ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-4 Kandidatarbete inom Datateknik, DATX02|DIT560

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-10
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

67 svarande

Göteborgs universitet»11 16%
Chalmers tekniska högskola»56 83%

Genomsnitt: 1.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs lärandemålen för kandidatarbetet, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig genom det.

För att se lärandemålen för kandidatarbetet, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

2. Hur begripliga är kandidatarbetskursens mål?

67 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 56%

Genomsnitt: 2.55

- Det finns inga individuella mål. Allt ansvar läggs på gruppen och enskilde individen kan undgå att ta ansvar. Det är fel.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lärandemålen gäller inte universitetet jag går på. En studieadministratör svarade på mail att GU:s kursplan inte längre gäller och att den nya inte godkänts. Det måste innebära att det inte finns någon kursplan för DIT560, vilket är mycket allvarligt. Ingen information har givits om detta. På frågan borde det finnas ett alternativ för "Målen har inte redovisats alls"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tror inte så många läser dessa.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt otydliga riktlinjer vad som krävs av en bra rapport. Handledare och examinator gav olika svar. Väldigt stora skillnader mellan institutioner gällande arbetet. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Skulle inte skada om målen skrevs om till ett mer vardagligt och tydligt språk med mindre onödig upprepning. Just nu lyser skolbyråkratin igenom. Tänk på att det är elever som skall läsa texten i första hand.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

68 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»66 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Det är för enkelt att få göra kandidatarbetet och verkligen för enkelt att klara av det. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det jag har sett är rimligt men det är omöjligt att bedöma vad man bör lära sig när endast målen från ett annat universitet redovisas.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen ger ingen indikation på hur kursen är tänkt att gå till. Man kan utföra dem i stort sett hur man vill. Det är dock bra, då individualitet och ett professionellt arbetssätt är det man vill lära ut.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Beror ganska mycket på vilket projekt som väljs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Projektbeskrivningar hade kunnat vara tydligare då projeketet jag fick var helt annorlunda med hur jag hade uppfattat det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mitt kandidatarbete krävdes förkunskap som låg utanför den kunskap som man har lärt sig under sina år på Chalmers. Trots detta stod det att inga förkunskaper krävdes när projekt skulle väljas.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»4 10%
I viss utsträckning»13 35%
Ja»20 54%
Vet ej/har inte examinerats än»31

Genomsnitt: 2.43

- Examinationen känns just nu mest som något man gör för att det skall vara där. Huruvida jag eller min grupp har uppnått kursens mål är omöjligt att bedöma genom vanliga medel. Den enda som egentligen är behörig att göra den bedömningen är vår handledare.» (Nej, inte alls)
- examination?» (Nej, inte alls)
- Vi hade problem inom gruppen med att en gruppmedlem inte bidrog till arbetet och ville därför att denne skulle bli underkänd. Det vi fick veta då var att om inte en åtgärdsplan görs innan halvtid kan man inte bli underkänd, så länge gruppen lämnar in en rapport. I praktiken skulle detta då betyda att jag skulle kunna göra ett kandidatarbete, jobba fram till halvtid och sedan förlita mig på att resten av gruppen lämnar in en rapport och jag kan inte bli underkänd. Därmed skulle jag också kunna läsa en extra kurs i LP4 och få mer högskolepoäng. Tycker ni seriöst att detta är ett bra sätt att examinera folk på?» (Nej, inte alls)
- Rapport och presentation visar att vi har gjort något. Det borde ingå individuella samtal med handledare som kollar av hur mycket varje person gör och så att alla bidrar lika mycket» (I viss utsträckning)
- Individuella prestationer kommer inte fram så tydligt. Handledaren får vara ganska aktiv för att se sådant.» (I viss utsträckning)
- Handledare var dålig på att sätta sig in i arbetet. Vid ett praktiskt arbete får inte examinator någon inblick alls utöver redovisning och rapport. Kan ge en missvisning över mängden arbete som gjorts.» (I viss utsträckning)
- Var mycket praktiskt utvecklingsarbete i projektet som blev svår att överföra till en teoretiska rapport.» (I viss utsträckning)
- Handledare och examinator har för lite möjlighet att få För stor del läggs på de utvärderingar som studenterna lämnar in. En stor risk finns med dess utvärderingar att de snarare visar hur mycket studenterna tycker om att samarbeta med vissa i gruppen och inte vad varje medlem bidragit och presterat i realiteten.» (I viss utsträckning)
- Det blir väldigt luddigt att skilja på vem som gjort vad i arbetet» (I viss utsträckning)
- Kunde även vara mer intressant om de av oss som faktiskt tar fram en produkt att få denna analyserad.» (Ja)
- Omöjligt att veta även i efterhand när man inte fått en chans att se målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har lärt mig att det i regel skiljer mycket på de kriterier som ges genom hemsidan/pingpong och vad som bedöms i verkligheten. Dessvärre.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet ej inte fått någon feedback än planeringsrapporten ej rättat i juni» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet ej vad ni menar med testade. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Bakgrundsfrågor

5. Hur många har ni varit i er grupp?*

68 svarande

0 0%
4 5%
20 29%
11 16%
33 48%

Genomsnitt: 4.07

6. Är du nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbete?*

68 svarande

Ja»58 85%
Nej»10 14%

Genomsnitt: 1.14

- Jag är nöjd men det var otydligt hur urvalet skedde, då en bekant hade placerat mitt arbete högre i sin lista än vad jag hade, och han fick det ändå inte.» (Ja)
- Roligt ämne och lärorikt. Vi var för få för att kunna prestera något värt ett kandidatarbete och de kandidatarbeten som kommer in håller för låg klass! Våran hade jättemånga öppna frågor och vi la 3 veckor på att inse vad vi ska göra. Vi ville utnyttja tiden bättre så ställ högre krav! Gör en lista över vad ett inkommet arbete måste innehålla "konrekt vad ska göras", valfrihet i hur man gör det men ändå så att rapporten fylls ut.» (Ja)
- Mycket nöjd med gruppen.» (Ja)
- Kunde inte fått ett bättre kandidatarbete!» (Ja)
- Jag fick mitt förstahandsval» (Ja)
- Jag fick det jag själv skapade.» (Ja)
- Mitt tredjehandsval, men jag är i efterhand mycket nöjd, hade valt samma projekt om jag hade haft chansen att välja nu.» (Ja)
- Var en av förslagslämnarna» (Ja)
- Fick mitt förslag» (Ja)
- mja, fast inte en dag går förbi utan att jag undrar vad som hade hänt ifall jag fått något annat -- Ni borde implementera en slumpfunktion istället för strikt rangordning!» (Ja)
- Eget inlämnat förslag.» (Ja)
- Skulle vilja att det var möjligt att diskutera fram ett projekt med någon.» (Ja)
- Vi var 7 stycken, vilket kändes som för många men det gick rätt bra ändå» (Ja)
- Både ja och nej. Jag är mycket nöjd med gruppen jag hamnade i, men i efterhand så hade jag nog valt ett annat kandidatarbete.» (Ja)
- Vi var 7, frågan ovan går bara till 6.» (Ja)
- Jag är ganska nöjd, men vi hade en extern uppdragsgivare för vårt arbete och detta fungerade mindre bra. Projektet höll också ganska låg teknisk nivå.» (Nej)
- Jag hade nog valt lite annorlunda såhär i efterhand, men det var på grund utav personliga skäl och inget skolan hade kunnat göra något åt.» (Nej)
- Ändrade inriktning på kandidatarbetet då folk inte var villiga att kompromissa.» (Nej)
- Mest p.g.a gruppen då vissa var oengagerade och inte brydde sig» (Nej)
- Kände att det inte gav mig det jag hade hoppats på och känner inte att det givit mig något att ha i mitt CV inför mitt påbörjade jobbsökande.» (Nej)
- Jag upplever att jag inte fått möjligheten att få komma in i gruppen och att få sammarbeta på lika vilkår somm de andra. Det arbete jag har fått möjlighet att göra har jag fått kämpa för att få vara delaktig. Stundtals har det känts obehagligt att man inte fått information från andra medlemar som varit nödvändig för att kunna utföra arbetet effektivt. Tyvärr så känns det inte som det finns en möjlighet att kunna ta upp sådana problem under projektets gång utan man får helt enkelt gilla läget och stå ut tills projektet är slut. Detta tycker jag är mycket tråkigt för själva projektuppgiften var något jag såg fram emot i början på kandidatprojektet och tycker jag har blivit berövad den arbetsglädje och personliga utveckling och inspiration jag annars skulle få tillgodo.» (Nej)
- Vi var 3 personer på pappret, vi verkligheten var vi 2. Kravet för kandidatarbetet sa att det skulle vara minst 4. Hur går detta ihop? Dessutom kollas inte förkunskapskrav över huvud taget, vilket blir ett stort problem vid t.ex. en programmeringsuppgift om en person inte kan programmera...» (Nej)
- Själva arbetet som borde ha gjorts var jag nöjd med, men inte hur gruppen fungerade. Vissa i gruppen lade ner betydligt mindre arbete än andra, och det känns som att examinatorerna har för lite koll på hur det ser ut i grupperna.» (Nej)

7. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

68 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»21 30%
Jag använde portalen för att få information»54 79%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»13 19%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»5 7%
Jag/vi hade ett eget förslag»23 33%

- Diskriminerande mot CTH-studenter att GU-studenter får välja först. Ingen information gavs om vilka arbeten som sedan skulle genomföras och varför förstahandsval i vissa fall ställts in.» (Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida, Jag kontaktade en person direkt på institutionen)
- Jag visste inte ens att det fanns en programinformation om detta.» (Jag använde portalen för att få information)
- Fick mitt eget förslag...så really didn"t» (Jag var på programinformationen)
- Jag läste även på en av hemsidorna vilka andra kandidatförslag som fanns tillgängliga, men kommer ej ihåg vilken.» (Jag/vi hade ett eget förslag)
- Kom inte ut information om programinformationen förrän typ samma dag eftersom Timeedit inte fungerade... Hade varit bra om det hade skickats mail om detta!» (Jag använde portalen för att få information)


Arbetet i gruppen

8. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

68 svarande

Dåligt»4 5%
Mindre bra»4 5%
Växlande»13 19%
Bra»22 32%
Mycket bra»25 36%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nästan ingen i gruppen jobbade. Riktigt dåligt. Själv fick jag spendera nästan 600h på projektet.» (Dåligt)
- Arbetet har utförts bra och alla har kämpat att utföra god kvalitet. Det som jag är kritisk till däremot är att jag upplevde en dålig stämning som det tyvärr inte gick att ventilera ut på något sätt. Det skulle vara bra om det fanns möjligheter att kunna lyfta fram denna typ av situation på ett enkelt sätt.» (Dåligt)
- Vi var som sagt en grupp på 3 personer där bara 2 av oss bidrog till arbetet. Mellan oss två som faktiskt har jobbat har det fungerat bra. Med den tredje har det varit dåligt. Vi har haft samarbetssvårigheter och personen har inte gjort det han blivit tillsagd, vilket har varit ett stort problem vid deadlines. Mycket av detta beror också på att ingen kollade om han uppfyllde förkunskapskraven. Vi skulle programmera och det visade sig senare att han inte kunde programmera.» (Dåligt)
- I gruppen var det två som stod för det mesta av arbetet, och vissa som knappt gjorde något alls.» (Dåligt)
- Vi var 2/3 som arbetade inom gruppen. En valde att inte engagera sig och vi fick göra det sista. Väldigt hög arbetsbelastning men det gick bra till slut.» (Mindre bra)
- Otur med gruppmedlemmar.» (Mindre bra)
- Överlag väldigt bra, vissa konflikter mot slutet av projektet.» (Växlande)
- Sned arbetsfördelning» (Växlande)
- Svårt att jobba med en person i gruppen, dock varit lärorikt det med.» (Växlande)
- Arbetsbördan har varit ytterst ojämn. Vissa i gruppen drar bara sitt strå till stacken när behovet är akut. Vissa gruppmedlemmar har varit inkompetenta. Jag ställer mig väldigt frågande till svenskaundervisningen i Sverige, eftersom många har ytterst svårt att uttrycka sig i skrift.» (Växlande)
- En person har jobbat väldigt lite och inte tillfört mycket alls till varken rapport eller produkt, men då han var "godkänd på halvtidssamtalen" så gled han ju bara med på ett bananskal och kunde inte bli underkänd om inte rapporten blev det! » (Växlande)
- Samarbetet fungerade mestadels väldigt bra, men arbetsmoralen var bitvis sviktande.» (Växlande)
- Det var svårorganiserat med 6 personer i en grupp. » (Växlande)
- En person i gruppen bidrog inte med så mycket.» (Bra)
- En som försökt åka snålskjuts på andra, annars lugnt.» (Bra)
- Alla i gruppen deltog inte i den utsträckning jag hoppats på.» (Bra)
- Majoriteten av arbetet har gått bra men har haft bristande ambition från vissa gruppmedelemmar.» (Bra)
- Allt har funkat bra utom en person som inte gör något. Men resterande är toppen. Sen hade vi en person som hoppade av efter första månaden också» (Mycket bra)
- Trots min nedsatta förmåga att aktivt kunna arbeta samtidigt och tillsammans med min grupp har vi jobbat väldigt bra på våra utdelade arbetsuppgifter, som bestämdes efter varje individs förmåga. Mina kurskamrater förtjänar en eloge.» (Mycket bra)
- All ville verkligen göra det projekt vi valt varför det gick så bra.» (Mycket bra)
- Utmärkt» (Mycket bra)

9. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

68 svarande

Ja, nämligen...»31 45%
Nej»37 54%

Genomsnitt: 1.54

- Bättre information (se kommentar nedan).» (Ja, nämligen...)
- Handledare som faktiskt vill handleda. Det är värdelöst att ha någon där som blivit "påtryckt" att handleda. Det ger oss studenter ingenting. » (Ja, nämligen...)
- Aktiv ledning av handledare.» (Ja, nämligen...)
- Mer och bättre feedback från handledaren. Saknade även ett ställe där all information var samlad. Blev väldigt hackigt då en del fanns på pinpong, en del fanns hos fackspråk och en del på studentportalen.» (Ja, nämligen...)
- Information om kursplan, vars kurshemsidan finns och examinatorer som inte ljuger när man ställer enkla frågor per mail.» (Ja, nämligen...)
- Möjlighet till handledning.» (Ja, nämligen...)
- Hade gärna velat att handledaren hade bättre koll på hur vi arbetade. Att killen som inte gör ngt ska ha lägre betyg etc. » (Ja, nämligen...)
- Det har varit extremt dålig information genomgående i kandidatarbetet. Tom datum/veckodag på deadlines schemat stämde inte.» (Ja, nämligen...)
- Mer information obligatoriskt om projektledning, som i vår grupp har vi inte haft någon ledning alls och har bara varit som vilsna hönor, som har tagit den uppgift som känns bäst. Gjort uppgifter som nÅgon annan redan påbörjat mm.» (Ja, nämligen...)
- Fylligare utvärderande möten med handledare.» (Ja, nämligen...)
- mer info om inlämningar (vem som gjort vad-bilaga?) och om opponering.» (Ja, nämligen...)
- Mera info om vad som gällar, info som var var ganska spretig. handledare hade ingen koll» (Ja, nämligen...)
- Mer information samt enklare navigering. En sak som vore bra skulle vara att ha en sida som länkar till allt som har med planeringsrapporten, halvtidsredovisningen etc att göra. Väldigt svårt att hitta information när det behövts.» (Ja, nämligen...)
- En mer aktiv handledare som går in och identifierar problem i gruppen och hjälper till att lösa dem.» (Ja, nämligen...)
- Jag tycker att det borde funnits mer tid för handledare och andra personer att följa projekten och vara med på att assistera. Helhets intrycket av kursen upplevdes som oseriös då det förväntas att studenter som inte har haft liknande projekt bara ska veta hur ett arbete ska struktureras upp och fördela ansvar på ett likvärdigt och bra sätt. » (Ja, nämligen...)
- En handledare som faktiskt sätter sig in i vad man gör.» (Ja, nämligen...)
- Tydligare instruktioner om examinationer och vad som bedöms men kanske kan ha mycket att göra med handledare varit bortrest mycket» (Ja, nämligen...)
- Mer hjälp från handledarna om hur rapporter ska struktureras.» (Ja, nämligen...)
- Tydliga riktlinjer. Nu står det lite olika på alla möjliga ställen. Centralisera allt ordentligt och se till att informationen är entydig!» (Ja, nämligen...)
- Detta saknas: Ett kandidatarbete som är anpassat till Data/IT. Det är inte okej att vi ska behöva anpassa oss till konstig rapportstruktur som man helt behöver omarbeta själv, utan någon som helst guidning, samt att vår produkt som utvecklas inte egentligen betyder någonting. PS. Guidning till rapporten kom 4 dagar innan slutrapporten skulle lämnas in, extremt dåligt, då man kämpat som ett djur för att få ihop någon som helst egen struktur på det hela... Organisation av kursansvariga/examinatorer, korrekta datum på kurshemsidan, ändringar borde publiceras på nyhetssidan och inte ändras endast direkt på kursinfosidan utan att meddela studenterna om ändringarna.» (Ja, nämligen...)
- Gruppen kunde ha satts samman med en numerär som motsvarade projektets omfattning och handledarens önskemål.» (Ja, nämligen...)
- Bättre handledare. Per Zaring bör verkligen inte ha så många grupper som han haft, möjligtvis inga grupper alls...» (Ja, nämligen...)
- Handledning och betygsinformation» (Ja, nämligen...)
- Bättre info.» (Ja, nämligen...)
- Tydlig information, står olika på olika ställen om vad som gäller, ibland i samma dokument. Leder till förvirring och onödiga diskutioner.» (Ja, nämligen...)
- lite dålig uppföljning från handledarens sida... klarare information vad man kan/ska förvänta sig av en handledare» (Ja, nämligen...)
- Mer implementation. Samt tydligare information från en och samma informationskanal, främst gällande hur man kan anpassa rapportskrivandet till DATA/IT-projekt.» (Ja, nämligen...)
- tydligare riktlinjer» (Ja, nämligen...)
- Som tidigare nämnt, bättre koll av förkunskapskrav och hur många som bör vara i grupperna. Grupper på 3 pers är inte att rekommendera eftersom det blir väldigt tungt om någon inte skulle hjälpa till eller hoppa av. Dessutom borde det komma mer inforamtion om av man gör om någon inte skulle hjälpa till med arbetet. Det finns ingen som helst information om att man inte kan bli underkänd om inte en åtgärdsplan har gjorts... Vilket i praktiken då innebär att alla blir godkända på kandidatarbetet. Tror inte att detta är ett system som högskoleverket skulle uppsakatta... Dessutom ser det extremt dåligt ut för Chalmers som högskola om kraven är så extremt låga för en kandidatexamen...» (Ja, nämligen...)
- Feedback från examinatorer på uppgifter under tiden de lämnas in, och bättre kontakt och förståelse hur examinatorerna jobbar.» (Ja, nämligen...)

10. Hur visste ni i gruppen om ni låg i fas med arbetet?

68 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»36 52%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»37 54%
Det visste vi inte»19 27%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»16 23%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»14 20%

- Allt vi gjorde var upp till oss. Vi bestämde hur vi skulle tolka beskrivningen och fick ingen återkoppling om det var okej eller inte. Vi körde på och hamnade ofta efter pga för få personer. » (Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Det visste vi inte, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Vi såg i vår plan om vi låg efter eller inte» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Dålig information från institutionen om hur tiden skulle utnyttjas.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Det visste vi inte, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Vår ursprungliga tidsplan var inte alltför hårt specificerat, vilket ändå är nästintill omöjligt på ett arbete som sträcker sig under så här lång tid. Vi hade dock regelbundna möten inom gruppen varje vecka, så om vi kom efter märktes det direkt.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Hade även regelbundna gruppmöten utan handledare.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- Vi arbetade med en tydlig tidsplan, och låg i fas med den även att vi borde avsatt mer tid för vår rapport.» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Den ursprungliga tidsplanen frångicks något, men alltid full kontroll via kontinuerlig kommunikation.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Inget stämmer överrens, vi hade regelbunda möten men aldrig med handledare» ()
- Svårt att veta hur långt man behövde komma med det praktiska arbete. Var ett stort stressmoment. Särskilt när saker krånglade och vi hittade oväntade problem som tog massor av tid att lösa.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Det visste vi inte)
- Vi hade regelbundna möten med handledaren, men de borde varit mer frekventa. Vi började följa vår ursprungliga tidsplan, men hamnade och sen var det svårt att veta om vi var i fas eller inte. Instuderings-/analysfasentog upp alltför stor del av tiden och gjorde att vi kom efter tidsmässigt. Vi borde ha påbörjat rapportskrivningen tidigare.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan, Det visste vi inte, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Vi hade en nära kontakt med vår uppdragsgivare som kunde ge feedback på vad vi hade presterat. Detta var motivationsgivande.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Vi hade möten med vår handledare som hintade lite dessutom pratade vi med andra grupper. Men det skiljer sig ganska mycket så det var svårt att veta. När vi dessutom bara var två pers som arbetade tog saker och ting längre tid...» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Det visste vi inte, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)

11. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kandidatarbetet?

68 svarande

Högst 15 timmar»1 1%
Cirka 20 timmar»10 14%
Cirka 25 timmar»32 47%
Cirka 30 timmar»15 22%
Mer än 30 timmar»10 14%

Genomsnitt: 3.33

- Kommer troligtvis missa "400h-spärren" med ca 10h.» (Cirka 20 timmar)
- 400 timmar är väldigt mycket..» (Cirka 20 timmar)
- Mindre i början och mycket mer i slutet.» (Cirka 25 timmar)
- Andra kurser blev lidande.» (Cirka 25 timmar)
- Totalt strax över 400 timmar som planerat.» (Cirka 25 timmar)
- Mellan 25-30 men mer 25» (Cirka 25 timmar)
- Tidvis mindre, tidvis mer. Framförallt la vi ner mer tid i slutskedet.» (Cirka 25 timmar)
- Hade gärna fått vara lite mindre. De andra kurserna jag läste fick lida.» (Cirka 30 timmar)
- Stor arbetsbelastning under hela terminen.» (Cirka 30 timmar)
- Varierar lite från vecka till vecka. Vissa veckor blev betydligt mer och andra mindre beroende på yttre omständigheter.» (Cirka 30 timmar)
- Eftersom vi skulle göra den 3:e medlemmens arbete också blev totala antalet timmar ganska högt och vi fick sitta mycket med att göra det han skulle ha gjort klart och som vi hade velat skulle vara klart för länge sedan... Det gjorde att arbetsbelastningen blev extrem...» (Mer än 30 timmar)

12. Hur har informationen om kandidatarbetet fungerat?

Här menar vi såväl muntlig som skriftlig information, både online och offline.

68 svarande

Dåligt»19 27%
Mindre bra»18 26%
Godkänt»20 29%
Bra»10 14%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 2.35

- Dåligt uppdaterad, utspridd på olika platser, ibland motsägelsefull.» (Dåligt)
- Information saknas, viss information finns dubbelt där informationen är annorlunda, vilket skapar förvirring.» (Dåligt)
- Det är ca 4 olika hemsidor att hålla koll på, vilket inte är bra! Dessutom ligger information på flera ställen där det står olika. Det är mycket svårt att hitta den informationen man vill åt och den som gäller. Vi har försökt fråga handledare vid oklarheter, men handledaren har inte vetat och inte heller återkommit med några svar.» (Dåligt)
- Extremt dåligt. Det är totalt oacceptabelt att examinator (Sven Arne Andreasson) ljuger för sina studenter om vilka moment som är obligatoriska och hur betygskriterierna ser ut. Kurshemsidan fanns inte länkad i GUL. Arne Linde svarar inte på mail och "Vanliga frågor" på kurshemsidan svarar ingen på. PingPong är ett fruktansvärt dåligt verktyg för administration, informationen är ostrukturerad, viktig information lyfts inte fram, det tar för lång tid att logga in och hitta rätt kurs, kurskoden var fel och det var svårt att hitta information om grupper.» (Dåligt)
- Jag lyckas aldrig hitta det jag vill på pingpong» (Dåligt)
- Dåligt med information har gjort att man ofta famlar i mörkret. Information från olika sidor har gjort att man måste leta efter tillgänglig information. Samma information har ofta stått på flera olika ställen och har inte stämt överens. Eftersom olika program har olika regler har de föreläsningar som har handlat om ett ämne, givit felaktig information.» (Dåligt)
- Riktigt dåligt. Man fick ofta gissa sig till och googla fram informationen snarare än få den lätttillgänglig på ping pong.» (Dåligt)
- Detta har dessvärre varit riktigt dåligt. Information som strider mot varandra på åtskilliga ställen, oklara instruktioner kring obligatoriska moment. Massa kriterier som har visat sig olämpliga att följa i praktiken. Fackspråk och kursledare jobbar nog inte så nära som man trott.» (Dåligt)
- Vilken information?» (Dåligt)
- Värre än dåligt! Mycket information om vad som faktiskt gällde saknades. Svårt att få svar på mail, döda länkar på kurshemsidan, begränsat eller obefintlig information angående vissa moment.» (Dåligt)
- Pingpong har innehållit inkonsekvent information, dessutom ändrades schemat för redovisning utan att det meddelades. Det har inte varit tydligt vad som egentligen förväntades av rapporten.» (Dåligt)
- Väldigt dåligt och oklart.» (Dåligt)
- Pingpong är ganska rörig. Dessutom uppdaterades inte informationen på hemsidan så mycket info var gammal info från året innan. Och det finns som sagt ingen som helst information om vad man gör om någon inte skulle arbeta eller hur man underkänner denna.» (Dåligt)
- Information på kurshemsidan har varit otydligt, och ibland har motstridiga uppgifter stått på olika delsidor. Viss information har bara funnits i mail, t.ex. informationen att varje grupp ska göra 1 opposition (och inte en per person, som det står på de gemensamma chalmers-sidorna).» (Dåligt)
- Ping Pong är värdelöst. Det är rätt ovärt att ha text om kandidaten om det inte går att uttyda information. Snälla, läs igenom det och rätta stavfel och syftningsfel. Kanske ska granska era texter på samma sätt som vår rapport?» (Mindre bra)
- Pingpong är en hemsk plattform. Det hade inte skadat med ett mer lättföljt medium.» (Mindre bra)
- Mycket copy-paste, olika instruktioner på olika sidor, fel dagar/datum på vissa ställen i texter etc.» (Mindre bra)
- All information var inte i synk. Information på pingpong var inte alltid uppdaterad och schemat stämmde inte. Information som kunde hittas på chalmers sida om kandidaten stämmde inte i allafall överens med den på pingpong.» (Mindre bra)
- Mycket gammal information har varit tillgänglig på pingpong och viss förvirring över vilken information som gäller och inte gäller har uppstått. Detta hade kunnat lösas smidigt genom att antingen ta ner gammal information eller se till att byta ut den gamla informationen så tidigt som möjligt. » (Mindre bra)
- info på många olika ställen, handledare visste inget» (Mindre bra)
- Mycket rörigt på Ping pong med väldigt många sidor. Många av datumen var felaktiga och stämde inte överens med veckodagarna.» (Mindre bra)
- Det beror på vad ni menar med fråga. Informationen från institutionens och kursledningens sida har varit väldigt dålig. Det har varit nästan omöjligt att få samma besked från två håll. Ofta motsäger även samma person sig själv senare. Exempel på detta är att vi fick totalt 4 olika besked om vilka som förväntades göra det slutgiltiga muntliga presentationen. Vår handledare, Sven-Arne Andreasson, har inte hållit dålig kontakt med oss. I början av projektet svarade han inte på mail. Inom gruppen har informationen fungerat acceptabelt.» (Mindre bra)
- Se kommentar på fråga 9.» (Mindre bra)
- Ta bort alla icke-ingenjörer ur sammanhanget, det märks att de inte talar samma språk och att de ska ta vår tid är slöseri både för oss teknologelever och dem på bibliotek o liknande. Mer Arne mindre bibliotikarier!» (Mindre bra)
- Otydliga krav på arbetet. Otydlig information på pingpong där vissa datum inte stämde då de gällde för förra året. Väldigt dålig information om hur opponering ska utformas resulterade i många undermåliga opponeringar.» (Mindre bra)
- Information var olika över olika plattformar, pingpong sade en sak medens studentportalen en annan.» (Mindre bra)
- Det var alldeles för många olika informationskanaler, samt motsägande information från olika källor. Det hade varit mycket bättre om all information kom från ett håll, företrädesvis från IT-institutionen (för oss som går IT). Denna institution borde i sig ha varit bättre informerad från fackspråk vad som gäller för en akademisk rapport och förmedlat detta till oss kursdeltagare.» (Mindre bra)
- Tycker personligen att pingpong är lite svår att kunna överskåda. Det finns så mycket information att det är lätt att missa något som är viktig. Det måste kunna gå att skapa ett gränssnitt som är mer användarvänligt och ger bättre överblick.» (Mindre bra)
- Dålig med information och informationen på pingpong tämligen otydlig och svårfunnen. Ibland motsägelser vad gäller datum och tider etc. » (Mindre bra)
- Dålig info om vissa saker, och på spridda platser.» (Godkänt)
- Kunde varit bättre information via PingPong, vissa datum och länkar har inte varit uppdaterade. Men generellt: okej kommunikation. De ansvariga har gjort de viktiga utskicken, har funkat bra ändå.» (Godkänt)
- hemsidor, portaler etc är lite röriga. Men via mail direkt till Arne så har vi alltid fått snabba och klara svar» (Godkänt)
- Svårt att hitta rätt information på en massa olika websidor och pingpong är otroligt värdelöst i sammanhanget.» (Godkänt)
- Svårt med flera "kockar" men blir ok. Använde mest "viktiga datum" i ping pong.» (Godkänt)
- Rörigt när det är så många olika institutioner inblandade, samt otydligt om vilka moment som ingår, vad som är obligatoriskt.» (Godkänt)
- Viss information var svår att hitta till exempel info om när egenbedömningen skulle in hittade jag endast under FAQ:n» (Godkänt)
- Lite små grejer som det saknas info om så som bidragsrapport etc. Även lite irriterande att tider för redovisning m.m. ändrats efter hand.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Generella kompetenser

13. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

68 svarande

Inte alls»10 14%
Till en viss del»28 41%
Svårt att peka på något specifikt»21 30%
Till en stor del»7 10%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»2 2%

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- What?» (Inte alls)
- Föreläsningar som vänt sig till kemistudenter eller studenter som inte utvecklat något själva är inte idealt för en D/IT-student som utvecklar mjukvara. Detta är moment som måste anpassas för de institutioner som man gör kandidatarbetet på! Dock fick vi väldigt bra handledning på handledningstillfällena av fackspråk, all heder till Fia!» (Inte alls)
- generella vad?» (Inte alls)
- Handledartillfällena har varit guld värda, resten inte så meningsfullt för vår grupp-» (Till en viss del)
- Mycket saker som togs upp kändes mer som repetition från gymnasiet. Ofta på handledningsmötena hade fackspråk representatnten helt ignorerat de frågor vi skickat in eller hade inte koll på hur en rapport inom vårt ämne skulle skrivas.» (Till en viss del)
- Allmän kunskap har det tillfört. Men det vi lärt oss där verkar inte tas hänsyn till av examinator och handledare. Alls.» (Till en viss del)
- Handledartillfällena med Fackspråk har hjälp oss väldigt mycket. » (Till en viss del)
- Biblioteks- och informationssökningsmomenten har varit ganska onödiga. Källhantering var nog det enda användbara därifrån, kunde läggas till i fackspråk. Fackspråksmötena och föreläsningarna har varit givande och uppskattade.» (Till en viss del)
- Det har hjälpt mycket med vad som ska vara med i rapporten och hur.» (Till en viss del)
- jag gick på alla moment som hörde till generella kompetenser och lärde mig mycket. Dom andra i gruppen gick bara på det som var obligatoriskt och visade lågt intresse och lärde sig väldigt lite. Men det höjde garanterat projektets kvalitet.» (Till en viss del)
- Tydligare riktlinjer för rapportskrivande.» (Till en viss del)
- Jag tycker att en del av dessa moment borde vara en kurs innan kandidatarbete startar och att man bara har handledningsmöten under arbetet.» (Till en viss del)
- Jag antar att det syftar på Fackspråk, annars förstår jag inte frågan.» (Till en viss del)
- Viss ledning för rapportskrivning och källsökning.» (Till en viss del)
- Fia Börjessons sista föreläsning var en ren förolämpning mot alla som inte håller med henne.» (Svårt att peka på något specifikt)
- Information vi fick om sista handledningstillfället var att vi fick diskutera vad vi ville, medans handledaren var säker på att det var den muntligapresentationen som skulle diskuteras. Vi kände stort behov av att diskutera rapporten vid det tillfället och handledaren hade inte ens läst början av rapporten (trots att vi sagt vad vi ville diskutera i rapporten).» (Svårt att peka på något specifikt)
- När man väl utförde kursen så kändes det onödigt. Däremot när man påbörjade slutrapporten så insåg man att man hade en större säkerhet att skriva referenser på ett korrekt sätt. Jag tycker man kunde ha ytterligare 1-2 lektionstimmar och handled övning till denna kurs.» (Till en stor del)
- Fackspråkshandledningstillfällena var bra eftersom det var någon utomstående att diskutera idéer och upplägg med. Bibliotekskursen kändes meningslös... Alla på D vet faktiskt hur man googlar... Hade räckt med att bara ge ett dokument som förklarar vetenskapliga och icke-vetenskapliga källor.» (Till en stor del)
- Vi har fått jättemycket hjälp av Claes på Fackspråk. Föreläsningarna hade vi gärna utnyttjat bättre» (Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment)

14. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

65 svarande

Ja, nämligen...»8 12%
Nej»57 87%

Genomsnitt: 1.87

- Information om vilka moment som är obligatoriska. Jag uppfattade att bibliotekets övningar var frivilliga för GU-studenter och inte påverkade något men på en rak fråga svarade Sven Arne att det kunde höja betyget.» (Ja, nämligen...)
- Kunskap om ämnet.» (Ja, nämligen...)
- Alla borde vara tvungna att skriva en kortare vetenskaplig text, som de sedan kunde få återkoppling på. Vissa behöver få hjälp med avgrundsdålig svenska så fort som möjligt. Generella kompetenser är tyvärr inte tillräckligt generell. Undervisningen var inriktad på andra ämnen än vårt eget - t.ex. byggnadsteknik, kemi och dylikt. På datateknik har vi behov av annan handledning än den vi fick. Vi kände oss svikna av handledarna i generella kompetenser som inte förstod våra behov.» (Ja, nämligen...)
- vet ej riktigt men saknas lite spets...» (Ja, nämligen...)
- Eftersom jag läst IT var det inget som var nytt i och med kursen vi läste i åk 1. Ingenjörskompetens och kommunikation.» (Ja, nämligen...)
- Det borde inte vara samma för alla olika program, det var svårt att hela tiden behöva sålla bort sådant som inte gällde vårat typ av projekt, dvs ett praktiska utvecklingsprojekt.» (Ja, nämligen...)
- fler uppgifter och handledd övning» (Ja, nämligen...)
- I så fall typ korrekturläsning av rapporten. (fast som frivilligt)» (Ja, nämligen...)
- D-studenter borde ha läst det här innan kandidaten. I en annan kurs alltså» (Nej)
- Nej det borde tas bort.» (Nej)
- …, generella kompetenser? Huh?» (Nej)
- motfrågan "finns de nått att ta bort" är mer intressant ...» (Nej)
- » (Nej)
- Det vore bättre om information från generella kompetenser kom i ett senare skede. Det blev även förvirrande att ha "ännu en" informationskälla gällande kandidatarbetet.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.45


Arbetets innehåll

15. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

67 svarande

Nej, för att...»9 13%
Ja»44 65%
Delvis ...»14 20%

Genomsnitt: 2.07

- Förkunskaperna i kursplanen gäller tydligen inte så jag har inte kunnat ta del av några förkunskaper.» (Nej, för att...)
- Ingen i gruppen hade tillräckliga elektronikkunskaper i vårat elektronikfokuserade projekt.» (Nej, för att...)
- någon borde gått E» (Nej, för att...)
- Vad arbetet gick ut på var väldigt dåligt specificerat. Vi utformade i stort sett vårt arbete själva under våra första möten.» (Nej, för att...)
- Det inte framgick i kraven om förkunskaper att man borde haft de förkunskaper som krävdes.» (Nej, för att...)
- Erfarenheter av rapportskrivning och presentation var i stort sett noll hos halva vår grupp (de har pluggat D).» (Nej, för att...)
- Kraven stämde inte alls» (Nej, för att...)
- Ingen i gruppen var insatt i det huvudområde som projektet handlade om. Själv hade jag fått en annan bild utav projektet.» (Nej, för att...)
- Det borde ha specificerats bättre. T.ex. hade vi behövt ha databaskunskaper. Men det stora problemet är att förkunskaperna inte kollas. Trots att det står att man behöver kunna programmera kollas det inte att man har klarat av någon kurs i detta. » (Nej, för att...)
- Till viss del tack vare den lyckade gruppsammansättningen.» (Ja)
- Ja två av oss hade det. Den tredje kunde inte programmera eller skriva. Det borde kontrolleras att man har rätt kurser godkända och 90hp är INTE tillräckligt. » (Ja)
- De kunskaper vi inte hade visste vi om sedan innan och var beredda att lära oss.» (Delvis ...)
- Det man saknade lärde vi oss.» (Delvis ...)
- En stor fördel med arbetet är att man får lära sig nytt inom de område man väljer att studera.» (Delvis ...)
- Det skrivs för lite vetenskapliga texter på Chalmers. Folk är i allmänhet ytterst dåligt förberedda för det. Rent ämneskunskapsmässigt var vi väl förberedda.» (Delvis ...)
- 2 av 6 hade förkunskapskraven» (Delvis ...)
- Kunskap om rapportskrivning... P.g.a att halva min grupp aldrig hade skrivit en vetenskaplig rapport innan.» (Delvis ...)
- Vissa gruppmedlemmar fick lära sig en stor del för att tillföra något. Arbetets rekommenderade kunskaper gick inte ihop med de som var med i arbetet.» (Delvis ...)
- Kunde varit tydligare, tycker det handledare och så kunde plocka ihop studenter till grupperna så att det blev en bra kunskapsbas för det tilltänkta projektet.» (Delvis ...)
- det är för lite av denna typen av arbete inom datasektionen. vi har inte fått öva på rapportskrivning alls tex» (Delvis ...)

16. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

67 svarande

Ja, tack vare ...»55 82%
Nej, för att ...»6 8%
Delvis, mest för att ...»6 8%

Genomsnitt: 1.26

- Arbetet var litet nog för att man skulle kunna fokusera på kvalitet och inte fastna men stort nog för att faktiskt lägga mycket tid på.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi var två personer som fick skriva en hel rapport och implementera ett system. Vi lärde oss jättemycket och har utvecklats av det.» (Ja, tack vare ...)
- att man själv bestämmer hur mycket tid och energi man vill lägga på de olika delarna samt att vi satte ribban ganska högt.» (Ja, tack vare ...)
- att jag fått välja arbete själv och därför gjort något som varit utmanande och lärorikt för just mig.» (Ja, tack vare ...)
- Stor press från handledare» (Ja, tack vare ...)
- Vi valde ett arbete med många svåra områden som krävde fokus och dedikering för att klara av att sammanföra.» (Ja, tack vare ...)
- Jag har lärt mig all från webbprogrammering till matematisk teori bakom artificiella neuronnät.» (Ja, tack vare ...)
- Vi var tvungna att lära oss väldigt mycket för att överhuvud taget kunna utföra uppgiften» (Ja, tack vare ...)
- Vår grupp har kommunicerat otroligt bra. Alla har kunnat jobba på det de vill. Anser dock att det är helt och hållet min grupps förtjänst.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi valde ett så pass omfattande projekt där vi blev tvugna att spendera mycket tid på att lära oss nya kunskaper.» (Ja, tack vare ...)
- Intressant område som jag själv fann. Potential för bra miljöpåverkan osv.» (Ja, tack vare ...)
- alla i gruppen var intresseade av datorgrafik, vi hade läst datorǵ,rafikkurse, och vi läste samtidigt som kandidaten avancerad datorgrafik.» (Ja, tack vare ...)
- eget initiativ och driv. Det blir vad man gör det till.» (Ja, tack vare ...)
- Intressant projekt. Lagom, men inte ouppnåeligt ambitiöst, vilket gjorde det roligt och givande att arbeta med.» (Ja, tack vare ...)
- stötte på saker som ja trodde ja hade koll på men inte hade» (Ja, tack vare ...)
- Att stöta på problem man inte behandlat förr.» (Ja, tack vare ...)
- Intressant projekt, många tekniska utmaningar men även sociala genom att jobba för att gruppen skall jobba så effektivt som möjligt och information och beslut skall nå/tas av alla» (Ja, tack vare ...)
- Tack vare att vi valde ett väldigt bra ämne.» (Ja, tack vare ...)
- Både projektet och rapporten var utmanande.» (Ja, tack vare ...)
- Egensatta mål.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi hela tiden utmanat oss själva med olika funktioner» (Ja, tack vare ...)
- den stora bredden på som vi inte räknat med.» (Ja, tack vare ...)
- att teknikerna som användes var helt nya för oss.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi inte från början riktigt visste hur vi skulle göra.» (Ja, tack vare ...)
- Vi fick jobba inom ett forskningsprojekt» (Ja, tack vare ...)
- Intressant projekt» (Ja, tack vare ...)
- Valde något vi inte läst i kurser (förutom en av oss) och stötte på nya språk vi fick använda oss av under arbetet.» (Ja, tack vare ...)
- Att projektet var såpass fritt att vi själva kunde välja nivån på projektet» (Ja, tack vare ...)
- ett ambitiöst projekt» (Ja, tack vare ...)
- mycket utmanade men stressigt pga oklara mål och krav från både handledare och examinator.» (Ja, tack vare ...)
- Vi satte en hög nivå» (Ja, tack vare ...)
- Ett intressant och relevant projekt som vi arbetat med.» (Ja, tack vare ...)
- Att uppgiften lät oss lägga nivån och utmana oss själva» (Ja, tack vare ...)
- att ingen hade så stor erfarenhet av datorgrafik innan. Så vi fick alla lära från början. » (Ja, tack vare ...)
- Eftersom ingen av oss hade läst databaser fick vi läsa in den kursen. » (Ja, tack vare ...)
- Det kunde ha varit bredare.» (Nej, för att ...)
- Mycket av tiden har försvunnit på onödig skit.» (Nej, för att ...)
- Andra "tog" de intressanta uppgifterna först» (Nej, för att ...)
- nej ty vi gjorde inget vetenskapligt, bara sitta o koda :p» (Nej, för att ...)
- det var inte roligt när gruppen hela tiden fastnade och inte visste riktigt vad vi höll på med.» (Nej, för att ...)
- Gruppen fungerade dåligt och för mycket arbete gick till att försöka få saker att fungera när inte alla var motiverade och gjorde sitt arbete.» (Nej, för att ...)
- Lärorikt kring arbetsprocessen och rapportskrivande. Inte särskilt lärorikt på en teknisk/vetenskaplig nivå.» (Delvis, mest för att ...)
- man tappade lite motivation när hela projektet ändrade inriktning och blev något som man inte sökt till.» (Delvis, mest för att ...)
- vi trodde att det skulle gå enklare. Men vi har jobbat på hela tiden, så det har gått bra ändå. » (Delvis, mest för att ...)
- Utvecklingen av mjukvaran var lärorik men den spelade ju ingen roll i slutet ändå.» (Delvis, mest för att ...)
- Vi fick bra träning till rapportskrivande, men vår analysfas tog alldeles för lång tid, vilket innebar att vi inte fick öva tillräckligt på de tekniska bitarna.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

17. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

65 svarande

Nej, för att...»4 6%
Ja»51 78%
Delvis ...»10 15%

Genomsnitt: 2.09

- På grund av projektets något spretiga natur fick relativt mycket av det arbete vi gjort utelämnas ur presentationen.» (Nej, för att...)
- Vi inte kom så långt i vårt arbete» (Nej, för att...)
- Vi sa inte vilka som gjort vad under presentationen. Denna info finns endast i pingpong.» (Nej, för att...)
- Gruppen har fått göra det, Däremot så tror jag inte att de individuella bidragen går att visa. Man får helt enkelt hoppas att ens gruppkamrater beskriver ens bidrag korrekt i utvärderingen. » (Nej, för att...)
- Jag tror de blir bra har dock ej haft redovisningen ännu.» (Ja)
- svårt att visualisera ett system som saknar interface.» (Delvis ...)
- Skolan ger dock väldigt tråkiga riktlinjer. Jag förstår att man måste ge något för att eleverna ska ha något att gå efter, men när alla följer samma ramar utan att gå utanför dem blir det väldigt dryga presentationer som inte alls ger något för de som tvingas sitta där. Man bör uppmanas mer/tydligare att underhålla sin publik än att få ett högt betyg. Gärna både och, dock.» (Delvis ...)
- En kort visning av vår webbaserade prototyp. Många rader kod ger en rätt begränsad visning.» (Delvis ...)
- Vi var tvugna att dumma ner presentationen och kunde inte förklara allt vi gjort pga kommentarer vi fick på halvtidspresentationen.» (Delvis ...)
- Eftersom vi utvecklade ett spel hade ett mer organiserat demo tillfälle gynnat oss oerhört.» (Delvis ...)
- Vi har kunnat visa det vi kom fram till så att andra ska förstå vad gruppen gjort, men det har varit svårt att presentera hur det sett ut genom gruppen för det är ett känsligt ämne.» (Delvis ...)

18. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

67 svarande

Nej, för att...»5 7%
Ja»62 92%

Genomsnitt: 1.92

- För kort tid för projektadministrativa uppgifter i slutet.» (Nej, för att...)
- Väldigt dålig info om hur en opposition ska gå till...» (Nej, för att...)
- Kolla igenom dom opponeringar som ligger på Ping Pong. Är alla verkligen bra?» (Ja)
- Däremot lite lite info kring hur det muntliga ska gå till. Svårt att veta vad man ska prata om när man fått en rapport som är superbra...» (Ja)
- Härligt med ett lagom tempo.» (Ja)
- Det heter opponering.» (Ja)
- Tydligare instruktioner av hur en bra opponering ska vara. Det var ganska långtråkigt att sitta och höra hur grupperna borde ha /inte borde ha skrivit sin rapport, när man satt och kollade på slutredovisnng.» (Ja)
- Tiden för oppositionen var mer än tillräcklig, och det skulle ha räckt med 3-4 dagar.» (Ja)

19. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

67 svarande

Nej»59 88%
Ja, nämligen»8 11%

Genomsnitt: 1.11

- Möjligen chans att få visa spelet på ett mer handgripligt sätt.» (Nej)
- Bättre projektorer som inte gör att allt ser fult ut.» (Ja, nämligen)
- Riktig feedback.» (Ja, nämligen)
- Tiden är för kort.» (Ja, nämligen)
- Projektorn i salen vi redovisade i var ganska ljussvag och skulle behöva en ny lampa alt. bytas ut helt. (Tror salen var HA3)» (Ja, nämligen)
- En bättre opponeringsgrupp. Ställde konstiga och irrelevanta frågor.» (Ja, nämligen)
- En bra opposition. Många gjorde dåliga oppositioner.» (Ja, nämligen)
- Opponeringen borde varit mycket mer uppstyrd och informationen kring både hur den muntliga och den skriftliga opponeringen skulle utföras borde ha varit mycket mer tydlig. Den information som gavs nu var väldigt knapphänt.» (Ja, nämligen)


Handledning

20. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

67 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»38 56%
Mycket bra»21 31%

Genomsnitt: 3.16

- Tyckte inte att vi fick feedback på sådant vi frågat om. Handledarna tog inga egna intiativ att påpeka saker och det är inte alltid så lätt att veta exakt vad man ska fråga för att få med allt som är viktigt att veta.» (Ganska dåligt)
- Det första tillfället kändes inte speciellt givande då kommunikationen mellan oss som grupp och handledaren inte fungerade speciellt bra. Informationen som gavs inför det mötet borde ha varit tydligare. Det andra mötet gav heller inte så mycket, delvis på grund av oss som grupp eftersom vi inte hade hunnit producera speciellt mycket på rapporten.» (Ganska dåligt)
- olika handledare varje gång gav olika råd» (Ganska dåligt)
- Vi kunde ställa de frågor som vi hade. Dock skulle jag ha föredragit en skriven manual som alla kunde referera till så att det inte blir en massa spekulation kring alla detaljer och vad som förväntas, och så att det blir ett och samma svar för alla, inte beroende på handledaren.» (Ganska bra)
- Borde vara frivillig.» (Ganska bra)
- Fick bra feedback, sista handledningspasset (pass 3) verkade handledaren inte vara överens med informationen på internet (nämligen att gruppen fick välja att fokusera det på rapporten istället för muntliga presentationen).» (Ganska bra)
- Hängde dock mindre bra samman med vad som faktiskt behövdes.» (Ganska bra)
- De enskilda tillfällena var bra. Föreläsningarna var dock mindre bra. Handledarna där visste inget om våra förutsättningar. På D utvecklar vi ofta ett system och vi fick ingen hjälp med att anpassa det arbetet till mallen för en vetenskaplig rapport. Istället handlade exemplen om byggnadsteknik och kemi och dylikt, ämnen som är betydligt lättare att applicera på den vetenskapliga rapporten. Det kändes helt enkelt som att handledarna inte visste vem dom talade inför. När vi tog upp detta kändes det som att de inte tog oss på allvar. Istället för att acceptera den verklighet som vi verkar inom så ville de förvränga våra arbeten till att handla om något annat än de gjorde.» (Ganska bra)
- Fackspråk var bra.» (Ganska bra)
- För många tillfällen, vi skulle kunna använda klara oss på färre.» (Ganska bra)
- För vissa handledningar stod att man skulle skicka in egna frågor. Samtidigt tog handledningstillfällena slut väldigt långt i förväg. Detta betydde att man skulle behöva gissa väldigt långt i förväg exakt vilka frågor man skulle ställa, eller riskera att hamna utan handledningstillfälle (vilket hände oss).» (Ganska bra)
- Fantastiska människor.» (Mycket bra)
- Vi valde samma handledare båda tillfällena för rapporten vilket fungerade bra. Vi fick bra hjälp och handledaren kändes engagerad.» (Mycket bra)
- Bra hjälpmedel för rapporten» (Mycket bra)
- Konstruktiv och tydlig kritik och hjälp.» (Mycket bra)
- värdefullt moment även om det kändes tradigt i början. Men när det sedan var dags att faktiskt slutföra rapporter o redovisningar hade vi stor nyttta av input/föreläsningar» (Mycket bra)
- 5 stjärnor till Claes Olsson!» (Mycket bra)
- All heder till Fia Börjesson som var till stor hjälp då vår egen handledare inte brydde sig eller bara tryckte ner gruppen med klagomål.» (Mycket bra)
- Fackspråkshandledaren var mer intresserad av vårt arbete än vad vår riktiga handledare var...» (Mycket bra)

21. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

67 svarande

1 - 3 ggr»4 5%
4 - 6 ggr»13 19%
7 - 9 ggr»19 28%
10 - 12 ggr»16 23%
13 - ggr»15 22%

Genomsnitt: 3.37

- En gång varannan vecka.» (?)
- eg. en halv gång i veckan.» (1 - 3 ggr)
- Svår att få tag på. Hade en doodle med tider som missades. Kom sent.» (4 - 6 ggr)
- Vi hade inte så stor nytta av tillfällerna. De flesta skulle lika gärna kunna hanteras via mejl.» (4 - 6 ggr)
- Vi borde ha träffats oftare. Dock var handledaren till stor hjälp bitvis.» (4 - 6 ggr)
- Ungefär en gång varannan vecka.» (7 - 9 ggr)
- Massa gånger.» (7 - 9 ggr)
- Vi försökte ha ett möte varje vecka» (7 - 9 ggr)
- ca en gång i veckan å 20 min» (10 - 12 ggr)
- Ungefär varannan vecka var vår handledare med på gruppens veckomöte.» (10 - 12 ggr)
- I princip en gång varje vecka» (10 - 12 ggr)
- En gång varje vecka.» (13 - ggr)
- Minst en gång/vecka, oftast fler» (13 - ggr)
- En gång i veckan» (13 - ggr)
- Arne» (13 - ggr)
- Handledaren var engagerad i arbetet.» (13 - ggr)
- En gång i veckan.» (13 - ggr)

22. Var det tillräckligt?

67 svarande

Vet ej»8 11%
Nej»10 14%
Ja»49 73%

Genomsnitt: 2.61

- Han var dålig så det var ingen mening» (Vet ej)
- Han brydde ju sig ändå inte, samt hade ingen kunskap alls av vad vi faktiskt utvecklade (någon på Chalmers borde ju ändå ha kunskap om eller åtminstone veta vad en mobilapplikation är för något).» (Vet ej)
- Vårt projekt gick hyfsat utan vår handledare men visst hade en bra handledare varit önskvärd.» (Vet ej)
- Möjligtvis hade fler möten varit bra om vi haft en mer engagerad handledare.» (Vet ej)
- Några gånger till hade vart bra.» (Nej)
- Men inte jättelätt att få tag samt rätt mycket bortrest» (Nej)
- Han var svår att få tag på och kom ofta sent eller dök inte upp alls.» (Nej)
- Det var tillräckligt för oss, då vår grupp fungerade bra och vi klarade oss själva. Hade dock sett mer engagemang från handledaren och fler möten ändå. » (Ja)
- Vissa dagar hade vi inget att diskutera, men det var okej.» (Ja)
- Men mötena kunde ha varit bättre om handledaren varit bättre insatt i vårt arbete och om denne styrt utvärderingar bättre.» (Ja)
- Ja, vi lyckades genomföra arbetet bra. Men en något mer engagerad handledare hade ju varit roligt.» (Ja)
- Handledaren gjorde ändå inget.» (Ja)
- Gruppen jobbade på bra och alla bidrog, så det behövdes aldrig någon "utskällning" från handledaren.» (Ja)
- det gav inte så mycket ändå» (Ja)

23. Ditt omdöme om handledaren som helhet

67 svarande

1 - Dålig»11 16%
9 13%
14 20%
20 29%
5 - Bra»13 19%

Genomsnitt: 3.22

- Han korrekturläste vår rapport och gav invändningar, men han kollade inte hur vi arbetade eller såg till att det vi gjorde var i rätt riktning. Nu i efterhand har han ifrågasatt varför vi har kodat lite, något vi försökte diskutera i vecka 2 med honom.» (1 - Dålig)
- otroligt dålig» (1 - Dålig)
- Han hade ingen koll på vad vi gjorde, vilket gjorde att vi inte fick någon feedback alls.» (1 - Dålig)
- Han klagade mest samt hade ingen aning om vad det vi utvecklade var för något. Sen verkade han inte bry sig mesta delen av tiden heller.» (1 - Dålig)
- Per Zaring är inte bra som handledare. Han bör inte ha kandidatgrupper. Hans åsikter om rapporten stämmer inte överens med kursansvarige, han är dålig på att svara på mail, kom sent på halvtidsredovisning och missade helt slutredovisning. Tog sig aldrig tid att sätta sig in i vad gruppen gjorde. Gav Inte konstruktiv kritik.» (1 - Dålig)
- Han var helt ointresserad av vårt arbete och visste inte ens vad vi gjorde för arbete förrän runt halvtid. Han hjälpte inte till särskilt i projektet heller utan korrelkturläste mest vår rapport. Väldigt tråkigt att inte ha någon att kunna bolla idéer med.» (1 - Dålig)
- Undvek att svara på vissa frågor. Svarade ibland inte alls och sa emot sig själv vid flera tillfällen.» (2)
- Hade inga direkta förväntningar, och vi har klarat oss bra trots allt, men jag upplever att det fanns stort utrymme för förbättring. Dvs, det kunde ha gett mer.» (2)
- Visade visst engagemang för vårt ämne. Men helhetsintrycket är att han egentligen inte brydde sig om vårt arbete. Vi fick ingen återkoppling alls på planeringsrapporten och när vi visade ett första utkast på huvudrapporten så påpekade han stavfel och sidbrytningar istället för att ge oss råd om innehållet. Han lovade gång på gång att ordna tillgång till ett system som vi behövde undersöka, men höll aldrig sitt löfte. Vi kände inte att vi kunde få tillräckligt med råd och hjälp. Han använde handledningstiden åt att hålla långa tirader om anekdoter som vi redan hade hört ett antal gånger. Sammanfattningsvis är Sven-Arne Andreasson inte lämplig som handledare för kandidatgrupper.» (2)
- han/hon gjorde inget alls nästan, men vi ville vara självgående å andra sidan» (3)
- Lite virrig» (3)
- Bra men möjligtvis inte helt klar med vad som hänt tidgare i projektet. Tror att han hade för många grupper på en gång och hade svårt att hålla reda på vad varje grupp höll på med.» (4)
- Handledaren kunde besvara frågor bra men det var nästan som att man fick dra svaren ur honom. Vi lämnade in rapporten flera gånger till handledaren så han kunde läsa och vi fick tillbaka att rapporten var bra men inga kommentarer i övrigt. Med tron om att rapporten var bra har vi sedan gått vidare och lämnat in men där fått andra kommentarer där det visat sig att rapporten inte varit lika bra som vi trott. » (4)
- Var inte till så mycket stöd i det praktiska arbetet.» (4)
- Mycket kompetent och gav bra input och feedback, men kunde samtidigt sväva ut en del så att det var svårt att hålla den röda tråden.» (4)
- Toppen hjälp med rapport och allt. Hoppas bara han uppfattat lite utav de problem vi haft och att alla inte bör ha samma betyg.» (5 - Bra)
- Hade en väldigt bra handledare.» (5 - Bra)
- Två tummar upp för Peter!» (5 - Bra)
- Peter Lundin har varit kanon som handledare. Extra plus för att han med kort varsel tog över vår grupp i och med Lars Kollbergs bortgång.» (5 - Bra)
- Arne» (5 - Bra)

24. Hur var handledarens engagemang?

68 svarande

1 - Dålig»13 19%
6 8%
18 26%
16 23%
5 - Bra»15 22%

Genomsnitt: 3.2

- Mest suttit av tiden och pratat om andra saker» (1 - Dålig)
- Saknade engagemang.» (1 - Dålig)
- Mycket oengagerad. Svarade mycket sällan på de frågor vi hade om kandidatarbetet. » (1 - Dålig)
- Lyckades aldrig lägga på minnet vad vårt projekt handlade om.» (1 - Dålig)
- träffade nästan aldrig han» (1 - Dålig)
- Han korrekturläste bara rapporten.» (1 - Dålig)
- Antagligen på grund av tidsbrist.» (2)
- Handledaren var engagerad och satte sig snabbt in i det vi som grupp ville att han skulle sätta sig in i. Dock var han till en början sämre på att läsa in sig på material vi bad honom läsa igenom på förhand.» (4)
- Precis lagom. Svarade alltid på frågor.» (5 - Bra)
- Mycket stort engagemang!» (5 - Bra)
- Arne» (5 - Bra)

25. Hur var handledarens tillgänglighet?

67 svarande

1 - Dålig»5 7%
10 14%
20 29%
12 17%
5 - Bra»20 29%

Genomsnitt: 3.47

- sökte aldrig då de inte hade gett något» (1 - Dålig)
- Hade sällan tid för möten.» (2)
- Missade ett möte och var svåråtkomlig (svarade inte på mail etc.)» (2)
- Ofta uteblev svar eller bekräftelse via mail.» (2)
- Svarade ej på mail i början av kursen.» (2)
- de måste alla kunna epost!» (2)
- Mycket upptagen, men hade ett system för att boka in möten. Var dock inte alls tillgänglig för möten de sista veckorna. » (3)
- Han fick ju barn så det var ju inte så konstigt.» (3)
- Missade halvtidsredovisningen, var bortrest under slutredovisningen. Har haft lite svårigheter med att boka tider.» (3)
- Allt fungerade kanon fram till slutet då han gick upp i rök i två veckor.» (3)
- Under vissa delar av projektet var handledaren upptagen på annat håll, speciellt under projektets slutfas. Annars väldigt bra.» (3)
- Oftast gick det att avtala tid, men i slutskedet hade det varit fördelaktigt om det fanns fler tider tillgängliga» (4)
- Alltid kontaktbar» (5 - Bra)
- Kan inte begära mer av någon som också har annat att göra också. Otroligt bra att han alltid kunde göra sig tid till oss.» (5 - Bra)
- Arne» (5 - Bra)

26. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

67 svarande

1 - Dålig»12 17%
11 16%
11 16%
21 31%
5 - Bra»12 17%

Genomsnitt: 3.14

- Han visste inte hur vi skulle göra eller vad vi skulle göra» (1 - Dålig)
- Hade inte all information.» (1 - Dålig)
- Då han inte visste något om det vi utvecklade fick vi ingen handledning. Samt att han gick emot allt som fackspråk förespråkade. » (1 - Dålig)
- Hans råd stämde inte överens med examinatorns regler. » (1 - Dålig)
- Han sa att vi skulle skriva rapport. Annars hade han inte så mycket information och kunde inte komma med några råd i arbetet eftersom han inte ens visste vad vi hade för projekt.» (1 - Dålig)
- Per Zaring pratar mycket och gärna, men allt han säger är inte relevant.» (2)
- Det hände flera gånger att han sa en sak och sen nästa gång sa precis tvärtom. Lovade också mycket som han inte höll. T.ex. sa han att han skulle ge mycket vägledning vad det gällde rapporten. Han hjälpte oss med strukturen men sen var det svårt att få vägledning. Tog lång tid att få svar när vi mailade rapporten till honom för genomläsning. Gav förvirrande råd och återkom inte med svar på de frågor vi hade om kursen.» (2)
- Det var lite svårt att få svar på frågor från handledare. Ställde vi 5 frågor hade vi tur om vi fick svar på 1.» (2)
- Tror inte han visste vad han skulle göra och vad examinatorn ska göra» (2)
- Blev inte så mycket konkret sagt» (2)
- Överlag bra, men som nämnt tidigare svävade han ibland ut en del.» (4)
- Väldigt mycket bra tips angående rapport och presenation.» (5 - Bra)
- Har gett information och råd där det har behövts, men vi har varit ganska självständiga som jag upplevt det.» (5 - Bra)
- ibland var det lite rörigt och vi fick byta lite inriktningar under projektets gång, men när man lärt känna handledaren och hur han jobbar fungerade det bra» (5 - Bra)
- Arne» (5 - Bra)


Examination

27. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

66 svarande

Ja»24 36%
Nej, för att ...»30 45%
Delvis, mest för att ...»12 18%

Genomsnitt: 1.81

- Har haft samma person (Arne)» (Ja)
- Han har mest suttit och tittat på» (Nej, för att ...)
- I vårat fall har det varit samma person. Men jag har ingen aning om vilken roll som innebär vad.» (Nej, för att ...)
- Det är inte tydligt hur examinatorns roll spelar in i vad vi har gjort. Känns inte som om examinatorn vet alls vad vi egentligen har gjort. Handledaren har dock varit bra.» (Nej, för att ...)
- Har ej gjort mycket alls. Har fått hämta info från annat håll. Då det verkar som att väldigt få personer fått hjälp från handledare kan man istället lägga de resurserna på fackspråk/generella kompetenser. De kunde saker och hjälpte till.» (Nej, för att ...)
- information varit otydlig och i många fall saknats» (Nej, för att ...)
- det är dålig eller tvetydig information.» (Nej, för att ...)
- För det första har jag som student vart tvungen att förklara för vår handledare alla olika delar som skulle betygsättas i kandidatarbetet, och tyvärr har jag inte varit helt säker heller på vad som gällde utan visste bara det som stod på kurshemsidan. » (Nej, för att ...)
- för att jag fortfarande inte har någon aning om deras roll i examinationen» (Nej, för att ...)
- Otydligt vem som sätter betyget, och har aldrig sett några kriterier för de olika betygen.» (Nej, för att ...)
- Vi har inte fått någon information om Planeringsrapporten och hur vi ligger till i betyg» (Nej, för att ...)
- Vi inte fått någon sådan information» (Nej, för att ...)
- Känns inte som att deras roller är helt klarlagda» (Nej, för att ...)
- Inte om man vill att någon ska bli underkänd, då finns det ingen information om någonting.» (Nej, för att ...)
- Det beskrivs inte tydligt någonstans. På någon föreläsning sades det att loggboken på pingpong var till främst för handledaren, men han verkade aldrig kolla på den. Det var otydligt hur mycket examinatorn skulle bedöma utifrån handledarens rekommendationer, och hur mycket som byggde på tidslogg, rapport och grupploggbok.» (Nej, för att ...)
- Jag vet fortfarande inte vem det är som sätter vårt betyg.» (Delvis, mest för att ...)
- Lite oklart vem som bestämmer betyget» (Delvis, mest för att ...)
- Vi har inte helt varit säkra på vår handledares roll alltid och han har inte alltid kunnat svarar på våra frågor angående kandidatarbetet utan hänvisat oss vidare till kursansvarige.» (Delvis, mest för att ...)
- Janne» (Delvis, mest för att ...)
- för att vi bad om granskning av rapport.» (Delvis, mest för att ...)
- mest för att vi sökt info då vi inte håller med vår handledare» (Delvis, mest för att ...)
- Var lite oklart i början exakt hur stor påverkan handledaren på examinationen. men det har blivit tydligare under projektet då handledaren förklarat detta på ett bra sätt» (Delvis, mest för att ...)

28. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1

- Ingen har tittat på våran kod eller vad vi faktiskt har gjort. Presentationen känns rätt skitsamma då en trött examinator satt i hörnet och mest höll koll på att allt flöt på. Det är endast rapporten som har en betydelse.» (?)
- Svarade på enkäten innan betyg getts» (?)
- Har inte fått något betyg än.» (?)
- Har inte fått något betyg än.» (?)
- Har ej fått betyg ännu... Sen som nummer ett tror jag själva arbetet är viktigast alltså vår slut produkt.» (?)
- Inte en bra indikation att arbetet i sig inte finns med i listan. Gillas inte. Den får servas av handleningstillfällena, antar jag.» (?)
- Har inte fått betyget än.» (?)
- Inte fått betyg ännu så gissar bara.» (?)
- Ej fått mitt betyg, egentligen fullständigt oklart, men jag tror det är såhär det vägs.» (?)
- har inte fått betyg» (?)
- Har inte blivit bedömd än.» (?)
- Det här avspeglar hur jag tror att det är, inte hur jag tycker att det borde vara.» (?)
- känns som vår handledare knappt vet vad vi gjorde» (?)
- Inte fått betyg än så en smula svårt att besvara» (?)
- Har inte fått betyget än men ovan beskriver hur jag ser att examinationen går till.» (?)
- Avstämningen med examinator? What? Har vi ens haft en sån?» (?)
- Har inte fått mitt betyg än» (?)
- Ej fått betyg än...» (?)
- Varför kan jag inte välja "produkten"?!» (?)
- Ej fått betyg.» (?)
- Verkar vara väldigt mycket fokus på rapporten, även för IT-projekt» (?)
- Har inte fått något betyg än så jag förstår inte varför man ska svara på en kursutvärdering innan betyget är satt, men jag får väl gissa! Kanske inte så svårt ändå då allt verkar hänga på rapporten, ingen bryr ju sig om vad man faktiskt har utvecklat. Men nästa gång så måste väl betyget ändå sättas först innan man svarar på en kursutvärdering med sådana här frågor. » (?)
- Eftersom jag inte fått något betyg är ovanstående gissningar.» (?)
- Hm, är handledningstillfällen de med fackspråk eller med handledaren? Gick på att det var handledaren.» (?)
- Detta är vad jag tror kommer att påverka, har ej fått reda på betyg än.» (?)
- Ej fått betyg och vi vet inte hur påverkan har fungerat.» (?)
- har inte fått betyg och har inte en aning om vad för betyg vi kommer att få» (?)
- har inte fått mitt betyg» (?)
- Har ej fått betyg än så detta är en gissning.» (?)
- inte fått något betyg ännu.» (?)
- Jag har egentligen ingen aning då vi inte har fått något betyg än.» (?)
- rapporten hamnar lågt för att det inte finns någon möjlighet att se de individuella bidragen i rapporten för handledaren.» (?)
- Inte fått något betyg ännu.» (?)
- Verkar vara det enda som betyder något? Ingen har ens kollat på vår kod... » (?)
- Eftersom vi inte fått betyg än kan jag inte säga något säkert, men jag hoppas att handledare fått spela stor del i betygsättningen, för att förmedla hur det sett ut inom grupper.» (?)
- Svårt att säga eftersom vi inte har fått något betyg ännu.» (?)

29. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

60 svarande

Ja, med lika delar»5 8%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»2 3%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»2 3%
Jag vet inte»51 85%

Genomsnitt: 3.65

- har inte fått betyg» (?)
- Vad varje individ har lärt sig av projektet har inte framgått speciellt tydligt.» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- Har inte fått betyg än.» (Jag vet inte)
- Jag har inte fått betyg än.» (Jag vet inte)
- Inte blivit betygssatt än.» (Jag vet inte)
- ar inte fått betyget. Jag kan dock tycka att det är konstigt att betyget sätts på i princip bara rapporten, vilket är vad jag har hört. Man jobbar många många timmar och därför borde mer vikt läggas på arbetet (inte slutprodukten eftersom arbetena kan se så olika ut). Självklart ska det läggas vikt på rapporten också men jag tycker att mer vikt borde läggas på det arbete man lagt ner.» (Jag vet inte)
- Har inte fått något betyg än.» (Jag vet inte)
- Ej fått betyget» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än.» (Jag vet inte)
- Ännu inte fått betyg.» (Jag vet inte)
- har inte fått något än» (Jag vet inte)
- Inte fått betyg än så en smula svårt att besvara» (Jag vet inte)
- Jag har inte fått betyg ännu, men jag är övertygad om att min arbetsinsats inte kommer att påverka betyget tillräckligt. Detta eftersom handledaren inte har försäkrat sig om att kunna skilja på gruppmedlemmarnas individuella insatser.» (Jag vet inte)
- Ej fått betyg ännu.» (Jag vet inte)
- Vad jag fått för betyg» (Jag vet inte)
- Har inte fått mitt betyg, återkom gärna med dessa frågorna när man fått sina betyg!» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än.» (Jag vet inte)
- Inget betyg än....» (Jag vet inte)
- har inte fått betyg än... kommer någon att ha fått det innan enkäten stängs?» (Jag vet inte)
- Har ej fått reda på betyg än.» (Jag vet inte)
- Ej fått betyg» (Jag vet inte)
- Fått påminnelse om att svara på kurs enkäten innan betyget skickas ut, ni borde fråga detta efter betyget satts » (Jag vet inte)
- Inget betyg än» (Jag vet inte)
- har inte fått betyg...» (Jag vet inte)
- inte fått något betyg ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än.» (Jag vet inte)
- Har inte fått något betyg ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte fått något betyg ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget ännu» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än» (Jag vet inte)
- Eftersom vi haft dålig kontakt med examinatorer och de inte verkar ha koll på projektet (ingen feedback under kursens gång på delinlämningar) så har jag inte för höga förhoppningar.» (Jag vet inte)
- Svårt att säga eftersom vi inte har fått något betyg ännu.» (Jag vet inte)

30. Har du uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

62 svarande

Ja»46 74%
Nej»16 25%

Genomsnitt: 1.25

- Känns alltid som om man relativt enkelt kan gamea sitt betyg, förutsatt att man är beredd att lägga ner tiden och mödan.» (Ja)
- Men att det inte skulle tillhöra vanligheten.» (Ja)
- En person stod ut som mer effektiv än oss andra. Och en som tydligt ineffektiv (100 timmar mer, hälften så mycket gjort.)» (Ja)
- Ännu inte fått betyg, men det ser ut så.» (Ja)
- Har gått lite rykten bland studenter att nästan ingen blir underkänd på kandidaten. Har hört att en del grupper fungerat riktigt dåligt. Om sådant existerar bör man som examinator våga ge underkänt. Det är en viktig kvalitetsfråga för utbildningen.» (Ja)
- Ja, men det har varit oklart hur detta bedöms.» (Ja)
- Anser att examinatorn och handledaren har alldeles för liten insikt för att kunna sätta individuella betyg... Tycker även att kursen i sig handlar mycket om samarbete och därför borde det vara väldigt få variationer i betyget om det inte uppenbart har funnits studenter som inte gjort sin del.» (Ja)
- Vet ej.» (Ja)
- Vi borde ha olika betyg, men är osäker på om handledaren eller examinatorn vet det.» (Ja)
- Olika betyg, men inte underkänt.» (Ja)
- Men det verkar otydligt vad man ska göras för att lyckas respektive misslyckas med kursen, och vad som skiljer olika betyg åt.» (Ja)
- Alla blir godkända och sen om du "snackar bra" kan du få överbetyg. Patetisk dagisnivå.» (Nej)
- Handledaren saknar underlag för att ge olika betyg.» (Nej)
- Intrycket är det inte finns några betygskriterier.» (Nej)
- Från våran handledare va det endast 5:a som gällde» (Nej)
- Väldigt oklart då vi inte fått betyg ännu. Men jag är väldigt tveksam till att vi kommer få individuella betyg. Vilket jag tycker är tråkigt för alla i gruppen har verkligen INTE bidragit lika mycket. » (Nej)
- Det enda individuella arbete vi gjort är presentationerna. Man får bilden av att examinatorerna säger: "Jaha det här arbetet var bra men inte helt perfekt, det får 2 fyror och 2 femmor" sen fördelas detta på deltagarna efter självbedömningen.» (Nej)
- Men jag hoppas verkligen att det finns det, för vissa i vår grupp borde knappt få godkänt, medan jag själv har jobbat halv ihjäl mig.» (Nej)
- Möjligtvis men i en grupp där alla lagt någorlunda lika mycket tid så» (Nej)
- Vet inte inget betyg satt» (Nej)
- Svårt att säga eftersom vi inte har fått något betyg ännu.» (Nej)


Sammanfattande frågor

31. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetskursen?

67 svarande

Mycket dåligt»6 8%
Dåligt»8 11%
Godkänt»22 32%
Gott»21 31%
Mycket gott»10 14%

Genomsnitt: 3.31

- Tappat respekt för institutionen och förstår inte hur det här kan vara det sista på 3 års studier. Det har inte kollat så att jag har rätt kompetens, tas inte seriöst av institutionen/examinatorn/handledaren och känns mest som "en sak man gör efter 3 år som alltid har varit så". Arbeta om och ställ högre krav. Alla kan inte klara det bara för att man suttit av tid.» (Mycket dåligt)
- En total katastrof administrativt. Jag anser att Arne Linde och Sven Arne Andreasson omedelbart bör lämna sina jobb och be om ursäkt till alla studenter för det krångel och lögner de utsatt oss för.» (Mycket dåligt)
- Väldigt pinsamt att ett kandidatarbete på Chalmers tekniska högskola är så extremt oorganiserat och med handledare som inte bryr sig ett dugg. Vidare är det ännu mer pinsamt att ett kandidatarbete på D/IT inte alls är anpassat för D/IT. Kurshemsidan var under all kritik med dålig och otillräckligt information, felaktiga datum på allt, inte en enda nyhet postades utan allt ändrades direkt under kursinfo utan att berätta det för studenterna, döda länkar.» (Mycket dåligt)
- En kurs som man inte kan bli underkänd på, trots att man inte ens uppfyller målen, är en dålig kurs! Om det är kraven så förstår jag inte ens varför vi har den här över huvud taget.» (Mycket dåligt)
- Den individuella tidsloggen, dåligt organiserade (och uppdaterade) kurshemsidor, samt dålig förståelse för hur examinationen sker, har gjort kursen till ett ovälkommet inslag.» (Mycket dåligt)
- Främst på grund av den dåliga informationen. Det är den viktigaste kursen i vår utbildning men det kändes som att ingen riktigt ville ta ansvar för den. Information kom upp för sent eller inte alls, och den var ofta utspridd och otydlig.» (Dåligt)
- Rapportskrivningen tog upp för stor del av kursen. Om mer tid kunnat läggas på själva arbetet hade det blivit mer lärorikt.» (Godkänt)
- Information sköttes mindre bra. Svårt att veta hur mycket fokus man skulle lägga på själva processen.» (Godkänt)
- Tycker att nivån på kandidatarbeterna har varit relativt låg, trodde att det skulle vara mer seriöst än vad det faktiskt var, då det ska motsvara någon sorts Bachelor degree. Skulle gärna se hårdare krav och kanske t.ex obligatoriska möten med handledare varje eller varannan vecka. En mer engagerad handledare skulle också kunna ge bättre feedback angående rapporten, i vårt fall hade ingen utomstående läst vår rapport när vi lämnande in den.» (Godkänt)
- Tycker vi borde haft en kurs i att jobba i projektgrupp innan kandidatarbetet. Var stressigt att ha föreläsningar i generella kompetenser som krockade med ens andra kurs och så. Borde haft en mini förkunskapskurs i slutet av höstterminen.» (Godkänt)
- Informationen borde ha varit mycket mer tydlig och helst från EN enda källa.» (Godkänt)
- PGA dåligt arbetsklimat så kan jag inte ge bättre betyg än godkänt. PGA att arbetsglädjen saknades och man fick kämpa för att få vara med i grupparbetet så är det svårt att ge ett högt betyg även om projektet var mycket intressant.» (Godkänt)
- Jag tycker att det är en bra kurs på så sätt att man får göra ett lärorikt och relevant arbete med mycket eget ansvar, men att mycket kan förbättras.» (Gott)
- Gott pga. Hur bra ämne min grupp haft och hur bra vi har arbetat med det.» (Gott)
- Dras upp otroligt mycket av handledaren och fackspråksmötena. Sköttes bra från båda håll.» (Gott)
- Det har varit väldigt roligt.» (Gott)
- Det har fungerat bra och smidigt i allmänhet.» (Gott)
- info kan varit bättre» (Gott)
- Det var roligt att jobba med ett projekt med 5 andra.» (Gott)
- kul att få göra nått, om än organisationens helhet var lite negativ» (Gott)
- Lätt roligaste och mest lärorika hittills!» (Mycket gott)
- Utmanande och mycket lärorikt» (Mycket gott)
- Väldigt kul med stora projektarbeten.» (Mycket gott)

32. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Variation i urvalet av arbeten.»
- Fackspråk. Resten kan ni göra om.»
- Det jag tycker inte får tappas bort är studenternas egna ansvar då det är detta jag tycker är viktigast med kandidatarbetet: att få göra ett projekt över en längre tid där man själv har ansvaret för vad som ska göras när.»
- Min grupp är det enda som varit bra men i övrigt hittar jag inget.»
- Ge fler grupper egna rum, det var verkligen toppen. presentationerna var bra både hel och halv. »
- Presentationerna, men de bör förbättras så att man inte bara slösar sin tid på att titta på dem.»
- Möjligheten att skicka in egna förslag till kandidaten samt att det fanns några från instutionen att välja mellan.»
- Själva produktutvecklingen bör absolut bevaras.»
- Det allmäna upplägget är bra»
- kontakten med fackspråk var mycket bra. Likaså bibliotekets kurser i källkritik och informationssökning.»
- Fackspråkshandledningen var jättebra.»
- Fackspråk»
- Fritt val av vad man ska göra.»
- Fackspråk och deras föreläsningar»
- Inget»
- Mångfalden av projektförslag»
- att arne maintainer en vettig sida på pingpong så man slipper bibliotikarielänkarna»
- Alla de intresanta projekten samt bra uppdragsgivare som erbjudits.»
- Svårt att peka på nått specifikt, allt var i sin helhet bra.»

33. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Betydligt bättre information.»
- Hela upplägget, examinatorn och folket som håller i kandidaten. Alla inskickade exempel på kandidatarbeten måste gås igenom och se till att det faktiskt finns något konkret att göra, och att det säger vad. Handledarna bör ses över. Ta folk som vill handleda och tvinga inte folk, då kan man lika gärna skippa det. Examinera rätt. Vem som helst ska inte kunna sitta av 400 timmar och ändå få godkänt. Var tydliga och hårda på att alla ska göra sin del av arbetet. Många kandidatarbeten håller väldigt låg klass av just den anledningen att det inte finns någon press uppifrån. Grupper på 4 personer bör vara det minsta möjliga. Det kommer alltid finnas risk att en person inte gör något (men ändå blir godkänd) och då får 3 personer göra rapporten. Det är görbart, tillskillnad från som det är nu där 2 personer får skriva en hel rapport. »
- Ping pong funkar dåligt. Generella kompetenser tillför inget. Handledare är oengagerade.»
- Även om studenterna ska ta mycket eget ansvar tycker jag att det bör vara mycket lättare att komma åt information. Handledare bör även vara mer engagerade än vad vår handledare varit på så sätt att de ger vägledning så att det är klart för studenterna vad de ska göra och även får hjälp med det de behöver men samtidigt inte tappar det egna ansvaret. »
- Sparka Arne och Sven Arne och säg upp samarbetet med Chalmers för att få en bra ordning på kandidatarbetet.»
- * Ta bort bibliotekskursen. Den gav inte så speciellt mycket. * Större del av betyget bör vara det man skapat/utvecklat. Konstigt om rapporten och presentationen som tar ~10% av tiden står för >50% av betyget»
- Institutionen bör ha mer kontroll på kandidatarbetena och se till att alla håller tillräckligt hög akademisk och teknisk nivå.»
- Ge mer individuella betyg!!! Ni måste ha bättre koll på hur grupperna fungerar. Det funkar inte att ha ett gemensamt möte hela gruppen och prata betyg så vågar man inte säga något eller hänga ut en viss person. »
- Hur informationen kommer ut till studenterna. Det borde finnas en kanal som man automatiskt får ny och relevant information ifrån. Dessutom har den information som funnits tillgänglig inte alltid varit aktuell, vilket gjorde saker ännu mer förvirrande.»
- Ge tydlig information från endast en sida. Att ge korrekt information är inte så dåligt det heller.»
- Bättre information och mer information i ett tidigt skede.»
- Mer om projektledning så man inte är som vilsna flugor i de olika rollerna man har»
- Informationen via PingPong kunde göras lite bättre, även information om vad man behöver göra inom generella kompetenser. Biblioteksdelen kan strykas helt.»
- Enklare och bättre struktur på information»
- Bättre informationsflöde.»
- Hanteringen av information - ALLT bör samlas på en plats som ska vara lättåtkomlig och lätt att hitta i för studenterna, alla förelesningsslides, bibliotekets information (Information literacy- delen av kursen) ska ligga på kurshemsidan, alla bokningssystem för handledningstillfällen och övningar ska finnas tillgängliga från kurshemsidan. Information literacy-delen av kursen borde inte ha några test eller uppgifter som är obligatoriska att klara, det tillför väldigt lite till kandidatarbetet, men det tar mycket energi från studenterna, det skulle räcka med obligatorisk närvaro på deras föreläsningar/övningar. Information literacy-kursen borde anpassa sitt innehåll bättre till de som läser den, går man datateknik eller informationsteknik vet man hur använder AND- och OR-operatorerna fungerar, det behövs ingen bibliotikarie som försöker förklara det ytterligare en gång. Fackspråks handledning, projektens handledare och kursens examinatorer borde ge SAMMA rekommendationer angående språket i arbetets skriftliga delar.»
- Sven-Arne»
- Handledare som bryr sig istället för att göra minsta möjliga.»
- Handledare som inte engagerar sig alls i gruppen borde tas bort. »
- Handledare som har någon koll på projektet de ska handleda.»
- Ordna all information och gör tydligare riktlinjer, så att man vet hur ingående man bör vara på olika delar i t ex opponeringen.»
- Fixa ett kandidatarbete som lever upp till Chalmers rykte, annars är ju risken att Chalmers hamnar bland dom sämsta. Det absolut viktigaste som måste göras är att anpassa kandidatarbetena till de institutioner som dessa ligger under, samt organisera och strukturera upp allt på ett bra sätt. Sen ska man inte heller kunna bli godkänd om man slutar bry sig efter halva tiden och låter alla andra jobba!»
- Informationen på Pingpong, under all kritik. Systemet med genomläsning av en annan handledare och möjlighet till komplettering efter detta är intressant, men feedback bör ske baserat på de kriterier som ska bedömas. »
- inga långa föreläsningar med icketeknologer, slöseri med tid»
- Inga grupper för Per Zaring. Tydligare riktlinjer för rapportskrivande och opposition.»
- Tydligare information om krav och hur långt man skall komma med ett "praktiskt" projekt och hur detta skall redovisas. »
- Se till så att institutionen har koll på vad som krävs från Fackspråks/akademiskt håll så de kan informera studenterna tydligare vad som förväntas och hur rapporten kan läggas upp för att passa ett projekt inom DATA/IT och fortfarande uppfylla de akademiska kraven.»
- Man måste kunna få realla möjligheter att ventilera ut problem inom en grupp. Det kan inte vara rimligt att man skall vara tvungen att bita ihop och härda ut under ett halvår som enskild person i en kurs som både är tänkt att vara den mest viktiga och inspirerande kursen under ens utbildning.»
- Generella kompetenserna känns omotiverade och överflödiga, i alla fall för vårat arbete.»
- Kanske ge mer information om alla delmoment i kandidatarbetet. Var väldigt rörigt i början att hålla kolla på alla generella kompetenser och vad som krävdes för att få godkänt på kursen.»
- Jag tycker det är tråkigt att det var så himla stort fokus på rapportskrivande, och att den faktiska utvecklingen närmast blev någon form av kuriosaprojekt. »
- Klara riktlinjer kring om man ska underkänna någon och det ska gå att underkänna någon efter halvtid också. Detta gäller för alla parter! Uppfyller man inte målen ska man inte bli godkänd! Dessutom ska förskunskapskraven kollas och man bör inte ha mindre grupper än 4. »
- Tidsloggen borde inte finnas (eller borde iallafall ha minimal inverkan på betyget). På en introföreläsning sades det att man "inte skulle förvänta sig överbetyg om man lade ner mindre än 400 timmar". Tidsloggen kan inte mäta hur arbetsfördelningen sker inom gruppen, och förutsätter att tid är detsamma som arbete. Att föra tid på det sättet ger eleverna idén att slösa bort tid och redovisa tid på ett felaktigt sätt (vilket jag är relativt säker på sker inom nästan alla grupper). Att lösa uppgifter snabbt bedöms på ett dåligt sätt om det är tiden som räknas. Om en person som ligger före i en grupp låter bli att jobba lite för att låta andra komma ikapp, räknas det också som dåligt enligt tidsloggen. Istället uppmanas elever att lägga ner så mycket tid som möjligt på projektet, oavsett om de är produktiva eller tvärtom.»
- Information. Informationen som funnits från "centralt" håll (dvs. inte handledare) har varit svår att förstå och bristande. Ingenstans har det tydligt beskrivits VILKA moment som måste genomföras under kursen. Exempelvis hade vi ingen aning om bidragsrapporten var något vi behövde göra. Det fanns ingen information om den alls centralt, förutom att examinatorn hade, i ett svar på en fråga i ping-pong som någon annan grupp hade ställt, sagt att den man ska lämna in en bidragsrapport. Det har inte funnits anvisningar till hur vissa olika "rapporter" ska skrivas (bidragsrapport, opponering). De anvisningar som finns över hur man skriver sin projektrapport går endast att tillämpa på kemi/fysik-projektarbeten. Inom IT/Data måste vi formulera en del rapporter på ett annat sätt, eftersom undersökningen man gör inte ser ut likadant. Trotts detta har allt material vi fått riktat sig mot dessa irrelevanta mallar, vilket gör det otroligt svårt att lära sig hur man på ett professionellt sätt skriver relevanta rapporter. Jag anser att Chalmers borde kunna erhålla fullständig kandidatarbetesutbildning inom alla områden, så fackspråk (eller vilka som nu är ansvariga för att tillhandahålla språk-information) bör se till att det finns relevant material för alla utbildningsområden.»

34. Övriga kommentarer

- Svårt att säga något generellt om kursen, då det beror mycket på vilket projekt och vilken handledare man haft. Jag är hur som helst mycket nöjd med båda.»
- Sammanfattning: se noga över huruvida Sven-Arne Andreasson ska vara handledare framöver.»
- Har gråtit mycket under detta kandidatarbete då jag inte känt att någon (förutom en handledare på fackspråk) har velat hjälpa till när man frågat. Jag har känt mig utelämnad utan någon tydlig information om vad som gäller! Detta har absolut varit min värsta tid på Chalmers! Och SNÄLLA skicka ut kursutvärderingsenkäten när betygen är satta!!! Hur ska man annars kunna svara på frågor som exempelvis 28 och 29???»
- Fram tills nu har jag tyckt att Chalmers är en bra skola. Nu har jag ändrat mig. Kandidatarbetet har fått mig att helt tappa respekten för Chalmers och dess låga krav. Jag skulle inte längre rekommendera Chalmers som skola om man är ute efter att lära sig något. Kan inte annat än sammafatta hela kandidatarbetet med att jag är besviken. Det hade kunnat vara en av de bästa kurserna hittills om man tittar på det vi faktiskt har gjort. Men när det kommer till krav så är det här tveklöst den sämsta kursen någonsin! Ska kraven vara så låga, ta bort skiten! Annars lär väl högskoleverket lösa problemet och dra in Chalmers rätt att examinera när man inte ställer några som helst krav för att få ut en kandidatexamen... »
- Nu svarar jag på denna enkät sista dagen för deadline. Dessa enkäter bör komma efter att examinationerna är färdiga för att vi ska kunna veta om vi faktiskt har förstått kursmål etc. Exempelvis kan man annars få bilden att målen för kursen har varit svåra att uppnå, trots att de senare visar sig att man får femma i kursen. Om anledningen till att enkäten behöver ligga så snart efter är att ni vill få större andel svarande, eller se till att de svarande fortfarande har allt färskt i minnet, skulle jag rekomendera att ha två-tre enkäter under hela kursens gång i stället.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.54

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från