ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Brukarcentrerad produktdesign, PPU035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»4 40%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 3.5

- läste en kurs extra denna period. fick därför fördela timmarna däremellan» (Högst 15 timmar)
- Mer koncentrerat på slutet» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 20%
100%»8 80%

Genomsnitt: 4.8

- vi hade bara 3-4 undervisningstillfällen. resten var projektarbetstid» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 77%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 50%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3

- » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- Framförallt var kompendiet från Marianne Karlsson bra. Hennes föreläsningar var det bästa på hela kursen! Även föreläsningarna av Albrektsson var bra.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.1

- Inget att klaga på.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Handledningarna var bra, men vid övrig tid fanns ingen lärare tillgänlig för frågor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Tar alltid längre tid att finna bra former för samarbete när grupperna bestäms av kursledningen. Är egentligen mycket negativ till att betygsätta en kurs där det inte finns möjlighet att välja gruppmedlemmar med samma ambitionsnivå. Oundvikligt med krockar och missförstånd. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.3

- Tycker att det var för mycket "fri"-/projekttid i kursen!!!» (För låg)
- Arbetsbelastningen är lagom det är innehållet som är dåligt.» (Lagom)
- För mycket att göra på för lite tid, speciellt som det var svårt att komma igång med projektet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»7 70%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.7

- Två grupparbeten, en i varje kurs samt dugga och en tenta är mycket. Det är framförallt grupparbetena som tar alldeles för mycket tid. Det innebär bland annat att du som student har ännu svårare att planera din studietiden då mycket måste funka med i mitt fall sex andra studenter. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»2 20%
Gott»4 40%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Måste ge betyget dåligt eftersom jag inte har lärt mig speciellt mycket. Är faktiskt mycket besviken på denna kurs som jag från början hade ganska höga förväntningar på. Bra var ändå Marianne Karlssons föreläsningar, vilket gör att omdömet inte blir "mycket dåligt"» (Dåligt)
- Något rörig start, lite väl stora krav i projektet, handledningen var undermålig. Thomas så kallade miljöfokus skulle jag nog ha velat ha nämnt ganska mycket tidigare, t ex första föreläsningen, och tydligare, t ex i projektintriduktionen med formuleringen "projektet ska tydligt kunna kopplas till miljöfrågor".» (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet, betyg»
- Betygsgrundande arbete»
- Föreläsningarna av Marianne Karlsson och tillhörande kompendium.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vara bättre med en riktig tenta med betyg, eftersom det är en betygsgrundande kurs!!»
- Dugga tidigare»
- Samtliga handledare BÖR ha schema för handledningarna annars blir det kaos och snedfördelade tider, eller att handledaren inte har tid att träffa vissa grupper. Duggan bör läggas senare. Kursstart: kör ALLA föreläsningar direkt, då har man all information man behöver för projektet, och slipper på så sätt få reda på att man gjort fel efter halva kursen... Likaså är det komplett meningslöst att lägga hela andra veckan som projekttid, man har inte hunnit komma på vad man ska göra för nåt ändå. Separera projektinlämning och preliminär projektinlämning med lite mer än en helg. Preliminär projektinlämning några dagar innan presentation, och slutlig inlämning nån gång i tentaveckan. »
- Annat sätt att leverera kunskapen. Inte bara ge eleverna beskrivningar av metoderna utan också möjlighet att få göra fel. Alltså få tillfälle att öva på t.ex. djupintervju och få respons. Nu skulle dessa metoder appliceras direkt i samband med ett arbete och "inga fel" fick egentligen göras. Skall kursen överhuvudtaget vara betygsatt? Skall den vara det tycker jag att det skall finnas möjlighet att välja vilken grupp man vill tillhöra.»

16. Övriga kommentarer

- Är faktiskt mycket besviken på kursens innehåll och upplägg. vill verkligen lära mig ny kunskap och brukar alltid sträva efter att göra mitt bästa. Måste vara mycket kritisk till en kurs som i min mening inte har tillfört mig kunskap. Är också kritisk till betygsättning av denna typ av kurser som i så hög grad handlar om grupparbete. Min erfarenhet är att det inte gynnar kunskapsinhämtningen. Detta p.g.a. att gruppdeltagare gör det man redan är bra på i syfte att få ett högt betyg. Alltså övar man inte på det som man inte kan utan bara förbättrar sig inom områden man redan behärskar. En utbildning borde ha som ett primärt syfte att elverna skall tillgodogöra sig ny kunskap eller? Tycker generellt att vi arbetar för mycket i grupper. Måste finnas kunskapsområden som tillåter att man får arbeta mer individuellt.»


Kursutvärderingssystem från