ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk reaktionsteknik, KKR100, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»6 21%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 10%
100%»25 89%

Genomsnitt: 4.89


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 50%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 32%

Genomsnitt: 2.28

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»13 56%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 3.17


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»15 55%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.96

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»7 25%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»15 53%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.39


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»8 28%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.39

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»23 82%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 50%
Hög»13 46%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.53

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 17%
Hög»15 53%
För hög»8 28%

Genomsnitt: 4.1


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 25%
Gott»12 42%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 3.82

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med nya gränssnittet för inlämningsuppgifterna. »
- Assignments, bra sätt att komma igång med materialet.»
- Föreläsningarna var bra! Uppgifterna var helt okej, fast märk gärna upp vilka man behöver Matlab till. Jättejättebra att ha mycket föreläsningar i början av läsperioden och lite mot slutet. Matlabövningarna var bra.Jättebra att få färgpulsen demonstread i tubreaktorerna under labben. Precis lagom mycket innehåll i kursen.»
- Jag tycker att hela kursen var väldigt nyttig och byggde på det man lärde sig i GKT väldigt väl.»
- Föreläsaren.»
- Bra mix av laboration-föreläsning-övningar.»
- Föreläsaren och assignmentsen. »
- Datoriserade inlämningsuppgifter och inlämningsuppgifterna i sig. En bra koll på vad man kan»
- Den tydliga strukturen på föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- eventuellt ändra toleransgränserna så att alla använder en gemensam, t.ex 1e-8 »
- Jag tycker att kursen behöver ha räknestugor där vi får sitta och räkna under tiden som en lärare finns till hands. Ta bort några av de obligatoriska momenten tex kunde man kanske lägga ihop de två seminarie tillfällena till ett pass. »
- Labbhandledningen behöver förtydliga vad som faktiskt ska göras under labben. Vi blev klara 30 minuter efter utsatt tid p.g.a. att efter vi var klara med alla titreringar för första flödet plötsligt blev tvungna att beräkna koncentrationer innan de bytte flöde, vilket varken framkom i handledningen eller sades i början utav labben. Det blev ett "Jaha" ögonblick och väldigt mycket stress efter det. Dålig framförhållning, speciellt med tanke på att det var så stora grupper som laborerade och man slogs om att få hjälp.»
- Det vore bra om inlämningssidan för matlabuppgifterna inte var så känslig på decimalerna. Labben fungerade dåligt. För stor grupp, för mycket oväsen, för trångt osv för att man skulle kunna lära sig något. Jag tyckte inte att vi fick så bra svar när man frågade handledarna heller. Labseminariumet var bättre, så att man förstod vad man hade gjort. »
- Varför inte lite fler föreläsningar där man går lite djupare in på vissa detaljer. Gör om rättningen på övningsuppgifterna så att det inte är så noggrant. I vissa fall var man tvungen att ha en extrem noggrannhet för att få rätt, trots att man hade gjort rätt i programmet.»
- Seminariet om labben borde, om möjligt, schemaläggas en annan tid än 15-17 en fredag sent in i läsperioden. Mycket intressant och lärorik genomgång men spec. i LV 6/7 (läs sena fredagseftermiddagar) är man rätt slut och det är svårt att vara aktiv. Tentaångest etc.»
- De obligatoriska MATLAB-övningarna. De var bra och man lärde sig mycket men de borde ge högskolepoäng. »
- Laborationens upplägg på Seminariumen efter själva laborationen. Dessa kändes stressiga och oplanerade. Hann inte fråg läraren pga många frågor. »
- Laben, (den delen i labbet) var dåligt organiserad. Vi fick inte tillräcklig tydlig information om vad som skulle göras och labhandledarna hade svårt att svara på frågor. Jobbigt med obligatoriska matlab-assignments, bättre om de var frivilliga eller gav bonuspoäng.»
- Sättet att rätta tentan på har vi aldrig stött på tidigare, man vill ju höja eleverna inte sänka dem, då skall man väl inte ta bort poäng för varje fel, utan sätta poäng för det man visat att man kan.»

16. Övriga kommentarer

- Det här var en kul kurs!»
- Kursen var ganska lätt, nästan lite för lätt. Varför inte lägga in lite mera avancerade moment?»
- kursen var upplagd bra»
- Studioövningarna har varit bra, men i många fall har den integrerade hemsidan krävt för detaljerade svar, decimaler etc. Ibland har man gjort rätt (Ingen övningsledare kunde hitta vad som var fel), men tänkt på ett annat sätt och får ett svar som avviker med någon decimal.»
- Öppnade inte kursboken en enda gång»
- Bra upplägg på föreläsningarna och antevlningarna även fanns på nätet. »


Kursutvärderingssystem från