ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Tillverkningsteknik, LMU232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»6 40%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Mkt och många delar. Att strukturera arbetet tog tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»11 73%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 57%
Nej, målen är för högt ställda»6 42%

Genomsnitt: 2.42

- För lite högskolepoäng för den här kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Se punkt 15» (Nej, målen är för högt ställda)
- Många olika delar. Svårt att kunna få djup förståelse i delarna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»3 20%

Genomsnitt: 2.86

- Väldigt dåliga tentafrågor. Onödigt krångligt skrivna.» (I viss utsträckning)
- Tentan var luddig och frågorna var dåligt formulerade. Kunskaperna i svenska hos flera av de som formulerat frågorna är undermåliga.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»10 66%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.73

- Bra men spretigt upplagt. Hade underlättat om delarna inte blandades i föreläsnings följden.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.46

- Lite stökigt men bra. Hade varit bättre om filerna var uppdelade i mappar.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.26

- För lite övningar » (Ganska bra)
- Bra: De som undervisade var kunniga på sina områden. Dåligt: Svårt med kommunikation då Per Öhl ej kan svara på frågor gällande annat än hans eget område.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»3 20%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»9 60%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.86

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»5 33%
För hög»6 40%

Genomsnitt: 4.13

- Läste ekonomi o organisation som var tvådelad och kommunikation som också var tvådelad och utöver detta tillverkningstwknik som ocksåninnehöll många olika delar och moment.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»2 13%
Godkänt»5 33%
Gott»6 40%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt tråkiga gästföreläsare som inte lärde ut så bra.» (Mycket dåligt)
- Rörigt med många lärare» (Dåligt)
- Som sagt spretig! Men ändå med ambitionen att hålla den konkret och saklig.» (Godkänt)
- Intressant ämne, men känns lite tunt att bara kolla på over heads och ppt:s (förutom labbarna). Man borde fylla ut kursen med studiebesök. Är det någon kurs under studietiden det passar med studiebesök så är det denna. Många har aldrig varit i en mekanisk verkstad, och v-lab räcker i min mening inte till. » (Godkänt)
- Intressant kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna, kursinnehållet. Alla föreläsare var väldigt bra. »
- Labbarna var mycket bra, men vid skärande-labben var 10pax-grupper alldeles för stort. bättre att vara 2 grupper med 5 i varje som genomför labben samtidigt då det är svårt att involvera 10 personer i en uppgift där det önskas att samtliga förstår vad som sker. »
- Laborationerna, Kursansvarig var mkt bra!»
- Kurslitteraturen och labbarna »
- Den strukturerade hemsidan.»
- Flera olika föreläsare med god kunskap inom sitt ämne.»
- Labbarna »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska antalet föreläsare. Det var mycket rörigt»
- Mer räkneövningstillfällen.»
- Sluta använda separata PM för schema! Det är omöjligt att hänga med i förändringar som görs och offentliggörs genom ett nytt kurs-pm. Trögheten i Time edit är till för att det inte skall ske sporadiska ändringar över tid. Så sluta använda PM-schema och håll er till Time edit! »
- Färre delar fast dem är viktiga. Kanske ha obligatorisak lektioner om PM, Svetsning, och Gjutning men inte ha med dem på tentan. Kursen känns större än 6p. »
- Fler och längre labbar så man får en bättre känsla för teorin.»
- Kursens omfattning, alldeles för stor kurs för sina 6hp»
- Vissa föreläsares engagemang. Upplägget av föreläsningarna. Kanske minska kursens delar. Åtminstone göra det till en 7.5 poängs kurs.»
- Möjligheten för studiebök bör ses över. Man kan också ha mer fysiska modeller och liknade att visa upp i undervisningen. En så enkel sak är mycket pedagogiskt och gör kvaliteten på undervisningen bättre. »
- Upplägget kunde vara bättre väldigt många lärare. Blir lite snurrigt.»

16. Övriga kommentarer

- Tack!»
- Annars trevlig kurs :)»
- Tentan var en katastrof. Revideras inte tenor före de ges ut? Kenneths gjutdel är ett exempel på hur det kan gå. Han visste inte själv vad hans figur föreställde när jag RINGDE upp honom under tentan. Dåligt formulerade frågor var en röd tråd genom tentan. Skärpning till alla!»
- Tycker detta var en intressant kurs men att tentamen omfattar 5,2 hp är väldigt svårt att förstå. Det är otroligt mycket kunskap som man ska ta in på så kort tid. Antingen får man korta ner innehållet eller så får man höja antal hp. Tentamen var svårt och omfattade många områden, det går inte att plugga på så mycket, inte när det är en tentamen som ska omfatta 5,2hp.»
- Lite synd att föreläsningarna i vissa delar fick mindre tid än planerat vilket resulterade i att föreläsaren fick bläddra igenom powerpoint-sidorna väldigt fort»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.26

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.26
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från