ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1-2 12/13 Samhällsplanering, LBT150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»13 24%
Gott»13 24%
Mycket gott»26 48%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig kurs som behöver förnyas och tänkas igenom lite. Vad man vill uppnå med den etc. Hur betygen egentligen ska fördelas om de nu ska finnas.Samt tror det är dags att använda antingen powerpoint för läraren eller lägga upp sina fina overhead blad på en kurshemsida. Man hinner inte skriva av när dessa overhead blad ofta snabbt bara visas några få sekunder. » (Godkänt)
- För höga krav» (Godkänt)
- Väldigt roligt men lite för svårt ibland och DYRT.» (Godkänt)
- Dom olika övningsledarna gav olika information vilket var förvirrande! » (Godkänt)
- Claes är en fantastiskt inspirerande människa som gör att ämnet samhällsplanering blir levande, intressant och underbart kul! Tack Claes!» (Mycket gott)
- Inspirerande kurs där man får använda sig av sin kreativitet.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16


Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten efter genomgången kurs, SPL A och SPL B, skall kunna projektera bostadsområden. Studenten skall också kunna framställa illustrationsplaner samt tyda detaljplaner.
Studenten skall bland annat kunna:
- gällande krav på tillgänglighet.
- tolka och tillämpa BBR och Svensk standard i tillämpliga avsnitt.
- vad som krävs i form av gemensamhetsanläggningar och bostadskomplement.
- förstå hur service, mötesplatser mm påverkar ett bostadsområde positivt.
- projektera med hänsyn till sol, klimat och buller.
- förstå hur trafiksystem inom bostadsområden fungerar.
- förstå den historik som påverkat hur bostadsområden projekteras.
- upprätta planscher för presentation av illustrationsplaner med fokus på innehåll, tydlighet och estetik.
- förstå vikten av hållbart samhällsbyggande inom samhällsplaneringsområdet.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 7%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 70%

Genomsnitt: 3.53

- Tror inte en enda kurs på chalmers visar målen. De finns oftast men ingen vet om dem, trots att det är dem man ska bli bedömd på. » (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»49 92%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.03

- Låter rimliga men kan som sagt var bör visas mer och kanske följas mer. Om man ska veta om de är rimliga kan man behöva se dem. Kanske att poängtalet är lite lågt i förhållande till målen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock skulle kursen lätt kunna omfatta fler högskolepoäng då kursen i stort sätt beslagtog all tid vi hade under LP2... Sedan känns det som om många fick betyget fem vilket givetvis är roligt men ändå känns lite orättvist då vissa la ner endast en bråkdel,av,tiden » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det krävs mycket mer förkunskaper när det gäller hantering av datorprogram som Revit och presentations program som Impression.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»18 33%
Ja, i hög grad»27 50%
Vet ej/har inte examinerats än»7 13%

Genomsnitt: 2.75

- Inte den muntliga presentationen då den gav för lite utrymme att visa hela sitt projekt och dess tankegångar» (I viss utsträckning)
- Mycket tyckande och lite vad som är rätt och fel. Ska vi bli bedömda på någons åsikter får ni nog tänka om och ta bort betygen 3,4,5 och bara ha G och U istället. Sägs hela tiden att betygen inte spelar roll men ändå finns dem där....samt att det uppmuntras. » (I viss utsträckning)
- Den ställde mycket högre krav än vad målen beskrev.» (I viss utsträckning)
- inte fått resultatet ännu» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»19 35%
Ganska stor»20 37%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.7

- hade en kurs som króckade med denna, men det verkade inte, av andra studenter, som att jag missade något.» (Mycket liten)
- Eftersom vi tidigare läst Byggnadsplanering var grundkunskaperna såpass höga att undervisningen var inte så viktig men väldigt bra.» (Ganska liten)
- Intressanta föreläsningar men hade klarat mig utan...Kunde även funnits mer föreläsningar kring hur man presenter och vilka verktyg som finns eller är tanken att vi ska gå in på Piratebay och hämta program för framställande av resultat. För tror knappast någon sitter på lagliga licenser av adobe och liknande. Finns heller inte på skolans datorer och då blir det ännu svårare. Eller är syftet med kursen att vi ska handjaga ihop våra planscher för det har aldrig uttrycks mer att "prata med norconsult om utskrift, har jag hört någon gjorde" har läraren sagt. Är meningen att vi ska kontakta Norconsult eller vad vill han. Mer undervisning om hur presentation går till och hur man går till väga, vilka program etc.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var mycket lika de vi hade i våras.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna hjälpte inte så mycket. Ritsal är bra. » (Ganska liten)
- Vissa moment i kursen hade vi inte alls fått information om vilket kändes som att examinatorn hade tagit förgivet att vi skulle veta/kunna. » (Ganska liten)
- Lektionerna kändes lite överflödiga, men ritövningarna var ju jättebra» (Ganska stor)
- Claes rockar!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»18 33%
Ganska liten»17 31%
Ganska stor»17 31%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.05

- BBR och svensk standard har varit otroligt givande!» (Ganska stor)
- Använt en del för att ta fram en del viktiga data/mått. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»16 31%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»6 11%

Genomsnitt: 2.68

- Dåligt. Svårt att få tag i material om man missat en föreläsning.» (?)
- Fanns det ens en som funka? Seriöst vi lever i 2012 och ni har inte ens lyckat få fram en fungerande kurshemsida och ändå är ansvarig lärare professor i VR, kan man inte lite data då? Dags att lösa detta genast tycker jag, folk bloggar ju åt höger och vänster, hur svårt kan en kurshemsida vara?» (Mycket dåligt)
- Vissa mått och annat som visas på föreläsningarna kan man inte få ta i. Hinner man då inte anteckna är det svårt att få tag i all information. » (Mycket dåligt)
- Att skicka brev till Claes känns lite 40 tal. Mejl är inte svårt. » (Mycket dåligt)
- fanns knappt något» (Ganska dåligt)
- Så spridd information och ändringar. Frågade dem i klassen med bra koll när och var saker skulle ske.» (Ganska dåligt)
- Det fanns ju egentligen inte någon hemsida kändes det som ,-) men det gjorde egentligen inget för att få materialet i pappersform gör det egentligen enklare att plugga!» (Ganska dåligt)
- Kursen finns inte på pingpong vilket är dåligt» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 28%
Hög»24 45%
För hög»14 26%

Genomsnitt: 3.98

- Vårt grupparbete fungerade mycket bra, samtidigt som vi startade med direkt när vi fick uppgiften. » (Lagom)
- Kursen kräver otroligt mycket tid!» (Hög)
- Hög belastning men ändå rolig uppgift. » (Hög)
- För att det skulle bli ett bra resultat var man ju tvungen att lägga ner tid vilket enligt mig är i sin ordning...» (Hög)
- Det borde innefatta mer högskole poäng för den tiden man lägger ned» (För hög)
- För mycket tid som ägnades åt grupparbetet, vilket gav sämre resultat i andra ämnen.» (För hög)
- Ojämnt ödelade över perioderna. Mer belastning borde läggas i lp 1.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»12 22%
Ganska bra»22 41%
Mycket bra»19 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Det är för få assistenter på ritövningarna.» (Ganska dåliga)
- Vi fick dåligt med feedback i vår grupp och fick inte riktigt svar på vad som kunde ändras och göras bättre.» (Ganska dåliga)
- Assistenterna borde vara tydligare. Många gånger får man olika svar på samma fråga beroende på vem man frågar. » (Ganska dåliga)
- Examination ville inte svara på något, skickade vidare till övningsledare om alla sa olika.» (Ganska dåliga)
- De som vi träffar under kursen kan inte svara på de frågor vi har, de flesta frågor är tekniska och de som har den kunskapen är aldrig där. » (Ganska dåliga)
- Lite rörigt med olika assistenter olika gånger, lättare om man haft en fast. För nu fick man olika åsikter som på ett sätt var bra men ett annat svårt att förstå och jobba utefter. Man visste inte riktigt vad som gällde. » (Ganska bra)
- Fick väldigt mycket olika bud, ena veckan gällde något som sedan ändrades. » (Ganska bra)
- Men ibland gick assistenterna tidigare från våran ritsalslektion» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»13 25%
Mycket bra»34 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Tyvärr ballade en i min grupp ur och körde över resterande gruppmedlemmar sista helgen innnan upphängning...inte okej, mer möjlighet för uppföljning av hur gruppsamarbetet funkat vore bra. För ni blir det som det bara lämnas och man går vidare fast man egentligen inte är nöjd med hur det slutade. » (Ganska dåligt)
- Svårt när man i gruppen har olika ambitioner, men så är det alltid.» (Ganska bra)
- Man tycker olika å så är det! Det är ju det som är hela saken också att kunna fungera å lösa problemen som gruppen har.» (Ganska bra)
- Mycket bråk, men bra resultat.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 30%
Hög»19 35%
För hög»18 33%

Genomsnitt: 4.03

- Läste inte ekonomikursen» (Lagom)
- Den här kursen är liten men kraven motsvarar en 15 hp kurs!!!» (Hög)
- Fast ändå lagom» (Hög)
- Att läsa tre kurser samtidigt är väldigt påfrestande, speciellt när den här kursen tagit otroligt mycket tid.» (För hög)
- Seriöst, vem lägger en tenta lördag 22:e december klockan 14? Okej klockan 8.30 hade varit en sak men 14.00? Finns inte Jul längre. Ne, skärpning till nästa år. » (För hög)
- Mycket på grund av den här kursen» (För hög)
- För mycket med ett STORT projekt och två tentor» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen»
- Allt var bra tycker jag!»
- Projektarbetet! »
- Claes!! Bästa lärarn hittills, hjälpsam intressant att lyssna på samt är allvetande. SYnd att man inte ska ha honom i något mer! Bra upplägg med kursen, bra att få träffa på assistenter..»
- Allt»
- schemat»
- Uppgiften huvudsyfte, att framställa ett samhälle och planera det. »
- Det mesta.»
- Allt»
- allt»
- Claes och möjligheten att få jobba mot ett riktigt projekt.»
- Classe»
- Det mesta är bra»
- Själva ämnet.»
- Det verkligehetsbaserade projektet»
- Claes! Superbra lärare som ger än hjälp och feedback när man behöver samt kan ämnet! Kursen i sin helhet är en jättebra plattform till att få en ökad förståelse för dels projektering av områden och det som krävs av en för att få en helhetsbild av arbetet kring det men också en jättebra övning inför framtida presentationer och säljande presentationer ute i näringslivet med tanke på den slutliga presentationen inför kommunen som var super!»
- Förankringen till kommunen. »
- Ritsal, Johanna och Lena gjorde ett extra bra jobb!»
- De intressanta och "verkliga" projekten samt alla rittimmar med hjälp.»
- Aklt»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ska överväga ett annat betygsystem. Känns som att betygen sätts efter vad betygsättarna har för smak. Inte efter vad man verkligen visat att man kan. Eftersom inte arbetet är anonymt så känns det även som att vissa får bättre betyg för att de är mer framåt»
- Den muntliga presentationen bör vara tydligare med sitt upplägg och man vill få längre tid på sig att presentera sitt projekt. Cirka 10 min vore rimligt istället för 5 min. »
- Fler assistenter, bättre information om hur uppgiften ska gå till. Tex vad som ska vara med på presentationen.»
- inget»
- Vissa föreläsningar på slutet kändes lite upprepande och gav inte så mycket»
- Undervisningen»
- tydlighet angående redovisningar, innehåll i presentationer, viktiga datum.»
- Upplägget, kurshemsida, betygsklassificieringen är katastrof, vad gör att något är en 3, 4 och 5? Åsikter, hur vet man om en åsikt är 3,4 eller 5:a? Gå över till G och U så är dessa diskussioner borta. Mindre grupper hade förmodligen även varit skönt, 5 pers är i översta laget även om det är bra när det är en såpass stor uppgift. »
-
- Mer presentationsprograms kunskaper och innefatta mer högskolepöäng.»
- ha max en kurs till och inte två som vi har nu»
- Pressen och belastningen. För höga krav på slutresultat.»
- CAD filen bör bearbetas och ges ut i början av kursen. Det kändes dåligt att den förändrades ett flertal gånger iår, eftersom att iaf jag då behövde börja om på en ny fil, då den var bättre för ändamålet. »
- Ta bort betygskalan U, 3-5 i denna kurs och sätt in U-G. »
- Att man får betyg i den hä kursen. Uppfyller man kraven enligt BBR osv borde det få se ut hur som helst. Det är ju endast baserat på vad assistenterna tycker är fint. Och vad är det som säger att deras smak är bättre än min?»
- Tydligare information om vad som faktiskt bedöms i slutet och dessutom ha fler genomgångar på ritövningarna där man går igenom vad man måste ha med på planschen o.s.v.. »
- Slutredovisningen för assistenterna bör vara lite tidigare, så man hinner fixa sina slut planscher. Halvtidsredovisningen borde kunna delas i jämnare grupper, man kanske inte behöver lyssna på 7 andra grupper. 4 grupper räcker, jag tror alla lyssnar bättre då, speciellt när det ligger precis innan tentaveckan. »
- Läraren, Claes. Föreläsningar»
- Tydligare instruktioner till ALLA på övningarna. Märker läraren att en grupp frågar nåt viktigt kanske den informationen ska ut till alla grupper. Få in lite nya ögon under projektets gång, bjud in en gäst lärare eller nåt som kan bidra med nya tips.»
- Mängden arbete som måste läggas ner»
- Bättre information angående examination samt de obligatoriska momenten. »
- Kommunikationen mellan lärarna och framförallt arkitekterna som ibland tyckte olika och hade olika uppfattningar om saker och ting vilket gjorde det väldigt svårt att förstå vad som gällde. Och att i början av kursen med säkerhet fastställa att det är det här vi vill att ni ska presentera så att det inte blir osäkerheter längs med kursens gång!»
- Tydligare var som måste göras. Skall planlösningarnavara "tillgängliga". Lägg ut allt föreläsningsmaterial på kurshemsida.»
- Arkitekterna bör prata mer med varandra och komma ihåg vad de föreslår till grupper och därmed inte ändra sig från vad de sagt från början! Samt att mellanpresentationen bör hållas enskilt för arkitekterna , många snodde "unika" idéer som man ville ha för sig själv, men ändå lyfta fram för arkitekterna i presentationen »
- Tycker att det var mycket som man behövde fråga sig till på ritövningarna som kanske kunde framgått på föreläsningarna. Alltså mer praktisk info på förekäsningarna hur man bör gå tillväga.»
- En lärare som har koll på de olika datorprogrammen bör vara på platsen gång i veckan istället för att vi ska behöva jaga dem för att få hjälp. Vi borde inte heller behöva lägga ut så mkt pengar på kursen, vi får ju inte ens behålla resultatet.»
- Det kanske ska börja tittas på en kurshemsida!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Hejdå!»
- Väldigt rolig kurs som har lärt mig mycket»
- Är detta en förklädd arkitekttävling eller är det undervisning? Vad avgör betyget? Det som avgör betygen är ju tycke och smak hos juryn men i kursplanen och dess mål står det att vi ska kunna ditt och datt men inte att tycke och smak ska avgöra vad vi lärt oss! Jag kräver att enbart betygen godkänt/icke godkänt skall användas då alla vet att smaken är som baken och trots att vi uppfyller alla lagar och förordningar får vi betyg på utseendet.... idioti»
- Kursen är den mest intressant hittills och det bör absolut behållas. Däremot kräver den en för stor arbetsinsats i förhållande till antal högskolepoäng. »
- Rolig kurs och uppgift som tyvärr balade ur för min del när en gruppmedlem sista helgen innan upphängning ändrade på allt. Annars så tycker jag kursen idé och syfte är bra och intressant. »
- Kursen borde handla mer om tekniska krav och mindre om vad kursansvarig tycker är bra eller dåligt. Som den är nu är den mest ett slöseri med tid.»
- När vi hade redovisningarna blev många grupper "sågade". Det är väl klart att dom kan detta bättre än oss efter en femårig utbildning och många års arbetslivserfarenhet. Jag tror inte det är många som har lust att arbeta som arkitekt i framtiden. Känns oprofesionellt när lärarna och assistenterna kan bryta upp mitt i en mening när dom pratar bara för att klockan slår kvart i och det är dags för fika. »
- Tråkigt att det var så dålig genomgång av de dataprogram vi blev tvungna att arbeta i sedan. »
- Claes är en jätte bra lärare, önskar därför att han kunde deltagit på fler ritövningar! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.16
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från