ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht12 Kommunikation, FSP080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»10 45%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»2 9%
50%»0 0%
75%»4 18%
100%»16 72%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 31%
Målen är svåra att förstå»4 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 9%

Genomsnitt: 2.27

- Då lärarna har ändrat målen under kursens gång har det varit väldigt svårt att begripa vad som förväntas av en. Bla så ändrade examinatorn från att tentan skulle vara på 80-100 p till endast 35. Ingen stor sak vid första anblicken men då vi samtidigt hade en matematisk rapport som gav 5 p till tentamen så ändrades förutsättningarna avsevärt.» (Målen är svåra att förstå)
- Problemet var att lärarna inte själva hade bestämt sig från kursstart och ändrade poäng etc. vilket gjorde det svårt för oss att planera vår tid.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt otydligt vad som skall läras ut och vad som skall examineras» (Målen är svåra att förstå)
- Det är väldigt svårt att förstå vad man egentligen skall ha lärt sig för att kunna göra bra ifrån sig på de olika examinationsdelarna!» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»13 76%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2

- Men för detta krävs det dock tydlighet med kurssyftet.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Man måste helt och hållet förlita sig på sina förkunskaper!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»3 18%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»5 31%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Jag tyckte att svenskadelen känndes löjlig. Texten vi fick att öva på var mycket svårare och mer rimlig för en högskola. Engelskadelen var bra som varierade de olika reglerna från eng online. Dock så var gränserna lite höga eftersom att "bonuspoängen" nu skulle inkluderas» (I viss utsträckning)
- Jag känner inte att den undervisning vi fått motsvarar målen. Jag tycker inte att målen är uppnådda. Hade förväntat mig mycket mer handledning och att man skulle lära sig mer av föreläsningarna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»10 45%
Ganska liten»10 45%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.68

- För få föreläsningar. Dessutom ofta orelevanta. » (Mycket liten)
- Då hela kursen bygger på förkunskaper så har jag endast fått hjälp av Engonline. Det ska även sägas att de få saker som gick igenom på föreläsningarna stressades igenom så man inte fick någon förståelse. Ena läraren verkade ha ett tåg att passa då denna alltid ville sluta tidigare medan den andra verkade ha fokus på någonting annat.» (Mycket liten)
- Jag tycker eng online programmet var dåligt. När man började en övning kunde det handla om något som inte ens står nämnt i informationsrutan innan. Sedan känndes det som att den bara sa rätt eller fel så i vissa fall satt man bara där och tyckte att man följt reglerna. En sådan där ?-ruta borde finnas på alla och inte bara de som utvecklaren tyckte var svårast» (Mycket liten)
- Känner inte att jag lärt mig speciellt mycket av undervisningen. Lite engelska-grammatik, men inte mycket mer än så. Jag trodde att vi skulle ha mer engelskaundervisning men den kändes inte tillräcklig.» (Mycket liten)
- Vilken inlärning? Vad har jag lärt mig? Hur man skriver en argumenterande text och hur man förklarar ritade bilder på engelska. Väldigt användbart i arbetslivet.» (Ganska liten)
- Kursen upplägg känns mer som en distanskurs då i princip all inlärning har skett på egenhand. Jag hoppas inte att det berodde på att kursledarna ville göra det så lätt som möjligt för sig själva. Föreläsningar om engelsk grammatik var för få och gick alldeles för fort. Istället fick man testa sig fram på egen hand i Engonline genom "trail and error". Många delar innebar att vi fick en genomgång och sedan "examinerade" vi oss själva på området, t.ex läsa kritiskt. Vi fick ge konstruktiv kritik till varandra men vi vet inte om kritiken var befogad. Samma sak gällde med argumenterande text där vi under en lektion fick ett ämne att argumentera för. Om upplägget på våra argument var bra eller dåligt hade vi ingen aning om vilket gör att det är svårt att veta om vi lärt oss något. Sammanfattningsvis så känns det som att det hade räckt att lägga ut material på hemsidan om innehållet på föreläsningarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»9 40%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»3 13%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2

- Om vi inte räknar med engonline alltså.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen kom till hjälp på tentamen och att vi fick ha dessa som hjälpmedel framkom 1 dag innan tentan, vilket tyder på väldigt dålig framförhållning av lärarnas del.» (Mycket liten)
- Jag kan tyckta att Calles engelska gramatikundervisningar var skitbra. Det är sådant man behöver träna på och som kan vara svårt att göra själv om man har en låg nivå hemma. Samt att det driver en tll att verkligen köra programmet. Svenskadelen känndes mest flummig. Vore kanske lägligt att få öva på att plocka ut argument och tes i någon text om det ska examineras. Inte bara höra henne prata om språk » (Mycket liten)
- EngOnline, jag får reda på att jag har gjort fel men inte varför, inte så pedagogiskt! Och inte så motiverande att sitta ned timma efter timma å bara få fel men inga hjälpmedel.» (Mycket liten)
- engonline var riktigt bra!» (Ganska liten)
- Hade nytta av den som uppslagsverk på tentan.» (Ganska liten)
- Köpte ej den frivilliga kurslitteraturen däremot var Engonline riktigt bra!!» (Ganska liten)
- Endast Engonline.» (Ganska liten)
- Avser endast engonline» (Mycket stor)
- engonline har fungerat mycket bra. Kunde varit mer teori bara» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»5 22%
Ganska dåligt»4 18%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.5

- Tyvärr har det varit oklarheter på väldigt många saker genom hela kursen. T.e.x. hur olika moment bedöms med betyg eller poäng, samt när olika deadline är och vilka hjälpmedel som är tillåtna på tentan.» (Mycket dåligt)
- Kursen i sig känns inte genomtänkt innan. Utan att den har utformats efter tiden. Vilket har varit frustrerande. Mailkonversationer uteblev ibland.» (Mycket dåligt)
- För det första var kurs-pm väldigt luddigt och otydligt. Gränser på de olika examinationsdelarna bestämdes efterhand och när vi frågade om olika saker så sa lärarna ofta att de inte visste men skulle återkomma om det. Jag anser att en kurs upplägg ska vara färdigt innan kursen börjar, det ska finnas tydlig information om examination mm. på kurs-pm och lärarna ska ha kommunicerat med varandra och ha koll på vad de vill med kursen. Annars är det svårt för studenterna att få någon uppfattning om kursens innehåll och vad som förväntas av en. Det är viktigt att det står vad som gäller i kurs-pm så att man vid eventuella sena ändringar, oklarheter mm. kan gå tillbaka till kurs-pm och se vad som gäller. Eftersom Kurs-pm alltid gäller först! Men Kurs-pm i denna kursen var så pass otydligt så det gick inte att göra detta när oklarheter uppstod. Hade det funnits bra information från början hade man sluppit mycket problem. Utdelat material och webbsidan har inte fungerat så bra heller då föreläsningspowerpoints har lagts upp sent eller inte alls. Speciellt engelskaföreläsningrarna hade varit bra om man kunde lagt upp på pingpong, för det hade man verkligen haft nytta av. Vi var dessutom tvungna att säga till att vi ville ha en övningstenta så vi kunde få reda på tentans upplägg. Detta är något som studenterna har rätt att få tillgång till men dt kändes som att Calle var tvungen att övertalas för att vi skulle få det.» (Mycket dåligt)
- Saker kom upp väldigt sent. Det tog en evighet att lägga upp exempel på en tentamensfråga på svenskan.» (Ganska dåligt)
- EngOnline funkade bra, dock borde det vara något system som säger vad man gör för fel och inte bara rätt/fel svar.» (Ganska bra)
- med undantag för omfattningen av matematikrapportens storlek och ambitionsnivå har all info kommit fram tydligt och i rätt tid.» (Ganska bra)
- Enda kursen som använder pingpong. Informationen kom ju fram även som det skickade sent» (Ganska bra)
- Administrationen fungerade bra trots att det var första gången klassen använde pingpong. Dock var information kring vad som gällde de olika uppgifterna lite tvetydliga. Ett ordentligt Pm till varje uppgift hade uppskattats.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»3 13%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»5 22%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3

- Eftersom lärarna inte själva visste svaren på frågorna så var det inte så lätt att få hjälp. Det fanns få handledningstillfällen och det var svårt att få tag på lärarna via telefon. » (Mycket dåliga)
- Lite oklar information under kursens gång. Tyvärr var jag missnöjd med min handledning av CHOKS och då hade det verkligen varit bra om man haft möjlighet att få handledning av lärarna.» (Ganska dåliga)
- Tillfälle fanns i samband med föreläsningar men jag hade ändå velat ha mer feedback på typ val av ämne i individuell uppgift. Istället blev vi hänvisade att söka råd hos CHOCKS.» (Ganska bra)
- Båda lärarna var duktiga och snabba på att svara både på mail och på pigpong och det sa dom ha en eloge för.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»14 66%
Hög»4 19%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.19

- Jag har verkligen inte gjort så mycket engonline vilket hela kursen handlar om så jag kunde definitivt gjort mer men har lagt mitt krut på statistiken.» (?)
- det kändes som att ens utveckling inte var speciellt stor. Lärde mig 2-3 regler jag inte kunde innan. Mer var det knappt. Hade varit bra med lite mer gramatik och övningar tillsammans. Nu var det mer, gå in här och träna under terminien » (Låg)
- Generellt var den rätt lagom, men kändes som om allt kom på slutet och då var arbetsbelastningen för hög. Hade varit skönare om rapporten och individuella texten var mer i början. Gärna redan påbörjat labben i läsvecka 1,» (Lagom)
- Det har varit på eget ansvar att lära in engelsk grammatik då detta inte har behandlats nämnvärt mycket på lektioner.» (Lagom)
- Kunde försöka sprida ut uppgifterna lite, eller att man fick informationen tidigt så att det inte blir så mycket mot slutet.» (Hög)
- Det var lite för ojämnt fördelat över kursens gång men hade det varit bättre hade det varit ganska lagom belastning. » (Hög)
- alldeles för mycket uppgifter på en gång. hade varit bättre om vi fått skrivuppgifterna redan från start så det inte hade blivit så mycket nu på slutet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»8 36%
Hög»11 50%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.63

- Återigen var det lagom generellt sätt, men alldeles för hög mot slutet.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»8 36%
Dåligt»2 9%
Godkänt»11 50%
Gott»1 4%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kommunikationen mellan lärare och studenter har varit katastrofdålig. Det verkar dessutom ha varit dålig kommunikation mellan lärarna. Jag tror att denna kursen kan bli bra, men det behövs en uppryckning. » (Mycket dåligt)
- Kursen är under all kritik, då hela kursen bygger på förkunskaper av engelska samt svenska är det ingen idé att ha några föreläsningar då det som går igenom där görs under stress, samtidigt verkar det som lärarna inte vill undervisa överhuvudtaget. Ett exempel kan vara under seminariet där vi inte lärde oss någonting, den ansvariga läraren satte sig bara vid sin dator när väl uppgiften var utdelad och sedan lät han oss vara, fick ingen coachning eller liknande.» (Mycket dåligt)
- Inget personligt mot kursledarna men kursen upplägg känns inte helt genomtänkt. Sen är det extra olyckligt att det uppstått oklarheter med olika fakta under kursens gång.» (Mycket dåligt)
- Väldigt dåligt upplägg och lärare. Lärde mig inget nytt. » (Mycket dåligt)
- Kursen var oklar, dåligt strukturerad och kass kommunikation. Poängnivåerna ändrades i sista stund, vilket inte är okej och rubbade hela vår studieplan. Vilket även påverkar andra kursen. Sedan tyckte jag att det kunde löst enkelt med någon kompromiss men det kändes mer som att det skulle påvisas auktoritet. Har hela klassen uppfattat någon på ett visst sätt så ligger kommunikationsfelet tydligen hos läraren. Att men dessutom ska behöva blir upprörd lägg energi på allt det som skedde innan tentamen är också frustrerande när det rör sig om en av landets främsta skolor. » (Mycket dåligt)
- Detta är definitivt den sämsta kursen jag haft på Chalmers. Det har redan från början varit urusel information och kommunikation. Först fick vi höra att tentan skulle vara på 80-100 poäng, med 1-5 extrapoäng från rapporten. Detta ledde till att klassen tänkte att visst, man måste göra rapporten, men resultatet på den är inte jätteviktigt. Om man får 5 eller 2 extrapoäng på en tenta som består av 100 poäng gör inte så stor skillnad. Klassen tänkte att eftersom vi har mycket annat behöver man alltså inte lägga så jättemycket tid på denna rapport eftersom den inte har så stor påverkan på betyget. Vi lär oss lika mycket om att skriva rapporter men sitter inte lika länge för att få den perfekt. Denna information har vi fram till 6 dagar innan tentan, då vi får reda på (inte självmant från läraren utan genom att en student frågade) att tentan inte alls är på 80-100 poäng. Den är istället på 30 poäng med 5 poäng från rapporten som inte alls är extrapoäng utan ingår i själva tentamen, som har en godkäntgräns på 60%. Men denna gräns gällde inte på 30 poäng (fick vi reda på genom att fråga igen), utan på 35 poäng. Alltså krävdes mer än 60% rätt på tentan för att få godkänt. Detta hade varit okej krav om vi hade vetat om det från kursens början, men att få reda på detta 6 dagar innan tentan är absolut inte okej. Så kommer dagen innan tentan. Då frågar någon om hjälpmedel på tentan. Och då får vi helt plötsligt reda på att vi får ha med kursboken på tentamen. Denna kursbok har enligt väldigt många ansett onödig att köpa då vi haft engonline att lära oss med gratis och använda till att öva inför tentan. Men nu på söndag eftermiddag får vi alltså reda på att man får ha boken på tentan, vilket absolut inte är ett krav för att klara den men däremot till stor hjälp om man vill kolla upp grammatiken. Vid denna tidpunkt gick det inte att få tag på boken längre. Sista dagen innan tentan ägnades istället för att koncentrera sig på att plugga till att vara arg och upprörd över detta. Att vi fick ordböcker på tentan var väl bra men de hjälpte ju inte om man behövde kolla upp något grammatiskt, vilket kursboken hade gjort. Hade jag fått reda på att man fick ha kursboken på tentan från början (i kurs-pm tex.) så hade jag definitivt investerat i en. Att all denna information inte kommit självmant från lärarna utan efter att studenter frågat (och lärarna dessutom oftast fått återkomma med svar senare då det själva inte vetat) är riktigt dåligt. Hade inte vi frågat senare om hur examinationen gått till hade vi inte fått veta detta och fått en chock när tentan kom, när det inte alls var 80-100 poäng på den. När vi har påpekat de här sakerna och vår upprördhet har vi inte visats respekt för hur vi känner utan Calle har slagit knut på sig själv för att försöka bortförklara och neka till det som faktiskt skett. Tex. genom att säga att förändringar inte alls skett sent i kursen. Vilket faktiskt inte är sant. Jag känner att min inlärning har tagit skada av allt detta då jag haft svårt att koncentrera mig på att plugga för att jag varit så arg. Eftersom man fått så dålig information har man inte heller vetat hur man ska lägga upp sin studietid och man har inte vetat vad som förväntas av en. Otydliga och förvirrade lärare ger både förvirrade och motivationslösa studenter. Jag har verkligen inte haft någon motivation i denna kurs och lärarna verkar inte heller bry sig om att det ska bli bra. Lärarna själva har inte kunnat kommunicera med oss eller varandra, så man har inte direkt fått intrycket av att denna kurs är viktigt eller relevant, då de som har kursen själva inte verkar kunna sitt eget ämne, nämligen kommunikation! » (Mycket dåligt)
- Tycker det kändes som en meningslös kurs. Jag känner inte att jag lärt mig något vettigt alls. Kändes mer som en oseriös gymnasiekurs, ungefär som TMS (Teknik Människa Samhälle), som man gick och inte förstod vad det var man gjorde och sen fick mvg ändå. Extremt dålig kommunikation mellan lärare och elever, vilket är ironiskt eftersom kursen heter "Kommunikation". » (Dåligt)
- Lite flummig.» (Godkänt)
- Själva idéen med kursen är jättebra! » (Godkänt)
- Jättebra att kursen finns, fyller verkligen en funktion och plats i utbildningen» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engelska seminariet. Kanske ha lite fler lektioner där man snacka engelska. Lägga mer krut i klassrummet än att alla sitter hemma och skriver vid en dator.»
- engonline var till stor hjälp. även seminariet var bra. »
- I ärlighetens namn borde hela kursen göras om eller tas bort från utbildningen, det som har potential är engelska uppgiften, samt seminariet. Dock borde seminariet göras om så man får feedback på vad man gör bra dåligt samt tips om hur man borde framföra sina åsikter.»
- Diskussionsseminariumet och föreläsningar på engelska.»
- Eng online»
- Engelska seminariet var trevligt.»
- Seminarierna »
- Lektionstillfället när vi diskuterade i grupp på engelska, gärna fler sådan tillfällen tills näst år.Engelskalektionen när vi gick igenom Countable och uncountable nouns va också mycket givande.»
- Grammatiklektionerna, där lär du dig något inför tentamen och vardagen. »
- Engonline funkar bra.»
- Inget, hela kursen bör noggrant ses över och seriösiteten på kursen bör stiga mycket! Det finns ingen röd tråd i kursen, inga sammanhängande trådar!»
- jag tycker att det var bra att ha en gemensam rapport med statisktikkursen, men den måste vara tydligare upplagd från början. Jag tycker att de få engelskalektioner vi hade var bra, men vi hade behövt fler. Det var bra att vi hade uppsatser både på svenska och engelska.»
- Engonline»
- engonline»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tror det behövs fler föreläsningar där det gås igenom lite vettiga saker. Svenskadelen måste framförallt bli bättre. Jag tror det behövs fler exempel. Tydligare exempel. »
- Har mer lektioner där man snacka engleska och ta bort någon av skrivuppgifterna. Introducera engonline redan i början av lasåret samt ha en repetition på den svenska grammatiken innan man gå in på den engelska. »
- kommunikationen mellan lärare och studenter fungerade inte riktigt. hade varit bra att få ett klart och tydligt pm direkt från början med klara direktiv vad som skulle gälla så man hade sluppit alla missförstånd som uppstått. »
- Bättre kursupplägg, mer relevanta uppgifter, tydligare med vad det är man faktiskt lär sig. BÄTTRE KOMMUNIKATION MELLAN LÄRARE OCH ELEVER. Byt namn på kursen, Kommunikation är ett helt annat ämne än det vi lärde oss.»
- Allt, engagerade lärare som vill undervisa, främst i engelskan som jag tror många har problem med. Samtidigt borde fokus ligga på det språkliga talet och inte grammatik, då det oftast är detta som behöver tränas på. Sedan borde spelreglerna redan från början vara satta, t ex att man går igenom första föreläsningen som i alla andra kurser vad som förväntas av en, samtidigt som gränserna för betygen samt förutsättningarna inför tentan redan här förklaras så det inte blir några oklarheter.»
- Få börja tidigare på inlämningarna och Evas "logos" (jag är inte övertygad)»
- Lektionernas upplägg. Tanken med powerpoint är bra. Men antingen måste man stressanteckna allting och missar mycket av vad läraren säger eftersom att man är så koncentrerad på att anteckna. Eller så väljer man att inte anteckna men missar då en del av inlärningen. Engelskföreläsningen var bra. Men undervisningen tror jag inte ger så mycket tyvärr. Att bara få upprabblat en massa regler och exempel utan att hinna skriva av lär man sig inget på. Jag skulle vilja se fler övningar samt att lärarna lägger ut ppt-filerna innan lektionen så att man kan skriva ut dessa innan lektionen. På så sett kan man anteckna viktiga saker som sägs istället för att bara hela lektionen sitta och rita av powerpointbilder.»
- Fler föreläsningar på det som skall examineras, främst engelsk grammatik. Mer feedback på individuella uppgiften i "halvtid" typ på val av argument och ämne hade räckt. Lägg in fler föreläsningar så slipper man känslan av att det är stressigt att hinna gå igenom ämnena.»
- Bättre kommunikation mellan lärare och studenter»
- Lärare och upplägg!»
- Tydligheten! Allt från inlämningsdatum, kursmål, vad som ska ingå på tentan etc.»
- Strukturen. Bestäm upplägg innan, antalet poäng skrivet på kurspm, betygsgränser på PM. Hjälpmedel på kurspm. Låt bonuspoängen vara just det. Mindre flum på svenska delen utan öva på det som komma skall. någon avstämmning mot eng online. avdverb gås igenom datum x så man vet att man ska vara där då. »
- Bättre informtion till eleverna och bättre kommunikation mellan lärarna.»
- Hela kursen upplägg. Svårt att gå in på detal för det är så mycket.Fler diskussions timmar på engelska. Mer grammatik föreläsningar. Nu var förkunskapen otroligt viktig! m.m. m.m. m.m. m.m m.m. m.m. m.m. m.m»
- Det känns som att i stort sett hela kursen borde förändras. Examinatorn borde förändras. Undervisningen borde förändras. Rutiner, information, kommunikation borde förändras. Jag tycker att Calles uppförande som lärare och examinator har varit katastrofalt. När studenterna ifrågasatte och kritiserade hur kursen hade skötts nekade han att han hade sagt saker, nekade till att förändringar skett, snurrade in sig i konstiga bortförklaringar och kunde inte erkänna de misstags som gjorts och hur dåligt kursen faktiskt hade skötts. Jag anser att man som lärare måste kunna tåla när studenter och andra ifrågasätter och kritiserar, annars har man ingenting där att göra, och då speciellt inte som lärare i kommunikation. Calle är bra på engelska och på att lära ut det men han har inte varit någon bra examinator. Jag tycker att Fias lektioner har varit ganska onödiga ibland. Det är mycket självklara saker som vi redan vet och som vi gick igenom redan i ingenjörsmetodiken i ettan. Bättre då att ha fler övningar och handledningar så att man faktiskt lär sig något. Jag hoppas verkligen att programansvarig och examinator mfl. lyssnar på kritiken från eleverna i denna kurs och verkligen gör om kursen från grunden till nästa år. Detta har varit riktigt dåligt och jag önskar verkligen att nästa års studenter inte ska behöva gå igenom det som vi har behövt göra.»
- Kursen bör innehålla en större del talad engelska. »
- det individuella arbetet borde ha tidigare deadline. lite väl länge att ha hela kursen på sig.»
- Upplägget och tydlighet i vad man skall kunna.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen har genomsyrats av dålig kommunikation och allt har känts luddigt och oklart. Att berätta att det är tillåtet med diverse böcker under tentamen dagen innan den ska skrivas är för mig helt obegripligt. Att sedan börja svamla om "gängse praxis" gör ju inte saken bättre. Sen brast kommunikationen vid förklaringen av "bonuspoängen". Om en hel klass är övertygad om att det är just bonuspoäng fram tills några dagar innan tentan så är det nog dags att se över hur man kommunicerar saker som lärare. För att summera så har kursen i kommunikation fyllt sitt syfte genom att visa hur man INTE ska kommunicera saker.»
- Engelska är väldigt individuellt och man skulle kanska kunna ta det i beaktan när man vet att det finns de som bara har läst engelska A. På sju veckor är det svårt att läsa in hela engonline och skulle ev. kunna vara en kurs som sträcker sig på längre sikt. Parallellt med andra kurser skulle kankse funka. Som kursen är idag så är det en kurs i förkunskaper i Engelska, tycker jag. »
- Engelskadelen av tentan kändes orättvis. Vi har knappt lärt oss någon engelska under kursens gång, så med andra ord fick man nästan enbart förlita sig på sina engelskakunskaper från gymnasiet. Så de som då var sämre på engelska hade det nog inte lätt nu. EngOnline hjälpte ju inget, för den sa inte VARFÖR något var fel, bara att det var det. Hur lär man sig något då?»
- Synd att en kurs med potential resulterar i ett sådant magplask. En sådan här dåligt planerad och framförhållen kurs borde inte få existera på ett av Sveriges mest välrenommerade universitet.»
- Ber om ursäkt för de hätska diskussioner som det blev sista veckan. Ni är båda två väldigt duktiga lärare.»
- Väldigt dåliga lärare och kommunikationen. Upplägget var värdelöst, lärde mig inget nytt och användbart. »
- Trots lite bristande tydlighet var det en intressant och väldigt givande kurs!»
- Jag som alltid ogillat engelska tyckte ändå att kursen var givande och bra.»
- Det måste finnas en alternativ plan för de som inte läser statistikkursen. Medans alla andra skrev 700 ord var fick jag skriva 2500 ord själv och jag fick aldrig mitt ämne godkänt. Det känns som att det enda ni kollar på är rubrikerna. Och det känns väldigt onödigt. Fick inte ut något av att srkiva ihoop rapporten»
- Jag är faktiskt väldigt besviken och ledsen över att den här kursen har varit så dålig. Hade verkligen förväntat mig att få ut mer. Att denna kurs som heter Kommunikation har varit så dålig på just detta är skrattretande. Det gick så långt så man trodde att allt var ett stort skämt och att lärarna egentligen ville visa oss hur man INTE ska kommunicera. För om det var något vi lärt oss denna kurs så är det det och absolut inte tvärtom.»
- Lärarna är väldigt kompetenta inom sina områden och det är inte där som kursen haft sina brister, utan främst (ironiskt nog) i kommunikationen till oss studenter. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.22

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.22
Beräknat jämförelseindex: 0.3


Kursutvärderingssystem från