra obl. moment.» (Mycket dåligt)
- Det fanns ingen kurshemsida, vilket gjorde att all information inte alltid nådde fram till eleverna och det uppstod en del missförstånd. Tex gavs det i början av kursen ingen tydlig info om vilka moment som var obligatoriska.» (Mycket dåligt)
- Se ovan!!!! Det finns ingen kurshemsida! Utdelat material har vi bara fått på mailen i form av stora powerpoints som vi måste skriva ut själva trots att det inte stämmer med Chalmers nya polici med priterquta. Nya krav, regler, scheman, powerpoints delas ut hela tiden via mailen och det är mycket svårt att hålla reda på vad som är den senaste informationen. Skaffa en hemsida!!! I princip samtliga lärare kom försent till sin första föreläsning eftersom examinatorn hade glömt att maila dem det senaset schemat där alla salar var bytta. När de väl kom hade de inte med sig projektor, förlängningssladd mm eftersom de trodde att de skulle föreläsa i en sal där dessa saker fanns tillgängliga. Examinatorn har gjort ett uruselt jobb!» (Mycket dåligt)
- Har inte haft en kurs hemsida.» (Mycket dåligt)
- Mycket flummmig hantering av information. Fick ingen kursintroduktion och heller inget sammanställt blad med kursen mål, moment, kurslitteratur och obligatoriska aktiviteter. » (Mycket dåligt)
- INget info i början och ingen kurshemsida!!!!!!» (Mycket dåligt)
- Har inte haft någon kurshemsida vilket är under all kritik. Information bara via mail och informationen skickades ut väldigt sent. Krävs att kursschemat delas ut innan kursen börjar då man vill kunna planera och veta vad man ska göra.» (Mycket dåligt)
- Här är kursens svagaste punkt. Vi har velat ha info om kursen, vad som är obligatoriskt & hur tentan är upplagd. Vi fick ingen bra info i början först i lv4 fick vi lite till. När man har frågat så har man fått snäsiga svar. DÅLIGT, vi frågar för att vi vill veta inte för att få taskiga kommentarer tillbaka. Webbsida har ej funnits. Laborationshandledningar har delats ut för sent så att man knappt hunnit läsa på innan labb (samma dag för den ena labben), föreläsningsslides har kommit på internet men ofta har dessa ej varit genomarbetade & vi har fått se andra slides på själva föreläsningen! » (Mycket dåligt)
- Perl lärare mailbombade och hade inte koll på datum och var ej ihoppratade En hemsida där alla föreläsningar läggs upp behövs, istället före att få allt på mail. Lägg upp allt på studieportalen. Alla fick inte schemat eller så fick man fel schema i början på kursen » (Mycket dåligt)
- Det hade underlättat med en webbsida där allt material kan läggas ut. Dessutom hade det behövts tydligare information angående bonusspoängsystemet samt om vad som ingår i kursen redan den första läsveckan. » (Ganska dåligt)
- Sköttes hyfsat bra via mailen!!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»3 15%
Ganska dåliga»5 25%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.7

- Om ämnet, i samband med föreläsning gick bra. Men om man undrade något ang. kursens upplägg, struktur, vad som gällde mm, har man varit tvungen att mail examinatorn. Vid flera tillfällen har han då svarat på olika personers personliga mail genom att skicka ett TYKET svar till alla i klassen där han inkluderar mailet från den som frågade och hänger ut denna i stil med "hur är detta oklart?". Hur kan du ställa så dumma frågor, blir känslan man får, hur kan du inte fatta detta. Inte blir man sugen på att ställa frågor då. Mycket otrevlig attityd. » (Mycket dåliga)
- Perl var under all kritik. Programmering på hög nivå som vi förväntades kunna efter tre föreläsningar!! Svårt att få pedagogisk och bra hjälp på perltillfällena. » (Ganska dåliga)
- På föreläsningarna har man kunnat ställa frågor förståss & vi har kunnat skicka mail, tror jag, till den föreläsare som vi vill. När vi programmerade perl så hade vi övningar där man kunde ställa frågor men övningsledarna verkade mer intresserade av att surfa på internet eller gräja med sina egna projekt än att hjälpa oss. Dessutom så fick man taskiga kommentarer som tex "ska jag hjälpa dig att bläddra i dina föreläsningsantekningar" när jag enkelt berättade vad jag sökte för funktion & undrade hur jag skulle lösa det. En tjej som sa att hon inte förstod vad han menade blev anklagad för att ej ha lyssnat. Är detta vuxna människor som har hand om övningstillfällena???? Dessutom tog det lång tid innan lektionerna kom igång pga att de inte visste hur man startade programmet!!!» (Ganska dåliga)
- Svårt när alla föreläsare och ansvariga inte finns på Chalmers. Alla frågor kanske inte går att formulera i ett mail, och alla ansvariga kanske inte kollar sin mail regelbundet.» (Ganska dåliga)
- svårt att få tag på vissa lärare via mail. Marcus svarade inte ens på mail. Per, Olof och Claes däremot svarade alltid på mail » (Ganska dåliga)
- Hade behövts fler tillfällen att arbeta med Perl, då det är svårt att lära sig ett helt nytt sätt att programmera på tre föreläsningar.» (Ganska bra)
- Iaf vad gäller programmeringsdelen, mycket bra handledare som man alltid kunde maila och fick svar av!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.9

- Det brukar funka bra i klassen!» (Mycket bra)
- Alla har hjälpts åt & stöttat varandra när info & bemötande inte alltid varit så bra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»5 25%
Lagom»11 55%
Hög»1 5%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 2.9

- För perl alldeles för stor arbetsinsats för så lite tid men i övrigt låg.» (Låg)
- Som sagt, skönt med en kurs som inte tar all fritid i anspråk. » (Låg)
- Inlämningsuppgiften med Perl tog mer tid än vad den gjorde nytta.» (Lagom)
- Dock kan nämnas att de inlämningsuppgifter som skulle göras för Perl var mycket svåra med den lilla kunskap som vi hade av programmet. Det vore bättre att ha fler föreläsningar eller i alla fall övningar i Perl så att eleverna har större chans att ställa frågor och få hjälp.» (Lagom)
- kandidaten tog mkt tid från kursen + att perl uppgiften hade för hög svårighetsgrad» (Hög)
- Framförallt har den varit ojämn. PERL momentet tog mig 80 arbetstimmar utan att vi nådde tillfredställande resultat. » (För hög)
- Tillbaka till perl aldeles för mkt tid behövs läggas på det. Det är inte så enkelt som doktoranderna säger att de är bara för de jobbat hur mkt som helst med det!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»10 50%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.7

- Arbetat mycket med kandidatarbetet» (Lagom)
- OBS, Perl hade en för hög arbetsbelasting i förhållande till föreläsningstimmar och poäng som ges till tentan.» (Lagom)
- Vi skriver kandidatarbete, det kan man lägga hur mycket tid på som helst! =)» (Hög)
- Mycket att göra med kandidatarbetet.» (Hög)
- kandidatarbetet har tagit mkt tid» (Hög)
- Perl uppgiften var svår, det var svårt att veta vad man skulle lära sig då man inte hade så mkt kurslitteratur» (Hög)
- Perl igen!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Dåligt»7 36%
Godkänt»6 31%
Gott»3 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Föreläsningarna har varit jättebra när lärarna väl har dykt upp. Mkt spännande, men hela strukturen på kursen har varit kass. » (?)
- 2 av 3 övningsledare i perl var elaka. Olle gav ej tillräklig info i sitt PM & svarade elakt när man ville veta något. Ostrukturerat & oseriöst intryck. Några av föreläsningarna var riktigt toppenbra men mycket av det vi lyssnat på var ej nytt. Dock togs det som var okänt för oss upp mkt ytligt så att man ej hade chans att förstå detta & eftersom ingen litteratur eller läsförslag finns så kan man inte läsa på det någon annanstans utan att det blir ett stort projekt att gå igenom ett dussin artiklar som berör ämnet lite hastigt.» (Mycket dåligt)
- Missförstånd vid bokning av lokaler sänker inntrycket, kursen har känts lite "flummig", framförallt saknade jag en ordentlig introduktion i början.» (Dåligt)
- Jag tror det framgår ovan. Föreälsningarna om C.elegans och om mus var intressanta. Kul att lära sig Perl. Men oerhört oorganiserat, och det verkar verkligen inte som om den ansvarige bryr sig om att det skall bli en bra kurs.» (Dåligt)
- Det är intressanta ämnen och kul att läsa om men hela upplägget och de oklara kursmålen drar ner betyget. » (Dåligt)
- dålig koll, rörigt, dålig info. » (Dåligt)
- Skulle behövts tydligare struktur och mer info i början av kursen. Det är bra att tidigt få reda på vilka obligatoriska moment det finns i kursen och hur bonuspoäng är uppdelat.» (Godkänt)
- OBS, varierande över kursen. Jäst, mus och nematoder var mycket bra föreläsningar medan Perl kändes helt orelevant för kursens fortsatta föreläsningar. varför ska vi programmera i denna kurs?? Måste motiveras i så fall. Växtföreläsningarna hade alldeles för många slides. Man hinner inte hänga med. Inte så mycket bilder på föreläsarna!» (Godkänt)
- Har ändå varit bra att ha med perl men som sagts innan ska det ändras. MEn det andra har varit mkt intressant och lärorikt så det är en bra kurs att ha kvar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna»
- Bra föreläsare!»
- att föreläsningarna hålls av forskare inom respektive område.»
- Föreläsningarna har varit mycket bra. Det var även intressant att göra ett kort fördjupningsarbete som redovisades för resten av klassen. »
- Mus och C.eleganse föreläsningarna. Perl, men mde en något lättare examinationsuppgift. »
- bra med gästföreläsare som är specialister på sitt område»
- Det intressanta innehållet, bra upplägg att jämföra olika modellorganismer.»
- Föreläsningarna om de olika modellorganismerna. Gäst föreläsarna har varit duktiga, men tyvärr har de också varit alldeles för oförbereda på typ av lokal, vilken lokal osv.»
- Föreläsnngarna förutom Perl. »
- Mus föreläsningarna och C.elegans mkr bra föreläsare och intressanta ämnen. Även växtdelen väckte mitt intresse.»
- Föreläsarna, labbarna.»
- Föreläsningarna om mus & c.elegans. De föreläsarna var helt underbart bra! Tack Peter Karlsson & Marc Pilon!»
- Laborationerna var bra, men var tydligare med om tidsangivelserna är i Chalmerstid eller GU-tid (13:00 eller 13:15 till exempel). Intressanta gästföreläsningar, på det viset var det en bra struktur på kursen.»
- labbarna, även om den ena (2hybrid) behövs förbättras»
- De fyra delarna om modellorganismerna jäst, mus, c.elegans och växter. Men även tvåhybridlaborationen med tillhörande laborationsrapport.»
- Jag tyckte det var roligt att jobba med perl, dock var kanske inlämningsuppgiften på för svår nivå (kändes oöverkomlig). Annars var perl ett bra inslag i kursen!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget Perl, menigslöst plus usel undervisning. Under all kritik!»
- Kursansvarig bör ta kursen på större allvar!»
- Bättre struktur på kursen! Tydligare vad man ska plugga på. »
- perl-uppgifterna! de två sista var aldeles för svåra.»
- Det som borde ändras är upplägget kring Perl. Fler övningar skulle behövas där eleverna kan få hjälp.»
- Främst angående PERL momentet: En idé är att man arbetar igenom kursmomenten innan man "provar" dom på studenter. Det skall vara tydligt ställda frågor i uppgiften så att man inte ägnar 15 timmar åt att tolka uppgiften. Till exempel hade det inte gåtts igenom i klassen vad en EST var innan uppgiften gavs. Det är även felaktigt att ta bort alla N och X ur koden då detta förskjuter läsramen och är därför opedagogiskt att ge som uppgift. Det framgick inte heller hur man skulle hantera detta i uppgiften utan alal fick ställa frågor och fick följdaktligen olika svar av olika handledare. Det är också bra att ta reda på vad studenterna har för förkunskaper innan och anpassa undervisningen därefter. Poängtalet till tentan 5 poäng är inte överhuvudtaget proportionerligt till arbetsinsatsen som krävs. Man bör även låta undervisarna arbeta igenom kursmaterialet(slidesen) så att de inte innehåller felaktigheter, gärna innan det delas ut. Om boken bör köpas ska detta framgå under första-andra undervisningsveckan. »
- Skaffa en hemsida. Se över kursen utifrån vad våra tidigare kurser behandlar och se till att vi faktiskt får lära oss något nytt! Ha en lite mindre arrogant inställning till eleverna. Anledningen till att vi klagar är ju för att vi faktiskt vill lära oss något. Vi kan inte lära oss om föreläsarna kommer försent, vi inte får några sidhänvisningar, laborationskompendium inte delas ut i tid, labbarna tar en halvtimme att utföra, och det som sägs på föreläsningarna är sådant som vi har hört flera gånger innan. »
- lärarnas kommunikation med varandra»
- Det måste finns en struktur i kursen. Nu är allt förvirrat. En kurshemsida ich ett kurs PM som faktiskt innehåller det som ett kurs PM skall innehålla. Perl undervisningen bör också läggas upp bättre, så att det inte blir en chock när sista övningen kommer.»
- Perl, tas bort, lär sig inget vettigt och vet inte när jag ska använda mig av detta i framtiden. Labbarna är tråkiga och meningslösa. Känns snålt, inget att göra, rastlöst. Antingen satsa på riktiga labbar eller strunta i det. »
- Perl delen, det finns en stor risk att årets studenter inte kommer ha en possitiv inställning till perl och det kommer komma fram till nästkommande års studenter. Så jag hoppas att det kommer berättas bra om perl och hur det är upplagt vid första tillfället på kursen så dessa negativa tankar om perl kan minskas.»
- Gör föreläsningarna obligatoriska. Om man missat en föreläsning går det inte att ta igen den informationen då det ej fanns någon kurslitteratur. Perl behöver förminskas och det behöver ges mer handledningstillfällen till detta för att man ska kunna förstå, alldeles för hög nivå och väldigt mycket tid lades ner på inlämningsuppgiften i Perl. Behöver kursmål och helst en kurshemsida.»
- Perl-avsnittet kändes inte som det hörde ihop med det andra & efter två veckor så skulle man kunna programmera jättebra-det tar tid att lära sig sånt här. Sedan skulle vi göra en jättesvår programeringsuppgift som hade en lång fil som datorn skulle läsa, den kunde varit kortare så att det inte tar 10 min för datorn att räkna & så får man felmedelande. Kursinfo bör förbättras & allt material ska finnas på hemsida så att man kan hämta det man behöver om man saknar något. Inställningen hos övningsledarna i perl & hos olle bör vara lite mer positiv. Är de inte glada att vi vill lära oss saker?»
- Organisationen och administrationen! Bättre koll hos de olika föreläsarna, se till att de har fått samma information. Och att studenterna har fått samma information. Inget krångel med att föreläsare kommer till fel sal, eller inte vet att inte alla salar har projektor, tack! Onödigt att behöva flytta en hel klass för att projektor saknas, vilket tar minst tjugo minuter av föreläsningstiden. Och förvänta er inte att studenterna tänker stanna på sin lunch bara för att föreläsaren kom en kvart för sent. Det är inte vårt fel!»
- organisationen, lägg upp info o föreläsningar mm på studieportal eller extern emsida som man får länken till. Man måste se över Perl undervisningen, man kan inte få en svår uppgift som tar 8-10 h den sista studioövningen. I jämföresle med de andra övningarna var denna svår och man ökade kravet från ganska ok nivå till avancerad. »
- Forbättra organisationen av kursen: se till att föreläsarna får rätt information om vilka salar vi ska vara i, ge ut labhandledningar i god tid, tydligare information om vad som ingår i kursen. Ta bort eller förändra perl-delen av kursen. Den hängde inte samman med de övriga delarna och dessutom var den information vi fick på föreläsningarna inte tillräcklig för att kunna utföra inlämningsuppgiften.»

16. Övriga kommentarer

- En kurs som definitivt behöver struktureras!»
- Perl var för svårt. Kursansvarig och perlhandledarna var tykna och nonchalanta. Kursansvarig såg ej till så att information nådde ut till varken föreläsare eller studenterna. Ingenting fungerade som det skulle, den rörigaste kursen jag någonsin läst. Laborationerna var alldeles för korta och onödiga. Kurshemsida fanns ej.»
- För kurssamordnare: Ta reda på vad som gäller vad angår att ge direktiv om hur tentan ska utformas och hur kursmål skall tydliggöras och gör det under första-andra kursveckan. Då slipper man frågor. Frågor från studenter bör bemötas på ett sansat sätt. Spekulationer om vilka som går på föreläsningar eller inte skall överhuvudtaget inte göras, speciellt inte när de är felaktiga. Man kan även välja sina ord, ordet "klaga" t.ex är ett negativt laddat ord som är onödigt att välja när man uttrycker sig om studenter som undrar över när de får sin labhandledning dagen innan labben skall genomföras. Spam-mail uppskattas inte heller på webmailen. Skall mail skickas ut skall föreläsarna ha pratat med varandra innan så att man inte får olika direktiv. Helst skall studieportalen användas då våra inkorgar inte är stora och powerpointpresentationer lätt går över kvoten eftersom man redan har mail i sin inkorg. »
- Detta kan bli en mycket intressant kurs om laborationerna utvecklas mer så att vi får vara med och göra en större del av dem. Nu var oerhört mycket förberett när vi kom. Labhandledarna måste ha labbat jätte mycket innan vi kom. Man lär sig mer om mman får vara med och göra dessa steg också. »
- Laborationerna var roliga exempel på att tekniken fungerar men inte så utmanade rent praktiskt. »
- Bätter kommunikation mellan kurssnsvarig och eleverna. Även mellan kursansvarig och gästföreläsare så de kommer till rätt salar vilket var sällsynt nu när kursen gavs...»
- Tentafrågorna varierade mkt i svårighet. För 1 poäng skulle man svara genom att välja alternativ 1-4 på något avsnitt eller skriva ett enkelt svar på något avsnitt men i programering behövde man skriva en bra bit av ett program för att få 1 poäng. Det fanns inte heller någon möjlighet att ställa frågor under tentamen då examinatorn ej dök upp & inte heller fanns tillgänglig på telefon (tentavakten ringde flera gånger!!!) MKT DÅLIGT! Vi fick inte heller en övningstenta som motsvarade innehållet i kursen eftersom det ej har varit något perl-inslag förra året. kunde han inte satt ihop ett sådant? Jag kommer inte rekomendera denna kursen till de studenter som ska välja kurser nästa år. Det har varit den mest ostrukturerade kursen som jag läst.»
- Det var ganska olik nivå på de olika delarna på tentan, vissa delar (två-hybrid-labben) var förhållandevis lätta, medan andra (Perl!) var väldigt krävande. Dessutom var det sagt att Perl-frågorna på tentan främst skulle vara att skriva pseudokod, vilket INTE stämde med tentans verkliga uppgift. »


Kursutvärderingssystem från