ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk termodynamik, LKT320, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»7 50%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 3.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»2 14%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»4 28%
100%»6 42%

Genomsnitt: 3.78

- Till väldigt stor hjälkp!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.92

- Svårare än de gamla tentorna» (Ja, i hög grad)
- Svår men välavvägd tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.14

- Kunde varit mer räknestugor, men överlag väldigt bra.» (Ganska stor)
- Gunnar är mycket stor hjälp» (Mycket stor)
- Bra och lärorika laborationer!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»11 78%

Genomsnitt: 3.57

- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra bok och bra kompendier» (Mycket stor)
- Väldigt bra kursbok som ger utförlig och tillgänglig information.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 85%

Genomsnitt: 3.78

- Gunnar tillhör de fåtaliga lärare som faktiskt får den nya studieportalen att vara användbar!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 4.07

- Har fungerat jättebra med räknestugor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»8 57%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 4

- Teknisk kommunikation tar alldeles för mycket tid för att vara en 3p kurs. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»2 14%
Mycket gott»7 50%

Genomsnitt: 4.14

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Planeringen var jättebra. Allt följdes till punkt och pricka och man blev motiverad att ligga i fas med kursen. »
- Allt!»
- MATLAB-nivån var mycket bättre än i den Till. Matte-kursen! Nu låg den perfekt»
- Allt var bra»
- Gunnar»
- Den praktiska laborationen som gav en mycket bra insikt och många intressants frågeställningar.»
- Gunnar Eriksson bör bevaras till nästa år.»
- Gunnars föreläsningar och övningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget!»
- Gör om teoriuppgifterna på tentan från 1,2...10 till a,b...j»
- Mer labbar i verkstan kanske »
- Lösningar på gamla tentor vore bra. Helt värdelöst att inte veta var man gjort fel någonstans. Kanske en entalpi fel och hela alltet blir tokigt.»
- Möjligen något mindre matlabpill och mer praktiskt.»
- Kommer ej på något»

16. Övriga kommentarer

- Allt har fungerat jättebra och det är inte ofta man har haft ett så bra kurs-pm. »
- Har inga.»
- Mer HYSYS vore skoj, kanske bygga lite själva?»
- Gunnar är bra.»


Kursutvärderingssystem från