ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-1 Inledande diskret matematik, TMV210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»18 46%
Cirka 20 timmar»15 38%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Skulle behövt lägga mer, men det fanns helt enkelt inte tid.» (Högst 15 timmar)
- Har läst liknande kurs innan och behövde därför inte lägga mer timmar än det var nödvändigt på kursen. Tyckte föreläsningarna i helhet var bra men är däremot lite kritisk till det något kryptiska språket i kursboken, speciellt eftersom det är en introduktionskurs. Tycker personligen att det bör finnas lite fler konkreta exempel på hur man räknar olika problem så att man kan ha lite mer ledning när man vässar sin fårmåga.» (Högst 15 timmar)
- Det blev många timmar under tentaveckan :)» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»6 15%
75%»12 31%
100%»19 50%

Genomsnitt: 4.28

- Bra föreläsningar i sin helhet.» (25%)
- Inkluderar övningarna i undervisningen, annars hade jag valt 100%.» (50%)
- Inga övningar, alla föreläsningar.» (50%)
- Har varit med under alla föreläsningar men missat många övningar, detta p.g.a. våra laborationer för Haskell var under samma tid då våra övningar var.» (50%)
- Jag har deltagit i ungefär 90% av föreläsningarna. Dock väldigt få övningstillfällen.» (50%)
- gick inte på så många gruppövningar» (75%)
- Kanske snarare någonstans mellan 75% och 100%... Fast det lutar nog mot det senare.» (100%)
- Gick tidigare från en föreläsning en gång...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 53%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 15%

Genomsnitt: 2.05

- Missade dock första föreläsningen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker att målen är väldigt generella, och skulle kunna appliceras på i stort sett vilken kurs som helst. Det kanske skulle vara bra att förtydliga målen och anpassa dem mer specifikt för kursinnehållet. Men men, läste inte kursmålen förens nu, efter kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Är lite kritisk till kursboken annars är det bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- ...» (Ja, målen verkar rimliga)
- - ignorera, finns ju inget alternativ med hänsyn till föregående fråga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»22 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.93

- - ignorera, finns ju inget alternativ med hänsyn till fråga 3.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»26 66%
Mycket stor»10 25%

Genomsnitt: 3.17

- Om herr Johan kunde låta bli att skriva smått och prata in i tavlan vore det toppen. Bättre vore om de tavlor han för/tänker föra finns på kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Kändes ibland som att föreläsningarna gick lite för fort, och ibland för långsamt. » (Ganska stor)
- Var väldigt ovant i början. Ingen bra introduktion och opedagogiak lärare, men sen lär man sig att förstå.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar, med en tydlig föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»5 12%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.69

- boken är inte bra.» (Mycket liten)
- Mest lyssnat på föreläsningar och SI» (Ganska liten)
- Inte använt boken speciellt mycket. Wikipedia + Wolfram alpha ftw.» (Ganska liten)
- Lemurell är en jätteduktig matteprofessor men mindre bra på att lära ut det han själv förstår.» (Ganska stor)
- Bra kursbok! Byt ej ut den! Riktigt bra med gamla tentor utdelade tidigt i kursen så man vet vad som är viktigast och vad man ev. behöver träna mer på. Ps. Det handlar ju i slutändan om att klara tentan.. För oss elever i allafall.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.84

- Fattig hemsida...» (Ganska dåligt)
- Webbsidan fungerar men är ju som från stenåldern och planeringen stämmer inte riktigt.» (Ganska dåligt)
- Websidan kan ökas med lite mer information, övningsdokument, fler gammla tentamina etc. Sidan är lite väl tunn i nuläget.» (Ganska dåligt)
- Enkelt utformat men, fungerande» (Ganska bra)
- Bara varit på kurshemsidan 2ggr.» (Ganska bra)
- Kunde gärna funnits en mer detaljerad planering på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Vad som gicks igenom på föreläsningarna stämde inte helt och hållet överens med kurshemsidans schema.» (Ganska bra)
- Föreläsningsschemat på hemsidan kanske inte alltid stämde överens med vad som undervisades på respektive föreläsning. Annars tycker jag att det har fungerat bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»15 38%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.61

- Ett förslag år en whiteboardtavla i korridoren i irrläran där man kan skriva upp sig på kölista.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»23 58%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.84

- Arbetat mycket med gruppen jag var med under nollningen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»30 76%
Hög»7 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Ibland blev det svettigt men så ska det ju vara. =)» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»25 64%
Hög»11 28%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»17 43%
Gott»17 43%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.61

- Skulle varit Gott om kursboken haft en bättre pedagogisk linje.» (Godkänt)
- Läste 3,5p matte diskret på lindholmen. Tyckte den kursen var mycket bättre. Den omfatta nästan allt som denna kurs omfatta. Så dessa 4p var lite i överflöd.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stora möjligheter att få hjälp, SI»
- Bra med många gamla tentor att öva på»
- Utdelning av äldre teser redan tidigt (tror det var läsvecka 4 vi fick dem).»
- Samma upplägg på övningarna och minst lika många timmar övning per vecka.»
- Föreläsare + Kursbok + Bunt med gamla tentor som delas ut»
- Vet ej»
- Det mesta...?»
- (Johans tshirt och byxor.) <- Skämt»
- Tycka på att studera tillsammans. Det har varit där jag läst mig allt.»
- demo föreläsningarna som ägde rum på torsdagar»
- Det mesta»
- Mängdlära ty det var väldigt användbart inom den funktionella programmeringen.»
- Att man sitter och arbetar i grupp så att man kan få hjälp och hjälpa andra. »
- de gemytliga och formellt framförda föreläsningarna»
- Föreläsningarna, övningstillfällena»
- Exempeltentorna»
- Vet inte.»
- övningstentor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre webbsida»
- Teserna till kurshemsidan också?»
- Inte mycket, har inte varit på övningar så vet ej hur de är. Men föreläsningar har varit bra.»
- Vet ej»
- Bättre planering utav scheman, våra laborationer satte mycket press på oss. Detta ledde till att vi väldigt ofta var på en Labb istället för en matte-övning.»
- Hemsidan, den i programmeringen var mycket bättre.»
- Övningarna! Och då menar jag att uppgifterna ur boken är svårbegripliga och borde ha en annan stegring i svårighetsgrad.»
- Mer pedagogik till läraren. Han lever i sin akademiska värld och glömmer förklara uttryck som för honom är självklara och för oss studenter är grekiska.»
- tycker inget bör förändras»
- Inget jag vet»
- Snälla ha inte Lemurell-böcker som kurslitteratur, han är en jätteduktig kille men pedagosikt är de mindre bra»
- Mindre bevis och mer exempel.»
- Det måste finnas bättre böcker med en mer tydlig pedagogik och mindre kryptiskt språk. Det är bra att det matematiska språket visas men övergången mellan det man känner till från gymnasiet till ett mer akademiskt språk tas inte hänsyn riktigt. Det blir därför onödigt tungt att förstå även enkla begrepp pga detta.»
- Bättre kurshemsida med information om vad man förväntas göra »
- kursboken»
- Mer "enkla" exempeluppgifter»
- Vet inte.»

16. Övriga kommentarer

- Är det nödvändigt att lägga ner så mycket tid på att gå igenom bevis?»
-
- Nej, jag tror det var allt...»
- Kursboken är, enligt mig, dålig. Jag har inte läst andra böcker inom samma ämne men både linjär algebra och endim har bättre litteratur.»
-
-
- Inga»


Kursutvärderingssystem från