ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggande i samhället, VBF051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-06 - 2011-12-15
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 7%
Godkänt»33 42%
Gott»32 41%
Mycket gott»6 7%

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var dålig information och lärare (fraförallt handledare) som gärna satte sig över studenterna iställlet för att bidra till ett bra första intryck av utbildningen» (Dåligt)
- Innehållet i kursen är bra och jag tycker absolut att den ska vara kvar. Men genomförandet, informationen och upplägget bör tänkas över. Det känns inte som att det finns någon riktig struktur och informationen har varit väldigt dålig.» (Dåligt)
- För långt att ha den hela två läsperioder. Hellre intensivare och bara under en läsperiod. Bra inledande kurs som ger en inblick i utbildningen. Bra att man snabbt får komma ut på studiebesök så att man kan skaffa sig en uppfattning om byggbranschen. Bristande information ibland och stor arbetsbörda. » (Godkänt)
- Psykologins vetenskap kunde uteslutits. Gruppdynamiken är onödig och bara en grov generalisering.» (Godkänt)
- Det bra i kursen är att det ger en överblick över vad vi senare kan tänkas fördjupa oss i. Men det känns inte riktigt strukturerat och saknar till vissa delar en röd tråd. Måste fråga er vad det är som egentligen ska sägas till oss elever.» (Godkänt)
- det är en väldigt bra kurs på så sett att det är en god idé, dock har det praktiska genomförandet varit en besvikelse.» (Godkänt)
- Kursen var en väldigt bra introduktion till väg och vatten, men tyvärr var den också ganska tråkig emellanåt.» (Godkänt)
- Jag tycker att kursen hade kunnat bli mer tydlig, att vi skulle få mer instruktioner i börja om vad det är vi ska göra och vad kursen går ut på. » (Godkänt)
- Riktigt bra introduktion till väg och vatten. Dock tycker jag det är dumt med en 7.5 poängs kurs där hela gruppen betygs sätt tillsammans. Eftersom en hel del studenter inte riktigt vet om dem vill fortsätta eller byta program kommer de inte lägga ner lika mycket energi på projektet som de andra. Detta resulterar i att många kanske bara "glider med" och andra grupper får kanske sämre betyg än vad de förtjänar pga dåligt intresse från övriga studenter. Kanske man hade kunnat dela upp kursen i en individuellt betygsatt del samt en gruppdel under LP2.» (Godkänt)
- Kunskaperna har införskaffats. Kanske inte alltid de som kursmålen avser.» (Godkänt)
- Rörig kurs, men bra att ha i inledande för att få en inblick i branschen» (Godkänt)
- Ger en bra överblick över vilket program man gett sig in på. Kursen gör sig väl första terminen.» (Gott)
- Jag tycker det är en viktig kurs som ger en introduktion till branschen vi kommer jobba i! Det är mycket kul att ni arrar studiebesök, där man får en tydlig inblick i en "vanlig" arbetsdag, hos olika konsulter, där många nya intressen tänts!» (Gott)
- mycket god vilja med lite mera övning kommer den bli bättre» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.49


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 14%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»40 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 28%

Genomsnitt: 2.94

- Jag har inte läst kursmålen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fick först se kursmålen i slutet av kursen = Dåligt» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är i allmänhet lite luddiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- målen finns uttryckta bra om man letar upp dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Står väldigt bra, även om det säkerligen är mycket nytt att ta in för många.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

68 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»67 98%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2.01

- Är inte 100 procent säker vad som egentligen är utskrivet» (?)
- Målen är kanske inte för högt ställda men otydliga fortfarande.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»32 45%
Ja, i hög grad»30 42%
Vet ej/har inte examinerats än»8 11%

Genomsnitt: 2.65

- Om examinationen syftar till presentationen så hinner man inte visa vad man lärt sig under ett halvår på två och en halv minut. Rapporten kan kanske vara en bättre grund i så fall.» (I viss utsträckning)
- Eftersom vi examineras i grupp ger detta ett ojämnt resultat. Eftersom det bara är en 7,5p kurs tar det alldeles för stort arbete för den person som har högre ambitioner och måste i så fall ta ansvar för hela gruppens arbete.» (I viss utsträckning)
- de testar inte om jag uppnått målen utan om gruppen gjort det. tråkigt då om man hamnar i en grupp med personer med olika ambitionsnivå.» (I viss utsträckning)
- Då målen var ganska oklara var det svårt att få en exakt bild över vad vi förväntades ha med i vår slutredovisning och rapporten. » (I viss utsträckning)

5. Har examinationen varit till hjälp för inlärning av kursens innehåll?

77 svarande

Nej, inte alls»3 3%
I viss utsträckning»29 37%
Ja, i hög grad»40 51%
Vet ej/ har ine examinerats än»5 6%

Genomsnitt: 2.61

- absolut, men så här i efterhand har det visat sig att det man lärt sig till examinationen med hjälp från handledare ändå inte stämmer överens med vad eximinatorn ställer krav på. Det har uttryckt av kursansvarig själv att han är den tuffaste examinatorn. Mycket dåligt då alla ska vara lika.» (I viss utsträckning)
- i den mån att man läste på mer på sitt arbete, men i allmänhet inte så värst.» (I viss utsträckning)
- Bra med olika moment.» (Ja, i hög grad)
- Jag anser dock att det var för mycket på sista veckan med både opposition, redovisning och poster. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»13 16%
Ganska liten»37 48%
Ganska stor»26 33%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2.19

- Har ibland känt att föreläsningarna är totalt meningslösa och slöseri med tid. Fåtal gånger som de knyter föreläsningarna till vårt projekt. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna kändes överflödiga.» (Mycket liten)
- Varierande föreläsningar» (Ganska liten)
- Bra studiebesök, vissa föreläsningar känns onödiga» (Ganska liten)
- Studiebesöken har varit bra men föreläsningarna har inte gett mig så mycket. Kan inte riktigt relatera till vad de har pratat om.» (Ganska liten)
- undervisningen vad det gäller föreläsningarna har inte gett så mycket» (Ganska liten)
- Studiebesöken har varit det mest betydande för inlärning. Föreläsningarna har varit intressanta men för projektet har det knappt betytt någonting.» (Ganska liten)
- jag tycker att det krävs att föreläsarna kan fånga intresse, inte bara stå och rabbla på i 2 timmar om saker som för mig just nu fortfarande är ganska svåra att förstå. Jag tycker att alla föreläsare ska gå in för att förklara mer, och anta att ingen har speciella förkunskaper.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit av väldigt varierande kvalitet. Vissa föreläsningar har varit en aning flummiga och det har varit svårt att veta vad det är som föreläsaren egentligen vill förmedla.» (Ganska liten)
- Speciellt studiebesöken! Mycket bra!» (Ganska stor)
- Jag hade inte så stora förkunskaper och därför har vissa föreläsningar varit givande.» (Ganska stor)
- De föreläsningar som har hållits har varit givande, och bra introducerade. Emellanåt, lite för inriktade, som t.ex. den om geologi. Men annars har de varit bra, och allmänt hållna. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

77 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»17 22%
Ganska bra»45 58%
Mycket bra»11 14%

Genomsnitt: 2.81

- Tycker att schemat i kurs-PM var mycket dåligt. Alla datum står inte med. Det borde vara mer tydligt vad som är obligatoriskt och NÄR de momenten är.» (Mycket dåligt)
- Dålig information om det mesta, lägg ut mer info på kurshemsidan (gärna tidigare) o strukturera upp. Man ska inte behöva leta efter saker utan kunna se direkt vart det ligger någonstans. » (Mycket dåligt)
- Bättre struktur, bättre info.» (Mycket dåligt)
- Vi fick ingen mejl till våra handledare som följde med på studiebesöken. Och andra handledare svarade inte på våra frågor. Allt detta försvårade arbetet med projektet.» (Ganska dåligt)
- Det är en stökig sida och det hamnar huller om buller.» (Ganska dåligt)
- Rörigt!! Många olika mappar » (Ganska dåligt)
- Vi fick information om studebesök för sent, ibland bara en dag innan, vilket gjorde mig irriterad, då jag inte kunde förbereda mig inför flera möten. » (Ganska dåligt)
- Det som fungerade bra var informationen inför studiebesöken som vägbeskrivning, schema och pm. Men sedan kom det inte särskilt mycket mer information och det var väldigt oklart inför examinationerna vad som gällde och vilka tider. Tiderna för redovisning kom upp sent kvällen innan.» (Ganska dåligt)
- Har ibland fått uppgifter om att presentationer ska läggas upp på kurshemsidan, vilket de inte alltid har gjorts. Informationen har iböand varit bristande men överlag bra. » (Ganska bra)
- Information om studiebesök kom lite sent, ibland kvällen innan. » (Ganska bra)
- Egentligen ganska ojämnt. Vissa lärare var bättre, och andra sämre. Kommunikationen inför granskningstillfällena var ytterst bristfällig.» (Ganska bra)
- Bättre kommunikation mellan lärare kunde varit bättre då det ofta känns som att olika lärare gett olika åsikter om hur vi ska skriva vårat arbete.» (Ganska bra)
- Tyvärr några filer som ej lades upp på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Visst material som utlovades lades aldrig upp på kurshemsidan. Det som var mest av intresse var en lista med alternativa ord inför rapportinlämningen.» (Ganska bra)
- Lite dålig information i vissa fall, som t.ex. när man skulle stå vid postern. » (Ganska bra)
- Bra att ni lade ut allt material på kurshemsidan!» (Ganska bra)
- Lite rörigt bland utdelat material på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Bra för det mesta. Saknade viss information t.ex. om vad en opponering ska innehålla.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»45 58%
Hög»26 33%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.33

- Tiden kunde ha disponerats på ett bättre sätt. Blev väldigt mycket på slutet.» (Låg)
- Väldiga pikar i arbetet» (Lagom)
- Lite ojämnt även där. Ett par mycket intensiva perioder (den första vårt eget fel), den andra då opposition, (muntlig och skriftlig), reflektion, presentation, poster m.m. skulle färdigställas på en dryg vecka..» (Lagom)
- Sätter lagom. Det kan skifta kraftig beroende på vilket betyg som vill nås. Ett högt betyg och du behöver dra upp hela gruppens betyg men om du nöjer dig med gruppens betyg så krävs den en rätt låg nivå.» (Lagom)
- Bra att ha den över två läsperioder, det känns som att de processer som sattes igång under kursens gång behövde tiden att mogna på.» (Lagom)
- När kursen lästes parallellt med två andra kurser upplevdes den som stressig, men egentligen var arbetsbelastningen ganska lagom.» (Lagom)
- Lagom till för låg. De skulle ha poängterat mer i början av kursen hur man ska göra för att i slutändan inte sitta med allt för mycket arbetsbörda. » (Lagom)
- Låg i början, hög i slutet. Sista veckan välldigt mycket. » (Lagom)
- Mycket att göra om man hamnar i en grupp där inte alla har samma mål och visioner. Arbetet läggs över på andra som får slita medan vissa bara glider med. Borde få enskilda betyg om skalan 3-5 ska användas. Annars bara godkänt eller icke godkänt. » (Hög)
- framförrallt vill jag säga att den var utdragen» (Hög)
- I förhållande till antalet poäng var det för hög arbetsbelastning» (Hög)
- Gruppbetyg medför per definition detta för de gruppmedlemmar som har höga ambitioner. Arbetsbelastningen blir ojämn.» (Hög)

9. Hur väl fungerade handledningen under kursen?

75 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»20 26%
Ganska bra»34 45%
Mycket bra»18 24%

Genomsnitt: 2.89

- Handledningen gav inte oss någonting utan i princip fick vi sitta och lyssna på handledaren i 30 minuter utan att det gav oss något. Det var sällan vi fick komma till tals.» (Mycket dåligt)
- Dock sa de olika handledarna vad som gällde olika, vilket har skapat förvirring. T.ex. gällande rapportskrivningen» (Mycket dåligt)
- Gav ingenting, fick inte svar på frågor, handledare kom inte osv...» (Mycket dåligt)
- Första handledningen fick vi alldeles för tidigt, den borde varit senare.» (Ganska dåligt)
- Skulle behöva ha tydligare gemensamma riktmål mellan handledarna för att ej skapa förvirring och ge intrycket av att kursen är "flummig".» (Ganska dåligt)
- De kom mycket i början, då vi inte hade så mycket att fråga om. Kunde haft dem senare.» (Ganska dåligt)
- ingen konkret hjälp då olika handledare uppenbarligen sa olika saker.» (Ganska dåligt)
- Sa att om man hade några frågor så var det bara att skicka ett mail så skulle man få svar så fort det bara gick. Skickade frågor i mitten av oktober, har fortfarande inte fått svar.» (Ganska dåligt)
- Jag vet visserligen inte om det var avsiktligt som handledera kom med olika bud varje vecka. Kanske för att få oss att helt tänka själva.» (Ganska dåligt)
- Bra med handledarmöten. Kunna ställa frågor och få tips. Mailade vår handledare en gång för att få feed-back på ett stycke i rapporten. Fick aldrig något svar vilket vi hade förväntat oss att få. » (Ganska bra)
- Vi har regelbundet träffat handledare och tvingats till att gå vidare i vårt arbete. Den bästa handledningen kom när vi hade delinlämning.» (Ganska bra)
- var många moment som var oklara hur de skulle gå till så som tex opponering och första studiebesöket» (Ganska bra)
- Men skulle helt enkelt sätta upp fler obligatoriska tider, ge fler deadlines så att arbetet kommer igång dirket. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 10%
Ganska bra»36 48%
Mycket bra»19 25%
Har ej sökt hjälp»11 14%

Genomsnitt: 3.41

- Svårt att få tag i ansvarig, dålig info på hemsida.» (Mycket dåliga)
- Väldigt varierande och konstigt upplägg just med handledning eftersom de handledningstillfällen som finns var alldeles för komprimerade i början av kursen. » (Ganska bra)
- Det går att ställa frågor på mail och boka tid för handledning» (Ganska bra)
- Vi kunde ju alltid ställa frågor till våra handledare men ofta var det svårt att få svar som tillfredsställde, och flera gånger fick vi olika svar. » (Ganska bra)
- Vi fick svar på de frågor vi hade. » (Mycket bra)
- Dock blev vi erbjudna hjälp, så bedömer möjligheterna som goda. » (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»29 37%
Mycket bra»46 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Vi hade inte samma ambitionsnivå i gruppen vilket tyvärr gjorde att det uppstod en del konflikter» (Ganska dåligt)
- Överlag bra, svårt med en ny grupp i en helt ny klass. Utmaning men efter en stund lär man känna varandra och gör då ett bra jobb. » (Ganska bra)
- Av oss fyra i gruppen fungerade arbetet riktigt bra men tyvärr var det en medlem som kanske inte varit så bidragande för vårt arbete som man kunnat önska» (Ganska bra)
- Mestadels bra, Gick bra med nästan alla i grupparbetet» (Ganska bra)
- vi hade en person som inte var med efter det att rapporten skrivits men som fortfarande räknas in under gruppen och får samma betyg som oss övriga.» (Ganska bra)
- Förkunskaperna i min grupp var mycket varierande. Då detta är en första kurs i Byggande i Samhället har dessa tyvärr stor påverkan. Sammansättningen av grupp avgör till stor del resultatet.» (Ganska bra)
- Mycket nöjd med min grupp!» (Mycket bra)

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»33 43%
Hög»37 48%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.56

- Det jag har att jämföra med (på högskolenivå) är basåret och en läsperiod innan. Första var fullt upp med nollning, så det tog mycket tid. Andra var ganska lugn. CAD:en kändes underprioriterad. Den har tagit max 15-20 timmar av hela perioden. » (Låg)
- Har kommit i perioder då det är väldigt mycket att göra. Andra perioder är det inget alls. Gäller att man disponerar tiden själv och gör det man ska. Hellre mycket och intensivare under endast en läsperiod. Man tröttnar till slutet. » (Lagom)
- Lagom, men det beror på hur förberedd du är som student innan du kommer till Chalmers» (Lagom)
- det har varit lite utav en bergochdalbana eftersom att belastningen har varierat» (Lagom)
- Jag upplevde den som hög, men samtidigt har jag inte kommit upp i "högskole-tempo" ännu.» (Hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att man får uppfattningen av den process som pågår på byggen i verkligheten»
- Bra disposition på kursen i helhet med studie besök i samband med relaterade föreläsningar etc.»
- Studiebesöken.»
- studiebesöken så klart!»
- Studiebesöken är hur bra som helst. »
- Rapportskrivning och studiebesök»
- de förberedda studiebesöken. Det ger motivation och man får se vad utbildningen kan leda till.»
- studiebesöken»
- Bra med handledarmöten, delredovisning och "delrapportsinlämning". Konstruktiva kritiken har varit bra men ett samarbete mellan handledarna skulle göra det ännu bättre och tydligare.»
- Studiebesöken»
- Redovisningsformerna.»
- Studiebesöken. Mycket intressant och lärorikt. Väsentliga för projektet.»
- Examinationen, tror t.ex. ett skriftligt prov är ganska värdelöst i den här kursen.»
- förläsningar projekt gruppdymiska övningen»
- STUDIEBESÖK! Gärna besök hos beställaren också för att se deras krav, och deras synvinkel..»
- studiebesöken»
- Studiebesöken »
- Studiebesöken.»
- De olika redovisningsformerna, konferensen, handledarmöten, tillfälle att få lämna in ett utkast och hålla två presentationer»
- Rapportskrivningen.»
- Studiebesöken»
- Upplägget i projektform är väldigt bra. Redovisningsformerna är väldigt bra att få öva på.»
- Jag tycker det mesta inom föreläsnings väg har varit utmärkt. något som jag också gillar är föreläsningarna i fack språk. Föreläsaren känns mycket kompetent. Men hon behöver mer tid.»
- Handledning (mycket bra), Utvärdering av rapport i god tid innan inlämning, Föreläsningar om byggprocessen.»
- gruppdynamiken och det skriftliga. studiebesöken var väldigt givande»
- Studiebesöken»
- Delredovisningen var väldigt bra, likaså rapportresponsen. Postertävlingen var rolig.»
- Studiebesök»
- Opposition»
- Studiebesöken och rapporten, man har lärt sig väldigt mycket genom dessa.»
- Delredovisning och delinlämning var mycket bra, fick den kritik som behövdes för att göra rätt till den riktiga inlämningen/presentationen»
- Antalet studiebesök »
- Studiebesöken.»
- studiebesöken»
- Delredovisning och delinlämning av rapport.»
- Studiebesöken»
- Kursens innehåll är bra, och tanken är bra så jag tycker absolut att det ska behållas.»
- Bra studiebesök hos kunniga aktörer. Undervisningen i gruppdynamik och kommunikation. Strukturen på PM:et var bra. »
- Alla studiebesök. Hade vart trevligt att få besöka arbetsplatsen både i kursens början, och när det börjar dra ihop sig (om den nu måste dras över 2 läsperioder d.v.s.)»
- Besöken på arbetsplatsen och studiebesöken.»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försöka att inte lägga allt med poster, redovisning, opponering, så att det måste göras sista veckan. Lite tight då man har mycket i t.ex matte kursen samtidigt.»
- Tydligheten i kursens alla delmoment, måste bli tydligare och med bättre framförhållning.»
- Tydligare schema där man kan se vad som är obligatoriskt och inte. Och hela schemat ska vara i kurs-PM, INTE blandat i en powerpoint, kurs-PM och annat.»
- fler studiebesök hos fler aktörer inom byggbranschen»
- Föreläsningarna bör vara mer relevanta. Många är för svåra att hänga med på då vi inte ha några som helst förkunskaper i ämnena som tas upp. Tydligare med kursens mål och syftet med arbetet. Har ibland fått gissa sig fram vad som förväntas av oss. »
- Uteslut gruppdynamiken!!!»
- vissa onödiga föreläsningar som inte var relevanta och urtråkiga»
- Tydligare samarbete mellan handledarna och gemensamma krav. Ha föreläsning om hur en rapport ska skrivas i ett tidigare skede och ej lägga lika stor vikt på ordens uppbyggnad (om föreläsningen nu hålls i sådant sent skede som den gjorde nu) utan kanske fokusera mer tydligt på hur källor ska skrivas då det finns oändligt många sätt att göra det på.»
- Minska antalet obligatoriska "småuppgifter". Samla i större, mer omfattande uppgifter istället.»
- Tydligare krav och mål på vad som efterfrågas. »
- Skulle vara bra med fler tips om hur man kan gå tillväga för att samla kunskap och information för att komplettera studiebesöken. »
- Innehållet på föreläsningarna bör anpassas efter projektet. Jag vill se mer relevant information som man kan ha nytta av i projektet.»
- Bättre information om vad som skall göras och till när. Till exempel är det stressande att få reda på att det skall lämnas in en reflektionsuppgift om en vecka, samtidigt som det är redovisningar och inte långt till andra tentor. »
- Byt ut föreläsningen om hur man gör en plansch mot en föreläsning om hur man gör en opponering. »
- mindre föreläningar»
- Bör ses över»
- Man kanske kan bli uppdelade efter vilket betyg man siktar på. Svårt att uppnå en 5:a om 75% av gruppen strävar mot en 3:ā »
- Lektioner om rapportskrivning och liknande bör inte komma så pass sent i kursen»
- Att lyssna på redovisningar två dagar i rad bara för att man skall opponera den andra dagen känns onödigt. Kan t ex inte grupp C opponera på grupp C för att spara tid?»
- Bättre kommunikation mellan lärare så att alla rättar och har liknande åsikter gällande hur rapporten ska skrivas och utformas.»
- Postern, den tycker jag var överflödig. Man kunde ha använt den tiden till att räkna matte på istället. Den var inte helt onödig, men man skulle enkelt kunna prioritera bort den.»
- Slutredovisningen, blev något negativ inställning för många vid examinationen då vi i två dagar i rad ska lyssna på två lika dana projekt. Kanske kan vardera grupp få inrikta sig på var sin del så det inte sker för mycket upprepning.»
- Kriterierna för hur de olika redovisningsformerna bedöms bör förmedlas till studenterna tidigare så att man enklare kan förstå vad det är meningen att man skall uppnå.»
- Jag skulle vilja ha en mer ingående beskrivning i hur en teknisk rapport skall skrivas. kanske i punkt form på en tavla, inte givet till mig på en powerpoint. Jag får också intrycket av att ni förutsätter att era studenter har stora kunskaper i detta, det har verkligen inte alla..... vi får lära varandra. bra i vissa fall men inte alltid. mera tid till fack språk»
- Kursansvariga bör sätta sig ner och diskutera vad de egentligen vill lära ut med kursen och sedan diskutera hur de ska gå till väga för att lyckas med detta. Samtliga föreläsningar, som inte handlat om hur en byggprocess går till, har varit undermåligt planerade och föreläsarna har sällan verkat veta vad de egentligen ska lära ut. Föreläsningarna var oplanerade och bestod av en samling osammanhängande retoriska frågor och filosofiska funderingar som enbart lämnade oss frågande. De väsentliga delarna, dvs hur man skriver en rapport, opponerar, skriver en reflektion, gavs knappt någon tid. Detta lämnade studenterna vilseledda och vi fick själva skapa oss en uppfattning om vad vi skulle göra. Att, en vecka innan vår rapport (som ni sagt bör vara färdigskriven sedan tre veckor tillbaks) ska lämnas in, lägga in en föreläsning om hur man skriver en teknisk rapport är rent av respektlöst mot oss. Jag vet att jag går på hårt nu men jag är riktigt irriterad över hur denna kursen är upplagd. Det har genomgående förekommit ett extremt slöseri av vår tid. Och det är tid som vi betalar för. Se till att varje föreläsning har ett syfte: En föreläsning om hur man skriver en teknisk rapport (lagd i början av kursen), en föreläsning om hur man opponerar osv. Detta bör göras i punkform så eleverna har tydliga regler att gå efter. Jag vet att vi som blivande ingenjörer ska lära oss att lösa problem men vi ska inte behöva söka oss till google och wikipedia för att t.ex lära oss opponera. Senast idag har jag diskuterat med ett otaligt antal elever om hur reflektionen ska skrivas. Föreläsningen där detta skulle behandlas handlade om allt annat än detta. PDF:en är så svårbegriplig att man spenderar timmar på att tyda den utan att bli speciellt mycket klokare. Det går sedan tidigare rykten om orättvis betygsättning vilket gör att kursansvarigs skämt om att han är extra hård vid sin bedömning skapar oro bland eleverna. För att sammanfatta ligger det stora problemet i hur ni förmedlar er information under de föreläsningar ni håller i. Strukturerar ni upp dessa och gör dem tidseffektiva och sovrar i det material ni verkligen vill att vi ska ta till oss kommer kursen ge väldigt mycket mer. »
- ska man sätta betyg på en grupp tycker jag att man antingen får välja grupper själva så man kan hamna med folk med samma ambitionsnivå. alternativt att de bara går att bli godkänd eller icke godkänd. Det har även upplevts, enligt flera jag pratat med, som att alla handledare säger olika och det är lika med utformingen av den tekniska rapporten. Då man får hjälp av en handledare och anpassar sig efter vad denna säger är bra, men sedan får en examinator som tycker helt annorlunda. tycker jag inte att eximinationsforman fungerar. skapa en mall som kan vara överensstämmande för alla.»
- Kommunikationen mella lärare och elever kan förbättras. Hur samspelta de olika examinatioinerna är, hur de bedömmer arbeterna. »
- Bättre kommunikation mellan olika föreläsare»
- Om det går att göra redovisningsdagarna kortare, skulle det nog uppskattas. De första handledningstiderna upplevdes som lite onödiga, eftersom att det inte hade dykt upp några frågor så tidigt in i kursen.»
- Att handledarna går in med en positivare inställning till sina studenter! Tycker även att det var onödigt att vi skulle lyssna på redovisningar fyra timmar, två dagar i rad.»
- Ge info om poster och opposition tidigare och även information om hur man skriver en teknisk rapport»
- Det vore bra om kommunikationsdelen då ni talade om hur man språkligt skulle skriva rapporten (då vi var i grupperna i mindre klassrum) hade varit innan vi i stort sett hade skrivit klart rapporten. Det gjorde ingen nytta att ha den så sent. »
- Språklärarna har varit ganska otydliga om vad som gäller. Det var svårt att förstå många gånger vad de menade,»
- Presentationsupplägget bör ändras. Vi fick lyssna på samma redovisningar 2 ggr, först onsdag sedan torsdag. Man orkade inte lyssna.»
- informationsfludet till studenterna. I och med att det är många olika lärare man kommer i kontakt med och dessa säger ibland mot varanda så kan det vara ganska förvirrande för eleverna.»
- Sven Gunnarssons föreläsning om projektledning var dåligt uppdaterad och dåligt upplagd. Många studenter kom inte tillbaka efter pausen. Färre och bättre power point slides vore att föredra.»
- Föreläsningarna måste förbättras, man kände ibland att de inte var alls relevanta»
- Mer information om Harvard, och mer information under arbetets gång. »
- Bättre upplägg, kanske inte föreläsning om rapportens struktur samma vecka som den ska in. Dessutom bättre information och försäkra att alla får samma information, oavsett handledare och grupp.»
- Föreläsningar som inte är relevanta i BIS»
- Se kursmålen i början av kursen. Ge en klar bild från början av vilka delar rapporten skall innehålla och vilken ordning saker och ting skall hamna i. Samt även hurvida man skall använda vi / man. Personliga pronomen osv. På vilka ställen som man får använda detta. Vissa föreläsningar kändes inte relevanta för arbetet som vi höll på med, och det kändes som om det var lite för många föreläsningar av andra lärare och personer från företag. Så fullt många som var behövs ej. »
- Man skulle lätt kunnat klämma in hela kursen på läsperiod 1. Läsperiod 2 gjorde man nästan ingenting i förutom sista veckan. Då hade man kunnat köra hela programeringen på läsperiod 2 och sluppit köra 3 ämnen per läsperiod.»
- Grupparbetet!»
- Det var väldigt(!!!) dålig information om slut redovisningen. Vilken grupp som skulle redovisa vilken dag och om man skulle stå vid planscherna båda dagarna eller inte mm. »
- Bättre planering och information och upplägg»
- Det är för mig oförståeligt hur man kan lägga in en övning i hur man skriver en teknisk rapport först bara någon vecka innan denna ska vara klar. "Det är ju väldigt svårt att skriva om en färdig text" var ett yttrande från övningsledaren. Men det var ju precis det vi fick göra....»
- Många föreläsningar som känns mest som utfyllnad.»
- Det var dålig information om kursens upplägg i början, har insett först efteråt vad det gick ut på. Det var länge väldigt otydligt vad man skulle göra och var rörigt att få olika information från de olika handledarna. Det vore bra om man också fick mer information om hur/var man kan söka mer infomation till rapporten utöver studiebesöken.»
- Informationen måste bli bättre, ska gå att hitta / få tag på någonstans.»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Det var många föreläsningar inom olika områden som akustik geologi konstruktion m.m. Dessa har säkert varit bra för oss framöver men just nu kändes det inte som att de var så aktuella och då blev inte intresset och uppmärksamheten på dessa föreläsningar speciellt hög. »
- Flytta fram handledningarna lite då vi har mer att fråga om.»
- Riktigt givande kurs!»
- Trots ett par brister i kursen så är den väldigt bra och intressant!»
- Jag är, som kanske framgår, oerhört besviken över kursens upplägg som hade kunnat förbättras avsevärt och således gett eleverna så mycket mer valuta för sin tid. Istället har denna tid spenderats på felsökning och osäkerhet. Jag tror dock att detta går att förändra och hoppas på att ni nu gör det. »
- Alla lärare borde ha samma bedömningsgrunder. Ingen bör säga jag är tuffaste examinatorn»
- Bra introduktionskurs som sagt, men man kanske kan ändra upplägget på något sätt så att den blir mer intressant?»
- En bra tanke med kursen, att man ska få ett helhetsintryck utav utbildningen. Dock vet jag att de flesta funnit kursen tråkig och utan nytta, så någonstans lyckas man inte med det man vill uppnå.»
- Mer tydlig med uppgifterna. Bland annat reflektionsuppgiften som det har varit väldigt väldigt dålig information om. Ni gör det här varje år, men tänk på att det är första gången för oss. »
- Det kan ibland vara svårt att höra vad Milhad säger på föreläsningarna.»
- Rätt utdragen kurs mot slutet. Många föreläsningar kändes som utfyllnad, fast lite mysigt var det att bara sitta och lyssna och inte känna att man måste minnas nåt föreläsaren säger, även skönt att kunna ta en tupplur utan dåligt samvete.»
- Att lägga fem minuter på att genomgången av hur man opponerar på ett arbete och timtal på att gå ingen kursens syfte och mål känns lite snedfördelat. Mycket snack lite verkstad. Opponering är troligtvis ett nytt moment för många av kursdeltagarna och både handledning utförligare genomgång hade krävts för att göra något bra av detta moment. Som kursansvarig skulle jag se det som ett stort misslyckande om någon börjar sin opponering med temat från Star Wars. Informationen har tydligt inte gått fram, men vems fel är det?»
- Brist på information ang kursen gjorde att man mest kände förvirring över det hela och det blev därför onödigt jobbigt och tråkigt.»
- Föreläsningarna gav ingenting, dålig administration... Studiebesöken, rapporten, och redovisningen tycker jag är det bästa.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.49
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från