ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KBT020, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 66%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 44%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.55

- Mer än 75%.» (75%)
- Missade 2 föreläsningar..» (75%)
- gick ifrån en föreläsning då föreläsaren läste innantill. är ju läskunnig så därför valde jag att läsa självständigt. annars går jag på alla föreläsningar.» (75%)
- Missade lite av Gunilla Clancys högläsning men det kan väl knappast kallas undervisning?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 55%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- DET FINNS INGA MÅL?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns inga mål!!! Mycket dåligt» (Jag har inte sett/läst målen)
- det fanns inga mål tillgängliga» (Jag har inte sett/läst målen)
- svårt att sätta mål på en så omfattande kurs, ingen röd tråd. Känns som flera kurser förts ihop till en väldigt rörig sådan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det här har lätt varit en utav det sämsta kursen jag har läst på högskolenivå. Magdalena svanström tycker jag är en förebild för det andra vad det gäller att definiera mål. Kursplanen är dåligt skriven. Trots att jag deltagit i en stor del av undervisningen var det först under dtenta plugget jag fick en uppfattning av vad kursen handla om. Kursen är överlag spretig och rörig.» (Målen är svåra att förstå)
- SVårt att ta reda på , Kurs PM kunde ge bättre och tydligare mål och vilka delar som är med i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag tyckte ej att målen var definierade i kursplanen. Beskrivningen som ges där är för bred för att man skall förstå vad som förväntas.» (?)
- Det är svårt att svara på eftersom att det inte fann några mål, därför även mkt svårt att veta vad det var man skulle lära sig.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»1 14%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 2.71

- EXMINATIONEN VAR GANSKA KONSTIG! DESSUTOM VAR POÄNGANTALET ÄNDRAT FRÅN DET SOM ANGIVITS I KURS-PM. TYVÄRR SAKNAS JU KURSMÅL SÅ DET ÄR SVÅRT ATT ANKLAGA KURSEN FÖR ATT INTE TESTA DEM...» (?)
- Mycket specifika frågor som tex vad ett ord betyder. Hade ingen bra koll på vad som var viktigt och mindre viktigt. Skulle bara lära sig allt.» (Nej, inte alls)
- Få delar var bra men det fanns ljusglimtar. Svenskan på tentamen var under all kritik. Frågorna var svårlästa och mycket gick ut på att analysera vad frågan egentligen handlade om. Jag tyckte många frågor var mycket irrelevanta. Hur tänkte t.ex. examinatorn då han fråga efter vad miljömål ett handla om? Hade det inte varit bättre att defeniera det på tentan istället för det känns som ganska irrelevant kunskap att kunna rabbla miljömål i sifferordning. Många frågor känndes högst irrelevanta till det vi gått igenom på föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Som nämnts tidigare fanns det inga mål så det är svårt att veta!!» (Vet ej/har inte examinerats än)
- finns inga mål» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- RÖRIGT! Föreläsningarna saknar röd tråd. Ju fler kockar desto sämre soppa som man brukar säga. Känns inte som föreläsarna kommuincerar. Mål är viktigt i miljöarbetet med även för oss studenter så vi vet vad som förväntas av oss. Utan mål försvåras arbetagången då det är svårt att förstå vad man skall läsa in. Jobbigt med att föreläsningar i t.ec. riskmanagment är på eng. och att det sedan tenterades på svenska. Var konsekvent, antingen engelska rakt igenom eller svenska!» (Mycket liten)
- Vissa föreläsningar har varit väldigt bra, andra under all kritik, det gör att många hoppar över föreläsningarna! » (Ganska liten)
- stor kvalitetsskillnad på föreläsarna, jobbigt med så många olika.» (Ganska liten)
- GC"s högläsning var inte så givande men i övrigt var det helt ok.» (Ganska stor)
- Inom vissa områden har den varit större än inom andra.. » (Ganska stor)
- Väldigt varierande kvalitet på undervisningen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»7 77%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 3

- Svårt att veta vad man förväntas kunna men annars bra. Saknade dock instuderingsfrågor eller en tenta så man kunde förutse vilket flum man skulle utsättas för på tentan.» (Ganska stor)
- Stor för inlärningen men inte nödvändigtvis så relevant för tentamen...» (Ganska stor)
- boken på nätet var bra» (Ganska stor)
- Bra och relevanta böcker, dock är LCA boken inte av samma kvalité.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 44%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Det var svårt att få ut ett svar, som var relevant för det man frågade.» (Ganska dåliga)
- dålig tillgång till handledare på övningar» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor om undervisningsmaterialet var bra men frågor om kursens innehåll och upplägg och hur tentamen skulle gestalta sig viftades undan eller fick högst politiska svar som inte gav någon ledning. Konstig inställning att inte vilja berätta vad som är viktigast. Det enda svar man fick vara att allt material ingick. Frågan var ju dock vad som var viktigt...» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 25%
Hög»6 75%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Hade kunnat vara betydligt lägre om det funnits mål och en klarare kommunikation om var kursens fokus låg.» (Hög)
- Var så väldigt många olika delar att lära sig» (Hög)
- Eftersom att det inte fanns några mål avr det svårt att veta vad man borde lära sig. Detta resulterar i att arbetsbelastningen blir väldigt hög då man måste lära sig ALLT vilket är väldigt mkt!» (Hög)
- väldigt bred kurs» (Hög)
- Framförallt var kursen alldeles för bred i sitt innehåll för att få bra förståelse, dåligt fokus.» (Hög)
- mycket att läsa och lära sig precis all text, vad som helst kan komma som fråga på tentan» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»3 37%
Dåligt»3 37%
Godkänt»2 25%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Rörig, alldeles för många olika delar i en och samma kurs.» (?)
- RÖRIGT» (Mycket dåligt)
- Kursen misslyckas med att väcka mitt intresse för miljöfrågor. Snarare får den mig att tänka att ok det är sådant här man hoppas att företaget man kommer jobba på inte sysslar med eller anlitar utomstående konsulter för. Fastän jag läst all kurslitteratur och varit på alla föreläsningar utom en blev jag förvånad när jag såg tentan. Detta tyder på mycket dålig "constructive alignment". Dessutom anser jag att Mr Peters använt falsk marknadsföring när de valfria bonusgrundande arbetena marknadsfördes. I kurs PM står att godkänt arbete ger 10p till en tentamen om 100p. Föregående år var poängfördelningen 15p till en tentamen om 120p. När vi konfronterade Mr Peters med dessa uppgifter sa han att han sänkt bonuspoängen för att han "sänkt poängantalet på tentan". Jag tyckte att andelen ändock blivit lägre men ville inte argumentera emot utan tyckte att det var ett hyfsat korrekt beteende. Men till min stora förskräckelse upptäccker jag sedan att tentamen omfattar 120p! Detta är absolut inte ett korrekt eller ok beteende. Jag hoppas dock att Herr Peters har tagit sitt förnuft till fånga och giit oss som gjort bonusarbetet 15 bonus poäng. Det är det enda anständiga att göra i denna ytterst beklagliga situation.» (Mycket dåligt)
- Dåligt utformad kurs! Kändes väldigt spretig» (Mycket dåligt)
- Ostrukturerat, svårt att hitta den röda tråden och veta vad som är viktigt att kunna.» (Dåligt)
- väldig bred kurs utan några mål med resultat att man va tvungen att lära sig allt som ingick i allt material och på alla föreläsningar.» (Dåligt)
- Dålig kvalite på vissa föreläsningar, det behöver bättras upp!( ekologi och ekotoxiologi), Tydligare innehåll och mål.» (Godkänt)
- Var inte så bra organiserad kurs. Många olika föreläsare som inte visste något om någon annans lärares del. Svårt att få en helhetsbild av kursen och veta vad som var det främsta att fokusera på. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet och Göran Petterssons föreläsningar.»
- Göran pettersons föreläsningar var intressanta men det vore tacksamt om han kunde utforma läromål utifrån hans föreläning»
- Om kursen skall bevaras bör Göran Petterssons föreläsningar om Mat vara kvar. Allmänbildning och intresseväckande.»
- Delen om Antioxidanter, mycket intressant och allmänbildande! Gustav som föreläste om LCA. »
- nätboken»
- Magdalenas föreläsningar var väldigt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ekologi och Ekotoxoligi föreläsningarna.»
- Det mesta»
- Kursen måste i sin helhet väcka intresse för miljöarbete! Hade varit en ypperlig kurs att samläsa med teknisk kommunikation och basera betyget på en skriftlig inlämningsuppgift istället för tentamen. Kursen måste i alla avseenden få en tydlig struktur och fokusera på någonting. I dagsläget är den spretigare och flummigare än något annat jag sett på chalmers.»
- Det bör formuleras tydliga målsättningar för varje del utav kursen så att eleverna vet vad de förväntas kunna. Då beräkningar ingår i kursen bör föreläsarna se till att visa och försäkra sig om att alla elever får samma chans att förstå hur dessa ska utföras. Kan inte bara låta eleverna försöka på egen hand utan instruktioner utan att gå igenom hur beräkningen skulle utförts efteråt.Föreläsare som läser direkt ur kursboken måste förändra sina föreläsningar!»
- Vill gärna ha mål! Inlämningsuppgifter på vissa delar istället för tenta. »
- tydliga mål med kursen. lite inlämningsuppgifter på vissa delar och mindre tenta»
- Bättre fokus. Gunillas föreläsningar var minst sagt under all kritik. Vi som läser kursen är läskunniga. »
- för många olika föreläsare och ämnen i en och samma kurs. Sätt upp mål för kursen. Vad är de viktiga avsnitten? »

16. Övriga kommentarer

- Mr Peters upplevs som en svåråtkomlig och något arrogant exsaminator. Kanske beror detta på kulturella skillnader och att vi som elever anses uppstudsiga för att vi inte kallar honom sir eller mr Peters. Om så är fallet vore det bra att från början tala om vad han anser vara ett korrekt tilltalssätt mellan elever och lärare. Vi har ju vanligtvis en väldigt "avslappnad" syn på sådant här i sverige och sålunda även på chalmers. bKanske hade en såpass enkel åtgärd avsevärt kunnat förbättra relationen mellan elever och examinatorer. Jag har försökt att svara rakt och ärligt och ta upp verkliga problem som bör diskuteras på en kursutvärdering, därför hoppas jag att mina kommentarer inte censureras för att de kan vara "hårda". Min avsikt är att rakt och ärligt utan omsvep ge min syn på kursens brister och tillkortakommanden. Tack »
- Hade varit bra om alla PowerPoints kunde vara på svenska då det tar mycket värdefull pluggtid att slå upp ord för att förstå dessa. »
- Väldigt dålig kurs!»
- dåligt utformad tenta. Frågor som jag inte ens kunde sortera in i de olika delarna av kursen. Saknade frågor på hälsorisker. Hade helt fel uppfattning av vad som var det väsentliga i kursen, kanske inte finns något sådant? »


Kursutvärderingssystem från