ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Maskinteknik B, SJO635

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»3 50%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 16%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 33%

Genomsnitt: 3.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.33

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.5

- liten - svårförstådda böcker. stor - lärarens föreläsningsanteckningar» (Ganska stor)
- Mats egna anteckningar som han delat ut till oss» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%

Genomsnitt: 3.83


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- svarade ALLTID när man hade frågor» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 66%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 66%
Mycket gott»2 33%

Genomsnitt: 4.33

- Möjligtvis en del irrelevanta saker..» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- läraranteckningarna»
- Föreläsningsanteckningarna som vi fick. Och likaså simulatorövningarna. De papper man fick och tillvägagångssättet som var för att få oss att förstå hur det hela var uppbyggt och fungerade!»
- Läraren!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- En bättre formelsamling som är anpassad för våran nivå.»
- Kurslitteratur stället för Mats lösa anteckningar»

16. Övriga kommentarer

- Bra lärare, bra upplägg och planering mm..»
- Ha kvar som så att det är olika lärare i Maskinteknik A och B. Men ha dom INTE under samma läsperiod. Det var oerhört förvirrande och svårt!»
- Mats är guld värd som lärare»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

6 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»0 0%

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- NEj»Kursutvärderingssystem från