ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra TMV186 2010/11, TMV186

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-17 - 2011-04-01
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Roger Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»9 45%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Högst 3h» (Högst 15 timmar)
- Gick på alla föreläsningar, inte en enda övning och pluggade för lite hemma.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»2 10%
25%»5 25%
50%»1 5%
75%»5 25%
100%»7 35%

Genomsnitt: 3.5

- Tycker att undervisningen har varit mycket bristfällig. Som jag ser det har stor del har lagts vid oviktiga områden inom kursen. Föresläsningarna har varit röriga och ostrukturerade. På en ledande teknisk högskola som Chalmers ska det inte få gå till såhär. I slutet av kursen var det få elever kvar på föreläsningarna och det var för att de inte höll den klass de ska hålla. » (25%)
- se ovan» (75%)
- Eventuellt lite mindre, kanske ca 90%.» (100%)
- ca 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I VeckoPM presenteras kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen, dels för godkänt, dels för högre betyg.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 2.85

- Det var bra med individuella pm för varje vecka. Men man borde läst dem på söndagarna innan veckan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är bra, men i slutändan kollar man mest på vad som kommit på tidigare tentor, och fokuserar på det.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Hur stor hjälp för dina studier har de detaljerade målen varit?

20 svarande

De har inte hjälpt mig.»8 40%
De har varit till viss hjälp.»7 35%
De har varit till stor hjälp.»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 1.9

- Men det beror på min dåliga självdiciplin» (De har inte hjälpt mig.)
- Jag har fokuserat nästan bara på vad som står målen och utifrån det läst i boken.» (De har varit till stor hjälp.)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

I bedömning av rimligheten bör du också väga in att det för godkänt på tentamen krävs att målen för godkänt uppnåtts i hög grad.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen för godkänt käns relativt låga, men steget till de högre betygen känns enormt stort» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.82

- Viss del av tentamen bestod av sådant som jag eller mina vänner inte hade sett i boken. de som gick på föreläsningarna kände heller inte igen det därifrån. » (I viss utsträckning)

7. Gynnade upplägget av Matlabexaminationen ditt lärande?

Matlabexaminationen byggde helt på eget ansvar genom att endast närvaro kontrollerades. Tro du att du skulle lärt dig mer om examinationen i första hand kontrollerat att vissa uppgifter genomförts?

20 svarande

Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.»1 5%
Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.»11 55%
Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.»8 40%

Genomsnitt: 2.35

- Man kände inte samma press på att få klart matlabben mot tidigare mattekurser då man kunde ta fritid till att få klart allt» ( Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Jag hade uppskattat mer genomgångar på matlabtillfällena, då speciellt vi som går TD inte har så stor erfarenhet av att jobba med Matlab. Jag personligen tycker att övningarna var väldigt svåra, men systemet med endast närvaro fungerar helt okej!» ( Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Matlaben verkade inte ha någon koppling till den övriga kursen» ( Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Snarare hade genomgångar gett mig mer» ( Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Inga genomgångar och ingen övningsledare på plats försämrade lärandet» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- Matlabdelen kändes inte relevant för kursen och jag förstod inte dess syfte. » (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- Det kan också bero på att Matlabövningarna låg före schemat för föreläsningar och övningar. Man skulle alltså räkna på saker innan man fått förklarat för sig var de var. Detta var åtminstone fallet vid laboration 1 och 2. Detta i kombination med att Matlaben inte var examinerad på något sätt gjorde att jag sket i alla laborationer från och med nummer 3 och bara gick det och skrev upp mig för det kändes helt meningslöst.» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)

8. Till hur stor hjälp har Maple T.A. varit för din inlärning?

20 svarande

Ingen hjälp»0 0%
Viss hjälp»4 20%
Stor hjälp»10 50%
Mycket stor hjälp»6 30%

Genomsnitt: 3.1

- Duggorna hjälper mig att inte halka efter då man måste ha gjort vissa kapitel för att förstå uppgifterna, vilket är bra.» (Viss hjälp)
- bekvämt sätt att se till att man är i fas!» (Viss hjälp)
- Bra med Maple TA då man repeterar mer under kursens gång. » (Stor hjälp)
- Java null point exception***<###... Dock riktigt bra för inlärningen!» (Mycket stor hjälp)
- Skitbra! 6 extrapoäng är mucket och därför ville man verkligen lyckas på duggorna- vilket tvingade en att hinna ikapp med jämna mellanrum. Kanoners!» (Mycket stor hjälp)

9. Nu examineras Godkäntdelen som en del av tentamensskrivningen. Vad anser du om att examineras på denna del med ett motsvarande prov i Maple T.A.?

20 svarande

Bra»9 45%
Dåligt»5 25%
Vet ej»6 30%

Genomsnitt: 1.85

- Jag tycker det är bra att man i Maple T.A får chansen att göra om provet flera gånger, det minskar stressen och nervositeten vid provtillfället vilket är skönt!» (Bra)
- Va bra som duggasystem, men för examination anser jag att det är för enkelt att samarbeta samt att få härledning genom internet mm» (Dåligt)
- Maple är för ostabilt och ger för slumpmässiga siffror. Dessutom är det löjligt pedanta svarsformer, som: ange egenvärderna i icke avtagade ordning, och alla egenvektorer med ickenegativt första kolonnelement..» (Dåligt)
- Det kan bli fel pga. konstiga siffror eller felaktig inmatning som då får för stor betydelse.» (Dåligt)
- Svårt att förstå frågorna ibland eftersom det kan bli rätt grisiga tal med Maple» (Vet ej)
- Tycker att upplägget med en godkäntedel och en utökad del på tentamensdagen var grymt bra.» (Vet ej)

10. Nu examineras Matlab-laborationerna via obligatorisk närvaro. Vad anser du om att i stället examinera dessa i Maple T.A.?

20 svarande

Bra»3 15%
Dåligt»10 50%
Vet ej»7 35%

Genomsnitt: 2.2

- Det låter bra tycker jag» (Bra)
- Det beror på hur mycket lärarledd tid man får för att fråga osv om laborationerna. Kanske att det skulle kunna vara bra om man då kompletterar med genomgångar och övningstillfällen med Matlab.» (Dåligt)
- Matlab-undervisnigen måste bli bättre först. För lite tid läggs åt det och för få lärare står till befogenhet. » (Dåligt)
- MATLAB-delen i kursen kändes helt irrelevant för kursen som sådan, och behandlade inte samma saker (inte i samma takt åtminstone).» (Vet ej)
- Vore bättre med matlab som var mer kopplat till kursmålen» (Vet ej)


Undervisning och kursadministratioon

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»10 50%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.95

- Föreläsningarna gick lite för sakta och jag blev bara trött av dem vilket ledde till sämre studieförmåga även efter föreläsningarna. Föreläsaren är bra, positiv och nogrann men ibland fastnar man lite för länge i indexerade generella exempel och då tappar man uppmärksamheten. Ha snabba, tydliga 3x3 exempel förberedda istället för att skriva ut oändligt mxn matriser med index på varje element.» (Mycket liten)
- Förstod ingenting på en endaste föreläsning tyvärr. I boken stod det däremot bra. Men det handlar nog också mycket om att jag halkade efter.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var tydliga men det var ofta bara definitioner och satser som gicks igenom. Mycket av kursen är abstrakt och svårt att föreställa sig. Det vore bra om man försökte förklara mer vad saker och ting innebar, kanske inte bara genom de matematiska definitionerna.» (Ganska liten)
- Bra för att veta vad examinatorn tycker är viktigt i kursen. Tycker dock att det ibland har varit lite otydliga genomgångar!» (Ganska stor)
- Övningstillfällen gav jättemycket. Känns inte som om jag fick ut så mycket från föreläsningarna dock tyvärr.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»11 55%

Genomsnitt: 3.5

- Lägg upp gamla tentor tidigare» (Ganska liten)
- Boken var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Lay har varit oumbärlig!» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»10 50%

Genomsnitt: 3.35

- Har inte sett någon tenta + svar läggas upp... men nu har det ju ändå gått 1½, vecka så kan ju lika gärna vänta lika länge till» (Ganska dåligt)
- MapleTa fungerar dåligt då man har å,ä,ö i sitt namn/efternamn. tänk på det i kommande kurser, för det var krångligt att behöva ringa läararen och byta lösenord en massa gånger pga detta» (Ganska bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt hjälp»7 35%

Genomsnitt: 4

- fler övningstillfällen!» (Ganska dåliga)
- Med tanke på att inte så många var på övningslektionerna fanns det stor möjlighet till hjälp där.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»4 20%

Genomsnitt: 3.95

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»9 45%
Hög»8 40%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.35

- Planeringen för övningar som bör göras var alldeles för saftig. Den verkade avskräckande och man kände nästan på direkten att det här kommer aldrig funka. Så jag blundade för det hela. Vilket inte var så bra. Så färre uppg. att göra hade uppskattats för då hade man tagit itu med dem.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»9 45%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.75

- Om man skulle lära sig allt som stod på överbetygsdelen hade det krävts en närmast omänsklig arbetsinsats» (Lagom)
- Vi hade väldigt mycket datormodellerande som aldrig ville ta slut. Det var kul. Men tog tid.» (Hög)
- Kursen Datorstödd modellering som vi (TD) läste samtidigt tog väldigt mycket tid i anspråk, mycket pga kontinuerliga inlämningar under hela perioden samt att vi hade mycket schemalagd tid, varför det var svårt att hinna ligga i fas med matten som också krävde mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»11 55%
Gott»7 35%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Tråkigt med dålig uppslutning på föreläsningarna, lite otydliga föreläsningar men jag tycker Roger har en väldigt härlig och positiv attityd så det väger upp. Planeringen var för omfattande med fler tal än vad som fanns chans att räkna varje vecka.» (Godkänt)
- Läraren (Roger Andersson) är en sådan person som man liksom börjar tycka om direkt. Redan efter första föreläsningen var alla grymt positiva till honom! Och så fortsatte det! Så han är kanonbra!» (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maple»
- Maple, men gör det mer stabilt och intuitivt»
- Kurslitteraturen»
- Maple examinationerna»
- Boken var jättebra och duggorna i maple TA bidrog till att man låg i fas och var en bra avstämning på vad man lärt sig. Matlab-övningarna var mycket bättre än för tidigare mattekurser eftersom man nu fick jobba i sin egen takt och förstå istället för att bara stressa igenom det utan någon förståelse för att hänga med.»
- Övningstillfällena, Maple-duggorna.»
- Maple»
- maple »
- Maple-duggorna»
- Maple TA eller någon annan form av duggor»
- Maple T.A»
- Peter Helgesson, han är en väldigt bra lärare. »
- Maple TA»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet inte»
- Jag fick inte känslan av att jag missade något när jag inte gick på föreläsningarna, vilket inte var så bra. Gör varje föreläsning mer betydande och viktig så man känner att man inte vill missa något»
- Matlabmomenten måste ses över rejält.»
- Matlab-upplägget»
- Skulle vilja se mer exempel på tal på föreläsningarna och genomgångar på matlab-laborationerna istället för bara eget arbete som det var i år.»
- Mer diskussion, mindre gauss»
- vet ej»
- Genomgångar på matlablektionerna.»
- Mer förklarande förelsäningar»
- Upplägg på föreläsningarna. Högre tempo där.»
- Roger måste lära sig pedagogik och vad vi som studenter tycker är svårt i kursen och lägga mer vikt på det. »
- Det blir svårt att anteckna när läraren skriver fram och tillbaka mellan tavlorna istället för att skriva på en i taget.»

21. Övriga kommentarer

- Väldigt sympatisk lärare!»


Kursutvärderingssystem från