ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk Fysik, FTF131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-18 - 2008-01-21
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Staffan Häglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 35%
9 64%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag har varit registrerad på kursen tidigare...» (3)
- Roligaste kursen hittills» (4)
- Svaren kan väl knappast sägas vara anonyma om ni sparar IP-adresser?» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

14 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 8%
9 75%
5 (mycket relevant)»2 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.08

- Mycket relevant, tror jag. Men det får framtiden utvisa.» (5 (mycket relevant))
- Svårt att säga nu, det märker vi. Det är antagligen inte direkt relevant, men indirekt så är det ju alltid gynnsamt att utöka sina matematik kunskaper.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
3 21%
5 35%
5 (Mycket bra avvägt)»5 35%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentans uppgifter var väl fördelade över alla moment i kursen. Jag hade gärna sett att det ingått någon uppgift på komplex analys, men man kan inte få allt...» (5 (Mycket bra avvägt))
- Det kändes som om allt var med.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

14 svarande

<25%»2 14%
25-50%»1 7%
50-75%»4 28%
>75%»7 50%

Genomsnitt: 3.14

- Missade på grund av arbetsbördan denna läsperiod flera föreläsningar mot slutet av kursen. Lite dumt att fredagsföreläsningen låg två timmar innan deadline för inlämningar.» (50-75%)
- Missade de senare föreläsningarna då jag hade andra förpliktelser med högre prioritet, inte pga föreläsningarnas kvalité.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»1 7%
1 7%
4 28%
7 50%
5 (mycket bra)»1 7%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra pga av att det som togs upp var med på inl./tenta, föreläsaren talar högt och tydligt.. dock saknades det kontakt med kursdeltagarna och intresset verkade inte vara på topp» (3)
- Vissa saker gicks igenom väl snabbt» (4)
- I allmänhet mycket bra. Ibland lite svårt att hänga med när Jari drog iväg, men oftast inget man inte kunde ta igen på 10min under rasten.» (4)
- Hög klass!» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»1 7%
3 21%
3 21%
4 28%
5 (Mycket stor)»3 21%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den fyllde helt klart sin roll. Totalt sett var kurslitteraturen var dock till mer hjälp än föreläsningarna.» (4)
- En kombination av föreläsningarna och boken har fungerat bra tycker jag.» (4)

7. Är du nöjd med mängden tid dedikerad till räkningar (räkneövningar)

14 svarande

1. missnöjd»3 21%
2.»3 21%
3.»6 42%
4.»1 7%
5. nöjd»1 7%

Genomsnitt: 2.57

- Något i underkant.» (2.)
- Nöjd är man väl aldrig, men har förståelse för den ekonomiska situationen och det är ju trots allt bara en 3p kurs.» (3.)
- Någon mer räkneövning skulle inte ha suttit fel, men det fungerade ganska bra ändå.» (5. nöjd)

8. Är du nöjd med kursens upplägg

Upplägget 45 % inlämningar, 45 % tenta, 10 % projekt

14 svarande

1. missnöjd»1 7%
2.»0 0%
3.»4 28%
4.»6 42%
5. nöjd»3 21%

Genomsnitt: 3.71

- Man kan inte tenta om en inlämning... Jag tycker inte om när det blir för mycket deadlines, man ska kunna disponera sin tid själv.» (1. missnöjd)
- Bra med många inlämningsuppgifter. Kunde dock stått för mer än 45%, då tentan endast kändes som en liten del av hela kursen.» (4.)
- bra upplägg men, jag gillade inte tentan.. som jag förstår syftet med kursen så är det att man ska känna igen problem och att då kunna slå upp dom och lösa dels med vägledning av bok och dels på egna tankar - det är svårt att minnas exakt vilka steg som skall göras till en viss specifik uppgiftstyp om man inte kan kontrollera detta - vill ha med boken på tentan» (4.)
- Andelen poäng på inlämningsuppgifterna står inte direkt i proportion till arbetsinsatsen... men det är svårt att se hur det skulle kunna läggas upp annorlunda.» (4.)
- Man lärde sig mycket på inlämningarna» (5. nöjd)
- En bra balans med hänsyn till materialet. » (5. nöjd)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

14 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 100%

Genomsnitt: 2

- jag var inte närvarande på föreläsningar så speciellt ofta, men jag upplevde inte någon diskussion alls mellan de närvarande utöver det som berörde kursinnehållet» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
3 21%
9 64%
5 (För hög)»2 14%

Genomsnitt: 3.92

- Jag läste endast denna kurs. » (3)
- Vissa inlämningsuppgifter tog väl lång tid.» (4)
- det är ganska mycket inlämningar som måste göras OCH dessutom en "riktig" tenta utöver detta.. tyngre än många andra kurser som ger lika många poäng..» (4)
- Det blev kanske *någon* inlämningsuppgift för mycket...» (4)
- Inte så farlig arbetsbelastning i sig, men i kombination med andra kurser som också har inlämningar kunde det ibland bli lite mycket samtidigt.» (4)
- Man läser faktiskt tre andra kurser samtidigt.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Jag har inte heller sökt något som helst samarbete och är därför nöjd.» (Mycket dåligt)
- Svårigheten på inlämningsuppgifterna förutsatte en hel del samarbete med andra. Det fungerade utan problem.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»7 50%

Genomsnitt: 4

- Jag har endast sökt hjälp i samband med föreläsningarna» (Mycket bra)
- Klarade mig bra på att diskutera med andra studenter.» (Har ej sökt hjälp)

13. Har du några kommentarer kring läraren

- Bra, kunnig, svar på alla mina frågor»
- Duktig och påläst på alla sätt»
- Han är grymm :)»


Inlämningsuppgifter

14. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

14 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
5 35%
9 64%
5 (för svår)»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Aningen klurig fråga. Många av uppgifterna skulle ha varit väldigt svåra att lösa om allt man kände till var metoden i stora drag. Men eftersom det till nästan alla uppgifter fanns likartade exempel i boken eller från föreläsningar kunde man många gånger lösa en uppgift genom att anpassa ett exempel till uppgiften, dvs ingen direkt problemlösning i mina ögon. Å andra sidan skulle en del uppgifter, i alla fall för mig, blivit alldeles för svåra om man bara hade metodens beskrivning att tillgodo gå och bara en vecka mellan inlämningar.» (3)
- inlämningarna var svåra men bra och lärorika» (4)
- De flesta mycket svåra men det är bra att ha det så. » (4)

15. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

14 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
1 7%
8 57%
5 (högt inlärningsvärde)»5 35%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- många av uppgifterna var för bökiga, man fokuserade mer på algebra än på knepet som övningen skulle lära ut » (3)
- I vissa fall handlade det mer om att kopiera lösningarna i boken än att förstå vad man egentligen gjorde.» (4)
- Trots min kommentar på svårighetsgraden anser jag nog att det fungerade ganska bra i inlärningssyfte. » (4)

16. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

11 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 18%
6 54%
2 18%
5 (mycket nöjd)»1 9%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte sökt någon. Möjligen hade det varit en fördel om uppgifterna i den mån det är möjligt hade byggts mer i trappstegsmodell, med en enkel förstauppgift som introducerar området, en lite svårare andrauppgift där komplikationer dyker upp, och en tredjeuppgift avsedd för inlämning.» (?)
- Vilken handledning?» (?)
- Skulle vilja få någon sorts facit på hur uppgifterna skulle ha lösts på rätt sätt om man inte har gjort dem eller i alla fall en lite tips på hur man skulle kunna gå till väga. Det känns som om det man inte klarade av lärde man sig inte heller.» (4)
- Fanns det handledning? Yurys mail? » (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

14 svarande

1 (ej prisvärd)»1 9%
1 9%
4 36%
2 18%
5 (mycket prisvärd)»3 27%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.45

- Endast för denna kurs är böckerna inte prisvärda. Jag hoppas dock kunna använda dem för framtida referrens.» (1 (ej prisvärd))
- Den billiga boken var inte jättebra. Den dyra boken var bra, men för för dyr.» (3)
- Dyr men bra. Bender & Orszag är en bok som man behåller.» (4)
- Den dyra boken var faktiskt prisvärd. En mycket bra bok. Den billiga boken var väl sådär, men genom att den var billig var väl den också prisvärd. Böckerna kompletterade varandra bra. Litteraturen var dyrare än kårens riktlinjer föreskriver, men jag skulle snarare mena att problemet är att kursen har för få högskolepoäng.» (5 (mycket prisvärd))
- Bender-Orszag är en riktigt bra bok, jag är mycket nöjd med köpet. Det är klart att det inte är så bra om en 3p kurs kräver en jätte dyr bok, men samtidigt har man förståelse för examinatorer som vill rekommendera bra böcker till stundenterna. » (5 (mycket prisvärd))
- köpte inte boken men läste vid behov i en kursares bok» (Köpte inte boken)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 21%
6 42%
5 (Mycket stor)»5 35%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag köpte endast Bender-Orszag boken så fick finna information på internet på en del metoder som den inte täckte, t ex variationskalkyl och integral ekvationer. Det var inga problem att hitta information, exempel var dock inte lika lätt att finna.» (5 (Mycket stor))

19. Är du nöjd med mängden svar till uppgifter i böckerna och till de gamla tentorna

12 svarande

1. nöjd»0 0%
2.»1 8%
2.»3 25%
4.»3 25%
5. missnöjd»5 41%

Genomsnitt: 4

- Ingen uppfattning.» (?)
- Behövs inte direkt.» (2.)
- Skall vara 3, formuläret felaktigt.» (2.)
- Finns inte ett enda svar till någon uppgift i kursen» (5. missnöjd)
- Jag har inte hittat facit eller lösningar på uppgifter i Bender-Orszag, har dock inte letat efter det direkt heller. » (5. missnöjd)
- VILL HA FACIT!!» (5. missnöjd)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.14


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

13 svarande

Ja»8 66%
Nej»4 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.33

- Om man på kurshemsidan klickade på "Schema" fick man veta att "här listas alla deadlines", medan de i själva verket låg under "Länkar". » (Nej)
- Den information vi fått av Jari på föreläsningar ang. tentamen har, i alla fall jag, inte lyckats hitta på kurshemsidan. Kan vara en bra idé att lägga upp de gamla tentorna från vbl på kurshemsidan också, eller länka till dem i annat fall.» (Nej)
- Det som gicks igenom på kaptiel 10 och 11 stog ej med på schemat vilket jag tycker att det borde ha gjort.» (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget, man lär sig mycket på inlämningarna»
- jag tycker inlämningarna är bra»
- Både form och innehåll känns relevanta och bör bevaras.»
- Kurslitteraturen.»
- Inlämningarna.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite längre raster, mer än 5-10 minuter»
- Jag skulle föredra om kursupplägget ändrades något - om man endast eftersträvar en 3a i betyg så borde det räcka med inlämningarna (ev. en kort muntlig genomgång för att kontrollera att man förstått det man lämnat in) tentamen och projekt bör vara för de som vill ha överbetyg»
- Mindre tdskrävande inlämningsuppgifter.»
- En eller två extra räkneövningar skulle inte skada. Möjligen ett tillfälle att gå igenom inlämningsuppgifterna när de rättats.»
- Mindre arbetsbörda eller fler högskolepoäng. Möjlighet att "tenta upp" inlämningsuppgifter. »
- Facit till inlämningar samt uppgifter i boken och tentor.»

23. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.73
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från