ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-4 Lärande och ledarskap i praktiken 2, CIU210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-09-12 - 2013-10-12
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

2 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 50%
Cirka 25 timmar»1 50%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

2 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 50%

Genomsnitt: 3

- Målen var svåra att förstå, men blev tydligare när vi fick exempel på hur målen kan uppnås.» (Målen är svåra att förstå)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 50%
Ja, i hög grad»1 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Lite svårgenomskådad examination, men som jag upplever det, ja.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag missade att läsa igenom alla VFU-uppgifter innan start vilket ställde till problem, men i övrigt fungerade det väl.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

6. Hur var möjligheterna att få hjälp av din(a) handledare på gymnasieskolan?

2 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

7. Vad tycker du om den feedback du har fått av dina handledare på Chalmers?

2 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej fått feedback»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ibland lite kort feedback på loggbok och på områden som jag själv kanske inte kände var relevantast. Hade naturligtvis kunnat be om mer, men tog ändå lång tid med loggboksskrivandet.» (Ganska bra)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 50%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 50%

Genomsnitt: 3.5

- Var väldigt ensamt. Värdefullt att ha en medstudent på samma skola, men saknade att träffa klassen i en situation där vi kunde prata ordentligt om VFU:n.» (Ganska dåligt)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 50%
Hög»1 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Kursspecifika frågor

11. Har loggboksskrivandet varit givande?

2 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»2 100%
Väldigt bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ibland känns loggbokskrivandet mer som ett måste, än ett sätt att utvecklas genom reflektion.» (Ganska bra)

12. Har VFU-uppgifterna varit relevanta för ditt lärande?

2 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 50%
Väldigt bra»1 50%

Genomsnitt: 3.5

13. Har muntlig feedback vid VFU-besöken varit givande?

2 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 50%
Väldigt bra»1 50%

Genomsnitt: 3.5

14. Har din övningsundervisning varit givande för att utveckla dina ämneskunskaper?

2 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 50%
Väldigt bra»1 50%

Genomsnitt: 3.5

15. Vilket lärandemål har du haft bäst möjlighet att utveckla under VFU2?

(Se kurs PM)

- Jag tror "kommunicera (med elever) genom att lyssna, tala och skriva till stöd för den pedagogiska verksamheten". Det förekom mycket i olika situationer på varierande sätt och i varierande grupper. Jag fick stöta på både lyckade exempel och svårigheter och tyckte att jag tog med mig en del lärdomar om det.»

16. Vilket lärandemål har du haft sämst möjlighet att utveckla under VFU2?

(Se kurs PM)

- "tillämpa ett hållbarhetsperspektiv på sin undervisning." Här hade vi egentligen goda förutsättningar. Men på grund av stress och fokus på kursen från handledarens sida samt min oförmåga att styra upp det som jag ville gjorde att insatserna kring hållbar utveckling snarare blev sporadiska element än genomtänkt och integrerat som jag hade velat öva på.»


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 50%
Mycket gott»1 50%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt utvecklande, men också svårt att hålla fokus stundtals för mig personligen. Visar verkligen att läraryrket kräver engagemang på heltid.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

20. Övriga kommentarer

- Länge sen, svårt att minnas så mycket specifikt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.5
Beräknat jämförelseindex: 0.87


Kursutvärderingssystem från