ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete, KBTX01, LP3-4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-05-29
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfält ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kandidatarbetet. Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå. I slutet av enkäten finns utrymme för generella synpunkter.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kandidatarbetet?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över båda läsperioderna.

45 svarande

Högst 15 timmar»4 8%
Cirka 20 timmar»16 35%
Cirka 25 timmar»12 26%
Cirka 30 timmar»8 17%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål (se kursplanen i studentportalen)?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 31%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 43%

Genomsnitt: 2.72

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kandidatarbetets poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kandidatarbetets mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

4. Testade examinationen (rapporten samt övriga obligatoriska moment) om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»11 35%
Ja, i hög grad»18 58%

Genomsnitt: 2.51


Generella kompetenser

5. Till hur stor hjälp har momentet "Informationskompetens" varit för projektets genomförande?

46 svarande

Mycket liten»17 36%
Ganska liten»23 50%
Ganska stor»5 10%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.78

6. Tror du momentet "Informationskompetens" kommer att vara värdefullt för dig i framtiden?

46 svarande

Nej»24 52%
Till en viss del»17 36%
Ja»5 10%

Genomsnitt: 1.58

7. Momentet "Informationskompetens" bygger vidare på kunskaper från åk 1. Upplever du en tydlig progression?

46 svarande

Nej»37 80%
Ja»9 19%

Genomsnitt: 1.19

8. Till hur stor hjälp har momentet om skriftlig och muntlig "Kommunikation" varit för projektets genomförande?

44 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»24 54%
Ganska stor»12 27%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.29

9. Tror du momentet "Kommunikation" kommer att vara värdefullt för dig i framtiden?

42 svarande

Nej»13 30%
Till viss del»20 47%
Ja»9 21%

Genomsnitt: 1.9

10. Momentet "Kommunikation" bygger vidare på kunskaper från åk 1. Upplever du en tydlig progression?

44 svarande

Nej»29 65%
Ja»15 34%

Genomsnitt: 1.34

11. Till hur stor hjälp har momentet "Projektarbetesfärdigheter inklusive gruppdynamik" varit för projektets genomförande?

46 svarande

Mycket liten»23 50%
Ganska liten»19 41%
Ganska stor»3 6%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.6

12. Tror du momentet "Projektarbetesfärdigheter inklusive gruppdynamik" kommer att vara värdefullt för dig i framtiden?

46 svarande

Nej»18 39%
Till viss del»18 39%
Ja»10 21%

Genomsnitt: 1.82

13. Har du några övriga synpunkter på "Generella kompetenser"?

- Biblioteksinlämningsuppgift 2 kändes helt onödig och tog onödigt lång tid!»
- Borde ge hp»
- Bibliotekets delar var alldeles för ambitiösa. Första delen var vettig men den andra inlämningen var alldeles för stor. Det är inte rimligt att och bara väldigt irriterande när man har annat som känns mycket viktigare att man ska behöva lägga 5 timmar på en sån uppgift.»
- Alla bibkiteks uppgifter var onnödiga, alla vet hur och var man söker efter information. Speciellt inlämningsuppgift 2 tog mycket tid, och var onödig. »
- Gruppdynamiken är ett skämt! Biblioteksinlämningarna var inte heller någon höjdare. Däremot var fackspråkshandledningarna uppskattade»
- Inlämninguppgift 2 för biblioteket tycker jag inte gav något utan tog mest upp tid. Det första momentet var däremot mkt bra. »
- Är inte helt säker på vad de olika delarna hette men har graderat utifrån: informationskompetens = biblioteksövningar kommunikation = föreläsningar och handledningstillfällen (handledning var bra, föreläsningar inte) gruppdynamik = psykologövningarna»
- Gruppdynamiken kändes inte alls relevant för projektarbetet och det andra tillfället placerat alldeles för sent för att kunna påverka arbetsprocessen. Vuxna människor ska inte behöva utbildas i hur man kommer överens.»
- Gruppdynamiken var ett skämt, kändes som att vi bara satt av tiden medan föreläsaren tittade på oss med stora förstående ögon och hummade ett "bra!" till vad vi än sade. Tog bara värdefull tid från projektet.»
- Handledningen från Fackspråk samt föreläsningarna har varit mycket bra och givande. De övriga generella kompetenserna har däremot varit ett skämt. Har i stort sett gått dit och suttit av tiden då jag inte lärt mig något nytt. »
- Upplevde det som helt meningslöst»
- Gruppdynamiken var värdelös. Var enbart tid man satt av som kunde använts till betydligt bättre saker»
- Gruppdynamiken var dålig. Planeringsrapportlektionen var konstig då den ej hade att göra med hur planeringsrapporten i slutändan skulle se ut. och den sa emot saker som stog på chalmers hemsida om hur planeringtsrapporten skulle vara. Vad menar ni egentligen med momentet om skriftlig och muntlig "Kommunikation"???? Om det var de 3 hanledningstillfällena hos fackspråk så var de bra.»
- Tycker inte att det gav någon värdefull info till projektet, känns som att det tar mer tid än vad det ger »
- Arbetsfördelningen mellan inlämningsuppgift 1 och 2 med biblioteket var väldigt ojämnt fördelad. Den första inlämningsuppgiften som gjordes på biblioteket var jättelätt och handlade om sådant man lärde sig i ettan, medan den andra uppgiften tog jättelång tid att göra.»
- Utav alla "Generella kompetenser" det jag hade störst användning av var de exempel på referenser som fanns på biblotekets hemsida. Det säger en hel del.»
- Det tog väldigt mycket tid i början av projektet, när man egentligen bara ville komma igång med arbetet på labbet och ´,liknande. det hade varit bra om det gick att sprida ut det mer jämnt.»
- Andra uppgiften från bibilioteket var ganska bra men föreläsningen låg på en alldeles för låg nivå. Vi vet hur man söker på google. Handledningstillfällena med Fackspråk har varit mycket givande men föreläsningarna har inte känns helt relevanta för det vi gör och har inte gett så mycket. Gruppdynamik är viktigt och det var synd att det slarvades bort genom att skriva med luktpennor på post-it-lappar. Tror man kunde utveckla det med till exempel övningar i personlighetstyper och få redskap för konflikthantering.»
- Tidskrävande och gav lite»


Information och administration

14. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?

46 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på institutionens informationsmöte»32 69%
Jag använde studentportalen»40 86%
Jag utnyttjade institutionens hemsida»15 32%
Jag kontaktade en person på institutionen»1 2%

15. Är du nöjd med ditt val (tilldelning) av projekt?

46 svarande

Nej»3 6%
Ja»43 93%

Genomsnitt: 1.93

16. Tycker du att den centrala hemsidan om kandidatarbetet är tillräckligt informativ och tydlig?

Om svaret är "Nej", ange vad som saknas!

45 svarande

Nej»17 37%
Ja»28 62%

Genomsnitt: 1.62

- Tillräcklig och lättillgänglig inoformation om vad rapporten skall innehålla, tydlig information om hur många sidor. Tydlig information om opposition och presentation, vad presentationen skall handla om.» (Nej)
- Information kom försent» (Nej)
- Vilken central hemsida? Visste inte att det fanns!» (Nej)
- Jag och sannolikt flera med mig valde kandidat utifrån vad som skulle kunna vara relevant i fortsatta studier. En tydligare förklaring till kopplingar till masterprogram och framtida yrken vore väldigt bra.» (Nej)
- det saknas viktig info» (Nej)
- Informationen om vad man skulle göra och när och hur upplevdes som väldigt spretig i början» (Nej)
- Borde finnas tydligare länkar till hur man skriver kandidatarbetet mallar och sånt» (Nej)
- Det är svårt att hitta vissa saker riktlinjer för opponering och kandidatarbetens standard framsida borde finnas där.» (Nej)
- finns det en sådan?» (Nej)
- Skulle i flera fall kunnat vara mer tydlig, och ibland skulle ett exempel inte skada» (Nej)
- Tycker att det borde vara mer samlad information, det borde finnas mer tydliga regler om hur man ska skriva rapporten osv. » (Nej)
- Det hade varit bra om även fackspråks föreläsningar låg där, så att allt fanns på samma ställe» (Nej)
- Olika information på olika ställen, datum som inte stämmer. Olika instruktioner beroende på var man läser någonstans» (Nej)
- Jag anser att information behövs mycket tidigare. Visst, det fanns på hemsidan men det är fullt upp att göra med saker. Det är värdefullt att få en muntlig presentation tidigare. » (Nej)
- jag tycker att det inte står tillräckligt tydligt vad som faktiskt krävs i rapporten rent struktur och rubrikmässigt. Detta kanske är något som ens handledare bör ta upp men vi fick ingen information av vår handledare överhuvudtaget och fick gå på skattjakt själva istället. Det samma gäller vad som bör och inte bör vara med i en opponering. När man aldrig skrivit en skriftlig opponering innan är det väldigt svårt att förstå vad som bör stå under t.ex rubriken "rapportens utformning och formalia" genom att enbart få den rubriken och inget annat. » (Nej)
- Dock har det varit svårt att veta var man ska vända sig för att få information då viss info finns på kurshemsidan och annan på själva studentportalen.» (Ja)

17. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

Ange eventuella brister!

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 22%
Ganska bra»27 60%
Mycket bra»7 15%

Genomsnitt: 2.88

- Se fråga 16» (Ganska dåligt)
- Visste knappt att kurshemsidan användes» (Ganska dåligt)
- Var otydligt förklarat hur många sidor och vad som skulle ingå i alla moment, en del kom upp senare dock.» (Ganska dåligt)
- Material var dåligt sorterat och jag saknade en tydlig checklista för obligatoriska moment, i början av projektarbetet var jag orolig över att eventuellt missa något obligatoriskt och var därför tvungen att läsa igenom alla dokument på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- En del moment får man inte reda på där utan får höra eller hitta på andra ställen.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att få tydlig infomration.» (Ganska dåligt)
- Det är svårt att hitta den information man vill ha när allt ligger på olika sidor och olika människor säger olika saker. Dessutom vill jag påpeka att det gröna arbetskort som användes känns föråldrat och som en märkligt svår lösning på ett enkelt problem. Kan det inte lösas med närvarolistor som rapporteras in i ett system typ pingpong eller liknande till nästa år?» (Ganska dåligt)
- Information om att en bidragsrapport skulle lämnas in i samband med slutrapporten skulle gärna kunna stå i kurs-PM» (Ganska bra)
- Det har kunnat vara lite svårt att hitta vad man letar efter ibland så det skulle nog kunna göras tydligare. » (Ganska bra)
- Var svårt att hitta information om hur opponeringen kommer att gå till. Dröjde långt in på lp4 innan jag förstod att det var både en muntlig OCH en skriftlig opposition.» (Ganska bra)
- lite otydligt» (Ganska bra)
- Mkt information hittades här. » (Ganska bra)


Arbetet i projektet

18. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»30 65%

Genomsnitt: 3.6

19. Hur tycker du att handledningen har fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»6 13%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»26 57%

Genomsnitt: 3.2

20. Hur säkerställde ni i gruppen att ni höll tidsplanen för arbetet?

46 svarande

Vi hade regelbundna möten med vår handledare»21 45%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»16 34%
Vi lyckades inte hålla tidsplanen»9 19%

Genomsnitt: 1.73

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»31 67%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.52

22. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

46 svarande

Nej»3 6%
Till viss del»4 8%
Ja»39 84%

Genomsnitt: 2.78

- Det arbete jag har haft har varit svårt att få tillräckligt stort. Det har inte varit möjligt att lägga ner lika mycket tid som övriga kandidatarbete vilket gjorde att jag blev besviken och därmed även lite oengagerad.» (Nej)
- mkt begränsat projektarbete» (Nej)
- det laborativa arbetet blev väldigt monoton efter ett tag» (Till viss del)
- handledarna hade inte riktigt bra koll, och om man jämförde med andra fick vi mycket mindre hjälp framförallt i början. Det har iofs gjort det mer lärorikt på vissa sätt men svårare och omständigare på andra. Att handledarna är borta mycket i början och att projektstarten försenas gör det jobbigt i slutet.» (Till viss del)
- Tror att just vårt projekt var för omfattande för den tid vi hade. Man hann aldrig riktigt sätta sig in i de olika momenten utan gjorde en sak för att sen slänga sig på nästa.» (Till viss del)
- Vi hade förstagångshandledare. Det kanske är bra om man kan se till så att de får information om alla moment som ska genomföras. Ibland var det vi som fick informera dem om hur saker och ting skulle gå till. » (Ja)
- Gruppen och handledaren hjälps åt att lägga projektet på rätt nivå. Dock har jag upplevt att handledare har väldigt olika krav och inställning till hur mycket det är ok att hjälpa. Skulle ha varit intressant att träffa examinatorn en gång i början av projektet för att få info om vad de förväntar sig. Vår grupp har endast fått ett mail från examinatorn där denna skrev att hon antog att vi redan visste vad som gällde.» (Ja)
- Ja det har varit kul och lärorikt att själv planera och utföra olika försök» (Ja)
- Det mest lärorika jag har gjort på Chalmers. Handledarna var helt fantastiska, även om jag insåg att doktorandtjänst absolut inte är något för mig.» (Ja)
- Jag är väldigt nöjd med min grupp och mitt arbete» (Ja)
- Vi fick ta mycket eget ansvar och hade väldigt bra handledare.» (Ja)
- LIte dålig kommunikation mellan grupp och handledare ledde till onödiga missar.» (Ja)
- Jättekul. Är verkligen nöjd med min grupp och samarbetet har fungerat väldigt bra!» (Ja)
- Det känns som om vissa handledare är bättre på hela processen kring kandidatarbetet medan vissa bara kan sitt forskningsområde och inget rörande de specifika kraven för just kandidatarbetet.» (Ja)


Arbetsbelastning

23. Kandidatarbetets arbetsbelastning var:

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»19 41%
Hög»23 50%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.54

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioderna?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 36%
Hög»25 54%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetet?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 13%
Bra»14 30%
Mycket bra»25 54%

Genomsnitt: 4.36

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Shanmugam Palanisamy»
- Inget bör tas bort, alla moment har varit givande.»
- Bra handledare»
- Fackspråks mötena»
- Det är bra moment kring kandidatarbetet, men jag tycker att det borde kopplas lite mer till vad vi gör för att det ska vara intressant att gå på fackspråks föreläsningar. »
- Handledartillfällen med fackspråk»
- handledningstillfällen»
- Handledningsmötena var givande.»
- Alla kontinuerliga uppföljningar såsom planeringsrapport. Kändes även bra att skriva loggbok och bidragsrapport för att få ett så rättvist betyg som möjligt.»
- Fackspråkshandledningarna»
- Jag tycker innehållet är jäkla bra, sen betyder vissa moment säkert mer för vissa individer och mindre för andra, men överlag jäkla bra alltså!»
- gruppkontrakt»
- svårt att säga är så individuellt för kandidatarbetet. Men fackspråks handledningstillfällen.»
- Jag tycker att det mesta bör bevaras»
- Inte fan är det pingpong iallafall.»
- Fackspråksmötena, de gav väldigt mycket»
- föreläsningarna och handledningstillfällena som ges av fackspråket och biblioteket»
- Handledningstillfällen med Fackspråk. Vi hade kontinuerliga handledarmöten och det kan jag rekommendera till andra som inte hade det.»
- Det var utmanande att arbeta i en sådan stor grupp, men med tanke på den typen av laborationer vi gjorde var det bra att vi var många. »
- Gruppdýnamiken.»
- Det mesta»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Stöd till förstagångshandledare så de får en tydlig bild av vilka moment de ska eller får delta i. Det borde inte vara studenterna som informerar dem om att man ska ha ett halvtidsmöte, lämna in bidragsrapport osv.»
- Tydligare intro-föreläsning där upplägget på kandidatarbetets utformning beskrivs bättre och vad som förväntas. Vad är individuellt, vad är gemensamt, vilka moment ska göras och vad innebär de alla? Föreläsningsserien gick nästan för djupt in på allt och blev ointressant eller uppstressande. Info Literacy var väldigt onödig och innehållet var exakt samma som i 1:an. Varför gjorde vi det igen? Känns väldigt spretigt vad gäller vem som håller i kursen. Vems ord är viktigast? Är kandidatarbetet mest knutet till biblioteket/fackspråk eller är det respektive institution som är ansvarig? »
- Arbetsbelastningen, arbetat många timmar i sträck utan raster osv. »
- Bibilioteksdelarna! Minska generella kompetenser överhuvudtaget»
- Biblioteksövningarna bör tas bort, likaså gruppdynamiken»
- Assignment 2, obligatorisk biblioteksövning, denna borde tas bort eller omarbetas. Jag tyckte inte att denna uppgift gav mig någon lärdom utan tog upp tid då jag kunde läst litteratur som var relevant för mitt projekt istället.»
- Gruppdynamik tillfällena, det första bör hållas tidigare eftersom det gick igenom saker som man redan "passerat". Biblioteksövningarna och genomgången måste också ses över, var repetition från 1:an, precis samma föreläsning som då. »
- gruppdynamik tidigare föreläsningar för oss på kb (exemplen de använde var mkt svåra att ta till sig, allt kändes irrelevant)»
- Gruppdynamiken bör vara frivillig.»
- Första gruppdynamik mötet var överflödig. Det gick ut på att skriva ett gruppkontrakt något som skulle vara inlämnat en vecka innan lektionen. »
- Gruppdynamiken. Byt ut henne, annars är säkert konceptet jättebra.»
- Gruppdynamikseminariumen»
- Inget jag kan komma på.»
- de obligatorisak momenten är menigslösa»
- Jonas M. Bjuggren bör anställas som ansvarig för kandidatarbetesgrupperna, han kan nämligen allt»
- det behövs tillgång till fler datasalar då det i slutet av kandidatarbete inte finns tillräckligt med datorer. (i någon annan kurs är det mycket itereringar som krävs och då tas många datorer upp av dem, det är dessutom så att alla kandidatgrupper jobbar mycket med sina rapporter i slutskedet)»
- Det hade varit bättre ett ha matmoden i lp3 då den kräver mycket arbete och det är lugnare med kandidaten istället för att ha pphsen då inte är särskilt krävande»
- ta bort alla obligatoriska och onödiga moment i början. Tar bara tid och man får inte ut någon vettig kunskap. Informationssökningen var till 80% självklara kunskaper. Handledningarna berodde helt på vilken handledare man fick. Många sa i princip: "gör som ni vill" när man frågar de specifika frågor kring ens rapport.»
- gruppdynamik föreläsningarna och biblotekets informations grej»
- Jag tycker att det ska finnas mer lättfunnen information. Jag tycker att handledarna skall få högre krav på sig, den jag hade var handledare för första gången och tog inget ansvar alls visste inget om mittmöte eller dyligt vilket jag tycker känns som ett hån, känns som att man blir utnyttjad så att de slipper det laborativa arbetet. jag tycker att handledarna skall ha krav på sig och även att alla handledare skall ge samma information och att alla grupper ska få samma information, jag tycker tex att min grupp fått exktremt lite hjälp medan jag har kompisar som fått allt bestämt in i minsta detalj med laborationshandledningar och likande. »
- Mer info om hur oppositionen går till!»
- Skulle vara bra att gå ut med information tidigare. Till exempel så att man kan få möjlighet att göra kandidatarbetet på företag. Så som det var nu kändes det som om det drogs ut på tiden så att man inte skulle ha tillräcklig information för att hinna fixa en plats på företag själv.»
- bibloteksuppgift 2... bara onödig och i vägen.»
- Gruppseminarierna, det kändes lite som dagis och slöseri med tid»
- vissa handledare är inte bra och hjälper inte alls med något. De är inte så engagerade. de borde ju bytas till nästa år»
- Gruppdynamiken. Ta bort momentet helt elle gör om det på en högre nivå. Det finns bra övningar att göra där man lär sig vilken personlighetstyp man har tex och vilka som passar ihop och hur man ska hantera olika personer i en grupp på ett konstruktivt sätt. Det hade varit roligare om alla gjorde sin muntliga presentation för varandra istället för i smågrupper. Arbetskortet bör kunna slopas till förmån för elektronisk inrapportering. Biblioteksföreläsningen måste bli intressantare och läggas på en högre nivå.»
- Jag gick inte på några av de icke-obligatoriska föreläsningarna, på grund av att vi labbade under den tiden. Kanske hade jag gått om det hade varit kortare föreläsningar. Del 2 på informationskompetenskursen tog väldigt lång tid i förhållande till vad man fick ut av det. Mer relevanta frågor, och utan risk för missförstånd skulle vara bra.»
- Generella kompetenser var inte så värst givande tyvärr.»
- sålla bort "dåliga" kandidatarbeten. »
- Bättre information till handledarna om vad som gäller. Till exempel när det gäller loggböcker och sådant.»
- Mindre "generella kompetenser"»

28. Övriga kommentarer

- Går kanske inte att ända på men jag upplevde det som lite jobbigt att läsa en så svår kurs som Organ/oorganen samtidigt som kandidaten startades. Det krävdes mycket fokus på projektet och jag stressades lite av att andra gruppmedlemmar kunde lägga mer tid då de läste ekonomin som anses vara väldigt slapp och lätt. Detta blev nästan omvänt i 4:e läsperioden då det också är olika betungande kurser att välja mellan. Synd att de valbara stör av kandidaten eftersom man såklart är väldigt intresserad av de kurser man äntligen fått välja. Man kan inte vara lika flexibel när gruppen är beroende av att man bidrar. Kan man lägga kandidaten enskilt?»
- Förstår inte varför inte alla institutioner kan ha samma regler för kandidaten. Tycker det är orättvist att vi ska göra massa obligatoriska extragrejer när andra inte behöver göra nåt sånt alls. Det tar trots allt tid som man hellre hade lagt på arbetet.»
- Har varit den roligaste och mest givande kursen under utbildningen hittills. Är mycket nöjd överlag!»
- En helt otroligt rolig och ansträngande vår!»
- Se ovan.»
- Det skulle vara bättre och enklare om all information om hur man skriver och hur man skall gå till väga låg på studieportalen och inte länkat till fackspråk och biblioteket. »
- ingen mittutvärdering av kursen?»
- Det har varit ett mycket givande, utvecklande och roligt arbete!»
- mycket bra kurs, lagom utmanande och mycket givande!»
- Jag tycker att beroende på vem man får som handledare/examinator så har man betydligt bättre eller i vissa fall sämre förhållanden att nå ett bra betyg. Vi har en kille från Indien vid namn Shanmugam Palanisamy som handledare som har varit helt fantastisk och jättehjälpsam men han är inte den som sätter vårt betyg utan det gör Börje (Gevert). Börje har ingen koll på någonting utan vi fick säga till honom vilka datum som slutrapporten skulle in och när vår presentation skall äga rum. Vi hade totalt två officiella möten med Börje och Shanmugam under hela kandidatarbetets gång. Vi fick inga önskemål på hur vår rapport bör läggas upp eller vad som bör vara med. Shanmugam har varit en klippa att luta sig emot vid experimentella delen samt vid beräkningen av resultat men inte vid vår rapportskrivning då han helt enkelt inte förstår vad vi skriver. Detta hade dock inte varit något problem om vi istället hade fått den hjälp vi velat ha från Börje. Vi har fått arbeta i blindo stora delar av vårt projekt och med facit i hand så anser jag att detta är något som vår grupp tagit skada av då vi helt enkelt inte hade samma förutsättningar som andra. Vi är dessutom bara tre personer i vår grupp vilket innebär ytterligare merarbete för vår del utan allt byråkratiskt arbete med vad som förväntas och inte förväntas av ett kandidatarbete av den kaliber som vi hållit på med. Det jag egentligen vill komma fram till att det bör ställas samma krav på handledarna i ett kandidatarbete som det görs på oss elever. Vissa grupper har haft kontinuerliga möten varje vecka med sina handledare där denna hela tiden varit insatta i deras arbete och kommit med konstruktiv kritik i de fall som detta varit befogat. Dessa grupper anser jag har lättare att nå ett högre betyg då de faktiskt får feedback på allt de gör hela tiden. Det samma gäller det faktum att en del examinatorer ville få in en preliminär slutrapport en vecka innan deadline så att eventuella fel och brister kunde åtgärdas innan den slutgiltiga deadlinen. Även sådana beslut tycker jag borde vara samma för alla grupper då det gynnar det slutliga resultatet. »


Kursutvärderingssystem från