ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp4åk1: MVE020 Linjär algebra

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-08-16
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.78

- Mer i början, mindre i slutet» (Högst 15 timmar)
- Mycket svårt att göra denna uppskattningen under denna läsperiod då jag ständigt vart på Chalmers och arbetat i kommitteer/andra aktiviteter på Chalmers. Arbetsbördan har dock varit hög.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 15%
75%»2 10%
100%»14 73%

Genomsnitt: 4.57

- Cortége, massa skoj kalas m.m.» (50%)
- Opedagogiska föreläsningar, man får ut mer av att läsa ur boken» (100%)
- Undervisningen har varit mycket bra! Klart och tydligt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 38%

Genomsnitt: 2.94

- har ej läst» (?)
- Målen för projektarbetet var kanon dock känns teoribiten fortfarande flummig, kanske pga att vi knappt hade några lektioner!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.64

- Examinationen testade även en del saker som -aldrig- nämnts under en enda föreläsning.» (I viss utsträckning)
- överdrivet fokus på bevis av dittan och dattan, något boken och kursen fokuserat mindre på» (I viss utsträckning)
- För det första har vi knappt haft några lektioner, och dessutom har vi en riktigt dålig bok, så hur vi kan förväntas analysera uppgifter som tentan förstår jag inte riktigt. Dessutom var det dubbelt så mycket att räkna i förhållnde till förra år men på samma tid. » (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta. Lagom svår och tog upp de vi gått igenom i kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 2.63

- Mkt opedagogiska föreläsningar. » (Mycket liten)
- Hamnade snabbt efter pga andra aktiviteter och valde att plugga ikapp själv då jag kände att det inte gav något att lyssna på undervisning när jag inte förstod en jota.» (Mycket liten)
- VI har ju knappt haft några föreläsningar, skandal tycker jag!!!! Visst man kan läsa sig till grunderna men för att få djupare förståelse behöver man antingen en bra bok eller föreläsningar som tar upp det - vi hade inget av det» (Mycket liten)
- mest pga egen lärstil och överlägset bra bok» (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»14 73%

Genomsnitt: 3.68

- Funkar bra för grunderna men en bok som ligger på gymnasienivå duger inte på universitetet» (Ganska liten)
- Bra lärobok. Saknar ett bättre facit då man lär sig mycket genom att se hur lösningen ska vara.» (Ganska stor)
- Bra bok, relativt lättläst» (Mycket stor)
- mycket bra bok, behåll» (Mycket stor)
- Bra bok men facit var undermåligt. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»13 68%

Genomsnitt: 3.57

- Mycket bra hemsida.» (Mycket bra)
- Bra att det fanns mycket material online.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.31

- Övningstillfällena har varit bra men ibland skulle det vara bra med fler lärare på dessa. Men överlag bra. På Matlablektionera behövs definitivt fler lärare och även mer undervisning!» (Ganska bra)
- fler räkneövningar vore inte fel» (Ganska bra)
- Jan har varit jättebra och pedagogisk!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»2 10%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»12 63%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.52

- Mycket att göra, men jag förväntade mig ingeting annat.» (Hög)
- Kanske för att matte inte är mitt favoritämne. Då får man lägga mer tid för att förstå.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»2 10%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»9 47%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.68

- Gick väldigt mycket upp och ner, men mycket berodde nog på allt annat roligt som hänt.» (För hög)
- Mycket att göra i matten och en hel del i ekonomin också.» (För hög)
- Alltså arbetsbelastningen vad gäller studierna var kanske inte så våldsamt hög egentligen, men med kringaktiviteter som Cortege och dyl. har perioden varit mycket stressfylld.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 10%
Godkänt»5 26%
Gott»7 36%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 3.57

- En alldeles för dålig bok, knappt några föreläsningar - det enda som gav något tycker jag nästan var projektarbetet. men även det var självklart svårt eftersom att vi inte fick lära oss något» (Mycket dåligt)
- Känner fortarande att jag inte riktigt förstått vad det är jag lärt mig egentligen. En mycket teoretisk, abstrakt, och "tung" kurs, hade varit mer givande med fler exempel på hur man tillämpar matematieken, helst utan att göta det svårare.» (Dåligt)
- Förutsätter viss grundläggande kunskap i mängdlära, något som inte ingått i tidigare kurser och inte heller på gymnasiet.» (Godkänt)
- Verkar inte som om lärarna på mattesektionen förstår skillnaden på att undervisa och på att prata. De står på föreläsningarna och säger hur saker är, men förklarar inte. Jag har under läsperioden sett föreläsningar från MIT (finns på iTunes eller youtube, sök på MIT Linear Algebra), där lärarna faktiskt förklarar saker och ting. Våra föreläsningar är totalt värdelösa i jämförelse med dessa!!!» (Godkänt)
- wn mycket amstrakt kurs som är svår greppad. tycärr inga förslag på hur man skullle kunna förändra det» (Godkänt)
- men matlab-verksamheten var som vanligt inget att hänga i julgranen, toklite handledare och uppgifter man oftast kunde klara först när man var nästan färdig med kursen och borde tentaplugga» (Gott)
- Jan-Erik kicks ass» (Mycket gott)
- Bra jobb av lärare, matte blev roligt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studielitteraturen, föreläsare.»
- Duggan»
- Kursboken»
- Duggan»
- Lärararen, upplägget och innehållet.»
- Läraren!!! »
- projektarbetet»
- Föreläsaren och exempel.»
- räkneövningarana»
- föreläsningarna var riktigt bra!»
- Jan-Erik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer betoning på det som är viktigt, t.ex. vissa viktiga samband. Så, om man under en lektion härleder eller kommer fram till en viss slutsas, bör man förtydliga att att man just kan dra denna slutsats.»
- Ta bort matlab!»
- Upplägget på tentan»
- Mer Matlab föreläsningar och fler handledare på matlabövningarna och även på vissa matteövningar.»
- Informera elever att de kommer få ut mer av att se MIT:s föreläsningar på YouTube än att gå till föreläsningssalen. »
- Gärna lägre tempo i början för att sedan öka, som upplägget var nu kändes det som om det var tvärtom. Med många nya begrepp och problemställningar i början, ofta helt skild från den matematik vi läst hittils var det en speciellt svår kurs första tiden. Gärna fler tillämpade exempel, men då utan att man måste göra kursen svårare.»
- Mat Lab undervisningen och uppgifterna i Mat Lab känns helt onödiga. Jag gör dem men förstår inte nyttan av att göra/kunna det. »
- Fler räknestugor»
- upplägg, byt bok, FLER FÖRELÄSNINGAR! lär oss förstå lite på djupet också. det är inte rätt att man kan börja några dagar innan och göra bra ifrån sig»
- Mer exempel med lösningar annars bra mängd uppgifter.»
- undervisningen skulle kunnas göra lite mer "intressant" om man tor konkreta exempel som man förstår istället för teori exempel»
- bättre genomgång av matlab»

16. Övriga kommentarer

- Jan-Erik ska försöka att inte stå ivägen för tavlan. Det är svårt att hänga med i resonemanget om han står mitt för och dessutom pratar in i tavlan.»
- Bra»
- En bra kurs där lärarens brist på pedagogik är det enda minuset, men detta kan man kompensera med att se liknande föreläsningar från MIT där man får saker förklarat för sig. »
- Vi har haft Mat Lab i en del kurser men jag har aldrig lärt mig grunderna. Utan istället ska vi lösa uppgifter som är avancerade och det gör att man tappar intresset och känner att det är jobbigt och tråkigt.»
- Jättenöjd med kursen. Bra lärare och mkt bra upplägg. Jag tror dock verkligen inte på Fysik 1 + linjär algebra samtidigt. Alldeles för mkt på en gång. Båda Kurserna har t.ex. 60 rekommenderade uppgifter att räkna vardera de första 2 veckorna. Det är totalt omrimligt. Om ni ska lägga de två kurserna parallellt måste det vara extremt mkt kommunikation gällande upplägg lärarna emellan.»


Kursutvärderingssystem från