ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik och strömningslära, LMT836

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»6 40%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 3.06

- Har försökt studera in kursen vid sidan om övriga studier.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»0 0%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.4

- p.g.a sjukdom» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 20%

Genomsnitt: 2.6

- Det finns inga kurs-PM eller motsvarande på hemsidan så jag har inte haft möjlighet att ta del av detta.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har läst dem men kommer inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Även om målen varit tydliga känns det inte helt som om undervisningen följt dem utan sträckt sig längre vilket kan vara förvirrande då vi nu inför tentan inte vet säkert vilken kunskap som vi förväntas kunna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- de skriftliga målen dvs.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»1 7%
Vet ej/har inte examinerats än»8 61%

Genomsnitt: 3.3

- Det lades olika vikt på de olika delarna inom kursen. Vissa delar utgjorde större del av examinationen än andra. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.73

- Stor del av undervisningen har varit "flummig" så att säga. Det hade varit bra med mer räkneuppgifter och att facit delats ut tidigare. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.2

- Kursliteraturen tar visserligen upp alla viktiga delar, men är väldigt tungläst. Den tar dessutom upp väldigt många områden som inte känns relevanta för den aktuella kursen. Till detta kommer även problemet med att många övningsuppgifter saknar svar/lösningsförslag så det är svårt att veta om olika uppgifter att genomförts på rätt sätt. » (Ganska liten)
- Bra kurslitteratur!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»4 30%
Ganska dåligt»7 53%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Ingenting har lagts upp på kurshemsidan. Mycket dåligt!» (Mycket dåligt)
- Användes inte alls av läraren, borde definitivt förbättras.» (Mycket dåligt)
- laborationstillfällen samt dugga har inte varit angivna från kursstart och då vi bett om exakta datum (för planering etc) har vi inte fått detta heller, även utdelade material har fungerat sådär.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det utdelade materialet var bra men webbsidan... så gott som obefintlig.» (Ganska dåligt)
- Utdelade facit till räkneuppgifter har hjälpt mycket.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»5 33%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»2 13%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 2.93

- Svårt att få konkreta svar!» (Ganska dåliga)
- Lärare ville oftast inte lyssna och bara körde över när man frågade.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»13 86%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 4

- Kursen som sådan är egentligen inte så krävande, men då Vijay snarare komplicerar än förenklar inlärningen blir belastningen i stort för hög.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- Inte så hög i början, men de sista veckorna tog allt fart. Hade varit bättre med mer jämnt födelad belastning.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Dåligt»3 20%
Godkänt»7 46%
Gott»3 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Har mycket åsikter om kursen, framför allt om läraren. läs medan under förändning.» (Dåligt)
- Kursen i form av målsättning och innehåll känns bra, men undervisningen har inte varit tillfredsställande.» (Godkänt)
- upp och ner, berodde lie för mycket av lärarens humör..» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket lite»
- Bra med räkning i grupper på lektionstid.»
- Bra att inleda med teori.»
- Det var bra som Vijay gjorde, att man fick lära sig teorin och inte bara sitta och lösa uppgifter som man inte förstår varför man löser.»
- Det var bra att vara liten klass, dvs enbart designstudenter.»
- labbarna, gruppindelningen»
- Energin under lektionerna. Att man arbetar i grupper, detta ledde till att man lärde sig av varandra på ett bra sätt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer struktur»
- Det har varit väldigt ostrukturerat i kursen. Det skulle varit bra att veta vilka kapitel genomgångar handlar om så att man kan läsa efter föreläsning. Mer räkning hade behövts på lektionen,börja tidigare med räkning. Laborationerna har inte varit speciellt lärorika.»
- tt han gick i försvarsställning. Han pratade bort det och blev arg. Ofta var det så att han inte ens förstod våra frågor, utan förklarade något annat, vi försökte då hela klassen ställa frågor på olika sätt till han förstod oss...tog tid och energi. Ibland slutade det med att vi gav upp och klassen försökte lösa de själva. En annan irriterande grej var att vi aldrig visste vilken sal vi skulle vara i. Varje lektion började med att vi träffades i antingen Jupiter eller kårhuset, och vi började "leta" efter en ledig sal. Det hände även någon gång att klassen som skulle ha dugga i salen blev bortmotade av vår lärare. Men självklart fick vi även mitt i lektionen byta sal nån gång. Oacceptabelt! Vi fick även höra, då vi hade räkning i grupp under lektionen, att hans tid var dyrbar (5000kr/tim) så fick inte ställa några "onödiga frågor". Idag måndag, (tenta i kursen på onsdag), skulle han ha en sammanfatting i thermodymanik, eftersom han inte hann det, trots det var inplanerat. Denna föreläsning var icke obligatorisk.Ca 75% av klassen var där. Under dessa ca 2 timmarna, går han i genom helt nya saker...! Vi ifrågasatte honom och fick svaret att "jag går ju igenom det nu". Min reaktion blev att detta kunde ju absolut inte komma på tentan.Då han till och med fredagen innan var osäker på om han orkade hålla någon sammanfattning som han hade lovat att göra innan kursen var slut. Förvirrad och arg gick man hem! Det hände även att han gick igenom en sak i början av kursen och skrev ut formler om det, sedan några veckor senare, tar han upp det igen och då ser formlerna annorlunda ut. Då fick vi höra att det han skrev första föreläsningen var fel...»
- Man skulle fått veta vilka sidor i boken och vilka uppgifter som är bra att lösa i god tid så man kunde ha förberett sig bättre hemma.»
- Upplägget av kursen. Det ska vara möjligt att se en planering av kursen i ett tidigt skede för att kunna lägga upp sina egna studier. Som det var nu visste man inte ens vad som skulle komma nästa föreläsning. Man bör börja räkna uppgifter i boken i ett tidigt skede av kursen istället för att som nu börja räkna de sista två veckorna.»
- Mycket bör nog förändras, t.ex. så läggs mycket vikt vid saker i början som sedan examination inte testar alls nästan. Mycket dåligt strukturerat. »
- schema över sidor och uppgifter som ingår vore bra att få tillgång till så snabbt som möjligt»
- facit till uppgifterna! Kommunikationen från lärare och elever fungerade inte alls. Vi pratade förbi varandra,han sa emot sig själv vissa lektioner, vilket vi ifrågasatte, men då fick man som reaktion att han gick i försvarsställning. Han pratade bort det och blev arg. Ofta var det så att han inte ens förstod våra frågor, utan förklarade något annat, vi försökte då hela klassen ställa frågor på olika sätt till han förstod oss...tog tid och energi. Ibland slutade det med att vi gav upp och klassen försökte lösa de själva. Det hände även någon gång att klassen som skulle ha dugga i salen blev bortmotade av vår lärare. Vi fick även höra, då vi hade räkning i grupp under lektionen, att hans tid var dyrbar (5000kr/tim) så fick inte ställa några "onödiga frågor". Idag måndag, (tenta i kursen på onsdag), skulle han ha en sammanfatting i thermodymanik, eftersom han inte hann det, trots det var inplanerat. Denna föreläsning var icke obligatorisk.Ca 75% av klassen var där. Under dessa ca 2 timmarna, går han i genom helt nya saker...! Vi ifrågasatte honom och fick svaret att "jag går ju igenom det nu". Min reaktion blev att detta kunde ju absolut inte komma på tentan.Då han till och med fredagen innan var osäker på om han orkade hålla någon sammanfattning som han hade lovat att göra innan kursen var slut. Förvirrad och arg gick man hem! Det hände även att han gick igenom en sak i början av kursen och skrev ut formler om det, sedan några veckor senare, tar han upp det igen och då ser formlerna annorlunda ut. Då fick vi höra att det han skrev första föreläsningen var fel...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ändra lärarens attityd, försök hitta något sätt att kommunikationen inte blir så fel, be honom komma mer förberedd till lektionerna. Kursens upplägg. Blanda mer teori med att räkna. Vi fick först räkna efter de 3 sista veckorna, och då var det bara att räkna, det blev mycket rågor, förvirring och stress för att hinna räkna alla frågor. Man ska från början se till att vi får facit till uppgifterna! Vi fick även höra, då vi hade räkning i grupp under lektionen, att hans tid var dyrbar (5000kr/tim) så fick inte ställa några "onödiga frågor". Idag måndag, (tenta i kursen på onsdag), skulle han ha en sammanfatting i thermodymanik, eftersom han inte hann det, trots det var inplanerat. Denna föreläsning var icke obligatorisk.Ca 75% av klassen var där. Under dessa ca 2 timmarna, går han i genom helt nya saker...! Vi ifrågasatte honom och fick svaret att "jag går ju igenom det nu". Min reaktion blev att detta kunde ju absolut inte komma på tentan.Då han till och med fredagen innan var osäker på om han orkade hålla någon sammanfattning som han hade lovat att göra innan kursen var slut. Förvirrad och arg gick man hem! Det hände även att han gick igenom en sak i början av kursen och skrev ut formler om det, sedan några veckor senare, tar han upp det igen och då ser formlerna annorlunda ut. Då fick vi höra att det han skrev första föreläsningen var fel...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- sställning. Han pratade bort det och blev arg. Ofta var det så att han inte ens förstod våra frågor, utan förklarade något annat, vi försökte då hela klassen ställa frågor på olika sätt till han förstod oss...tog tid och energi. Ibland slutade det med att vi gav upp och klassen försökte lösa de själva. En annan irriterande grej var att vi aldrig visste vilken sal vi skulle vara i. Varje lektion började med att vi träffades i antingen Jupiter eller kårhuset, och vi började "leta" efter en ledig sal. Det hände även någon gång att klassen som skulle ha dugga i salen blev bortmotade av vår lärare. Men självklart fick vi även mitt i lektionen byta sal nån gång. Oacceptabelt! Vi fick även höra, då vi hade räkning i grupp under lektionen, att hans tid var dyrbar (5000kr/tim) så fick inte ställa några "onödiga frågor". Idag måndag, (tenta i kursen på onsdag), skulle han ha en sammanfatting i thermodymanik, eftersom han inte hann det, trots det var inplanerat. Denna föreläsning var icke obligatorisk.Ca 75% av klassen var där. Under dessa ca 2 timmarna, går han i genom helt nya saker...! Vi ifrågasatte honom och fick svaret att "jag går ju igenom det nu". Min reaktion blev att detta kunde ju absolut inte komma på tentan.Då han till och med fredagen innan var osäker på om han orkade hålla någon sammanfattning som han hade lovat att göra innan kursen var slut. Förvirrad och arg gick man hem! Det hände även att han gick igenom en sak i början av kursen och skrev ut formler om det, sedan några veckor senare, tar han upp det igen och då ser formlerna annorlunda ut. Då fick vi höra att det han skrev första föreläsningen var fel...»
- Upplägget av kursen var mycket dåligt och struktur saknades. Det var svårt att lägga upp det självständiga pluggandet då det inte fanns en struktur att hänga upp det på. »
- Föreläsare uttalade sig ofta om konstiga saker på något nedlåtande sätt mot olika grupper och även ibland elever vilket jag anser väldigt olämpligt. »
- läraren ställde upp»
- Ibland fick man inte ens ställa frågor, då de "inte handlade om" de han tog upp på tavlan. Vilket det visst gjorde. Kommunikationen från lärare och elever fungerade inte alls. Vi pratade förbi varandra,han sa emot sig själv vissa lektioner, vilket vi ifrågasatte, men då fick man som reaktion att han gick i försvarsställning. Han pratade bort det och blev arg. Ofta var det så att han inte ens förstod våra frågor, utan förklarade något annat, vi försökte då hela klassen ställa frågor på olika sätt till han förstod oss...tog tid och energi. Ibland slutade det med att vi gav upp och klassen försökte lösa de själva. En annan irriterande grej var att vi aldrig visste vilken sal vi skulle vara i. Varje lektion började med att vi träffades i antingen Jupiter eller kårhuset, och vi började "leta" efter en ledig sal. Det hände även någon gång att klassen som skulle ha dugga i salen blev bortmotade av vår lärare. Men självklart fick vi även mitt i lektionen byta sal nån gång. Oacceptabelt! Vi fick även höra, då vi hade räkning i grupp under lektionen, att hans tid var dyrbar (5000kr/tim) så fick inte ställa några "onödiga frågor". Idag måndag, (tenta i kursen på onsdag), skulle han ha en sammanfatting i thermodymanik, eftersom han inte hann det, trots det var inplanerat. Denna föreläsning var icke obligatorisk.Ca 75% av klassen var där. Under dessa ca 2 timmarna, går han i genom helt nya saker...! Vi ifrågasatte honom och fick svaret att "jag går ju igenom det nu". Min reaktion blev att detta kunde ju absolut inte komma på tentan.Då han till och med fredagen innan var osäker på om han orkade hålla någon sammanfattning som han hade lovat att göra innan kursen var slut. Förvirrad och arg gick man hem! Det hände även att han gick igenom en sak i början av kursen och skrev ut formler om det, sedan några veckor senare, tar han upp det igen och då ser formlerna annorlunda ut. Då fick vi höra att det han skrev första föreläsningen var fel...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från