ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-3 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, DAT215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»4 30%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»5 38%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 2.69

- Svårt att uppskatta ett medelvärde, men under de sista 2 veckorna satt jag (och resten av min projektgrupp) uppe och arbetade till 1-2 på morgonen ett antal gånger för att få ihop projektet.» (?)
- Framförallt mot slutet av kursen i.o.m. projektet.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt mycket mer i slutet» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt ojämn arbetstid, första veckorna rullade man tummarna mednas i slutet fick man lägga ner betydligt mer än 35 timmar i veckan.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»3 21%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.42

- Varit på obligatoriska övningar och vissa labbar. » (25%)
- Missat några föreläsningar.» (75%)
- Antagligen mer än 75%, men många av föreläsningarna kändes som de inte gav särskilt mycket och därför gick jag inte på alla.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»2 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2.21

- Jag tror inte jag har sett målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte funnits någon kursplan uppe på studieportalen under hela kurstiden, inte heller kurshemsidan har funnits där utan den fick vi via mail av Olof. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 18%
Ja, målen verkar rimliga»8 72%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 1.9

- Råkade klicka i, går ej att ta bort. Har inte funnits någon kursplan uppe på studieportalen under hela kurstiden, inte heller kurshemsidan har funnits där utan den fick vi via mail av Olof. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen verkar rimmliga men det man lade ner mest tid på i hela kursen var programmering, inte design.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.9

- Tentamen kändes onödig, projekt och inlämningsuppgifterna borde ha räckt. Projektet var det första projekt vi arbetade med på Chalmers, och kändes framförallt som att det testade vår förmåga att arbeta i projekt, men gav antagligen även en bra bild av om vi uppnått målen eller ej.» (I viss utsträckning)
- VÄLDIGT många kursmoment» (Ja, i hög grad)
- Lite väl extremt att använda varenda möjligt examinationsmoment i en och samma kurs!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.57

- Undervisningen har bestått av en MÄNGD slides per föreläsning, många med bara någon enstaka mening eller punkt på och i princip har föreläsaren endast läst rakt av vad som står på slidesen. Ofta över 50 slides per föreläsning. Vill jag läsa slides stannar jag hemma! Katastrofalt dåligt upplägg.» (Mycket liten)
- Hade jag köpt en bra bok i ämnet och läst den istället för att gå på föreläsningarna hade jag antagligen lärt mig 10 gånger mer. Övningarna var bra, men labbarna var dåliga och projektet riktigt uselt.» (Mycket liten)
- Övningarna var väldigt bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.42

- Läste inte mycket ur boken, använde mig av föreläsnings slidsen.» (Mycket liten)
- Använde kurslitteraturen främst för tentaplugg» (Ganska liten)
- Har knappt kollat i utdelat material, så jag är antagligen ingen bra bild av hur väl de har fungerat.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen borde man lagt mer tid på att läsa... Om den hade funnits på Cremona eller DC hade man dessutom kunnat få tag i den snabbt och enkelt.» (Ganska liten)
- Främsta inlärningskällan har varit kurslitteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 2.78

- Till laborationerna gavs backend utan javadoc. Till projektet (som löpte över 3-4 veckor) gavs de sista uppdateringarna på backenden TVÅ! dagar innan deadline. Tillåt mig tillägga att den sista uppdateringen var för en funktion som var listad som KRAV men som alltså inte ens var supportad under nästan hela projekttiden. På övningarna gavs information som sedan aldrig dök upp på kurshemsidan, d.v.s. vid sjukdom eller annan angelägenhet (såsom vinterkaos och omöjlighet att ta sig till chalmers) så missade man information om deadlines och liknande och hade ingen möjlighet att få reda på dessa. Kurshemsidan, kursmål, kurskrav o.s.v. har aldrig funnits på studieportalen. Kursen existerar inte ens där. » (Mycket dåligt)
- Väldigt många buggar i de backends som delades ut, mycket energi och fokus hamnade på att leta buggar istället för att kunna fokusera på själva designen.» (Ganska dåligt)
- Man kunde tycka att sidan var bättre designad» (Ganska dåligt)
- Webbsidan var hyfsat bra och informativ, men vi fick även häften kopierade från någon bok och ingen visste riktigt hur många och vilka häften man skulle ha i slutändan. De "program", (.jar-filer), (och dokumentationen till dessa) som vi skulle använda i de två labbarna och projektet var riktigt, riktigt dåliga.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.42

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Bra med projektets medlemsindelning, blev bra grupper.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»3 21%
Hög»4 28%
För hög»6 42%

Genomsnitt: 4.07

- Kursen var väldigt orytmisk. Vissa veckor kunde man klara sig med 1 timmas arbete och vissa veckor krävdes det 50 timmar för att få in en laboration eller liknande, vore bättre att sprida ut det lite mer. » (Lagom)
- Låg belastning i början, men väldigt stor belastning mot slutet av kursen i.o.m. projektet. Detta berodde nog mer på att NetBeans designer är helknas och BÖR göras om så att den inte auto-alignar ALLT som ligger i en panel med varandra per standard.» (Hög)
- Den totala arbetsbelastningen var kanske inte särskilt hög, men nästan allt krav på arbete kom mot slutet när man hade börjat med projektet och skulle plugga inför tentan.» (Hög)
- Väldigt många moment i kursen... Det hade räckt med övningar, labbar samt projekt ELLER tenta.» (För hög)
- Som sagt, väldigt extremt att använda varenda examinationsmoment som finns! Hade räckt med övningar och projektarbete / eller tenta.» (För hög)
- Alldeles för mycket de sista veckorna med projektet» (För hög)
- På tok för hög i slutet då man skulle programmera.» (För hög)
- En kurs med en dålig lärare och fyra obligatoriska kursmoment varav ett (projektet) är alldeles för stort säger det mesta...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»6 42%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4

- För låg i början och för hög i slutet.» (För hög)
- En kurs som den här plus en ganska svår mattekurs (Linjär Algebra) ger för hög belastning. Den sista 10 dagarna hann jag knappt plugga matte för att projektet slukade all tis för att ens bli klart.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 14%
Godkänt»6 42%
Gott»2 14%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 3.28

- Materialet och innehållet i kursen är intressant men sättet kursen genomfördes på var dåligt. Hade kunnat bli en riktigt rolig kurs. » (Dåligt)
- Kunde vara bättre men man har lärt sig rätt mycket.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna var bra.»
- Projektet och gruppövningarna.»
- Tentan var kul och intressant, bra balans mellan kunskap och design. »
- Övningarna var både roliga och bra att göra. Man lärde sig mycket. Läraren kan sin sak bra och är bra på att ta upp annat än bara bokexempel.»
- Övningarna + de duktiga och hjälpsamma handledarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre examinationsmoment!! Labbarna kändes överflödiga iom projektarbetet. Dessutom gå ut tidigare med att programmeringsspråk till projektet var valfritt!»
- Snabbare tempo under föreläsningarna, kanske ta upp lika mycket, men gå mer på djupet inom varje område. Kanske ha med mer lärande om hur människor påverkas, så att vi skulle kunna komma på egna idéer om hur saker bör designas.»
- Förbered uppgifterna så de finns klara och utan massa buggar eller ofärdiga resurser, det går inte att planera i förväg om materialet man får är oanvändbart eller otillräckligt. Föreläsningarna är visserligen frivilliga men för guds skull minska ner på antalet slides. Att lyssna på någon som läser innantill från slides i 2 timmar är inte alltför inspirerande. »
- Jag tycker det blir mycket med både tenta och projekt.»
- Projektet bör vara mer inriktat på själva designen. Hade gärna haft fler iterationer innan man började med implementation. Implementationen bör kanske inte heller vara ett krav. Allmänt så hade jag velat se att projektet gavs längre tid och mindre till på labbarna i början (som inte gav så mycket). Kanske är det också onödigt med en tenta, ty det var väldigt mycket att göra den sista tiden, så att mer tid kan läggas på projektet och att få det bra.»
- Mer genomgång hur man genomför ett projekt samt hur man skriver en rapport. Utbildning i netbeans.»
- Inte så mycket hjälpmedel på tentamen. Blev för lätt.»
- Allt annat! Föreläsaren , antalet kursmoment (behöver minskas), labbarna, tentan, projektet (bör tas bort), kurslitteraturen - bör kunna köpas på Cremona eller DC, fokus på kursen (ska ligga på design och inte programmering)...»
- VÄlj en eller några examinationsformer och inte alla tänkbara med ett projekt som ska genomföras på 2 veckor»

16. Övriga kommentarer

- Gärna ha en fullständig API till alla backends, och kanske ägna lite tid typ en gruppövningstillfälle för att gå igenom tydligt hur det är tänkt att man ska använda metoderna i backenden. Jag tror det uppstod en del förvirring från vissa projektgrupper om hur man skulle kunna använda metoderna i backenden. Ju mindre vi själva behöver programmera, desto mer kan vi fokusera på designen av programmen.»
- Olof har tyckt att många tagit kursen oseriöst, många av studenterna tycker att Olof tagit kursen oseriöst... »
- Framför allt så tycker jag att läraren ska betona att köpa kurslitteraturen. När vi frågade om man skulle behöva den så var läraren tveksam, på grund av detta så skaffade jag inte den och när man mot slutet insåg att man behöver litteraturen så är det (nästan) för sent att plugga in så mycket material.»
- Projektet kunde haft mer fokus på designen än på programmering. Kanske kunnat använda scetch flow.»
- -Fyra obligatoriska kursmoment ÄR FÖR MÅNGA. -Den här kursen skulle inte vara "en programmeringskurs" men de svåra och tidskrävande delarna har bara varit att få programmen från lab2 och projektet att ens fungera. -Labbarna bör gå ut på olika saker så att man får testa på att designa olika typer av program och inte två stycken adressböcker. »


Kursutvärderingssystem från