ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-2 Lärande och ledarskap i praktiken 1, CIU205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-09-12 - 2013-10-12
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 33%
Cirka 30 timmar»2 66%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Fick dock anstränga mig för att fylla upp tiden. » (Cirka 25 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 100%

Genomsnitt: 4

- Särskilt med den kompletterande beskrivningen av hur jag kan visa att jag har uppfyllt målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Svårt att bedöma exakt eftersom examinationen var delvis svår att se när och hur den skedde (av naturliga skäl). Men enligt min uppfattning ja.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Fick aldrig feedback på de sista inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

6. Hur var möjligheterna att få hjälp av din(a) handledare på gymnasieskolan?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 33%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Min handledare hade inte riktigt tid att vara handledare, då han hade många andra uppdrag vid sidan av att vara lärare.» (Ganska dåliga)

7. Hur var möjligheterna att få hjälp av dina handledare på Chalmers?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 66%
Har ej sökt hjälp»1 33%

Genomsnitt: 4.33

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 66%
Har ej sökt samarbete»1 33%

Genomsnitt: 4.33

- Var värdefullt att ha kurskamrater på samma skola, samt att ha en parallell kurs samtidigt där vi fick träffas och prata bland annat om VFU:n.» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»3 100%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 4

- Det var mycket i huvudet och tog lång tid med alla extra små uppgifter och grejer som hände på skolan som var bra att vara med på.» (Hög)

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 33%
Hög»2 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Den andra kursen blev drabbad, så att jag inte hann ägna riktigt så mycket tid åt den som hade varit önskvärt.» (Hög)


Kursspecifika frågor

11. Har loggboksskrivandet varit givande?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»2 66%
Väldigt bra»1 33%

Genomsnitt: 3.33

- Ibladn lite långt, men bra feedback och värdefullt att samla sina tankar.» (Ganska bra)

12. Har VFU-uppgifterna varit relevanta för ditt lärande?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 33%
Väldigt bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66

13. Har muntlig feedback vid VFU-besöken varit givande?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»0 0%
Väldigt bra»3 100%

Genomsnitt: 4

- Det var trevligt, bra stämning och givande. Uppskattar speciellt konkreta råd där det fortfarande får kännas som att man gjort någonting att vara stolt över.» (Väldigt bra)

14. Har din övningsundervisning varit givande för att utveckla ditt ledarskap i klassrummet?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 33%
Väldigt bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Kanske aningen "enkla" klasser att hantera för att utmana alla aspekter, men annars bra.» (Ganska bra)
- Mest givande kursen hittills!» (Väldigt bra)

15. Har din övningsundervisning varit givande för att utveckla dina ämneskunskaper?

3 svarande

Inte alls»1 33%
Något»0 0%
Ganska bra»1 33%
Väldigt bra»1 33%

Genomsnitt: 2.66


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»3 100%

Genomsnitt: 5

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- VFU-uppgifterna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommer inte ihåg-»

19. Övriga kommentarer

- Var väldigt länge sen så är svårt att säga mycket specifikt.»


Kursutvärderingssystem från