ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 08/09 Väg- och trafikteknik, LBT071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-04 - 2009-02-15
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


SYFTE

Syftet med kursen är att ge de studerande dels orientering om vägväsendet, väglagstiftningen och trafikens förutsättningar samt om trafiktekniska förutsättningar för utformning av vägar och gator, dels kunskap om de teoretiska förutsättningarna för planering, projektering och byggande av vägar.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 17%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 44%

Genomsnitt: 3.02

- Det används termer som man i vanliga fall ej använder och är bl a därför svår att förstå.» (Målen är svåra att förstå)
- Det är ju svårt att få en exakt bild av vad de olika momenten innebär eftersom man inte läst något liknande innan. I efterhand är det ganska uppenbart.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tyckte att det var lite mycket geodesi i kursens början, med olika typer av grus, sand osv.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 7%
Ja, målen verkar rimliga»30 71%
Nej, målen är för högt ställda»9 21%

Genomsnitt: 2.14

- även då det fanns en mängd litteratur att läsa så kändes svårighetsgraden nästan larvigt låg. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- För mycket innehåll i kursen i förhållamde till antalet poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- bra förkunskaper men för många uppg. inkl tenta för poängen» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är alldeles för mycket jobb för en så pass liten kurs. Med tanke på att vi skriver rapport, skall skaffa studiebesök, redovisar och har en ganska omfattande tenta borde kursen omfatta fler poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det varväldigt mycket arbete med tanke på hur liten kursen är, både en tenta och ett arbete tog mycket mer tid än vad 4,5 poäng ska motsvara.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 37%
Ja, i hög grad»25 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.67

- Mycket frågor som kändes orelevanta.» (I viss utsträckning)
- Ja, men jag tycker det borde vara färre detaljfrågor på tentan och istället fler övergripande. » (I viss utsträckning)
- ja om man jämför med föreläsningarnas nivå» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»12 26%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.62

- jag hade kunnat läsa mig till allt» (Mycket liten)
- mycket av inlärningen kommer från att man räknar själv och kollar på gamla tentor. » (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»11 24%
Ganska stor»21 46%
Mycket stor»9 20%

Genomsnitt: 2.77

- Köpte inte böckerna» (Mycket liten)
- i jmf med nivån» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 48%
Mycket bra»17 37%

Genomsnitt: 3.17

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 20%
Lagom»14 31%
Hög»13 28%
För hög»9 20%

Genomsnitt: 3.48

- I förhållande till storleken på kursen» (Hög)
- Hög i förhållade till poängantal, men också bra.» (Hög)
- Stor tenta med tanke på att kursen va på 4,5 poäng» (Hög)
- För mycket med arbete och tenta.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»4 9%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»16 36%
Har ej sökt hjälp»8 18%

Genomsnitt: 3.45

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»35 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»15 33%
Hög»16 35%
För hög»12 26%

Genomsnitt: 3.82

- Samhällsplaneringen tar för stor plats. Väg och trafik kursen skall inte ha tenta + inlämningsuppg + grupparbete för de få poängen man får.» (För hög)
- Både samhällsplaneringen och Väg och trafiken tar väldigt mycket tid. » (För hög)


STUDIEBESÖK & GÄSTFÖRELÄSARE

11. Ni har haft en gästföreläsning av Stefan Kaleby från NTF Väst om trafiksäkerhet. Passar föreläsningen in i kursen eller bör den utgå?

45 svarande

Passar in i kursen»25 55%
Bör utgå»6 13%
Vet inte»14 31%

Genomsnitt: 1.75

- Det kanske inte passar in klockrent, då han pratade ganska mycket om alkohol, cyklister m.m. Men det var ju bra ändå» (Passar in i kursen)
- Väldigt intressent och nyttigt att bli påmind om hur viktigt det är med säkerhet!» (Passar in i kursen)
- Var en bra föreläsning men innehållet var inte så relevant för kursen» (Bör utgå)
- Det var ett kul inslag och han var rolig att lyssna på som omväxling men ämnet ligger inte i linje med kursens mål, tycker jag.» (Bör utgå)
- Missade dessvärre den föreläsningen...» (Vet inte)
- Det var en föreläsning som var intresant. men om man har tagit kökort så har man tagit del av den information som han pratade. » (Vet inte)
- hur som helst var den en trevlig föreläsning som gav en del funderare» (Vet inte)
- den var intressant, men berörde kanske inte allt som vi läste» (Vet inte)

12. Ni gjorde ett studiebesök vid Angeredskrossen där ni tyvärr inte fick besöka väglaboratoriet. Kändes besöket meningsfullt eller bör det utgå?

45 svarande

Kändes meningsfullt»10 22%
Bör utgå»24 53%
Vet inte»11 24%

Genomsnitt: 2.02

- Om alternativet är inget studiebesök alls tycker jag ändå att det ska vara kvar. Studiebesök är bra!» (Bör utgå)
- Det bör utgå om det inte ändras från att vara en busstur genom ett stenbrott till att bli något mer omfattande. Kändes inte som att det gav något. Studiebesök i allmänhet uppskattar jag dock!» (Bör utgå)
- Personligen tyckte jag besöket var dystert, kan dock säkert vara betydelsefullt för andra studenter med andra intressen...» (Vet inte)
- Jag tycket det studebesöket inte gav något över huvudtaget. Går det att fixa besök i laberatoriet till nästa år så är det kankse värt att ha kvar det. Annars kan man ta bort det. Åka buss och kolla på grushögar ger inte så mycket. » (Vet inte)
- hade varit bra om vi fått se laboratoriet, nu åkte vi bara omkring i buss istället men det vi fick se var bra och informationen var bra» (Vet inte)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gruppundervisningen med problemlösning och laborationer!»
- ha det som det är!»
- Tentamen»
- Gästföreläsare»
- Föreläsningen som Stefan Kaleby hade. Övningstillfällen»
- rapportskrivningen. Även om arbetena i sig känns ganska meningslösa är det bra att öva på rapportskriviningen. Dock borde mer fokus läggas vid rapportens innehåll istället för stavfel, grammatik och liknande. »
- Gästföreläsaren. Han var verkligen jättebra.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Rapporten»
- Att man gör ett mindre arbete/alt mindre tentamen, känns som man lägger ner mycket mer tid än poängen det motsvarar. »
- Mindre jobb för poängen, tentan var på tok för stor och omfattande för dess poäng.»
- lägg kursens muntliga samt skriftliga inlämning tidigare så att de inte krockar med slutinlämningen på samhällsplaneringen. Ju tidigare desto bättre.»
- Jag tycker att rapporten vi skrev mest kändes som ett nödvändigt ont och var allmänt oinspirerat. Den kändes som ett moment från kursansvarige för att bara fylla tiden och var inte så lärorik. Man kanske också kunde ta in någon annan gästföreläsare om inte flera då Leif verkar vara ganska uttråkad...»
- mindre omfattande tenta»
- öka svårighetsgraden, kändes som om man var tillbaka i ettan på gymnasiet.»
- Tentans omfattning eller att rapporten utgår. För mycket arbete i förhållande till antalet poäng.»
- Leif kan anstränga sig lite mer, vara mer engagerad och fungera som ett stöd till elever.»
- Man borde byta lärarei kursen. Det känns som om Lief granhage har tröttnat och är inte särskillt påläst inom sitt ämne och han är inte ett dug inspererande»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- bra engagerad lärare»
- Nivån på föreläsarens andra kurser är det samma sak som gäller, nivån känns låg och läraren verkar osäker då och då. man får inte ett intryck som gör att man litar på informationen. Inget personligt men så är det. »


Kursutvärderingssystem från