ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 1, LKT335, lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»8 40%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 3.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 25%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 70%

Genomsnitt: 3.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»15 78%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»15 75%

Genomsnitt: 3.75

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»10 50%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»10 50%

Genomsnitt: 3.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»13 65%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.05

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»14 70%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 4.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»15 75%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 4.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 30%
Gott»9 45%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 3.95

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna har hållit hög klass.»
- alla timmar med genomgång av räknetal»
- Alla övningar där Krister gjorde uppgifter på tavlan var hur bra som helst, utan dem hade det inte gått över huvud taget. Hade gärna haft flera!»
- Bra räkneövningar. Bra studiebesök, intressant och gav en bra helhetsbild av både företaget och av vad man kan tänkas göra i yrkeslivet. »
- Krister Ström är väldigt bra som föreläsare!»
- Krister Ström! Mycket duktig på att föreläsa och förklara. Han vill verkligen att vi ska förstå!»
- Docent Ström tillhör den utvalda grupp människor som bÃ¥de är kunniga, duktiga pÃ¥ att förmedla sin kunskap och bra pÃ¥ att testa faktisk kunskap! »
- Räkneövningarna, läraren, bra kurs i helhet.»
- Studiebesöket»
- Demoövningar, räkneexempel. Kurslitteraturen var svår vilket gjorde demoövningar viktigare. Föreläsare mycket duktig.»
- Krister Ströms genomgångar av tal.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Noggrannare räknegenomgångar, hoppa inte över vissa steg, även om de har gåtts igenom en gång tidigare. Ofta är det inte förrän andra eller tredje gången man ser uträkningen som man förstår den. Det är också först då man förstår att delar har uteblivit i uträkningen och inte under själva lektionen då det oftast inte finns tillräckligt med tid för att tänka igenom alla steg. Fler räknestugor behövs!»
- Fler möjligheter att ställa frågor, rena räknestugor där man får arbeta själv.»
- mera möjlighet till frågor, svårt att kunna räkna själv, fastnade ofta.»
- Mer tid till absorptionsavsnittet.»
- Det behövs text på overheadslidesen som finns att hämta på pingpong! Jag hade ingen nytta av dem i tentaplugget som det var nu, eftersom det inte stod ett ord på dem som förklarade vad bilden föreställde. Det jag antecknade på föreläsningarna täckte inte in alls så mycket som jag hade önskat när jag väl började plugga.. så jag hade gärna haft mer teori i undervisningen, antingen via overheadpapprena eller av Krister. Även om jag kan stega hit och dit i ett diagram nu så förstår jag nämligen fortfarande inte vad alla linjer betyder.. »
- Jag uppfattade kursen som ganska svår. Jag hade uppskattat fler räknestugor och föreläsningar. Jag hade svårt att förstå de olika sparationsmetodernas grund och uppbyggnad. Hade behövt grundligare genomgång för att bilda en uppfattning om separationsmetoderna. Har aldrig tidigare kommit i kontakt med dessa. »
- Gärna fler schemalagda räknestugor under hela perioden, då det kunde vara svårt att hitta en tid utanför schemat som passade både för lärare och elev när man fastnat. När det väl var räknestuga så hann jag med 1 max 2 frågor varje gång. Detta gjorde att jag snabbt hamnade väldigt långt efter. Kanske kan ni vara 2 personer som hjälper oss på räknestugorna eller så behövs det fler stugor.»
- Varför använder vi inte docent Ström " egenförfattade bok i ämnet? Kursen blir mer nya gÃ¥nger lättare att ta till sig med hjälp av den. »
- Hade vart väldigt mycket hjälp med fler räkneövningar där man kunde få hjälp, och framför allt räknestugor.»
- Mer tillfälle till räkning och kanske mer uppgifter som varit lösta. Det var mycket svårt i början att lösa uppgifterna själv.»
- Fler tal att räkna på och en jämn höjning från lätt till svår. Kändes som om det gick från lätt till svår ganska snabbt.»

16. Övriga kommentarer

- Besvärlig och svår kurslitteratur»
- Genomgång av en gammal tenta hade varit trevligt.»
- Fler räknestugor hade varit bra.»
- labbarna var toppen, jättelärorika! »
- Jättebra att vi kunde skriva upp oss på tavlan utanför ditt kontor och att du kom och hjälpte oss i mån om tid!! Men som jag skrev tidigare så hade man behövt mer hjälp tidigare under perioden i form av fler räknestugor.»
- Top 3 kurser jag läst! Mycket bra helhet och väldigt lärorikt!»


Kursutvärderingssystem från