ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 3 A3 Arkitektur - Teori och text vt-13 (AKA082)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-03
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. I denna kurs är lärandemålen knutna till fem områden: Essä, Informationssökning, Texbehandling och kommunikation, Arbetsredskap och verktyg, Processplanering.
Ange för varje område hur du anser att läromålen inom detta område har uppfyllts.

1. Lärandemål Essä

Lärandemålen för Essä är:
*formulera en tydlig frågeställning
*söka kunskap och belägg i litteratur och andra källor,
*strukturera ett omfattande material
*formulera en intresseväckande och lättläst text,
kunna ge konstruktiv kritik på texter
*förstå kritik
*bearbeta ett material med utgångspunkt från given kritik
Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 53%
Mycket bra»13 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.46

- önskar att jag hade begränsat mig mer, men det är svårt när man går in i ett ämne utan förkunskap och "måste" läsa allt... känns som att jag hade kunnat skriva en mycket bättre text nu efteråt.» (Ganska bra)
- Ibland tog seminarierna upp för mycket tid. Kanske kunde varit lite färre gånger. De tog nämligen tid från ens eget arbete, skriv tid och läsning av relevant litteratur(För sitt ämne)» (Ganska bra)
- Fokuset och kravet på att formulera "en tydlig frågeställning" upplever jag inte varit så hårt. Vilket gett frihet och varit bra, i alla fall för mig. Krav har funnits på frågeställning. men kanske inte på "tydlig" vilket jag tror har gjort mitt skrivande mindre låst.» (Ganska bra)
- en del av det önskvärda bearbetandet hamnar ju i nuläget lite efter kursen» (Ganska bra)
- Bra med en textkurs! att läsa varandras texter och kommentera var ofta mycket bättre än kommentarer från handledare. Alldeles för mycket fokus på formalia tidigt i kursen, innan vi ens kommit igång med skrivandet på riktigt. » (Ganska bra)

2. Lärandemål Informationssökning

Lärandemålen för Informationssökning är:
*visa förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen
*förstå organisationen av och innehållet i de verktyg för informationssökning som finns både vad det gäller bibliotekets och övriga internettjänster
*redogöra för litteratursökningsmetodik och sökteknik
*hitta nödvändig information effektivt,
kunna anskaffa materialet
*kritiskt granska informationen
*effektivt och med förståelse kunna sovra i mängden information
*använda informationen med förståelse för etiska, ekonomiska och rättsliga aspekter
Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»12 44%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.33

- Informaionssökningen låg för tidigt, innan man var klar över vad man skulle skriva om. Hade varit önskvärt att ha bibliotikarierna som handledare vid ett eller två tillfällen. (Om sökning och källor, så man hinner vara lite mer personlig. Alltså inte baserat på färdiga uppgifter utan texten och innehållet.)» (Ganska dåligt)
- men detta kunde jag ju redan innan. det är inte direkt astrofysik.» (Mycket bra)
- Detta moment är helt onödigt. Vi har dessutom haft informationssökning 2 eller 3 gånger innan. » (Mycket bra)
- Jättebra att uppfriska minnet med att gå denna på biblioteket igen. Dock kändes redovisningsuppgiften lite överdriven, då vi har gjort detta ett antal gånger förut.» (Mycket bra)

3. Lärandemål Textbehandling och kommunikation

Lärandemålen för Textbehandling och kommunikation är:
*Rekapitulera kunskaper och erfarenheter från tidigare skrivande (främst A1 Arkitektur, miljö och hållbar utveckling samt A2-3, momenten Historia, teori och tendenser)
*Redogöra för grunderna i den akademiska texten, som disposition, sammanfattning, synops, retorik och referenser
*Tillämpa det akademiska skrivandets grunder i en text
*Skriva och använda en korrekt notapparat och referenslista
Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»12 48%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4

- de tidigare kurserna har väl ingen koppling till detta, eller? » (Ganska dåligt)
- Hur just källor och slutnoter skulle redovisas har varit oklart. Alla har gjort på lite egna sätt.» (Ganska bra)
- Skrivande borde få en större del i utbildningen. Uppstarten och sökandet efter material tog allt för lång tid pga ovana. Att vi inte fick en ordentlig metodkurs förstår jag inte, alla andra utbildningar har detta vilket förmodligen hade hjälpt oss att komma igång bättre. » (Ganska bra)
- Referenslistan är svårhanterbar. Det finns olika information om hur referenssytemet ska användas. Oklart i vilken bemärkelse vi skulle blanda Harvard och Oxford.» (Mycket bra)
- Det lärorika i skrivandet har varit att behöva göra det. Att skriva helt enkelt, inte så mycket det runt om kring och innan. » (Vet ej)

4. Lärandemål Arbetsredskap och verktyg

Lärandemålen för Arbetsredskap och verktyg är:
*Identifiera textens betydelse för kunskapsbildning om och reflexion kring arkitektur
*Undersöka ett problem med texten som verktyg
*Jämföra texten med andra metoder i arkitektonisk analys och gestaltning
Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»10 40%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.36

- bra och viktig kurs för att öka förmågan att reflektera och diskutera kring arkitektur!» (Ganska bra)
- Vi har det här momentet alldeles för sällan dock.» (Mycket bra)
- Rolig och mycket lärorik kurs. Väldigt bra att ämne och frågeställning kunde väljas helt fritt. Lika så att valet av litteratur var dels rekomenderat, dels valfritt. » (Mycket bra)

5. Lärandemål Processplanering

Lärandemålen för Processplanering är:
*Planera en undersökning med texten som metod och verktyg
*Genomföra en undersökning med texten som metod och kommunikation
*Identifiera behov av ytterligare kunskap inom skrivandet
*Identifiera behov av fortlöpande färdighetsträning inom skrivande
Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»12 48%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4

- Jag måste säga att jag tackar mig själv och de (klasskamrater och vänner utanför skolan) jag hade runt mig mer än kursen för att ha lyckats med detta..» (Ganska bra)
- Saknar som sagt skrivandet i tidigare årskurser. » (Ganska bra)
- Med Michael Asgaard Anderssen som fantastisk hjälp» (Mycket bra)
- Bra att ha handledarens stöd.» (Mycket bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.96

- på det sättet som Michael la upp det var det bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- En hyfsad frihet i hur man förhåller sig till det "akademiska" i skrivandet känns nödvändig! Det har passat mig mycket bra men många hade nog också kunnat bli hjälpta av något tydligare ramar kanske..» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

28 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 7%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»26 92%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.92

- Kuresen hade med fördel kunnat vara ett par veckor kortare. Tror detta hade medfört ett bättre fokus på skrivandet. » (För litet omfång i förhållande till poäng)
- för den tid som gavs var målen bra ställda, jag hade dock velat jobba under en längre period med en mer omfattande text.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 2.85

- vi fick ingen kurslitteratur, eller hjälp med att hitta» (Mycket liten)
- Mycket av den inhämtade informationen till texten kommer från litteratur. Om den räknas till kurslitteratur och kursmaterial vet jag inte. Men litteratur till seminarierna kändes onödiga. (Förutom texter om skrivregler. Dessa var mycket bra)» (Ganska liten)
- har kunnat använda mycket i mitt skrivande» (Ganska stor)
- Det vi har fått från Michael var bra. Det var bra att börja kursen med att läsa en massa litteratur som han valde ut och att sedan ha seminarier.» (Mycket stor)
- För att kunna skriva en trovärdig text baserad på fakta har såklart litteratur och andra informationssökningar varit viktiga. Dock kunde som sagt litteraturseminarierna varit färre då dessa ofta inte hade med sitt eget ämne att göra och de tog tid från arbetet.» (Mycket stor)
- Vi fick hitta vår egen kurslitteratur» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, etc?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»6 22%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.74

- Det är ju fantastiskt dåligt att allt administrativt skedde via mail. hur svårt kan det vara att sköta en kurshemsida? det var väldigt svårt att hitta officiella datum etc. dock sköttes korrespondensen inom handledningsgruppen bra (Michael)» (Mycket dåligt)
- jag var inte med på maillistan och fick hela tiden fråga kurskamrater om vi fått info. Hade varit bättre med kurshemsidan istället-» (Mycket dåligt)
- Det är dålig planering. Ny infromation dök ofta upp. » (Ganska dåligt)
- Det kom helatiden reviderade PM/schema och ibland lades till och med seminarier in som inte stod på schemat från början.» (Ganska dåligt)
- Centralt fungerade det bra, men inom vår grupp med vår handledare Mika fungerade det lite sämre.» (Ganska bra)
- Lite förvirrande med vilka texter som hörde till vilken föreläsning. (Det hade gärna fått stå med på schemat.) Och även om man inte kan skriva ut skyddat material så kanske det skulle gå att hänvisa till elektroniska källor.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Handledning en gång i veckan då handledaren vid ngt tillfälle inte ens läst texterna. Mindre studentgrupper uppmuntrades ej men vi valde att starta en vilket var till mycket stor hjälp under hela kursen. Detta är något jag tycker borde uppmuntras under kommande år. » (Ganska dåligt)
- Vi har kunnat mailat vår handledare men ibland har det tagit en vecka innan man fått svar då hen har haft mycket annat jobb att utföra. Hen har såklart försökt vara till så stor hjälp som hen har kunnat.» (Ganska bra)
- Michael var bra.» (Mycket bra)
- Handledaren har försökt varit till hjälp.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»21 75%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.82

- En liten grupp studenter som läste och kommenterade varandras texter var bra. (2-3personer/grupp)» (Ganska bra)
- hade en gensvarsgrupp utanför handledargruppen. » (Mycket bra)
- Studentseminariegrupper gjorde arbetet mycket mer lärorikt och roligt. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 21%
Gott»13 46%
Mycket gott»9 32%

Genomsnitt: 4.1

- Det har varit kul att få prova på något annat än projektarbete. Det har även varit riktigt lärorikt i och med all litteratur- och annan informationsläsning. » (Godkänt)
- JAg antar att jag inte hade svarat detsamma om jag inte hade haft samma handledargrupp, jag tror att det påverkade jättemycket och jag är nöjd. mindre nöjd är jag med det yttre. exempelvis var det underligt att ha samma informationssökaruppgift en gång till, det hade räckt med en föreläsning.» (Gott)
- Kursen och skrivandet har gett mig otroligt mycket! Mycket tack vare möjligheten att åka på studieresa en del av kursen. Den möjligheten till frihet under ansvar (vilket jag anser att jag har tagit) behöver inte nödvändigtvis uppmuntras men bör inte heller motarbetas!!» (Gott)
- Det var lite slappt men också rätt skönt» (Gott)
- Lärorik och upplyftande. » (Gott)
- Vi hade en mycket bra handledare (Michael) i vår grupp.» (Mycket gott)
- Jag har vart i gruppen med Pernilla Hagbert och Lena Falkheden. Jag har aldrig varit med om mer engagerade kursansvariga. Litteraturtips, seminarietips (utanför skolan)och ett lättdiskuterat klimat. Mycket uppföljning och handledning som har hjlpt mycket under processen.» (Mycket gott)
- Så kul att få möjligheten tt fördjupa sig i ett ämne som man själv valt och finner intressant!» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att ha seminarie varje vecka! Jättebra, för då tvingas man skriva och utveckla sin text till varje tillfälle, samt få hjälp av de andra i gruppen.»
- Den friare formen.»
- Lisa Brunnström har varit en väldigt bra och engagerad handledare!»
- Pernilla som handledare!»
- Michael som handledare. Att läsa kurser i början. möten två gånger i veckan med varierande storlekar och personer. att vara klar i princip till mittkritiken. »
- Handleraren. Individuella samtal.»
- Massa egen skrivtid.»
- Michael»
- De goda samtalen i halvgrupp. »
- Friheten i skrivandet! Diskussionerna i temagruppen! (mkt intressanta) »
- Pernilla Hagbert»
- En bred varition av teman. Bra med delinlämningar redan tidigt under kursen som gjorde att man kom igång ordentligt. »
- Att arbeta i mindre grupper med återkommande uppföljning veckovis med inläsning och elev kritik. Bra att tidigt börja formulera sig.»
- Strukturen»
- Möjligheten att få välja så fritt. Semimnariumtillfällenena har varit väldigt givande.»

14. Vad bör främst utvecklas till nästa år?

- En riktig föreläsning om att skriva en akademisk text tyckte jag saknades. Mer individuell handledning behövs.»
- Poängtera vikten av att närvara vid varje seminarie trots att man inte alltid har skrivit så mycket mer än senast man var där.»
- lägg upp schema och information på kurshemsidan»
- Lika villkor för alla. Det känns inte ok att vissa grupper hade handledning varje vecka och andra två gånger under hela kursen. Det är inte heller ok att en grupp får två dagar mer än alla andra på sig att lämna in. Hur svårt kan det vara att få fem vuxna människor att följa samma upplägg?!»
- administrationen av kursen, använd kurshemsidan! »
- Informationsökningen bör avvecklas. Bara irriterande att behöva göra något som man redan gjort flera gånger innan! Mer frihet! Det var jobbigt att behöva komma till skolan 1-2dagar i veckan pga. obligatoriska moment. Bättre att lägga föreläsningar och annat de två första veckorna. Dessutom var det svårt att komma igång, eftersom det hela tiden kändes "lättare" att läsa seminarietexterna än att börja skriva sin egen text. För mycket genomgång i grupp, som inte gav särskilt mycket! Den första gången räckte! Finns det ingen annan examinationsform än kritiken. Jag är trött på att hela tiden kritiseras. Kan man inte någon gång få lov att lämna in ett arbete som sedan opponeras av handledaren?»
- Färre litteratur- och handledningsseminarier/obligatoriska moment då dessa tog för mycket tid från det individuella arbetet. Det vore bättre om dessa moment kunde koncentrerats till början av kursen(de två första veckorna) så att de sista veckorna, när man ska knyta ihop säcken, kunde få fokusera sig på sitt eget. Ofta läste man hellre seminarietexterna än att arbeta med sitt eget då detta kändes lättare. Eventuellt kan examinationsformen ändras. Det känns som om vi alltid har kritik som examinationsform, vore spännande med något annat i denna kurs.»
- Användning av kurshemsidan»
- Att det inte är så styrt i ämneskattegorier. Jag tror det finns potensial i klassen, till mer spridda och intressanta tankar utefter ens egna intressen. »
- Tvärgrupper till slutkritiken!! Mycket tråkigt och nedvärderande för det arbete vi gjort att inte få tiden till att ha kritik i blandade grupper. Kursen breddar vår syn på arkitektur men nu bara åt ett håll. Vi kunde fått en så mycket bredare bild av arkitekturämnet genom att få inblick i andras arbete också. Helst både tvärsgrupper och samtal i egna temagruppen eftersom samtalet i egna temagruppen också kan bli väldigt intressant tack vare intresse och kunskap om liknande ämnen. Oavsett borde det vara fokus på diskussion i opponeringen - ger så mycket mer än formaliteter i texten. »
- Vet inte.»
- Handledningen. Konstruktiv kritik snarare än formaliadetaljer. »
- varför så stort fokus på fenomenologin? hjälp oss hitta redsakp till skrivandet istället.»
- Lättare texter i starten så att man kommer in i ämnet.. Gärna på svenska.. »
- Det hade varit kul om alla elever fått göra en 5 minuters koncis och kvalitativ presentation inför klassen för att introducera ämne, frågeställning och slutsats. Om 60 elever skall göra detta får man ägna en heldag åt ändamålet men då hade alla fått en inblick i olika ämnen och kunnat läsa vidare på det man var mer intresserad av.»

15. Övriga kommentarer

- En del grupper behöver inte göra kompletteringar efter kritiken på essän medan en del grupper behöver det. jag tycker det borde vara samma krav för alla grupper på att man antingen ska ändra eller inte ändra essän. Det är också lite jobbigt att tänka på att ändra essän när man nu har börjat på kandidatearbetet. »
- Mer tydligt vad en essä innebär. Blev texterna onödigt torra för man har en uppfattning om vad man tror det innebär? Kanske kunde det ingår essäer som tänjer på begreppet inom ramarna. »
- Se fråga 14. Mer tid till diskussion på slutet! Och framförallt - var finns alla arbeten!?? Samla alla arbeten någonstans så att vi får möjlighet att själva ta del av det vi tycker är intressant! (i år, inte bara till nästa år) T.ex: Lägg alla arbeten, uppdelade efter tema, i en gemensam mapp på kurshemsidan och uppmuntra oss att läsa dem. Mycket intressant, kunnigt och bra har skrivits och vi har inte fått någon möjlighet att ta del av de stora delarna av detta.»
- Hade uppskattat om första veckan hade använts till läsning, fler texter som gruppen sedan kan diskutera. »
- fick uppfattningnen att handledaren inte hade tillräckligt med tid för att vara delaktig i kursen. bristande handledning.»
- Allmänt en bra kurs, bra att skriva och reflektera.. Gärna mer sådant generellt.»
-
- Trist av tvärkritiken inte blev av, hade nog varit intressantare än att ha samma grupp hela tiden.»


Kursutvärderingssystem från