ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartens miljöpåverkan, SJO160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-12 - 2007-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»7 43%
Cirka 20 timmar»5 31%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 2.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»3 18%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.68

- Har deltagit nästan bara i de obligatoriska momenten.» (50%)
- ca 100%, missat någon lektion.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 25%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.5

- Skulle tro att vi fick dem, men har inte läst dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Anser nog att målen vart bra i förhållande till vad vi lärt oss.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 16%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»2 15%
Vet ej/har inte examinerats än»6 46%

Genomsnitt: 3

- Jag tyckte att en del av de frågor som ställdes på tentan inte var de viktigaste kärnfrågorna i kursen. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.87

- Kursen har inte varit så djupgående men då ska det noteras att jag läst en hel del miljö tidigare under gymnasietiden.» (Ganska liten)
- viste en del redan innan » (Ganska stor)
- Då vi inte behövt använda oss av kurslitteraturen ngn gång är kunskapen, utöver egen inlärning från andra källor, från undervisningen.» (Mycket stor)
- men tyvärr lite flummig» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»7 43%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- befintlig kurslitteratur, en liten bok skriven av Göteborgs kommun var inte mcyket att hänga i grannen.» (Mycket liten)
- Obefintlig» (Mycket liten)
- Det är först nu på slutet då jag jobbar med instuderingsfrågorna som jag börjar läsa i boken "Rent skepp kommer lastat." Kursboken är intressant men den har inte behövts för att kunna skriva thought papers.» (Mycket liten)
- det är lektionerna och instuderingsfrågor, inkl thought papers som har varit den huvudsakliga inlärningen.» (Mycket liten)
- "rent skepp kommer lastat" är en bra bok i miljöhänseende för att väcka intresse och ge en förståelse. Däremot har den inte varit så användbar i kursen då den varit lite för grundläggande.» (Mycket liten)
- Kursboken har inte varit till stor nytta, dock har slides varit viktiga.» (Ganska liten)
- Boken har inte varit så behövlig.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.31

- Informationen har vart mycket bra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.37

- Anser inte att vi fått den hjälp av Sven som vi kanske borde förvänta oss. Kunskapen som Sven besitter känns ganska liten inom området. KAnske därav den den höga gästföreläsarkvoten?» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.62

- Då alla haft samma inlämningsuppgifter har man sammarbetat på ett stort plan för att man skall få med allt.» (Mycket bra)
- Efter andra året har vi kommit in i en rutin som känns väldigt bra, speciellt inför tentamen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»2 12%
Lagom»6 37%
Hög»5 31%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.31

- Högre än vanligt, men känner inte att det vart för mycket. » (Hög)
- för många obligatoriska moment!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 37%
Lagom»6 37%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Som jag skrivit i övriga utvärderingar anser jag att vi lätt kan ha läst ytterligare en kurs för att kanske underlätta för oss under kommande läsperiod. Belastningen har inte varit hög.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»11 68%
Gott»1 6%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3

- Mycket trams och luddigt, mestadels en mängd diagram över vad forskare kommit fram till att man "kanske" kan göra, inget konkret nånstans.» (Dåligt)
- Kursen har lite av en gymnasiekaraktär. Jag hade väntat mig ett mer vetenskapligt och kritiskt synsätt på miljöfrågor, inte det politiskt korrekta som man så ofta möter i media. Som kontrast kanske vi kunde ha sett t.ex. Channel 4 "The great global warming swindle" http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle eller på något annat sätt tagit del av den kritik som finns mot dagens miljödebatt.» (Dåligt)
- för många obligatoriska lektioner, som inte hade någon menning med att de var obliigatoriska. värdelöst upplägg med dessa 70-80 st instuderingsfrågor som man fick två veckor innan tentan, där tydligen 5 skall vara tentan -väldigt suspekt upplägg. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Relevant ämne» (Godkänt)
- Då jag själv ä mycket intresserad av just de frågorna som behandlats i kursen anser jag att man lärt sig mycket. Men detta beror mycket på hur mycket man gått in i arbetsuppgifterna. Kunskapen bygger mycket på egen sökning. » (Godkänt)
- Flummig, och ovetande hur allting skulle hänga ihop. » (Godkänt)
- väldigt luddig kurs, men jag har ändå lärt mig en del..» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- vissa av de olika föreläsarna. ex walenius.»
- Positivt med gästföreläsare»
- Gästföreläsarna»
- Gillar upplägget med mycket gästföreläsare. MAn kommer närmare verkligeheten på ett sånt sätt. Upplägget med uppgifter efter ett nybörjat "kapitel" tycker ag är en bra id"e för att hålla uppe tempot i undervisningen, samt att vi studenter blir mer insatta i ämnet redan från början vilket leder till att vi kan följa med och ifrågasätta på ett annat plan under föreläsningarna.»
- Gästföreläsarna har varit ganska bra, det är kul att få hit folk utanför Chalmers och berätta vad de tycker även om Erik Fridell och Lena Blomqvist hade en lite väl okritisk syn på sjöfartens miljöpåverkan.»
- Studiebesök och gästföreläsare»
- Bra strukturerat, man visste vad som skulle tas upp på nästkommande lektion. Studiebesöken.»
- Kursen överhuvudtaget borde bevaras till näst kommande år, men själva innehåller i kursen borde ses över. Tyvärr känner jag att Sjöfartens miljöpåverkan inte har täckt exakt vilka miljöpåverkningar som skett i det marina livet. Tips till nästa år är även att tala om Vrak (och dess evt miljöhot), Supply Chain och miljö och varför inte åka upp till Tjörnös forskningslaboratorium och få höra mer om just miljöpåverkningarna (går dessutom att sova över i deras stugor). »
- sjöfartens dag, det var intressant och lärorikt att få vara med där»
- Gästföreläsarna och besöket på Sjöfartens dag. Innehållet i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inte ha "thought pappers" de var gymnasie nivå på det. att skriva sina tankan om lusf emissioner ger inte mycket. om arbetne skall ingå i kusren så krävss der att man skall göra det på en nivå värdig högskolan. med riktlinjer, teser och slutsatser, det hade gett mycket mer. och man hade tränat i att skriva på ett korrekt sett. man måste få respons på det man lämna in till läraren, att läna in 7 X 2 A4-sidor som inte får en enda kommentar känns som bortkastad tid, och jag ställer mig frågan om vart jag lärt mig av det? snabbare tempo på lektionerna och en riktig kursbok, nått måste finnas om miljö, eller? behöver ju inte vara en svensk bok.»
- allt»
- Begränsa gästföreläsarnas områden, lite har sagts många gånger, ny bok.»
- Thoughtpapers och den dåliga dynamiken i utdelningen av instuderingsfrågor.»
- Tycker att läraren behöver besitta mer kunskap inom ämnet än vad han gör. Ställa lite högre krav.»
- Tydligare.»
- Kanske lite väl mycket med 7 inlämningsarbeten för en sån liten kurs?»
- inte så många repeditioner av en och samma samband»
- Thought Paper. Istället för 7 små inlämningar så låter ni studenterna fördjupa sig i en grej och skriva ett lite större arbete på 5-8 sidor. Dessutom borde man vara lite strängare med att det ska lämnas in i tid, för oss som har gjort det känns det snopet att inte få crédit för det. »
- kurslitteraturen, bättre källhänvisningar från föreläsaren, tydligare info om vad thougtpapers innebär!»
- Thought papersen bör tas bort.»

16. Övriga kommentarer

- ställ högre krav på lärre, föreläsaer och elever om man skall få tt bättre rykte om skolan. miljökursen är kankse den viktigaste kursen vi läser, men tanke på att vi är den generatioenen om kommer att vara och förbättre sjöfarten, det är viktigt att vi vet vad vi snackar om. jag hade verkligen sett fram emot denna kursen, men måste säga att jag blivit mycket besviken. »
- Positivt att få vara med på världs sjöfartens dag, även thought papers är positivt.»
- Eftersom jag är väldigt miljöintresserad tycker jag det är fantastiskt att SOL valt att ha med kursen i programmet. Det är viktigt att få med alla delar och det tycker att programmet lyckats med =)»
- Inga övriga kommentarer.»


Kursutvärderingssystem från