ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Sjöfartsjuridik, SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-08
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»12 41%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»4 13%

Genomsnitt: 2.24

- mer under tentaveckan» (Högst 15 timmar)
- kursen bör inte ta för mycket extra tid eftersom man samtidigt har ex-jobbet att tänka på. jag har inte lagt ner så mycket tid som jag kanske borde beroende på att jag har lässvårigheter och därför läser mycket långsamt och därför har jag valt att fokusera på exjobbet. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»3 10%
50%»2 6%
75%»5 17%
100%»19 65%

Genomsnitt: 4.37

- Gått parallellt med andra kurser» (25%)
- Jobbar till sjöss pararellt.» (50%)
- för att slippa läsa på egen hand går jag på lektionerna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 62%

Genomsnitt: 3.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- Se fråga 3.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»7 25%
Vet ej/har inte examinerats än»18 66%

Genomsnitt: 3.59


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»24 82%

Genomsnitt: 3.82

- Väldigt bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Exemplen med olika rättsfall ger mycket för att räta ut frågetecken.» (Mycket stor)
- i och med att jag inte läst mycket själv har lektionerna vara det sett jag har tagit in det vi skall läras oss» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare, Pedagogisk och gjorde föreläsningarna roliga.» (Mycket stor)
- Bästa och Roligaste Och intressantaste lärare & ämne hittils.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»11 37%
Mycket stor»10 34%

Genomsnitt: 3.06

- har läst ytterst lite» (Ganska liten)
- Power points och annat utdelat material var det som gav mest, böckerna kunde man klara sig utan.» (Ganska liten)
- Att lära sig hitta i lagtexterna var studiemetoden.» (Ganska liten)
- Har inte använt mig av böckerna särskilt mycket, utan främst förlitat mig på anteckningar och föreläsningsmaterial.» (Ganska stor)
- Med utlagt material på ping pong klarade man sig fint. Övrig kurslitteratur var överflödig och dyr, men detta påpekades av Severin i början. Bra!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»14 48%

Genomsnitt: 3.48

- Lite problematiskt när PDF:er ändras under kursens gång. Fick skriva ut en del material två gånger. » (Ganska bra)
- Ibland stämde inte de utdelade powerpointerna överens med de som läraren gick igenom.» (Ganska bra)
- kunde varit lite tydligare namn på dokumenten på pingpong så man vet vilka man skall skriva ut» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»22 75%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 4.03

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»9 31%
Har ej sökt samarbete»6 20%

Genomsnitt: 3.68

- 4:orna tendenserar att komma in sent och utan att för den delen smyga eller sätta sig på en lätttillgänglig plats sjukt irriterande» (Ganska bra)
- Övningsfrågorna var bra, även om den resulterande diskussionen blev lite hetsig stundtals.» (Mycket bra)
- har ej krävts något egentligt samarbete» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»23 82%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- arbetsbelastningen har varit rätt lagom. men sen vet jag inte om mina ansträngningar räcker till för att klara kursen. arbetsbelastningen blir vad man vill att den skall vara, det beror på hur säker man vill vara att man skall klara kursen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 67%
Hög»9 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- På grund av att examensarbetet läses parallellt.» (Hög)
- vi har ex-jobb samtidigt därför kommer arbetsbelastningen att vara hög.» (Hög)
- Självförvållat. Pga av överdriven multi-tasking» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»12 41%
Mycket gott»17 58%

Genomsnitt: 4.58

- En mycket bra föreläsare som hade många bra erfarenheter från arbetslivet. Intreassant och motiverande föreläsare.» (Gott)
- Jag hade hellre haft den här terminens kurser i omvänd ordning. I början på examensarbetet går mycket tid åt att kontakta företag och invänta mailsvar. Jag inbillar mig att förbränningsmotorläran kommer att vara med tidskrävande och det vore därför bättre att börja höstterminen med den.» (Mycket gott)
- Bra lärare som gjorde ämnet roligt. Jag trodde att det skulle vara tråkigt med juridik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert! Väldigt duktig och inspirerande föreläsare!»
- Möjligheten att ställa frågor, att föreläsningsmtrl finns utlagt på kurshemsidan, samt de roande anekdoterna.»
- Severin»
- Läraren!»
- Läraren»
- Fortsätt med samma upplägg.»
- Exemplen kring lagar och paragrafer. Dom gör det lättare att förstå och hålla konsentrationen på föreläsningarna. Och givet blir det mycket roligare också.»
- Robert Sevrin skall hålla kursen helt klart. Har inget negativt att säga i övrigt. Mycket intressant och lärorikt»
- Robert!»
- Föreläsaren såklart.»
- Robert Severin är mkt bra som föresläsare.»
- Samma upplägg, bra med lite allmänbildning också. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna färdigt föreläsningsmaterial till kursstart.»
- Kanske mer uppdelat material ( powerpoints ). "Innehållsförteckning" först i varje del så det blir mindre hop fram och tillbaka för att någon frågar om nåt som kommer tas upp samma föreläsning. Eventuellt annan ordning för att minska hop fram och tillbaka.»
- Mer tid åt instuderingsfrågorna.»
- inget»
- Ibland kunde vissa studenters frågvishet bli jobbig. Läraren kan då korta av och inte sväva ut i alltför långa resonemang. Samtidigt är det bra att besvara frågorna så det är en ju en avvägning.»
- Inget särskilt.»
- jag hade gillat att man hade fått någon form av inlämningsuppgift på kanske en till två frågor som liknar tentafrågorna. detta mest för att se att man förstått hur man skall svara på tentafrågorna. det man gör med inlämningsuppgiften är att lämna in den och får den rättade och kommenterad och sedan får man tillbaka den. »
- Uppdaterade presentationer på kurshemsidan så de stämmer när kursen börjar. Skulle nog kunna önska att allt som man får ta med sig på tentan i form av lagtexter och dylikt ligger i en specifik mapp. som det är nu är jag inte helt klar på vad som man får ta med och inte.»
- Kör på så här»
- inget»
- En mer pedagogisk kurshemsida med utlagt material. Dessutom var det utlagda materialet kanske bra i föreläsningssyfte, dock ganska dåligt i instuderingssyfte.»
- Kan läggas in några extra föreläsning då det dyker upp många frågor om individuella fall som kan ta ganska lång tid att gå igenom. »

16. Övriga kommentarer

- Är väldigt nöjd!»
- Ibland svårt att hänga med snabba hopp mellan lagar och paragrafer, svårt att hitta bland allt material. Mycket mumlande.»
- Mycket bra kurs. En av de bästa lärarna hittills på Sjöingenjörsprogrammet.»
- Bra kurs med en bra lärare. »
- Jätte bra och lärorik kurs. En av de mest relevanta på programmet enligt mig»
- +++++++++++++++++++++++»


Kursutvärderingssystem från